Ombudsman/ka FF UK

Co má na starost ombudsman/ka?

Ombudsman/ka je neutrální nebo nestranný pracovník na fakultě. Poskytuje důvěrnou a neformální pomoc zástupcům akademické obce (studentům i zaměstnancům) v různých otázkách a problémech. Může fungovat jako mediátor/ka v konfliktních situacích. Kancelář ombudsman/ky funguje nezávisle a nemá žádné formální rozhodovací pravomoci ani disciplinární odpovědnost. Ombudsman/ka nevystupuje jako obhájce ve sporu, spíše usiluje o spravedlivý proces a zdravé řešení konfliktů na půdě fakulty. Usnadňuje komunikaci, aby pomohl/a všem stranám dosáhnout vzájemně uspokojivých řešení.

Na FF UK se věnuje i vzdělávání a prevenci v oblasti ochrany před nevhodným jednáním a chováním a je jednou z kontaktních osob, které lze oslovit přes aplikaci Nenech to být.

Legální a jiná omezení práce ombudsman/ky

Důvěrnost nelze přislíbit v záležitostech týkajících se ohrožení veřejné bezpečnosti, zneužívání dětí, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí vážné újmy nebo pokud jde o soudní případ.

Rozhovor s ombudsman/kou nepředstavuje právní oznámení fakultě, či univerzitě o jakémkoli problému, obavě nebo stížnosti. Pokud si přejete vyzvat jakýkoliv fakultní orgán k reakci, je třeba využít oficiální možnosti podání stížnosti. Ombudsman nemá povinnost ani odpovědnost oznamovat incidenty žádné jiné osobě nebo orgánu, než jak je popsáno výše.

S čím se mohu na ombudsmanku FF UK obrátit?

Neváhejte se na naší ombudsmanku obrátit např. pokud se setkáte s následujícími problémy:

  • nedorozumění mezi nadřízenými, spolupracovníky, zaměstnanci a/nebo studenty;
  • mezilidské, mezikulturní a skupinové konflikty;
  • nejasnosti týkající se fakultních zásad a/nebo postupů;
  • etická dilemata;
  • nespravedlivé zacházení nebo šikana, apod.

Kde a kdy ombudsmanku zastihnete?

nám. Jana Palacha 2, 110 00 Praha 1
místnost S160, pondělky 15 – 17h
ombudsmanka@ff.cuni.cz
+420 778 532 153

Mgr. et Mgr. Pavla ŠpondrováOmbudsmanka FF UK
Pavla Špondrová pochází z Brna, žije s rodinou v Praze. Vystudovala sociologii, politologii a právo. Pracovala na Úřadu vlády v Sekci pro lidská práva, během českého předsednictví v roce 2009 vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt 22 procent k rovnosti týkající se rovného odměňování, pracovala jako asistentka soudce a advokátní koncipientka, nyní je advokátkou. Dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem (např. Liga lidských práv, Fórum 50 %, Otevřená společnost) a akademií (např. NKC-Gender a věda, Sociologický ústav AV ČR nebo genderová studia Fakulty humanitních studií UK), účastní jednání poradních orgánů vlády či školí v oblasti lidských práv a rovného zacházení. Má ráda lidi, rodinu, smysluplné trávení volného času, propojování dospělých a dětských světů, sport, politiku, kulturu a víru, pravdu, lásku a naději… a svobodu a rovnost