Program

Vernisáž výstavy – přízemí

Čas Název
13:30–14:00

HAVEL NA SCÉNĚ: scénografie her Václava Havla

Vidí věci jinak − místnost č. 200

(zajištěn on-line přenos)

Čas Název, přednášející Anotace přednášky
14:15−15:30

Skutečnost a fikce shakespearovského divadla

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Přednáška se zaměří na vztah skutečnosti a fikce v Shakespearových hrách Sen noci svatojánské, Hamlet a Bouře v širším kontextu anglické renesanční kultury.
15:45−17:00

Nedokončená revoluce Václava Havla

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Eseje a hry Václava Havla vyjevovaly skrytou příčinu stability komunistického režimu: nepsaný pakt mezi vládci a ovládanými. Heslo o vítězství pravdy je třeba hlouběji filozoficky reflektovat, pravda znamená „neskrytost“ mechanismů moci.
17:15−18:30

Pareidolická skutečnost

doc. MUDr. PhDr. R. Bahbouh, Ph.D.

Je těžké vést hranici mezi skutečností a fikcí. Mnohé fikce se prostřednictvím našeho chování uskutečňují a mnohé z toho, co považujeme za skutečné, je fikce. Mezi světem a naší myslí probíhá tvůrčí interakce připomínající pareidolii − jev, při němž vjemy dotváříme na základě své dřívější zkušenosti, zahrnující i naše fantazie. Takto dotváříme nejen smyslové podněty, ale i smysl sám – prožitých událostí, našich rozhodnutí a našeho života vůbec.
18:45−20:00

Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945−1948

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Po roce 1945 došlo k odgermanizování a k terminologické očistě území, respektive k likvidaci všech německých toponym, zvláště v pohraničí a zvláště pak těch, která odkazovala na bývalé vlastnické vztahy, a k likvidaci přívlastku Německý i v českém názvosloví, čímž došlo k totálnímu počeštění (poslovanštění, nacionalizaci) celého území českých zemí. Přednáška bude věnována přejmenování ulic a veřejných prostranství především v letech po druhé světové válce. Bude se snažit ukázat, že hlavním motivem k přejmenování nebyla snaha po dobré orientaci, ale „potřeba sladit jména ulic s požadavky doby“.

Mladá věda − místnost č. 104

(zajištěn on-line přenos)

Čas Název, přednášející Anotace přednášky
14:15−15:30

Riziko jako umělecká forma i téma

Mgr. Veronika Štefanová

I přesto, že nový cirkus nebyl v českém uměnovědném prostředí dosud komplexně terminologicky ani metodologicky uchopen, není důvod stavět ho mimo umělecký diskurs. Samotné označení nový cirkus dává příležitost řadě interpretací. Vzniká tak množství odborných studií a akademických prací, které využívají různých metodologických přístupů k uchopení této nestálé umělecké formy.
Většina z nich vnímá nový cirkus jako umění, které chce předvádět fiktivní světy prostřednictvím skutečného rizika. Artista nepředstavuje, ale ukazuje skutečnost, kterou je reálné a všudypřítomné riziko. Cílem příspěvku je uvést posluchače do kontextu vzniku a vývoje nového cirkusu a poukázat na specifika nového cirkusu jako rychle se proměňující umělecké formy.
15:45−17:00

 

Internet: propojená nádoba fikce a reality

Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Fikce hrála podstatnou roli v technologickém vývoji 20. století a jeho následné vědecké reflexi a ne jinak je tomu i v případě Internetu. Na příkladu vývoje a výzkumu Internetu budou v přednášce představeny vybrané body, jejichž prostřednictvím fikce zasáhla do způsobu, jakým je dnes chápán Internet a jeho vliv na společnost.
17:15−18:30

Populární kultura: fikce, obraz i tvůrce reality

Mgr. Jakub Machek, Ph.D.,
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.,
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.

Přednáška bude zaměřena na fungování populární kultury, která není jen únikovou fantazií, ale zároveň i odráží a spoluvytváří každodenní realitu většiny společnosti. Bude se věnovat jak její roli při sjednocování společnosti, což ukážeme na příkladu historických poštovních knížek − zapomenutého fenoménu doprovázejícího rozvoj prvních masových médií, tak její roli při rozdělování společnosti − jako při debatách mezi stoupenci centra a periferie.
18:45−20:00

Sama doma. Kulturní produkce o ženách pro ženy

Mgr. Markéta Holanová,
Mgr. Ina Píšová,
Mgr. Stefan Segi

V přednášce se budeme zabývat kulturní produkcí zaměřenou na ženy. Zamyslíme se nad otázkou, v čem spočívá její specifičnost a atraktivita pro ženské publikum. Krátce se zaměříme na historii ženské četby, vývoj myšlení o ní i na její podobu v současném mediálním prostoru. Můžete se těšit na ukázky z děl jako Světlo jeho očí, Sextánka, 50 odstínů šedi, Twilight sága a další.

Hravá věda

Čas Název, přednášející, místnost Anotace
14:15−15:30

Objevme svět spisovatelů pomocí jazykových korpusů ČNK

Mgr. Lucie Chlumská
Týmová studovna Knihovny Jana Palacha
doporučujeme rezervaci: http://denvedy.ff.cuni.cz/regform/

Víte, který český spisovatel používal rád slovo „kočenka“? Jaká přirovnání ve svých dílech používal Karel Čapek? Jaká milostná oslovení najdeme u Danielle Steelové? Jazykové korpusy nezahrnují pouze jazyk publicistiky a odborné literatury, ale také beletrie. Otevírají nám tak nové možnosti zkoumání autorského stylu. V rámci workshopu se seznámíme s novinkami ČNK (Český národní korpus), naučíme se vytvářet autorské subkorpusy a analyzovat je např. pomocí kolokací a klíčových slov.
15:45−17:00

Fonetické hrátky s lidským hlasem

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
místnost č. 16
doporučujeme rezervaci: http://denvedy.ff.cuni.cz/regform/

Účastníci workshopu si vyzkoušejí rozmanité činnosti spojené se zkoumáním lidského hlasu pro různé aplikovatelné účely. Ukážeme si například, k čemu mohou ve výzkumu sloužit manipulace řečového signálu, co můžeme z hlasu zjistit o mluvčím nebo proč je při mluvení důležitá zpětná vazba.
17:15–18:30

Exkurze v laboratoři Labels

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
LABELS, Hybernská 1000/8, druhé poschodí

Exkurze v Laboratoři lingvistických a behaviorálních studií s ukázkami techniky.
19:00−20:00

Počátky československého sci-fi filmu: ne zcela splněná objednávka

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Bc. Adéla Mrázová
Bc. Jakub Jiřiště
Ondřej Kosnar
Bc. Terezie Křížkovská

kinosál, místnost č. 429

Přednáška doplněná audiovizuálními ukázkami se zaměří na první skutečné filmové počiny žánru science-fiction v československé kinematografii (Ikarie xb-1, Muž z prvního století, Konec srpna v hotelu Ozon, Byla jednou jedna budoucnost). Seznámí přítomné se společensko-politickými okolnostmi, které vedly k silnému prosazování tohoto žánru na přelomu padesátých a šedesátých let, a s různorodou škálou děl, jež vznikla v první polovině šedesátých let a pokaždé zaujímala odlišný vztah k ideologické roli vědeckofantastického filmu. Zohledněn bude i od počátku silně specifický přístup k tomuto žánru, který u nás procházel odlišným vývojem jak ve srovnání se západními kinematografiemi, tak s filmovou tvorbou ostatních zemí východní a střední Evropy. Přednášku pronesou studenti Katedry filmových studií FF UK, členové Centra pro výzkum populárních žánrů ve východoevropské kinematografii sci-fEAST.

Podporujeme vědu − místnost č. 217

Čas Název, přednášející Anotace přednášky
14:15−15:30

Možnost výjezdu za vědou do zahraničí

Bc. Kateřina Mitasová

FF UK umožňuje studentům a akademickým pracovníkům všech oborů i základních součástí využít možností zahraniční spolupráce ke svým vědeckým pobytům (krátkodobým i dlouhodobým). Ty se uskutečňují jak na základě dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery a institucemi, tak na základě mimořádných nabídek, které nejsou vázány smluvními vztahy. Vědecké pobyty studentů i akademických pracovníků jsou FF UK podporovány a patří mezi její priority.
15:45−17:00

Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu
Projektová podpora humanitních věd

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

Ondřej Daniel se zaměří na popis podprogramu Horizontu 2020 (dříve 7.RP) – Výzkumné infrastruktury, který nabízí způsob financování velkých výzkumných konsorcií i pro humanitní vědce. Michal Frankl představí výzkumnou Infrastrukturu EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), která vznikla za přispění tohoto programu v roce 2010. Prostor bude věnován i dotazům účastníků. Přednášku zajišťuje Grantové oddělení FF UK.
17:15−18:30

Otevřené publikování jako standard, nikoliv alternativa

Bc. Tereza Simandlová

Vědecké publikování nemohlo být nikdy tak snadné jako v dnešní digitální době. Přesto se vědeckým pracovníkům, badatelům a studentům staví do cesty mnohé překážky vycházející z původní tradiční cesty vědecké komunikace. A nejen jim, ale také všem zájemcům, ať už z odborné, či laické veřejnosti, kteří by se chtěli o aktuálních výsledcích něco dozvědět. Příspěvek se proto pokusí ukázat konkrétní možnosti, jak se některým problémům v publikování a získávání informací vyhnout a jak efektivně otevřít své vědecké výsledky a také se zastaví u základních obecných principů mezinárodního hnutí za otevřený přístup k informacím (Open Access).
18:45−20:00

Doktorské studium

Mgr. Petr Jedelský

Příspěvek představí doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

KONCERT – klub K4

Čas Název
20:15−23:30

koncert hudebních uskupení vědců a doktorandů FF UK v klubu K4, Celetná 20

Doprovodné akce

  • 14:00−18:00 Vydavatelství FF UK představí svou knižní a časopiseckou produkci ve stánku v 1. patře. Během Dne vědy 2014 platí 25% sleva na knihy.
  • 14:00−18:00 Bude probíhat prodej prezentačních předmětů FF UK se slevou 25 % ve stánku v 1. patře vedle stánku Vydavatelství FF UK.

zjednodušený program pro čb tisk