Organizace průběhu a zabezpečení voleb

Příloha ke stažení ve formátu .docx

Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

Volby se uskuteční elektronicky od 11. 4. 2016 od 10 hod do 14. 4. 2016 do 17. hod. prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.

Technické podrobnosti o volební aplikaci:

Elektronická volební aplikace bude hostována na serverech FF UK a bude dostupná na adrese http://volby.ff.cuni.cz. Jádro aplikace bylo připraveno na Přírodovědecké fakultě UK, která ho spolu s Fakultou humanitních studií UK a Fakultou sociálních věd UK využívá již několik let právě k zabezpečení elektronických voleb do AS fakult i UK. Aplikace je postavena na otevřených technologiích Apache, PHP a MySQL. Drobné úpravy aplikace zajistí pracovníci FF UK a pracovníci PřF UK.

Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb:

Před konáním voleb do aplikace Předseda AS nebo jím pověřený správce (dále jen správce):

 1. Naimportuje seznam studentů a seznam akademických pracovníků připravených děkanátem.[1] Příslušná oddělení Děkanátu FF UK hlásí bezodkladně předsedovi AS FF UK a předsedovi volební všechny změny ve statusu voličů i volených (konec pracovního poměru, ukončení studia atd.).
 2. Upraví volební seznamy ve smyslu Volebního a jednacího řádu AS FF UK.[2]
 3. Zadá do aplikace seznamy kandidátů dle kurií.
 4. Zadá do aplikace data konání voleb (data a časy začátku a konce hlasování).

V zadaný čas se otevře přístup do aplikace všem voličům. Oznámení o zahájení hlasování obdrží všichni voliči emailem, který mají evidovaný v SIS (studenti), resp. na služební email evidovaný ve WhoIS (zaměstnanci).

Ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2016 budou od 10 hod. do 18 hod. také ve vstupních prostorách budovy UK Celetná 20 a vstupních prostorách hlavní budovy FF UK k dispozici pro volby vyhrazené počítače, u nichž bude voličům k dispozici služba nabízející pomoc při práci s volební aplikací a vydáním hesla. Podrobnosti k volební aplikaci a návod k jejímu použití bude vyvěšen na stránce AS FF UK a bude k dispozici i ve volební aplikaci.

Postup při volbě pomocí volební aplikace:

 1. Při vstupu do aplikace se uživatel přihlásí pomocí údajů Centrální autorizační služby UK (CAS). Pokud je uživatel pomocí CAS řádně ověřen, ale není na seznamu voličů, volební aplikace ho na tento fakt upozorní a doporučí mu v této věci kontaktovat volební komisi. Pokud volební komise v průběhu voleb zjistí, že v seznamu voličů chybí jeden nebo více záznamů, prostřednictvím správce seznam neprodleně doplní a umožní tak chybějícím voličům účast ve volbách.
 2. Volič z elektronického volebního lístku (příslušné volební listiny) vybere (elektronicky zakroužkuje) kandidáty, kterým chce dát hlas. Aplikace zaručí, že volič nezvolí více kandidátů, než je pro danou kurii povoleno.
 3. Před odesláním hlasovacího lístku musí volič potvrdit, že si pro účely voleb do senátu nezvolil (dle čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS FF UK) jinou fakultu UK.
 4. Současně si zvolí tajný klíč, který mu kdykoliv v době konání voleb (a to i po odeslání hlasovacího lístku) umožní hlasovací lístek upravit.
 5. Nakonec volič potvrdí volbu kandidátů, čímž dojde:
  a) k uložení anonymizovaného volebního lístku (tedy lístku bez identifikace voliče ale s identifikací pomocí tajného klíče) a
  b) k označení uživatele ve volebním seznamu.
  Aplikace kontroluje, že takto označení uživatelé již nebudou mít možnost v těchto volbách odeslat další hlasovací lístek.
 6. Po uložení hlasovacího lístku aplikace automaticky odešle upozornění o proběhlém hlasování na email voliče.

Výsledky voleb jsou dostupné volební komisi až po konci hlasování.

Koordinátor technického zabezpečení voleb (hotline):

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., email: ondrej.tichy@ff.cuni.cz

Ve dnech konání voleb bude od 10 hod. do 17 hod. také k dispozici podpora na telefonním čísle, které bude vyvěšeno na stránkách AS FF UK a ve volební aplikaci.[1] Seznamy založené na údajích v SIS a WhoIS obsahují: jméno, příjmení, UKID, email a standardní identifikační údaj typu data narození.

[2] Čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS FF UK: „…vyškrtne ze seznamu členů akademické obce fakulty podle čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto volebního a jednacího řádu ty akademické pracovníky, kteří si zvolili pro účely voleb do senátu jinou fakultu a určí dle čl. 2 odst. 5 tohoto volebního a jednacího řádu, v které kurii volí a mohou být voleni ti členové akademické obce, kteří jsou současně studenty i akademickými pracovníky fakulty.“