8.1.2009

Zápis z ustavující schůze FV OO dne 8. 1. 2009

Přítomni: Menclová, Holub, Vášová, Bromová, Dewetterová, Růžová, Uličná, Skálová, Lukášová, Chytilová

Program

  1. Informace dr. Růžové o práci předsedy: struktura odborů – ČMKOS (Českomoravská komora odborových svazů) – VŠOS (Vysokoškolské odborové svazy; obstarávají vyjednávání s vládou ČR; jejich sjezdů se účastní pouze předsedové ZO VOS) – ZO VOS (Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu). S každým nově nastupujícím ministrem školství, uzavírá VOS smlouvu o spolupráci s odbory. Základním úkolem je zastupování všech zaměstnanců fakulty při kolektivním vyjednávání. ZO VOS společně s vedením fakulty spravuje sociální fond,, ze kterého se čerpají příspěvky na důchodové připojištění. Z peněz odborové pokladny čerpají členové odborů příspěvky na kulturní programy, rekreace, výlety, které odbory každoročně pořádají a oblíbená vánoční posezení pro bývalé zaměstnance fakulty. Předseda odborové organizace je členem rozšířeného kolegia děkana) jednají o podmínkách poskytování příspěvků na penzijní připojištění, uzavírání pracovních smluv, podmínek stanovení vnitřního mzdového předpisu, hodnoty stravenek atd.

  2. Nově zvolené členky zvolily předsedkyní Mgr. Martinu Lukášovou. Pokladníkem je Vědunka Skálová. Další funkce budou určeny na příští schůzi (úterý 27.1. ve 12 hod.)

  3. Členky odstupujícího výboru se dohodly s nově nastupujícími na předání agend v následujících dnech.

Zapsala: Ničová