Program

Domů
Fragment pro web FF UK

Za horizont české vědy – místnost č. 200

Čas Název, přednášející, místnost Anotace
9:00
Slavnostní zahájení
9:00−9:15

Priority vědy v současné době: sítě jako základ mezinárodního výzkumu

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

9:15–10:15

Vybrané možnosti financování mezinárodních vědeckých projektů

Mgr. Pavla Hlušičková
Ing. Lucie Matoušková
RNDr. Josef Janda

Evropská věda a výzkum jsou v současnosti vystaveny obrovskému tlaku na získávání financování z nadnárodních zdrojů. V tomto smyslu existuje celá řada rozličných programů, kde lze finance pro výzkum čerpat. Příprava a úspěch projektu však záleží na celé řadě faktorů, a je tedy nutná dlouhodobá příprava. V České republice existují organizace, které žadatelům s touto přípravou pomáhají. Série kratších příspěvků ozřejmí práci lidí, kteří se v ČR starají o vybrané grantové programy a schémata.  

10:15−11:15

Směrem k mezinárodní spolupráci: příklady budování sítí zahraničních partnerů a společných projektů

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Jedním ze základních postulátů současné vědy a výzkumu je interdisciplinarita a vytváření mezinárodních sítí. Mezinárodní spolupráce je pak jedním z klíčových témat evropských programů pro podporu vědy a výzkumu. Posilování vzájemných vazeb se zahraničními pracovišti skrze menší i větší projekty vede ke zvýšení kompetencí, prohloubení znalostí i zkušeností nejen badatelů, ale i studentů. V této části představí zkušení vědci své projekty a umožní přítomným nahlédnout na jejich přípravu, průběh a celkový přínos i smysl této formy své vědecké činnosti.

Mladá věda − místnost č. 104

Čas Název, přednášející Anotace přednášky
10:00−10:45

Emoce a racionalita

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Na jakých filozofických předpokladech se zakládá běžná představa o iracionální povaze emocí a jaké spory ohledně emocí a jejich role pro orientaci v praktickém životě se dodnes ve filozofii vedou? V odpovědi na tyto otázky zdůrazní příspěvek zejména ty přístupy, které odmítají starý protiklad mezi racionalitou a emocemi a chápou emocionální hodnocení situace jako nepostradatelnou základnu praktické racionality. Na konkrétních příkladech z psychologické, neurobiologické, filozofické i krásné literatury bude předvedeno, jak bližší studium emocí a na nich založeného jednání zpochybňuje převládající paradigma současné kognitivní vědy, podle nějž by byla mysl softwarem zpracovávajícím informace a mozek hardwarem, na němž tento software běží.
11:00−11:45

 

Barokní architektura v Čechách – vědecká syntéza jako výzva a inspirace

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Jakub Bachtík

Na květen se chystá vydání monumentální a svým významem naprosto výjimečná monografie Barokní architektura v Čechách, uspořádané pod vedením Ústavu pro dějiny umění FF UK. Svou práci na publikaci představí dva z týmu editorů knihy. Jejich cílem přitom nebude dílo propagovat. Se zaujetím sobě vlastním zprostředkují svou tvůrčí zkušenost, umožní nahlédnout do „autorské kuchyně“ a poodhalí otázky, které si nad samotnou knihou kladli. Jaká témata odborníkům unikají? Jaké přístupy volit pro interpretaci architektury? A kam by měla směřovat badatelská pozornost v budoucnu? Přednáška je určena nejen milovníkům baroka, ale všem zájemcům o umění a historii.
13:00−13:45

Tajemství řecké antické keramiky v Čechách

Bc. Anna Matys
Bc. Jiří Honzl

Příspěvek bude věnován řecké, řecké jihoitalské a etruské keramice ve sbírkách českých muzeí a zámků. Autoři se již čtvrtým rokem systematicky zabývají průzkumem těchto sbírek. Vedle samotné keramiky bude prezentován způsob, jakým se dostala do českých sbírek a jaká jí byla a je věnována pozornost. Zajímavé bude srovnání, jak k tomuto tématu přistupují vědci v okolních státech. Příspěvek představí nejzajímavější nalezené kusy keramiky a poukáže na to, proč je důležité tuto keramiku zpracovat a seznámit s ní odbornou i širší veřejnost. I zde se totiž můžeme dočkat nečekaných objevů.
14:00−14:45

Centony – pozdněantické citátové básně mezi tvorbou a plagiátem, mezi Vergiliem a Biblí

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Pozdní antika (období mezi 3. a 6. stoletím n. l.) se někdy označuje jako „postmoderna starověku“. Centony, básně sestavené výhradně z citátů, to potvrzují. Vždyť kdy jindy než v postmoderně by mohla mezi oblíbené zábavy vzdělanců patřit hra s citátem, s jeho významem a mnohovýznamovostí? Kdy jindy by někoho napadlo bavit se tím, že tentýž verš z Vergilia lze použít v naprosto rozdílných kontextech, od erotického přes mytologický až po křesťanský? Přednáška představí málo známý, ale pro pozdní antiku typický – a současnému pojetí literatury blízký – žánr centonové poezie. 
15:00–15:45

Jak se rodí v českých porodnicích?

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Mgr. Lea Takács

S čím jsou ženy v českých porodnicích spokojené, a s čím naopak nespokojené? Co je pro jejich spokojenost s porodnicí nejdůležitější? Jak se liší spokojenost s porodnicemi v jednotlivých krajích v ČR a které české porodnice jsou rodičkami hodnoceny nejlépe? Jak se liší požadavky na porodnickou péči u prvorodiček a vícerodiček, u žen po přirozeném a operativním porodu a u žen s vyšším a nižším vzděláním? Jak se může přístup zdravotníků k rodící ženě promítnout do průběhu porodu a zahájení kojení? Na tyto a další otázky přinese odpovědi příspěvek, který shrnuje výsledky výzkumného projektu Psychosociální klima porodnice očima rodiček.
16:00–17:00

Kdo volí koho? aneb Co se z médií o preferencích z průzkumů obvykle nedozvím

Bc. Kristýna Chábová, MSc.
Mgr. Jaromír Mazák

Kladli jste si někdy otázku, jaké by bylo složení Poslanecké sněmovny, kdyby k volbám přišli jen lidé vašeho věku a vzdělání? Nebo vás překvapuje, že vaše neoblíbená strana má vysokou podporu, když neznáte nikoho, kdo by ji volil? Máte pochyby o tom, jak čísla o podpoře stran vlastně vznikají a čemu mohou sloužit? Díky spolupráci FF UK s Českou televizí na projektu Trendy Česka se vám na tyto otázky pokusíme odpovědět. Podíváme se na podrobné volební modely pro jednotlivé segmenty české společnosti, ale třeba také na to, jak se voliči jednotlivých stran zapojují do veřejného života, když zrovna nejdou volit: kdo je politicky aktivní na internetu, kdo raději věnuje peníze na charitu a pro koho volbami všechna aktivita končí. Pochopitelně nevynecháme ani debatu o tom, jak vlastně tyto výzkumy vznikají a zda jim lze věřit. Zveme vás nejen na ukázku podrobných výsledků z průzkumů, které se v médiích obyčejně odbývají několika málo pochyby vzbuzujícími čísly, ale především k tázání a diskusi s lidmi, kteří se jim odborně věnují.

Studenti studentům! – místnost č. 301

Čas Název, přednášející Anotace přednášky
10:00

Archeologický výzkum římského osídlení na lokalitě ,Jurta‘ v provincii Thrákie

Mgr. Petra Tušlová

Příspěvek se věnuje nejnovějším objevům, k nimž tým archeologů dospěl na území původní římské provincie Thrákie, která se nachází na území dnešního Bulharska.
10:20

Příběh Kiều a vietnamská literatura v Čechách

Bc. Jan Komárek

Příspěvek se bude věnovat překladům vietnamské literatury do češtiny. Specifika překladu literárního textu z asijského jazyka do evropského budou demonstrována na konkrétních příkladech.
10:40

Moderní skotská gaelská literatura – psaní ve vymírajícím jazyce?

Mgr. Petra Johana Poncarová

Navzdory tomu, že skotská gaelština je minoritní jazyk, zvolilo si ji za své tvůrčí médium několik
významných spisovatelů – jaké to může mít historické příčiny?
11:15

Party toxikomanů v normalizačním Československu

Mgr. Jan Kolář

Česká drogová scéna měla oproti té „za železnou oponou“ svá specifika, která se
pokusí příspěvek postihnout. Zároveň se zaměří na i na sociální strukturu čs.
drogové subkultury a její kulturní vzory.
11:35

Jak spojovník prohrál pomlčkovou válku

Bc. Juan Zamora

Přijďte si poslechnout, jaké praktické dovednosti můžete získat, pokud se zaměříte na
studium češtiny. Kromě praktických ukázek z textologie dojde i na nezapomenutelné bitvy z dějin oboru!
11:55

Romantici, železnice a „zbrklý útok na přírodu“

Mgr. Michal Špína

Po krátkém úvodu věnovaném tématu železnice v doznívajícím romantismu se příspěvek zaměří na případ
básníka W. Wordswortha, který bývá považován za autora prvního environmentálního protestu, a to ve formě sonetu!
12:15

Proč je chorvatské „ženské psaní“ kuchyňské?

Mgr. Dajana Vasiljevićová

Příspěvek se bude zabývat recepcí chorvatských autorek s důrazem na to, jak je hodnotí kritika. Pokusí se vysvětlit, co znamená „ženské psaní“ v kontextu chorvatské prózy a jaké jsou jeho projevy.
Studenti a doktorandi FF UK v šesti krátkých přednáškách rozdělených do dvou tematických bloků (Nežijeme ve vakuu; Chvála malým oborům) prezentují výsledky své vědecké práce. Rádi bychom tak středoškolským studentům pomohli utvořit si konkrétnější představu o možnostech studia na FF UK.spolupořádá Studentská rada FF UK

Vidí věci jinak − místnost č. 200

(zajištěn on-line přenos)

Čas Název, přednášející Anotace přednášky
13:00−14:15

Dějiny v mediálním prostoru

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Dva historici z Ústavu českých dějin FF UK ve společné přednášce představí obraz dějin v českých veřejnoprávních médiích, včetně přesahu do nových médií. Česká televize dlouhodobě otevírá historická témata pořadem Historie.cs, naposledy pak rozvířila debatu o dějinách 20. století seriálem České století. Marie Šedivá Koldinská dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí na projektech na téma české historie, a dokáže tak představit obraz (nejen) našich dějin v největším veřejnoprávním médiu. Český rozhlas se při prezentaci moderních dějin drží jisté tradice Rádia Svobodná Evropa, a to především na stanici ČRo Plus v pořadech jako Historie Plus. Vedle toho v posledním roce připravil i projekty pro nová média, jako byl twitterový a facebookový projekt Znovu89. Michal Stehlík připravuje pro rozhlas mnoho historických pořadů, zároveň má jako předseda Rady Českého rozhlasu vhled do dalších projektů prezentace zejména moderních dějin.
14:30−15:45

“Duchovní podoba Evropy”: humanitní vědy z perspektivy mezioborovosti

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Přednáška položí důraz na aktuálnost duchovědných oborů, která se dnes, po více než stoletém „boji“ o jejich existenci, ukazuje palčivější než kdykoliv dříve. Pojetí skutečnosti světa, především jako světa lidské kultury, jak samotný pojem skutečnosti světa chápal Ernst Cassirer a podobně také ve stejné době Edmund Husserl, zdaleka ani dnes neztratilo nic ze své aktuálnosti. Právě naopak, tváří v tvář současné technologizaci, biologizaci a virtualizaci života. Ve své „excentrické pozici“, jak ji charakterizoval filozof antropologie Helmuth Plessner, potřebuje lidská bytost sféru kultury, nemá-li zaniknout to, co tvoří podstatu conditio humana
16:00−17:00

Věda ve společnosti

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
doc. Mgr. Vít Janeček

Vědu jako součást společenského i kulturního kontextu, význam vědecké „objektivity“ i to, že definice vědy může být mnohem širší, než jak vyplývá z tradice 19. století, představí společná přednáška filozofa Miroslava Petříčka a režiséra, dokumentaristy a pedagoga FAMU Víta Janečka.
17:30−18:45

Chemie lásky

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Přestože dvě významné osobnosti české vědy působí ve zcela odlišných oborech, setkají se na půdě FF UK, aby se společně věnovaly podstatě lásky. Dr. Michael Londesborough uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Prof. Martin Hilský zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní různé podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých sonetech a dramatech.

Akce v Knihovně Jana Palacha

Čas Název
16:00−17:30 Elektronické informační zdroje
Radka Syrová, DiS., BBus
Týmová studovna
Kapacita míst je omezena, prosíme, zaregistrujte se.
Jakou cestou ke kvalitním studijním materiálům pro sepsání seminárky, diplomky a disertace? Na prakticky zaměřeném semináři si osvojíte vyhledávání v předplácených i volně dostupných databázích, vědeckých časopisech a e-knihách (EBSCOhost, Proquest, ebrary, JSTOR), práci v nadstavbových nástrojích e-zdrojů (multivyhledávač Metalib, Google Scholar, linkovač SFX) a využití citačního manažeru Citace PRO, který usnadňuje citování a vytváření seznamu literatury i přímo ve Wordu.
18:00–18:45 Československo 38-89: Výuková simulace o soudobých dějinách
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Červená studovna
Je možné používat počítačové hry a simulace ve výuce na školách? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody oproti běžné výuce? S jakými výzvami se musí jejich vývojáři vypořádat? A co nám o jejich skutečné efektivitě říkají data? Přednáška představí projekt Československo 38-89, výukovou simulaci o soudobých dějinách, na jejímž vývoji se podílela Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Probereme zejména problémy a výzvy, které přinesl vývoj simulace a její využití na školách, a výsledky její evaluace žáky a učiteli. Přednáška uvede posluchače do oboru digital game-based learning (výuka pomocí počítačových her) a kriticky zhodnotí výsledky současných empirických výzkumů o efektivitě výukových her a simulací.

Knižní veletrh

chodby přízemí, 1. a 2. patra
9:00–17:00

V rámci Dne vědy se uskuteční malý knižní veletrh, během kterého bude svou nejnovější knižní produkci nabízet 11 významných vydavatelství.

Výstava

25.–27. 3. 2015 (vestibul)
Výstava Fonetické bádání o řeči včera a dnes

Řeč můžeme zkoumat pomocí poslechu, může nás zajímat, jak vyslovujeme různé hlásky nebo jak je napojujeme na sebe, a řečový signál můžeme analyzovat i akustickými metodami. Výstava na vybraných exponátech z archivu Fonetického ústavu FF UK přibližuje způsoby, jakými fonetici k řeči přistupují, a zároveň ilustruje, jak se v průběhu vývoje fonetiky měnila – především v závislosti na dostupných technologiích – oblíbenost poslechového, artikulačního a akustického pohledu na řeč.

Hudební vystoupení

25. 3. 2015 14:00 (vestibul)
Krátké hudební vystoupení (renesanční vokální polyfonie) studentského souboru Collegium musicum

Přednáška

25. 3. 2015 14:30–15:30 (místnost č. 16)
přednáška Fonetické bádání o řeči včera a dnes
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Mgr. Pavel Šturm

Přednáška o vývoji fonetického bádání navazuje na stejnojmennou výstavu a poskytne systematičtější pohled na vývoj zkoumání lidské řeči. Poslechový, artikulační a akustický přístup k řeči, jejichž oblíbenost se během přibližně 150 let výrazně měnila, bude propojen s několika aspekty: kromě technologických možností dané doby se jedná i o měnící se požadavky na etiku (především na neinvazivní charakter užívaných metod) a ekologickou validitu vědeckého výzkumu.

Program ke stažení