Výzva akademické obci

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na volební období 2016–2018

 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (AS FF UK) vyhlásil na svém únorovém zasedání dne 12. 2. 2016 volby do AS FF UK pro funkční období 2016–2018. Volby se uskuteční ve dnech 11.–14. dubna 2016, a to od 10:00 dne 11. 4. 2016 do 17:00 dne 14. 4. 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. Ve dnech konání voleb budou také k dispozici počítače s asistenční službou vyhrazené pro volby takto: dne 12. 4. a 13. 4. od 10:00 do 18:00 ve vstupním prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20 a ve vstupním prostoru v přízemí hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Volby řídí volební komise ve složení Ondřej Dufek (předseda), Matěj Spurný (místopředseda), Petr Jirsák, Jakub Kovařík, Eva Marková, Jan Šíma, Václav Vidím a Lukáš Zádrapa.

Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť akademičtí pracovníci (kurie akademických pracovníků). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů, v kurii studentů 15 členů. Studenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, volí a jsou voleni v kurii akademických pracovníků, pokud do 5. 4. 2016 nepředloží předsedovi AS FF UK písemné vyjádření o odlišném výběru (viz čl. 2, odst. 5. Volebního a jednacího řádu AS FF UK).

Kandidáty do AS FF UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK. Návrhy je možné podávat písemně sekretariátu AS FF UK do 24. 3. 2016 do 15:00 na podatelnu FF UK. Návrh na kandidáta musí splňovat tyto náležitosti:

  1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly a kontakt na navrhovaného, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia,
  2. písemný podepsaný souhlas navrhovaného s kandidaturou,
  3. jméno, příjmení, kontakt a podpis navrhovatele, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovatele a ročník studia.

Kandidátům zařazeným na kandidátní listiny bude na internetových stránkách fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Stanovený maximální rozsah je jedna fotografie a text v editovatelném formátu o maximální délce 1 800 znaků včetně mezer (text smí obsahovat základní formátování a internetové odkazy). V případě překročení maximálního rozsahu bude kandidát vyzván ke zkrácení prezentace. Návrhy na webovou prezentaci budou kandidáti zasílat předsednictvu AS FF UK e-mailem na adresu pas@ff.cuni.cz do 30. 3. 2016.