Prezentace kandidátů pro volby do AS UK (2020-2023)

Kurie akademických pracovníků:

kandidát:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

ústav/katedra: Ústav srovnávací jazykovědy
navrhovatel: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
fotografie:
Představení kandidáta:

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Pokud má akademický senát UK sloužit skutečně své roli nejvyššího orgánu univerzitní samosprávy, je zapotřebí, aby členové akademické obce měli důvěru v jeho nezávislost a v to, že sleduje vždy na prvním místě prospěch univerzity, nikoli partikulární zájmy. Osobně nyní tuto důvěru nemám. Protože AS UK rozhoduje v zásadních otázkách budoucího vývoje univerzity, jako je například volba rektora a personální obsazení dalších orgánů, je pro mne, jako pro člena akademické obce UK, zásadní, abych mohl věřit tomu, že debaty o základních etických principech a postojích univerzity nejsou jen ornamentální fasáda pragmatického zákulisního vyjednávání a že upřímně míněná snaha některých senátorů tyto otázky opakovaně nastolovat není vnímána jako obtížné zdržování hladké schvalovací procedury.

Jako bývalý proděkan FF UK i současný člen AS FF UK jsem měl dostatek příležitostí se s fungováním univerzity a jejích samosprávných orgánů seznámit a věřím, že tyto zkušenosti mohu dobře využít v zájmu naší fakulty i univerzity jako celku. Domnívám se, že je to zájem společný – jedině univerzita, ve které jsou humanitní obory a fakulty vnímány nikoli jako trpění pasažéři, ale rovnocenní partneři s respektovaným vědeckým a společenským přínosem, má naději stát se do budoucna skutečně významnou světovou institucí i důležitým činitelem ve společenském životě. Jednání o parametrech budoucích rozpočtů UK a přerozdělování prostředků na fakulty je do jisté míry právě i touto debatou.

Vážené kolegyně a kolegové, pokud se mne rozhodnete podpořit jako kandidáta FF UK do AS UK, slibuji, že budu podle nejlepšího vědomí a svědomí hájit naše zájmy v tomto orgánu.

Jan Bičovský

 kandidátka:

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

ústav/katedra: Katedra pomocných věd historických a archivního studia
navrhovatelka: PhDr. Woitschová Klára, Ph.D.
fotografie:
Představení kandidáta: Na Katedře PVHAS působím od roku 1993, od letošního ak. roku jako vedoucí katedry, současně jsem předsedkyně oborové rady grantové agentury UK– společenské vědy. Odborně se zaměřuji na raně novověkou a novověkou paleografii a diplomatiku, edice pramenů, města v raném novověku, zvláště řemesla a živnosti,  postavení židovského obyvatelstva v českých zemích do období emancipace. Byla jsem hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou řady projektů (např. GAČR – „Libri cibitatis“ – dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice; 2012–2014: Rotshildova nadace – HANADIV – Soupis židovských rodin a familiantů v Čechách 1734/24–1811; Operační program Praha adaptabilita – vzdělávání pro konkurenceschopnost ad. – více viz http://kpvhas.ff.cuni.cz/node/1363). V minulých letech jsem již byla členkou AS, kdy jsem působila v legislativní, posléze v etické komisi a v posledních dvou letech (jako nečlenka AS) v komisi evaluační. Svých zkušeností z oblasti akademického i mimoakademického prostředí (propojení v oblasti praktické spolupráce – ale nejen) bych ráda využila v případě zvolení do AS.
kandidát:

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

ústav/katedra: Ústav českých dějin
navrhovatel: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
fotografie:
Představení kandidáta:

Vážení kolegyně, vážení kolegové,

před námi jsou volby zástupců Filozofické fakulty UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy. V minulosti byly možná tyto volby neoprávněně ve stínu voleb do fakultního senátu, poslední události na naší alma mater však ukázaly, jak je důležité mít v senátu univerzity aktivní zástupce.

 Role člena Akademického senátu Univerzity Karlovy

Člen akademického senátu univerzity má přinejmenším dvě základní role. Kandidát  je vyslán konkrétní fakultou, aby do jednání o celouniverzitních záležitostech vnášel pohled – a také zájmy – své fakulty. Zároveň je členem zásadního orgánu celé univerzity, kdy nese odpovědnost za univerzitu jako celek, nikoliv pouze za danou součást.

 Zástupce fakulty

V případě té první zmíněné role považuji budoucí období za zásadní v oblasti tvorby principů univerzitního rozpočtu a dopadu na jednotlivé součásti. Zde chci využít svých zkušeností z vedení fakulty v letech 2006-2014 i následně z členství v akademickém senátu naší fakulty. Nejde přitom pouze o rozpočet, ale i o proměňující se vnitřní předpisy a pravidla na univerzitě, kdy musí být zohledněn charakter studia či rozvoje vědy na naší fakultě.

 Člen univerzitní obce

V případě druhé role – celouniverzitní odpovědnosti – je v posledních měsících více než patrné, že role senátorů je pro udržení svobodného akademického prostředí klíčová. Chci v případě zvolení v senátu jasně a otevřeně pojmenovávat problémy univerzity, být skutečně kritickým hlasem i vůči vedení univerzity v případech, kdy jsou prokazatelně opouštěny etické principy podstaty fungování naší alma mater.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu rád, pokud dostanu ve volbách vaši důvěru a budu moci působit v univerzitním senátu ve prospěch naší fakulty a univerzity jako celku.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

kandidát:

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

ústav/katedra: Ústav etnologie
navrhovatel: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
fotografie:
Představení kandidáta: Na FF jsem vystudoval obor historie a od roku 2016 působím na Ústavu etnologie. Dění na fakultě sleduji kontinuálně a v posledních třech letech jsem se zapojil do zlepšování podmínek nejen na fakultní úrovni (jako předseda Evaluační komise), ale především na úrovni univerzitní jako senátor za FF a člen ekonomická komise. Relativně krátce po mém zvolení proběhla poslední volba rektora UK, do které jsem se aktivně zapojil. Vzhledem k výsledku volby jsem se v senátu snažil být kritickou, ale i konstruktivní opozicí. Z této pozice se mně spolu s dalšími podařilo díky pravidelné práci v senátních komisích dosáhnout některých menších pozitivních výsledků pro FF (několik miliónů pro fakultu ročně navíc díky úpravě mechanismu rozdělování peněz, včetně 1 mil. pro tzv. malé studijní programy), v celé řadě mediálně známých kauz jsem se však v rámci senátu ocitl v menšině a v defenzivě. Nespokojenost se současným vedení univerzity ale roste. Ve zbývajícím funkčním období vedení bude zapotřebí sledovat situace podobné těm, které v uplynulých týdnech poškodily pověst naší univerzity a aktivně do nich vstupovat. Nejpozději za dva roky budeme mít jiného rektora nebo rektorku. Nejen jiného jména, ale snad i jiného postoje a charakteru. Bude na budoucích senátorech a senátorkách, kdo se touto osobností stane. Na hledání nového kandidáta či kandidátky je jen zdánlivě dost času. Poučení z posledních kauz říká, že potřebujeme koalici, která dokáže prosadit akademické hodnoty jako základní měřítko orientace univerzity. K tomuto cíli chci poskytnout akademické obci FF své síly a zkušenosti.

Kurie studentů:

kandidát:

Bc. Martin Čihák

obor: Psychologie
navrhovatel: Mgr. Tomáš Konečný
fotografie:
Představení kandidáta:

Ahoj, jsem Martin a studuji 1. ročník nmgr. psychologie. Spolu s Tomášem Konečným a čtyřmi dalšími studenty z MFF a PrF kandidujeme pod značkou Dvoukolora (navštivte náš webfacebook). Naším hlavním požadavkem je etické a transparentní řízení univerzity. Současné vedení se v této oblasti dopustilo řady přešlapů, naposledy třeba v kauze HomeCredit – hodláme ho proto bedlivě kontrolovat a upozorňovat na další případné problémy.

V případě svého zvolení bych se chtěl dále zaměřit na oblast kvality studia. Za účelem jejího zvyšování je mj. třeba:

  • získávat pro univerzitu více mezinárodních odborníků a odbornic,
  • změnit rozdělování peněz na fakulty tak, aby se nestávalo, že pedagogové a pedagožky na některých fakultách (včetně té naší) pracují za nedůstojné mzdy, v důsledku čehož si nabírají další pracovní úvazky a nemají čas na své studenty a studentky,
  • zajistit nové prostory, aby studenti a studentky některých oborů nemuseli sedět při přednáškách na zemi.

Kromě kvality studia bych se chtěl zabývat i omezováním dopadu činnosti univerzity na životní prostředí nebo podporou nekomerčních aktivit v rámci třetí role univerzity.

Veřejným věcem se na naší fakultě věnuji už rok a půl coby člen studijní komise, z pozice náhradníka jsem navíc před měsícem nastoupil do fakultního akademického senátu. Kromě politiky a studia lidské mysli mě baví filosofie, matematika a fyzika, ve volném čase rád běhám po lesích, toulám se po antických památkách nebo se válím po pražských čajovnách.

kandidát:

Mgr. Tomáš Konečný

obor Moderní hospodářské a sociální dějiny
navrhovatel: Bc. Martin Čihák
fotografie:
Představení kandidáta:

Jmenuji se Tomáš Konečný a společně s Martinem Čihákem bych rád vnesl do Akademického senátu UK jiný pohled – věříme totiž, že škola, kterou studujeme, má být transparentní, etická, moderní a spravedlivá. A poslední dobou nejsme přesvědčeni, že o tyto hodnoty vždy usiluje.

V rámci uskupení mírně satirického názvu Dvoukolora (což odkazuje na dvě univerzitní barvy, stejně jako na dvojici kandidátů) kandidujeme společně s kolegy z Právnické a Matematicko-fyzikální fakulty. Program, který bychom spolu rádi v rámci univerzitní samosprávy prosazovali, najdete zde.

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu hospodářských a sociálních dějin, předtím jsem studoval dějiny novověku na zdejším Ústavu světových dějin a dějiny křesťanské kultury na Katolické teologické fakultě. Bakalářský titul jsem získal na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Na FF UK studuji šestým rokem a již deset let jsem činný v řadě spolků, kde se věnuji organizování vzdělávacích akcí, stejně jako neviditelné vnitřní byrokracii. Na fakultě nyní druhý rok zasedám ve Studentské radě a disciplinární komisi Spolku studentů historie.

Do senátu však nekandiduji pro rozšíření zkušeností, ale protože chci nabídnout ty dosavadní k prosazování etické, transparentní a moderní univerzity. Chci se zasadit primárně o následující výzvy, před nimiž senát stojí:

  • usnadnění zahraniční mobility spolupráce,
  • fungování nezávislého hodnocení vědy,
  • záruky pro kvalitní výuku a objektivní zkoušení.

Zanedbávat nechci ani témata, jimiž se na akademické půdě věnuji již nyní – totiž důraz na akademickou etiku a profesní integritu, podporu spolků a třetí role univerzity, či zlepšení fungování knihoven a informačních systémů.

Budu rád, když Dvoukoloře dáte nejen like, ale i svůj hlas při volbách.

kandidátka:

Bc. Eliška Kryčerová

obor Informační studia a knihovnictví
navrhovatelka: Bc. Alexandra Trusova
fotografie:
Představení kandidáta:

Jsem studentkou 2. ročníku NMgr. INSK – informační zaměření. Ve své kandidatuře spatřuji mimořádnou příležitost spojit své zkušenosti s unikátní dynamikou Filozofické fakulty.

V minulosti jsem byla fakultní senátorkou, členkou studentské oborové rady a pomvědkou. Jako dobrovolník jsem organizovala studentský Jarmark nebo oslavy 17. listopadu. Aktivně jsem působila jak ve fakultním spolku, tak ve Studentské unii UK. Své aktivní zapojení v rámci akademické obce nadále rozvíjím v různých samosprávných orgánech.

V loňském roce jsem prosadila na příklad navýšení prostředků na podporu spolkových a studentských aktivit, které pomáhají rozvoji akademické komunity a naplňování třetí role univerzity. V Radě pro vnitřní hodnocení se zasazuji o zajištění lepší jazykové vybavenosti studentů a mezioborovost studia, které má poskytnout robna příkladustní ale flexibilní základ pro naše budoucí uplatnění v měnícím se světe.

Ráda bych v rámci své činnosti v univerzitním senátu dosáhla na příklad otevření obou prostor Menzy Právnická pro jiné fakulty a tím pomohla zajistit lepší stravování i pro studenty Filozofické fakulty. Můj obor studia mne lépe než jiné připravil na řešení problémů spojených s jednou z největších bolestí studia nás všech – SISem. Ráda bych svou činností a vzájemným dialogem se spolužáky podpořila společnou vizi a cíle Filozofické fakulty, kterou chápu jako významného celospolečenského hybatele. Chci zejména hájit unikátnost naší fakulty a její autonomii před vnějšími vlivy. Poslední cíl souvisí zejména s nastavením férového a solidárního rozdělování prostředků mezi fakultami.

V neposlední řadě zastávám názor, že ženský pohled na věc v převážně muži ovládaném prostředí je nezastupitelný a zásadní pro kvalitní fungování této univerzity.

kandidát:

Mgr. David Pavlorek

obor Moderní hospodářské a sociální dějiny
navrhovatel: Mgr. Martin Lundák
fotografie:
Představení kandidáta:

Jsem v 1. ročníku doktorského studia Moderních hospodářských a sociálních dějin, zaměřuji se na přelom 19. a 20. století, dělnické hnutí, sociální otázku, vznik a vývoj moderních politických stran. Na fakultě jsem absolvoval dvouobor Filosofie a Historie. Mám dlouholeté zkušenosti z akademické samosprávy (působil jsem v AS FF UK), Studentské rady i studentských spolků. Mandát v AS UK obhajuji.

V uplynulém období jsem v AS působil společně se Sárou Vidímovou. Společně s dalšími členy AS UK se nám podařila řada pozitivních věcí (např. speciální podpora z rozpočtu pro tzv. malé obory, vyšší důraz na mobilitu při rozdělování prostředků na univerzitě, rozšíření možností prominutí či snížení poplatků za studium, usnadnění financování spolkových aktivit a navýšení rozpočtu na ně atd.). Podíleli jsme se také na veřejných aktivitách a jako senátoři jsme byli slyšet např. v diskuzi o doktorandských stipendiích, která se v r. 2018 povedlo navýšit. Řada věcí je nicméně během na dlouhou trať, a i proto se domnívám, že určitá míra kontinuity je v AS UK prospěšná.

Základními body mého programu jsou a vždy byly otevřenost a transparentnost, spolupráce, podpora spolkové činnosti a studentských aktivit, poskytování poradenské činnosti, ochrana práv studentů a obrana akademických svobod. K tomu vám nabízím zkušenost a znalost univerzitního prostředí, odpovědný přístup k projednávání jednotlivých materiálů, otevřenost novým nápadům a samozřejmě pravidelnou komunikaci, kterou jsem se vedle osobních setkání dosud snažil vést jednak se Sárou na naší společné stránce, tak i sám na svém osobním FB profilu.

Můj celý program si můžete přečíst na mých stránkách.