Hujer

Oldřich Hujer

  • 25. 11. 1880, Paceřice – 4. 6. 1942, Praha

  • děkanem: 1931/1932

  • jazykovědec, lingvista a indoevropeista

  • Oldřich Hujer se po maturitě na gymnáziu v Příbrami roku 1899 zapsal ke studiu jazykovědy na filozofické fakultě v Praze, kde jeho učiteli byli např. Jan Gebauer a Josef Zubatý. Studia zakončil roku 1905 prací ze srovnávacího jazykozpytu indoevropského a slovanského. V letech 1909–1910 navštěvoval univerzity v Lipsku a v  Berlíně. V roce 1911 byl jmenován docentem a roku 1919 profesorem srovnávacího jazykozpytu indoevropských jazyků.

    Hujer se věnoval především srovnávací jazykovědě indoevropských jazyků se zvláštním zřetelem k jazykům slovanským, ale také k dějinám češtiny a baltským jazykům. Přednášel rovněž na univerzitě v Brně, byl členem české, polské a bulharské Akademie věd. Redigoval Příruční slovník jazyka českého a řadu filologických časopisů (Listy filologické, Slavia, Naše řeč aj.). Přispíval také do Ottova i Masarykova slovníku.

(Foto: AUK)