24 hodin s FF UK 2012

               … na jeden den vysokoškolákem

Filozofická fakulta UK v Praze uspořádala v roce 2012 pilotní projekt odborných stáží středoškolských studentů nazvaný 24 hodin s FF UK. Záměrem aktivity byla podpora systematické práce s nadanými studenty v oblasti seznamování s vědou a výzkumem ve sféře humanitních věd a vytvoření podmínek motivujících k vysokoškolskému studiu vybraných oborů. V rámci projektu navštívilo 24 studentů z celé České republiky dvanáct ústavů a kateder FF UK.nahledla jsem pod poklicku

 „Školitel mě seznámil i s některými studenty, což pro mne bylo velice přínosné, protože jsem se mohla dozvědět informace nejen o oboru, ale i o studiu na UK z pohledu studenta.“ (Jarmila Buriánková, stážistka na Ústavu východoevropských studií FF UK)

Lucie Schneiderová, stážistka na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UKStudentské vědecké stáže umožnily středoškolským studentům zapojit se pod odborným vedením do vědecké činnosti pracovišť FF UK, navázat hodnotné kontakty s experty ve vybraných oborech a vytvořit si přesnější představu o možnostech profesního růstu a odborném zaměření.

„Velkým pozitivem pro mě bylo také poznání, s jakou chutí a vervou vyučující předávají své znalosti žákům, což je dle mého názoru jeden z ukazatelů vysoké kvality školy. Stáž pro mě znamenala vstup do velkého světa, výjimečnou příležitost zjistit, co vlastně chci, co pro to musím udělat a co mi fakulta může nabídnout.“ (Alžběta Vítková, stážistka na Ústavu románských studií FF UK)

Výběr stážistů probíhal na základě motivačních dopisů, ve kterých uchazeči prezentovali svůj zájem o obor nebo konkrétní problematiku. Přijatí uchazeči si podobu průběhu stáže domlouvali se svými oborovými školiteli. Dle časových možností obou stran se náplň stáže dělila do několika úseků tak, aby bylo 24 hodin programu využito co nejefektivněji.poznat fakultu za behu

„Odborné stáže byly pro středoškolské studenty příležitostí poznat akademickou sféru a ujasnit si zájem o daný obor.“ (PhDr. David Čáp, Katedra psychologie FF UK)

V průběhu odborného programu stážisté navštěvovali přednášky či semináře zvoleného pracoviště, byli seznámeni s unikátními informačními zdroji oboru, využili možnosti

vyzkoušet si přijímací písemné zkoušky a následný pohovor nanečisto, konzultovat vybrané téma se svým školitelem či absolvovat exkurzi. Jednalo se například o exkurzi do Domova sociální péče Hagibor, Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií Labels nebo účast na mezinárodní Konferenci mladých slavistů.

Projekt 24 hodin s FF UK vytvořil jedinečnou příležitost k podpoře rozvoje nadaných středoškolských studentů a Filozofická fakulta UK tuto formu spolupráce dále rozvíjí.

student neni jen poradove cislo