Přednášející

Domů
Fragment pro web FF UK

 Jakub Bachtík

Mgr. Jakub Bachtík

 Ústav pro dějiny umění FF UK
Absolvent oborů Dějiny umění a Český jazyk a literatura, nyní doktorand na Ústavu pro dějiny umění a redaktor odborného časopisu Zprávy památkové péče. Od roku 2013 působí jako jednatel Klubu za Starou Prahu. Je spoluautorem monumentální monografie Barokní architektura v Čechách, která vyjde v květnu 2015 v nakladatelství Karolinum.
přednáška: Barokní architektura v Čechách – vědecká syntéza jako výzva a inspirace
 dr._bazil2

Mgr. Martin Bažil, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK
Vystudoval obor latina – germanistika a v roce 2006 absolvoval doktorát pod dvojím vedením na FF UK a Université de Paris IV-Sorbonne. Od roku 2006 působí jako odborný asistent na Ústavu řeckých a latinských studií, kde se specializuje na latinskou literaturu. Věnuje se zejména římské poezii, křesťanské kultuře pozdní antiky, středověké a novolatinské literatuře a divadlu, a také teorii literárního (především básnického) překladu.
přednáška: Centony – pozdněantické citátové básně mezi tvorbou a plagiátem, mezi Vergiliem a Biblí
 br1

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Ústav pro dějiny umění FF UK
Absolvoval magisterské a doktorské studium Dějin umění na FF UK. Profesní zkušenosti získal také během několika zahraničních studijních pobytů – v Paříži, Římě a ve Vídni. Od roku 2006 působí na Ústavu pro dějiny umění FF UK, nyní je jeho ředitelem. Od roku 1999 je členem Klubu za starou Prahu, v současné době jako jeho místopředseda. Je spoluautorem řady výstavních projektů a stálých expozic. Je členem autorského týmu monumentální monografie Barokní architektura v Čechách, která vyjde v květnu 2015 v nakladatelství Karolinum.
přednáška: Barokní architektura v Čechách – vědecká syntéza jako výzva a inspirace
 dolezalova

doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK
Odborně se věnuje latinské medievistice, středověkým rukopisům a pozdně středověké zbožnosti. V rámci Dne vědy FF UK se podělí o své zkušenosti s programem COST.
seminář: Směrem k mezinárodní spolupráci: příklady budování sítí zahraničních partnerů a společných projektů
 hm1

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK
Anglistiku vystudoval v Praze a Oxfordu, od roku 1969 působí na pražské anglistice (dnes Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK), v letech 1989–1998 zastával funkci ředitele. V roce 1998 byl jmenován profesorem. Je předním českým znalcem Williama Shakespeara, jehož dílo kompletně přeložil do češtiny. Je rovněž autorem teoretických publikací. Za své překladatelské a badatelské dílo obdržel mnoho významných ocenění, mimo jiné Řád britského impéria, Medaili za zásluhy o stát a další. Byl oceněn Státní cenou za překladatelské dílo.
přednáška: Chemie lásky
 Pavla Hlušičková

Mgr. Pavla Hlušičková

Národní památkový ústav/Kancelář generálního ředitele
Od 1. ledna 2015 je v NPÚ koordinátorkou agendy “Evropské dědictví”. Během Dne vědy FF UK zprostředkuje své zkušenosti s programem Kreativní Evropa.
 seminář: Vybrané možnosti financování mezinárodních vědeckých projektů
hs1

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

Katedra psychologie FF UK
Psycholožka, pracuje na Katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte. Školí učitelky a učitele mateřských i základních škol, poskytuje psychologické poradenství a píše o psychologii dítěte. Překládá odbornou i jinou literaturu z německého jazyka. Podílí se na rozsáhlé evaluaci psychosociálního klimatu v českých porodnicích. V současné době vede výzkumný projekt zaměřený na adaptaci dítěte při přechodech mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
přednáška: Jak se rodí v českých porodnicích?
 honzl2

Bc. et Bc. Jiří Honzl

Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Absolvoval bakalářské studium oboru Klasická archeologie a oborů Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku – Latina na FF UK. Nyní pokračuje v magisterském
studiu Klasické archeologie a oborů Egyptologie – Dějiny antické civilizace. V roce 2014 byl členem archeologické expedice do Wad Ben Naga v Súdánu. Je spoluřešitelem projektu GA ČR „Antické řecké vázy ve sbírkách českých a moravských muzeí, galerií a zámků“.
přednáška: Tajemství řecké antické keramiky v Čechách
Kristyna Chabova

Bc. Kristýna Chábová, MSc.

Katedra sociologie FF UK
Absolventka magisterského oboru Sociologie na University of Oxford pokračuje nyní v doktorském studiu na FF UK. V rámci výměnných pobytů studovala také na Sciences-Po v Paříži a na George Washington University ve Washingtonu. D. C. Zabývá se vlivem korupce na demokracii. Je členkou týmu, který se podílí na projektu Trendy Česka, jež realizuje Katedra sociologie ve spolupráci s Českou televizí.
přednáška: Kdo volí koho? aneb Co se z medií o preferencích z průzkumů obvykle nedozvíme
 Janda

RNDr. Josef Janda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR/Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
národní koordinátor programu COST
seminář: Vybrané možnosti financování mezinárodních vědeckých projektů
 Vít Janeček

doc. Mgr. Vít Janeček

 FAMU International
Absolvoval studium oboru Filmová věda na FF UK a oboru Dokumentární tvorba na FAMU. Působí jako dokumentarista, publicista a pedagog FAMU. Pracoval jako dramaturg filmových projektů Experimentálního prostoru ROXY a jako kurátor historických retrospektiv na několika ročnících MFF Karlovy Vary. Jeho snímek Ivetka a hora (2008) získal v Jihlavě cenu za nejlepší český dokumentární film, dále natočil mimo jiné Houba (2000), Dějiny Jaroslava Šabaty (2007), Závod ke dnu (2011) nebo Léčba dějin (2013). Do roku 2012 působil v Centru audiovizuálních studií FAMU, které spoluzaložil, do konce roku 2015 vede anglickou sekci FAMU International.
přednáška: Věda ve společnosti
 V.Kolman

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Docent logiky a zástupce ředitele Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Jako Fulbrightův stipendista působil na Univerzitě v Pittsburghu, v rámci Humboldtova stipendia na Univerzitě v Lipsku. Kromě statí v zahraničních časopisech (Synthese, Erkenntnis, Allgemeine Zeitschift für Philosophie, Contemporary Pragmatism, Idealistic Studies, aj.) věnovaných tématům od filosofie matematiky po filosofii umění je autorem několika monografií. Z nich je možné jmenovat zejména Filosofii čísla, která získala v roce 2009 dvě ceny nakladatelství Academia, včetně ceny Kniha roku, a byla ve stejném roce nominována na cenu Magnesia Litera. Od roku 2014 je proděkanem pro vědu a výzkum FF UK.
přednáška: Priority vědy v současné době: sítě jako základ mezinárodního výzkumu
 dr. Loundesbouroghap1

Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež u Prahy
Narodil se a vyrostl v Londýně. Chemii vystudoval na univerzitě v Leedsu. Do Čech přijel v roce 2002, aby pokračoval ve výzkumu sloučenin bóru na Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy. Ve své vědecké práci dosáhl zajímavých výsledků, za které získal významná vědecká ocenění. Je jedním z nejvýraznějších popularizátorů vědy v ČR. Spolupracuje na popularizačních projektech Britské rady (FameLab), České televize (PORT, Lovci záhad), Národního technického muzea a Akademie věd ČR (Otevřená věda, Týden vědy a techniky).
přednáška: Chemie lásky
 Matoušková

ing. Lucie Matoušková

Technologické centrum AV ČR
Absolvovala Hospodářskou fakultu na Technické univerzitě v Liberci. Během vysokoškolských studií strávila rok na Kaunaské technologické univerzitě v Litvě, kde se věnovala především managementu. Působí v Technologickém centru v oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum a je národním kontaktem pro otázky v oblasti finančního řízení projektů v 7. Rámcovém programu a programu Horizont 2020.
seminář: Vybrané možnosti financování mezinárodních vědeckých projektů
ma1

Bc. Anna Matys

Ústav pro klasickou archeologii FF UK
Zaměřuje se především na problematiku  řeckého vázového malířství a egejské oblasti v době bronzové. Několikrát byla členkou archeologické expedice Ústavu pro klasickou archeologii na lokalitě Pistiros v centrálním Bulharsku a spolupracovala na dalších projektech. Dlouhodobě sleduje problematiku vysokoškolského prostředí v ČR a je členkou Akademického senátu FF UK a Akademického senátu UK. Je studentskou navazujícího magisterského studia oboru Klasická archeologie na FF UK.
přednáška: Tajemství řecké antické keramiky v Čechách
mj1

Mgr. Jaromír Mazák

Katedra sociologie FF UK
Je absolventem bakalářského a magisterského studia sociologie na FF UK, nyní pokračuje v doktorském studiu. Zahraniční studijní pobyty absolvoval v USA (2011 University of Redlands & University of La Verne) a v Německu (2011–2012 Friedrich-Schiller-Universität Jena).  Profesně se věnuje různým tématům z oblasti politické sociologie včetně volební a nevolební politické participace. Podílí se na projektu Trendy Česka, který realizuje Katedra sociologie ve spolupráci s Českou televizí.
přednáška: Kdo volí koho? aneb Co se z medií o preferencích z průzkumů obvykle nedozvíme
pm1

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Je znám jako filosof a teoretik výtvarného umění. Magisterský titul získal v roce 1990, do té doby mu z kádrových důvodů nebylo umožněno studovat a byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu. Od roku 1992 působí na Ústavu filosofie a religionistiky, od roku 2001 spolupracuje také s Centrem audiovizuálních studií FAMU. Ve svém myšlení byl výrazně ovlivněn Janem Patočkou, jehož bytový seminář navštěvoval 70. letech 20. století. Specializuje se zejména na současnou francouzskou filosofii a vztahy mezi filosofií a uměním. Přeložil řadu klíčových děl z německé a francouzské filosofie. Mezi jeho nejčtenější publikace patří Úvod do (současné) filosofie, analýza dynamiky detektivních románů Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce (2001) či poslední kniha esejů Myšlení obrazem (2009).
přednáška: Věda ve společnosti
 prof. Procházka

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Ústav anglonních literatura a kultur FF UK
V rámci Dne vědy FF UK zprostředkuje své dosavadní zkušenosti s mezinárodním studijním programem Erasmus Mundus TEEME: Text and Event in Early Modern Europe.
seminář: Směrem k mezinárodní spolupráci: příklady budování sítí zahraničních partnerů a společných projektů
 Rovna_Lenka_II

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prorektorka pro evropskou problematiku Univerzity Karlovy v Praze 
Založila a vedla katedru západoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK. Je garantem oboru západoevropská studia a Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies.Věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království a Kanady. Přednášela na kanadských univerzitách v Ontariu, Québecu a Calgary. Byla členkou-alternátkou zástupce české vlády při vytváření ústavní smlouvy EU. V rámci Dne vědy FF UK se podělí o své zkušenosti s projekty 7. Rámcového programu, Jean Monnet, Marie Curie ci Visegradskeho fondu.
seminář: Směrem k mezinárodní spolupráci: příklady budování sítí zahraničních partnerů a společných projektů
sr1 

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Fonetický ústav FF UK
Ve Fonetickém ústavu FF UK působí od roku 2002, nyní je jeho ředitelem. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří cizinecký přízvuk a jeho sociální a psychologické dopady a možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu, zabývá se ale i zvukovými vlastnostmi češtiny a angličtiny obecně a podílel se na vylepšování syntézy češtiny. Je editorem knihy Fonetická identifikace mluvčího (2014), autorem knihy Znělostní kontrast nejen v češtině (2011) a spoluautorem oblíbené příručky Fonetická segmentace hlásek (2009). Je členem International Phonetic Association (IPA), International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA) a International Speech Communication Association (ISCA).
přednáška: Fonetické bádání o řeči včera a dnes
 Pavel Sitek

PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

koordinátor začlenění FF UK do mezinárodních projektů
Svou disertaci vypracovával na Katedře antropologických a historických věd na FF ZČU v Plzni a v CERI Sciences Po v Paříži. Jako “mladý vědec” působil také dva roky v CEFRESu Praha. Mezi léty 2011 a 2014 působil na Katedře sociologie FF ZČU v Plzni s vědeckým zaměřením na migrační otázky, sociální teorii a na francouzské sociální vědy. V současné době se jako zaměstnanec sekretariátu děkana FF UK podílí na vytváření strategií začlenění fakulty do mezinárodních projektů a vytváření institucionálních nástrojů, které toto začleňování umožní.
 moderátor sekce Za horizont české vědy
sm1

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Ústav českých dějiny FF UK
Je absolventem oboru historie a slovakistika na FF UK, v roce 2010 se habilitoval prací Češi a Slováci 1882–1914. V letech 2006–2014 byl děkanem FF UK. Jeho hlavním odborným tématem jsou moderní české a slovenské dějiny, dějiny střední Evropy ve 20. století, národnostní politika, politické procesy 50. let 20. století a kolektivizace. Je autorem řady výstavních projektů. Nyní přednáší na Ústavu českých dějin FF UK a působí také jako náměstek generálního ředitele Národního muzea.
přednáška: Dějiny v mediálním prostoru
 sr1

Radka Syrová, DiS., BBus

Knihovna Filozofické fakulty UK
Vystudovala obor podnikové informační systémy na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze společně s irským bakalářským programem. Záliba v informačních technologiích a databázích ji zavedla do Referenčního informačního střediska MŽP, výzkumné agentury GfK a Knihovny Jana Palacha, kde působí od roku 2010 a specializuje se na elektronické informační zdroje.
 seminář: Elektronické informační zdroje
 km1

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.

Ústav českých dějiny FF UK
Vystudovala historii na FF UK. Od roku 1998 působí na Ústavu českých dějin, nyní jako vedoucí Semináře raně novověkých dějin. Věnuje se dějinám raného novověku v evropském kontextu a historické paměti v novodobých českých dějinách. Jako scenáristka a moderátorka spolupracuje s Českou televizí na cyklu Historie.cs. Za tento cyklus obdržela v roce 2013 Cenu Václava Havla za přínos díla občanské společnosti.
 přednáška: Dějiny v mediálním prostoru
 sv1

 Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

Studia nových médií ÚISK FF UK
Je absolventem oborů právo a právní věda na PF UK a arabistika a dějiny a kultura islámských zemí na FF UK. V roce 2011 obhájil doktorskou práci v oboru informační věda. V současnosti působí jako odborný asistent na Studiích nových médií na FF UK. Předmětem jeho odborného zájmu jsou informační a komunikační technologie na Blízkém východě a výukové počítačové hry a simulace. V letech 2008 – 2009 absolvoval na Fulbrightově stipendiu vědeckou stáž na Nortwestern University v Chicagu. Vít Šisler je vedoucím projektu a hlavním designerem výukové simulace Československo 38-89.
 přednáška: Československo 38-89: Výuková simulace o soudobých dějinách
sp1

Mgr. Pavel Šturm

Fonetický ústav FF UK
Absolvoval magisterské studium oboru fonetika na FF UK a nyní pokračuje v doktorském studiu. Od roku 2013 působí jako asistent na Fonetickém ústavu, kde se odborně zaměřuje na fonologii, problematiku slabičných hranic a fonetiku angličtiny. Kromě toho je správcem archivu Fonetického ústavu a věnuje se i dějinám fonetiky obecně.
 přednáška: Fonetické bádání o řeči včera a dnes
sm1

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Vystudoval obor filosofie a francouzská filologie na FF UK. Roku 2006 absolvoval doktorát pod dvojím vedením na Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK.  Od roku 2012 působí jako odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky. Kromě studií o novověké filosofii, fenomenologii a historické epistemologii je také autorem knihy La phénoménologie des émotions (Lille, 2013).
 přednáška: Emoce a racionalita
tl1

Mgr. Lea Takács

Katedra psychologie FF UK
Je absolventkou oborů filosofie a psychologie na FF UK. Nyní pokračuje v doktorském studiu, a to oboru Sociální psychologie na Katedře psychologie FF UK a oboru Filosofie na Institutu filozofie K.U. Leuven (Belgie), Husserlův archiv. Vyučuje na katedře psychologie, kde zároveň vede výzkumný projekt Psychosociální klima porodnice očima rodiček.
 přednáška: Jak se rodí v českých porodnicích?
 vj1

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
Po emigraci v roce 1984 studoval v Saarbrückenu a v Mnichově komparatistiku, slavistiku a dějiny umění. Doktorát získal na Filozofické fakultě Ludwig-Maximilian Universität a do roku 2001 působil na Institutu slavistiky. Od zimního semestru 2002 působí na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, kde byl v roce 2009 jmenován profesorem pro obor teorie literatury. Jako teoretik literatury a výtvarného umění se zabývá problematikou intermediálních a mezioborových vztahů v umění moderny a avantgardy, a také „transepochálními“ kulturně-uměleckými fenomény (např. vztahem manýrismu, baroka a avatgard 20. století). Působí také jako editor a překladatel.
přednáška: “Duchovní podoba Evropy”: humanitní vědy z perspektivy mezioborovosti