Seznamy kandidátů

Kandidátní listina ve formátu .docx
Kandidáti v kurii akademických pracovníků: Karel Šima, Lea Takács
Kandidáti v kurii studentů: Sára Drahokoupil Vidímová, Martin Odler, David Pavlorek, Bronislav Poul  

Prezentace kandidátů do kurie akademických pracovníků

Mgr. Karel Šima, Ph.D.Šima

Základní součást: Ústav etnologie
E-mail:
 karel.sima.jr@gmail.com
Navrhovatelka: Eva Lehečková

Na naší fakultě jsem vystudoval obor historie a od začátku roku 2016 působím na Ústavu etnologie jako odborný asistent. Můj odborný zájem zahrnuje výzkum moderních festivit, rituálů a performativní kultury a teoretické otázky etnologického a historického studia. Externě jsem také přednášel na ÚHSD, UPOL FF UK, Katedře antropologie FHS UK. V posledních letech jsem působil v Centru pro studium vysokého školství, resortním výzkumném ústavu ministerstva školství. Zde jsem získal řadu zkušeností s hodnocením a financování univerzit, které bych rád využil při svém působení v AS UK. Pohled z celostátní perspektivy mně ukázal, že společenské a humanitní vědy musí tvrdě bojovat o své místo, protože je systémy hodnocení i financování systematicky znevýhodňují. Negativní dopady tzv. kafemlejnku přepočítávajícího nesmyslně RIVové body na peníze snad již přiměly i nejvyšší tvůrce vědní politiky jej opustit. Nyní půjde o to, co přijde místo něj. Podobně je mechanismus financování vzdělávací činnosti založen na nepodložené představě o menší „ekonomické náročnosti“ společenskovědních a humanitních oborů, která se mimo jiné projevuje ve výrazně nižší úrovni mezd na těchto fakultách. I zde se již ministerská politika začíná měnit a půjde o to nastavit i v rámci univerzity pravidla racionálně a spravedlivě.

Svůj vhled do situace vysokého školství bych rád využil i na univerzitní půdě. Chci se v AS UK zasadit o to, aby podmínky na univerzitní úrovni byly společenským a humanitním vědám příznivější. Jak hodnocení vzdělávání v podobě nastávající institucionální akreditace, tak hodnocení výzkumu, které se má ubírat více kvalitativním směrem, bude vyžadovat aktivní působení tak, aby z nich naše fakulta získala maximum.

Zde můj komentář k novele zákona o vysokých školách: https://www.online.muni.cz/komentare/8394-o-ne-reforme-ceskeho-vysokeho-skolstvi-a-dopadech-aktualni-novely-na-akademickou-samospravu.


Mgr. Lea Takács, Ph.D.Takács

Základní součást: Katedra psychologie
E-mail:
lea.takacs@ff.cuni.cz
Navrhovatel: Jakub Jirsa

Od roku 2013 pracuji na Katedře psychologie FF UK. Zabývám se perinatální psychologií, zaměřuji se zejména na poporodní poruchy nálady a na otázku dlouhodobých dopadů perinatálních rizik na vývoj dítěte. Věnuji se též konstrukci a adaptaci psychodiagnostických metod. Navrhla jsem metodiku evaluací perinatální péče, která byla v letech 2011 a 2012 využita při celorepublikovém šetření spokojenosti žen s porodní a poporodní péčí a ve spolupráci s Krajem Vysočina rovněž při evaluacích krajských porodnic na Vysočině v letech 2013 a 2014. Podílím se na mezinárodním výzkumu v rámci akce COST Building Intrapartum Research Through Health (ISCH COST Action IS1405), kde jsem členkou dvou pracovních skupin. V letech 2004-2006 jsem byla členkou studentské kurie AS FF UK a členkou zahraniční komise. Od roku 2014 jsem členkou etické komise.

 


Prezentace kandidátů do kurie studentů

Bc. Sára Drahokoupil VidímováDrahokoupil Vidímová

Obor: Politické teorie a současné teorie
E-mail: sara.vidimova@gmail.com
Navrhovatel: Samuel Zajíček

Jmenuji se Sára Drahokoupil Vidímová, ale používám jenom příjmení Vidímová. Jsem studentkou druhého ročníku Mgr. studia Politické teorie a současné dějiny a absolvovala jsem Bc. studium francouzské filologie.

Kandidovat do AS UK jsem se rozhodla zejména proto, že mne akademická samospráva zajímá a baví. Univerzitní senát považuji za zcela klíčový orgán a jsem přesvědčená, že by v něm měl být hlas největší fakulty slyšet. Díky dlouholeté aktivitě ve studentských spolcích si troufám tvrdit, že je mi univerzitní prostředí blízké a poměrně se v něm vyznám. Doposud jsem jej však sledovala pouze z pozice aktivní studentky, nyní bych se ráda na jeho správě přímo podílela. Vzhledem k tomu, že jsem založením člověk aktivní a přímý, ráda bych, aby se nyní celkem uzavřené prostředí akademické samosprávy otevřelo všem.

Nabídnout chci:

– pravidelnou účast a aktivitu na jednáních,

– zlepšení komunikace a informovanosti, vaše zapojení do důležitých debat,

– zapojení v Sociální komisi a práci na revizi stipendijního systému,

– budování koherentní spolupráce se studentskými spolky a podporu jejich aktivit.

Kandiduji společně s Davidem Pavlorkem, se kterým jsem již v minulosti spolupracovala na několika studentských projektech (Studentský Majáles, Studentská unie UK) a nyní spolu působíme v AS FF UK, kde jsem od letošního roku nově. David je zkušený, já ráda vnáším do zažitých struktur nový vítr, takže jsem přesvědčená, že budeme dobrá kombinace.

Kandidujeme s podporou obou studentských uskupení v AS FF UK – 15 pro fakultuNení nám to jednorožec.

Podrobnější informace o Davidově a mém programu naleznete na: https://www.facebook.com/David-a-S%C3%A1ra-do-Sen%C3%A1tu-UK-243335629416908/?fref=ts.


Mgr. Martin OdlerOdler

Obor: Egyptologie
E-mail: martin.odler@ff.cuni.cz
Navrhovatelka: Alexandra Pastoreková

Študujem doktorandské štúdium na Českom egyptologickom ústave FF UK a som jeho vedeckým pracovníkom. Som aj absolventom odborov praveká archeológia a klasická archeológia na tejto fakulte. Pravidelne prednášam na medzinárodných konferenciách a aj pre českú a slovenskú verejnosť. Dva semestre som viedol vlastné semináre na Lipskej univerzite v Nemecku. Založil som oficiálnu facebookovú stránku ústavu a jeho YouTube kanál. V súčasnosti vediem dva medzinárodné projekty (GA UK a interný grant FF UK) zamerané na prírodovedné a archeologické analýzy vybraných staroegyptských kovových artefaktov. V nich spolupracujem s bádateľmi a študentmi z PříF UK, VŠCHT, České geologické služby a Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v zahraničí s Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig a Kunsthistorisches Museum Wien. Jeden z doterajších výstupov bol ocenený aj medzinárodne. Výstupom už ukončeného projektu GA UK je monografia Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, ktorá nedávno vyšla v Oxforde, vo vydavateľstve Archaeopress.

Moja odborná práca a jej výstupy napovedajú, že som priaznivcom skutočného medziodborového výskumu, ktorý prepája poznatky prírodných, spoločenských a humanitných vied. Hlas humanitných vied by mal byť v tejto spolupráci rešpektovaný a vedecké odbory by mali spolu vedieť diskutovať. Chcem sa podieľať na zodpovednosti za smerovanie UK a v rámci nej aj FF UK. Rád by som svoje medzinárodné skúsenosti uplatnil aj v práci v Akademickom senáte UK.


Mgr. David PavlorekPavlorek

Obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny, Indonesistika
E-mail: d.pavlorek@seznam.cz
Navrhovatelka: Veronika Illášová

Jmenuji se David Pavlorek, absolvoval jsem na FF UK pětiletý Mgr. dvouobor Filosofie-Historie, jsem na Ph.D. sociálních dějin a také na Bc. indonesistiky.

AS UK je na jednu stranu odtažitý orgán, je to nicméně klíčový orgán univerzity projednávající všechny strategické dokumenty a činící rozhodnutí s dopadem na všechny fakulty. I proto mám za to, že je nutné, aby naše fakulta byla na tomto plénu slyšet.

V AS UK mohu nabídnout svoje dlouhodobé zkušenosti z fakultní samosprávy (Senát FF UK) i ze studentských spolků a Studentské rady. V tomto smyslu se domnívám, že jsem schopen hájit zájmy naší fakulty, jejích studentů a také i spolků. Zároveň se delší dobu angažuji i na univerzitní úrovni, v dubnu 2016 jsem se pak z pozice náhradníka stal členem AS UK, tedy se nejedná o prostředí zcela mi neznámé.

AS UK bude nyní v návaznosti na novelu zákona o VŠ a další změny čekat řada úkolů (nový systém akreditací, změny vnitřních předpisů fakult, změny financování, nová metodika hodnocení vědy). Těmto věcem bude třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Z další agendy bych kladl důraz na:

–          pomoc studentům s agendou poplatků,

–          zlepšení fungování podpory spolků a studentských aktivit,

–          funkční a přehledný SIS (je totiž zajišťován na úrovni UK, nikoli fakulty),

–          transparentnost AS UK.

Kandiduji společně se Sárou Drahokoupil Vidímovou, s níž jsem již měl tu možnost spolupracovat jak na řadě projektů, tak nyní i v AS FF UK a která, si myslím, může vnést do AS UK nový náhled. Věřím, že se v případě vaší podpory budeme skvěle doplňovat.

Kandidujeme s podporou obou studentských uskupení v AS FF UK – 15 pro fakultuNení nám to jednorožec.

Podrobnější informace o Sářině a mém programu naleznete na: http://www.fb.com//David-a-Sára-do-Senátu-UK-243335629416908/.


Bronislav Poul

Obor: Etnologie
E-mail: bronislav.poul@seznam.cz
Navrhovatelka: Barbora Truksová

Jsem studentem 4. ročníku Etnologie na FFUK, v minulém akademické roce jsem působil v Studenské radě a tuto funkci vykonávám i v aktuálním akademickém roce.

Rád jsem se podílel na akcích spjatých s naší Alma mater a bylo mi líto malého zájmu jak studentů tak i vyučujích. Jednalo se například o Vánoce s UK, připomenutí smrti Jana Palacha, Den otevřených dveří, Majáles,  festival Karel je king, Jarmark studentů etc…

Do Akademického senátu UK bych rád kandidoval proto, aby se změnil ustálený systém „výtahu k moci“,  kdy část kolegů drží otěže a ostatní působí jen jako klaka. Ale aby naše nejstarší vzdělávací instituce opravdu začala realně řešit problémy nejen zaměstnanců a studentů univerzity ale společnosti jako celku.

Ve svém programu bych rád zdůraznil sociální aspekt vzdělávání a solidaritu vůči méně majetným talentům mezi námi, protože si stále myslím že vzdělání není zboží ale smysl života.