Výzva akademické obci

Výzva akademické obci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předsednictvo akademického senátu Univerzity Karlovy 23. 5. 2016 vyhlásilo volby do AS UK pro období 2017–2020. V návaznosti na toto vyhlášení schválil Akademický senát FF UK v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK usnesení č. 13 ve znění:

  1. AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2017–2020) od 10:00 21. listopadu 2016 do 17:00 24. listopadu 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.
  2. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS UK do dne 31. října 2016.
  3. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 10. října 2016 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

Zároveň byla zvolena dílčí volební komise ve složení: Ondřej Dufek (předseda), Libuše Heczková (místopředsedkyně), Kateřina Bělehrádková, Jana Segi Lukavská, Samuel Zajíček.

Volba do AS UK je v souladu se zákonem o VŠ přímá a tajná. Volit a být volen může kterýkoli člen akademické obce FF UK. Navrhovat kandidáty pak může každý člen akademické obce FF UK.

Osoby, které jsou členy akademických obcí více fakult nebo jiných součástí UK, si pro účely voleb do AS UK zvolí pouze jednu z nich. Tuto volbu musí učinit nejpozději do 4. listopadu 2016 písemně prostřednictvím podatelny na adresu předsedy AS FF UK. Pokud tuto volbu nedeklarují, chápe se to tak, že si pro účely voleb zvolily FF UK.

Voliči, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky i studenty, sdělí své rozhodnutí, z kterých řad budou kandidáty volit, do 4. listopadu 2016 písemně prostřednictvím podatelny na adresu předsedy AS FF UK. Pokud tuto volbu deklarují, chápe se to tak, že volí kandidáty z řad akademických pracovníků.

Návrhy kandidátů podávejte písemně dílčí volební komisi nejpozději do 31. října 2016 do 15:00 prostřednictvím podatelny na adresu AS FF UK. Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly, pracoviště (název základní součásti fakulty, resp. studijního oboru) navrhovaného, e-mailový nebo telefonický kontakt;
  2. specifikaci, zda kandidát kandiduje jako student či jako akademický pracovník fakulty;
  3. jméno a podpis navrhovatele a jeho e-mailový nebo telefonický kontakt;
  4. písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.

Kandidátní listina bude nejpozději 14. listopadu 2016 vyvěšena na webových stránkách FF UK a na úřední desce FF UK.

Kandidátům zařazeným na kandidátní listiny bude na internetových stránkách fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). V případě překročení maximálního rozsahu bude kandidát vyzván ke zkrácení prezentace. Návrhy na webovou prezentaci budou kandidáti zasílat předsedovi dílčí volební komise e-mailem na adresu dufek.ondrej@gmail.com.

Volby do AS UK se uskuteční od 10:00 21. listopadu 2016 do 17:00 24. listopadu 2016 elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet na adrese http://volby.ff.cuni.cz.

Oprávnění voliči z řad akademických pracovníků FF UK volí nejvýše dva kandidáty z řad akademických pracovníků FF UK, oprávnění voliči z řad studentů FF UK nejvýše dva studentské kandidáty.

Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. Losování provede dílčí volební komise.

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb.

 

V Praze dne 10. října 2016

 

Jan Chromý

předseda AS FF UK

Ondřej Dufek

předseda dílčí volební komise