Připomínky výboru k 2. verzi Návrhu hlavních zásad personální politiky FF UK

Výbor FOO považuje tento návrh za realizovatelný u všech nově přijímaných pracovníků, kteří budou předem informováni, za jakých podmínek mohou na fakultě vykonávat svoji vědecko-pedagogickou činnost.Pro stávající pedagogické pracovníky však striktní uplatňování Návrhu hlavních zásad personální politiky FF UK (NHZ PP) vytvoří nerovné podmínky pro některé skupiny převážně starší generace, jejichž vědecký růst byl zejména z politických důvodů na dlouhou dobu přerušen.Výbor FOO proto navrhuje, aby při prodlužování pracovních smluv pedagogických pracovníků fakulty byla zohledněna i další kriteria:

  1. vykonávání odborné a publikační činnosti na vysoké úrovni, mj. tvorba učebních textů, podíl na autorském zpracování encyklopedií a oborových slovníků, které však nejsou uznávány jako předpoklad habilitační práce
  2. individuální potřeby oboru, včetně rozdílu v rozsahu pedagogických povinností u „velkých oborů“ a naopak obtížná zastupitelnost u některých specializací (viz problém studentů polonistiky na začátku letošního školního roku)
  3. získání grantů nebo účast na jejich řešení, dále podíl na řešení výzkumných záměrů, projektů a publikování výsledků z této vědecké činnosti
  4. výbor FOO také upozorňuje na možnost vzniku určitého počtu sociálních problémů (např. samoživitelé nebo matky na mateřské dovolené).

Výbor FOO dále doporučuje zvážit požadavek, aby všichni pedagogové fakulty vstupovali do habilitačního řízení, protože mohou být výtečnými pedagogy, ale nemají podmínky pro rozsáhlejší vědeckou a publikační činnost.