Horák

Jiří Horák

  • 4. 12. 1884, Benešov – 14. 8. 1975, Praha

  • děkanem:

  • slavista, literární historik, folklorista a bibliograf

  • Jiří Horák se narodil do rodiny benešovského právníka. V roce 1906 absolvoval studium slavistiky a germanistiky na filozofické fakultě české univerzity v Praze, kde byl žákem a později spolupracovníkem Jiřího Polívky. V letech 1916–1919 byl profesorem na reálce, posléze na vinohradském gymnáziu v Praze. Habilitoval v roce 1919 a v letech 1922–1926 působil jako mimořádný profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Roku 1926 byl jmenován řádným profesorem Univerzity Karlovy. Vykonával funkci ředitele zdejšího semináře pro slovanskou filologii. Mimo jiné byl členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. V letech 1945-1948 působil jako velvyslanec v SSSR. V letech 1956-1963 byl ředitelem Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV.

    Horák ve svém díle monograficky zhodnotil dílo mnoha představitelů slovanských literatur a slavistiky. Jako folklorista se zabýval hlavně pohádkou a českými a slovenskými lidovými písněmi. Publikoval přes 200 studií v domácích i zahraničních odborných časopisech, popularizačních článků v časopisech a novinách, statí v encyklopediích a sbornících.