Přednášející

Domů

doc. Bahbouh
doc. MUDr. PhDr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Vystudoval psychologii, medicínu, matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti. Od roku 1994 působí na Katedře psychologie FF UK, kde kromě jiných předmětů přednáší psychologickou metodologii, teorii psychodiagnostiky a psychologii osobnosti. Vytvořil metodu sociomapování, která pomocí vizualizace vztahů pomáhá zlepšovat a zkvalitňovat vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmech. Založil a odborně vede společnost QED GROUP a.s., v níž se věnuje zejména psychologickému koučování a krizovým intervencímPareidolická skutečnost
Mgr. Daniel, Ph.D
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Doktorát získal na Ústavu světových dějin FF UK. Zabývá se výzkumem etnicity a nacionalismu, xenofobie a rasismu, migrace a interkulturních vztahů, dále se zaměřuje na postkoloniální a kulturní studia, populární kulturu a subkultury, sociální hnutí, sociální teorie a regionalismus. Spolupracuje s Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK.
Projektová podpora humanitních věd
Populární kultura: fikce, obraz i tvůrce reality
photo_MFrankl
Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
Disertační práci na téma českého antisemitismu konce 19. století obhájil na Fakultě sociálních věd UK. Spolupracoval s Institutem Terezínské iniciativy a Židovským muzeem v Praze, v němž zastává pozici zástupce ředitele a působí zde jako vedoucí Odboru židovských studií a dějin antisemitismu.
Projektová podpora humanitních věd
prof. Halík
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Vystudoval filozofii a sociologii na FF UK; teologii a religionistiku  studoval nejprve tajně v Praze a po roce 1989 postgraduálně v Římě. Profesorem byl jmenován v roce 1997. Je prezidentem České křesťanské akademie, od roku 1990 spravuje Akademickou farnost v Praze. V rámci Ústavu filosofie a religionistiky FF UK přednáší  filozofii a sociologii náboženství. Přednášel na řadě zahraničních univerzit v Evropě, USA, Asii, Africe, Latinské Americe a Austrálii, mj. na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardově univerzitě. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje také na vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity. Jeho knihy jsou překládány do řady jazyků.  Získal mj. Cenu Romana Guardiniho za rok 2010, v roce 2011 získal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za knihu Vzdáleným nablízku. V roce 2014 obdržel Templetonovu cenu.
Nedokončená revoluce Václava Havla
doc. Hilský
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Anglistiku vystudoval v Praze a Oxfordu, od roku 1969 působí na pražské anglistice (dnes Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK), v letech 1989–1998 zastával funkci ředitele. V roce 1998 byl jmenován profesorem. Vedle FF UK vyučuje také na anglistice filozofické fakulty v Českých Budějovicích. Je předním českým znalcem Williama Shakespeara, jehož dílo kompletně přeložil do češtiny. Je rovněž autorem teoretických publikací. Za své překladatelské a badatelské dílo obdržel mnoho významných ocenění, mimo jiné Řád britského impéria, Medaili za zásluhy o stát a další. Byl oceněn Státní cenou za překladatelské dílo.
Skutečnost a fikce shakespearovského divadla
prof. Hlavačka
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Vystudoval historii a germanistiku na FF UK, od roku 1980 působil v Historickém ústavu AV ČR. Od roku 1991 působí na Ústavu českých dějin FF UK, kde se specializuje na politické, hospodářské, sociální a každodenní dějiny 18. až 20. století. Jeho specializací jsou mimo jiné dějiny české samosprávy, dějiny dopravy a v poslední době místa paměti, chudinství a syntetické dějiny českých zemí. Je pracovníkem České akademie věd a členem Rakouské akademie věd.
Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945−1948
M Holanova
Mgr. Markéta Holanová
Vystudovala obor Český jazyk a literatura a nyní je doktorandkou Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, kde vede kurzy zaměřené na populární kulturu. Zabývá se dějinami žánrů populární literatury, především červené knihovny a detektivky. Absolvovala studijní pobyty na univerzitách v Regensburgu a v Hamburku. Působí v redakci časopisu Česká literatura a pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR jako bibliografka.
Sama doma. Kulturní produkce o ženách pro ženy
Mgr. Chlumská
Mgr. Lucie Chlumská
Absolvovala magisterské studium v oborech překladatelství AJ a český jazyk a literatura na FF UK a nyní je doktorandkou na Ústavu Českého národního korpusu. Zabývá se především výzkumem překladového jazyka a korpusovým srovnáním angličtiny a češtiny. Účastnila se řady zahraničních konferencí a stáží a podílí se na projektech v rámci velké infrastruktury Ústavu Českého národního korpusu.
Český národní korpus
Mgr. Jedelský
Mgr. Petr Jedelský
Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK, na níž v letech 2004 až 2014 pracoval. Od roku 2004 se podílí na organizaci středoškolské Biologické olympiády. V letech 2007 až 2011 byl vedoucím laboratoře zaměřené na analýzu proteinů. V letech 2011 až 2013 byl předsedou akademického senátu Přírodovědecké fakulty. V letech 2012 až 2013 pracoval v projektových týmech zabývajících se rozvojem informačních systémů a přípravou výstavby nových univerzitních budov v lokalitě Albertov. Od roku 2014 je vedoucím oddělení vědy na Filozofické fakultě.
Doktorské studium
Mgr. Kavka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
Na Filozofické fakultě UK vystudoval historii a sociální dějiny. Spolupracuje s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK v Praze, působí jako kurátor sbírek Poštovního muzea v Oddělení dějin pošty a telekomunikací.
Populární kultura: fikce, obraz i tvůrce reality
Mgr. Lupač, Ph.D.
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Je odborný asistent na katedře sociologie FF UK, kde přednáší kurzy Obecná sociologie, Sociologie médií, Teorie difúze inovací a Internet a společnost. Absolvoval studijní a výzkumné pobyty na Kansas State University, New York University a University of Liverpool, v minulosti působil také na FHS UK a v Ústavu morální a politické filosofie AV ČR. V současnosti je vedoucím projektu „Světový projekt o Internetu – Česká republika II: Analýza sociálních a politických aspektů nerovného užívání Internetu“. Je členem World Internet Project, Masarykovy české sociologické společnosti a Association of Internet Researchers. Zabývá se obecnou sociologií, sociologií vědy a techniky a sociologií masových a nových médií.
Internet: propojená nádoba fikce a reality
CPSK
Mgr. Jakub Machek, Ph.D.
Na Filozofické fakultě UK vystudoval historii, doktorát získal na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Zabývá se populární kulturou od senzačního tisku konce 19. století přes meziválečné utopické romány po normalizační seriály.
Populární kultura: fikce, obraz i tvůrce reality
Bc. Mitasová
Bc. Kateřina Mitasová
Zahraniční oddělení
Vvystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Po ukončení studia v roce 2000 průběžně působila ve vysokoškolském prostředí, a to na různých administrativních pozicích. Od června 2006 začala pracovat jako vedoucí zahraničního oddělení FF UK, kde se snaží především o nastavení transparentních pravidel a postupů, které by měly být uplatňovány při mezinárodní spolupráci mezi fakultou a partnerskými institucemi.
Prezentace zahraničního oddělení
Mgr. Píšová
Mgr. Ina Píšová
Působí jako doktorandka v oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na Filozofické fakultě UK. Ve své odborné práci se zaměřuje na dějiny české literatury 2. poloviny 20. století, českou populární literaturu 20. století, literaturu českého stalinismu a socialistický realismus.
Sama doma. Kulturní produkce o ženách pro ženy
S Segi
Mgr. Stefan Segi
Vystudoval obory komparatistika a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě UK. Doktorské studium v oboru české literatury studuje na JČU v Českých Budějovicích. Jako redaktor přispívá do převážně literárních periodik, věnuje se tlumočení ze srbštiny a češtiny pro humanitární organizace.
Sama doma. Kulturní produkce o ženách pro ženy
Bc. Simandlová
Bc. Tereza Simandlová
Knihovna Jana Palacha
Vystudovala bakalářský obor Informační studia a knihovnictví (ÚISK) a nyní dokončuje navazující magisterské studium oboru Studia nových médií (ÚISK). Od září 2013 pracuje na Filozofické fakultě jako správce licencí a když to jde, pomáhá s propagací a popularizací otevřeného přístupu (Open Access) a otevřené vědy obecně. Právě tématu Open Science se také věnuje ve své závěřečné diplomové práci.
Otevřené publikování jako standard, nikoliv alternativa
doc. Mgr. Skarnitzl, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Fonetický ústav
Působí ve Fonetickém ústavu FF UK od roku 2002. Předmětem jeho odborného zájmu jsou zvukové vlastnosti češtiny a angličtiny, český přízvuk v angličtině a fonační modifikace, v současné době se zaměřuje především na možnost identifikace mluvčího na základě řečového signálu. Kromě podílu na dalších grantových projektech je také od roku 2012 řešitelem výzkumného projektu Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi. Vedle zabezpečování techničtěji zaměřených kurzů pro obor fonetika se podílí i na výuce fonetiky angličtiny. Je členem International Phonetic Association a International Speech Communication Association.
Fonetické hrátky s lidským hlasem
PhDr. Smolík, Ph.D.
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Je vedoucím laboratoře Psychologického ústavu a Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií PsÚ AV ČR a FF UK. Jeho hlavním oborem je vývojová psycholingvistika, tedy studium toho, jak se děti učí mateřský jazyk. V této oblasti se zabývá hlavně osvojováním slovosledu a pádových tvarů, porozuměním gramatické struktuře v raném věku; vlivem sémantických vlastností slov na osvojování gramatických jevů a struktur; interakcí mezi osvojováním gramatiky a sociálně-osobnostními faktory, zejména sociální kognicí a temperamentem a tvorbou praktických nástrojů pro diagnostiku jazykového vývoje. Kromě práce s dětmi studuje i jazyk u dospělých, zejména syntaktický priming, zpracování morfologicky komplexních slov a změny ve struktuře jazyka u starších lidí. Příležitostně se podílí na dalších projektech z oblasti vývojové psychologie.
LABELS
PhDr. Svatoňová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Je odbornou asistentkou na Katedře filmových studií FF UK v Praze. Věnuje se především dějinám filmových teorií, mediálně archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám vnímání prostoru a času ve vizuální kultuře, vztahu filmu a jiných médií, a to zejména v českém prostředí, v období historické avantgardy a v meziválečné populární kultuře.
Filmová věda
Mgr. Štefanová
Mgr. Veronika Štefanová
Je absolventkou bakalářského studia Divadelní vědy a Bohemistiky na Filozofické fakultě v Olomouci a magisterského studia Divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje doktorandské studium na Katedře divadelní vědy Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její disertační práce je nový cirkus jako druh dramatického umění. Fenoménem nového cirkusu se odborně zabývá od roku 2008, kdy začala spolupracovat s českou organizací CIRQUEON – Centrem pro nový cirkus, kde založila a vede odbornou cirkusovou knihovnu a dokumentační centrum. Účastnila se řady mezinárodních setkání, v roce 2012 moderovala kulatý stůl How do you criticise circus arts? na mezinárodní konferenci Fresh Circus v Paříži. Od roku 2008 se také aktivně věnuje divadelní kritice a publicistice v tištěných i rozhlasových médiích.
Riziko jako umělecká forma i téma
PotH
People on the Horizon
Převážně dámské trio, kde ze střetu ženského a mužského světa vychází vítězně hudba. První písničky kapely People on the Horizon začaly vznikat v roce 2010 a první demo bylo zveřejněno v roce 2012. Kapela má tři členy: Lada Homutová – texty, hudba, piáno, Michaela Pecová – zpěv a David Kronus – hudba, kytara, zpěv, produkce. Hudební styl je těžko definovatelný (nejčastěji říkáme indie-pop), protože kapela se snaží o syntézu stylů. Během roku 2013 a 2014 jsme nahrávali 3 nové písničky do alba „On the Horizon“ a koncertovali (zatím poslední koncert – 5. března 2014 v Chapeau Rouge).
mGhsjFYqSpQ-M5bMQ0uwuR4B5NGbYsJM Ruce naší Dory
Dekadentní kapela vznikla v roce 2005. Natočila dvě alba a následovala několikaletá pauza nečinnosti, kdy se SdCh stačil prosadit jako autor kolážových komiksů Varlén. Z klinické smrti se kapela probudila na konci roku 2012. Z původní sestavy zůstal jen Miloslav Vojtíšek, známější v literárním světě pod pseudonymem SdCh (letos v anonymní soutěži dostal první cenu Alfréda Radoka za nejlepší divadelní text). Současné trio aranžuje rockové písničky v pokročilém stádiu rozkladu na minimum, čímž umocňuje melodii a literární texty. Na RND je nejpřitažlivější specifická nálada jejich tvorby, která je daná kombinací buřičského šklebu, zraněné melancholie a povinnosti umělce.
3dny.jpg3dny.jpgTři dny na břiše Tři dny na břiše
Název je důsledkem uplatňování demokratického principu v praxi: navrhované perly byly neúnavně metány se stolu, až nakonec dlouhou debatou unavená a nesoudná většina prosadila blbost.
Zhruba dvanáctiletá kapela hraje především vlastní písničky – cca blues v bílém, bigbít, písničky. Autorem většiny textů je Jan Velíšek (též pro ASPM). Několik písní jsme převzali, neboť jim nešlo odolat.
Sestava pro Den vědy: Viktor Machač – klavír, Jaroslav Tenkrát – kytara, Milan Zelený – bicí, Václav Ježek – basová kytara, Pavel Machač – převod textů do zvukové podoby.