Černý František

František Černý

  • 21. 2. 1926, Jaroměř – 12. 6. 2010, Praha

  • děkanem: letní semestr 1989/1990, 1990/1991

  • teatrolog

  • František Černý pocházel ze zahradnického rodu; jeho otec i bratr byli uznávanými šlechtiteli květin. Navštěvoval reálné gymnázium v Jaroměři a zároveň se podle rodinné tradice vyučil zahradníkem. Během zastavení výuky v letech 1944–1945 pracoval v otcově závodě. Po válce studoval na filozofické fakultě v Praze estetiku a slovanskou filologii. Již tehdy se soustředil na teatrologii. V letech 1949–1951 pracoval v Ústavu pro českou literaturu a souběžně učil externě na DAMU. V roce 1956 založil a do roku 1969 externě vedl Kabinet pro studium českého divadla. Podílel se také na vytvoření Památníku národního písemnictví v Praze. V letech 1957–1960 zastával funkci vedoucího katedry divadelní vědy a dramaturgie na DAMU a poté přešel do nově zřízeného oddělení dějin a teorie divadla na filozofické fakultě. V roce 1968 byl jmenován profesorem, ustaven však byl až 1989. Po listopadu 1989 ho studenti i vědecká rada jednomyslně zvolili děkanem této fakulty, jímž byl dva roky. Roku 1992 odešel do důchodu.

    Černý se dlouhodobě podílel na rozvoji mezinárodních kontaktů české teatrologie. Věnoval se především dějinám českého činoherního divadla a divadelní kultury osmnáctého až dvacátého století, době národního obrození a meziválečným létům. Je hlavním autorem čtyřdílných Dějin českého divadla. Získal řadu ocenění v oblasti kultury a byl také čestným prezidentem Mezinárodní federace pro divadelní výzkum.

(Foto: archiv FF UK)