Prezentace studentů

Prezentace kandidátů do kurie studentů

Babička Martin, Bělehrádková Kateřina, Cvachovcová Pavla, Časarová Kateřina, Drahokoupil Vidímová Sára, Ďuricová TatianaDžupová Olga, Feryna Jiří, Harasimowicz Marta Maria, Jindra Jan, Kahancová Karolina, Kovalovská Soňa, Libánská Anna, Matějka Štěpán, Mencl Daniel, Mikos Rachel, Pastoreková Alexandra, Pavlorek David, Peterková Hlouchová Marie, Polák Martin, Poul Bronislav, Požárek Jakub, Preininger Mikuláš, Schamberger Pavel, Studený Luboš, Šrámek Jakub, Těmín Kristián, Vokáčová Martina, Vozáb Jakub, Zajíček Samuel

BabickaMartin Babička

Rok narození: 1994
E-mail: martin.babicka@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Anglistika-Amerikanistika – Historie
Navrhovatelka: Marta Maria Harasimowicz

Studuji druhý ročník bakaláře Anglistiky-Amerikanistiky – Historie. Zajímám se o paměťová studia, historiografii a didaktiku dějepisu. Rád čtu dlouhé romány. Dělám dobrovolníka ve vzdělávací sekci Amnesty International. Od prváku aktivně působím ve Spolku studentů historie, v současnosti jako předseda. Loni jsem byl součástí volného uskupení Quo vadis FF UK, kritizujícího vedení za neprodiskutované změny na fakultě.

Fakultu v příštích letech čeká hodně výzev (finance, nové budovy, volba děkana/děkanky…). Chci fakultu sebevědomou a inkluzivní, jež bude tvořit funkční společenství, komunikovat uvnitř i navenek a čelit výzvám, které se jí kladou. Musí umět čelit vnějším tlakům a nahlížet své kvality i jinak než skrze RIVové body. Studentstvo i vyučující by se na ní měli cítit bezpečně: jsem též pro návrh zřídit fakultní(ho) ombudsmana/ku. Volba děkana/děkanky se nesmí dít jen za zavřenými dveřmi, ale po celofakultní diskuzi. Fakulta by rovněž měla maximálně podporovat studentské spolky, odvádějící dobrovolně často profesionální práci.

Studium musí mít rozumnou podobu s ohledem na finance i studenstvo. Podporuji mezioborové sdílení předmětů, ne však ve smyslu velkých společných úvodů (např. do literatury). Jako smysluplnější se mi jeví sdílení beztak vyučovaných kurzů (např. anglistické Dějiny USA jako PVP na historii). Dvouoborové studium je často neadekvátně kreditově ohodnoceno a vystudovat ho řádně během tří let se stává nadlidským výkonem; chci se zvláště zaměřit na dvouoborové akreditace. Mají-li být ve společném základu dva cizí jazyky, je nutné rozšířit nabídku Jazykového centra. Také nechci, aby se podpora studentské vědy soustředila jen na vyšší stupně studia. I bakaláři mohou být začínajícími vědci!

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


BelehradkovaBc. Kateřina Bělehrádková

Rok narození: 1992
E-mail: belehradkovakaterina@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Hispanistika
Navrhovatel: Michal Hořejší

Kateřina je v 1. ročníku NMgr. hispanistiky a v 2. (byť dočasně přerušeném) ročníku iberoamerikanistiky. Z praktických důvodů stejně jako většina fakulty se snaží získat pedagogické minimum. Zajímá se o korpusovou lingvistiku, jazyky v kontaktu a česko-kubánské vztahy ve 20. století. V minulém akademickém roce se pokusila obohatit studentský život v prvním patře hlavní budovy coby duchovní matka Hispánského filmového klubu.

V roce 2014 se stala členkou akademického senátu a chvíli jí trvalo, než se v tomhle vesmíru zorientovala. V letošních volbách se rozhodla kandidovat znovu, protože si uvědomuje důležitost senátu, není jí jedno, co se s fakultou a na fakultě děje, a taky proto, že na to má nervy.

Má za sebou zocelující zkušenosti ze zahraniční a disciplinární komise. Jako zástupkyně senátu se podílela na výběrovém řízení na aktuálního provozovatele fakultního bufetu. Protože si dobře uvědomuje jeho negativa stejně jako jeho potenciál – a má odhodlání zasadit se o odstranění prvního a rozvinutí druhého, pokusí se situaci napravit.

V rámci širší senátní agendy se zajímá mj. o akreditace a fond mobility, který by chtěla víc přiblížit studentům, aby ho využívali a věděli, jak o něj snadným způsobem zažádat. Z těch lehčích témat by nejen kvůli sobě ocenila víkendový provoz knihovny, zrušení papírových ubrousků na záchodech a pitelnou kávu ve všech budovách FF. S panem Jednorožcem si na to všechno chce posvítit.

Jestli vám je fakulta jednorožec, tak jí teda ne. Do senátu kandiduje za uskupení Není nám to jednorožec (www.neninamtoffuk.com).


Pavla Cvachovcová

Rok narození: 1996
E-mail: cvachovcova.pavla@email.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Český jazyk a literatura – Politologie
Navrhovatel: Bronislav Poul


Kateřina Časarová

Rok narození: 1995
E-mail: alma.mater@email.cz
Obor a ročník studia: 1. bakalářského studia, obor Český jazyk a literatura
Navrhovatel: Bronislav Poul


DrahokoupilVidimovaBc. Sára Drahokoupil Vidímová

Rok narození: 1990
E-mail: sara.vidimova@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Politické teorie a současné dějiny
Navrhovatel: Daniel Ort

Sára na fakultu nastoupila v roce 2010 a od té doby si podala přihlášky na různé obory. V bakaláři absolvovala francouzštinu a politologii, kde je nyní v prvním ročníku magistra. Také strávila semestr v Paříži a poprvé se letos pokusila podat vnitřní grant na téma současného francouzského populismu, jehož je momentálně řešitelkou.

V průběhu studia začala více pronikat do studentských aktivit a do činnosti spolků, působila v Pražské univerzitní skupině Amnesty International, kde se podílela například na organizaci Romského týdne, stála u zrodu Studentského Majálesu, který tři roky vedla a jehož koordinaci momentálně předává dalším aktivním studentům a studentkám. Po dobu jednoho roku byla také místopředsedkyní Studentské Unie Univerzity Karlovy. Společně se zástupci a zástupkyněmi Studentské rady FF UK vymyslela a rok a půl koordinovala fakultní dobrovolnictví.

Fakulta toho Sáře dosud dala opravdu hodně, skvělé přátele a spoustu zkušeností. Je skutečně jejím druhým domovem. Proto se rozhodla, že jí chce také něco vrátit a podílet se na její správě.

Pokud bude zvolena, tak

 • chce být senátorkou, kterou budete znát a o jejíž práci budete pravidelně informováni. Bude mít vypsané konzultační hodiny, kde s vámi chce řešit vše, co vás trápí a co byste změnili, bude organizovat participativní setkání nad senátními materiály a bude se aktivně vyjadřovat na sociálních sítích a také navštěvovat spolkové aktivity
 • chce spoluvytvářet otevřenou a sociálně spravedlivou fakultu, nastolovat témata, která se týkají rovnosti pohlaví či sociálního znevýhodnění
 • chce vypracovat systematickou podporu spolkům a studentským aktivitám, které pokládá za zcela integrální součást akademického života

Jelikož Sáře není fakulta jednorožec, kandiduje za uskupení Není nám to jednorožec.


DuricovaMgr. Tatiana Ďuricová

Rok narození: 1989
E-mail: t.duricova@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník doktorského studia, obor Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Navrhovatel: Jan Jindra

Jsem studentkou doktorského studia na Ústavu české literatury a komparatistiky, kam jsem nastoupila po předchozím studiu na Katedře estetiky. Věnuji se především studiu filmové tvorby z historického i popkulturního hlediska. Již delší dobu sleduji dění ve fakultní samosprávě, a zároveň se aktivně zapojuji do akcí různých studentských spolků. Například v tomto roce jsem se pod hlavičkou Studentské rady FF UK podílela na organizaci Společného reprezentačního plesu FF UK a PedF UK.

Působím také v Centru pro studium populární kultury (CSPK), kde se pokouším o propojování fakultních spolků s touto institucí. Mojí snahou je další navazování spolupráce mezi jednotlivými obory, ať už v rámci FF UK nebo mimo ni. Domnívám se také, že v poslední době selhává komunikace mezi fakultou a jejími spolky (Studentskou radou FF UK počínaje). V případě zvolení do Akademického senátu FF UK bych se proto chtěla věnovat především zlepšení celkového PR fakulty, kde studentské spolky musejí hrát důležitou roli.

Podporování vzájemné spolupráce mezi fakultou a spolky, ale také mezi fakultou a ostatními vzdělávacími a výzkumnými institucemi považuji za důležitý bod v celkovém vnímání fakulty, která mi není lhostejná.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


DzupovaMgr. Olga Džupová

Rok narození: 1988
E-mail: dzupova@gmail.com
Obor a ročník studia: 4. ročník navazujícího magisterského studia, obor Český jazyk – specializační studium, 1. ročník bakalářského studia, obor Středoevropská studia
Navrhovatelka: Eliška Cutychová

Olga se svým studiem na FF snaží posunout představu o počtu oborů, které je možné zároveň studovat a vystudovat. Poté, co se úspěšně zbavila švédštiny a historie, si ke zbývající bohemistice (NMgr.) přibrala ještě polštinu (Bc). Zabývá se výzkumem synestézie, výzkumem čtení a švédskou onomastikou.

Své zkušenosti z oborů různých velikostí uplatňuje na půdě akademického senátu od roku 2014 a poslední dva měsíce také v kolegiu děkana. Fakultu se snaží dělat hezčí, spolkově aktivnější (členkou FFabuly je od jejích počátků, podílí se na organizaci knižního bazaru v rámci Majálesu).

Zkušenosti a inspiraci, jak by to na fakultě mohlo vypadat, sbírala také po dobu tří semestrů ve Švédsku. Kdybyste ji zvolili, chtěla by i nadále:

 • řešit problematiku vnitřních grantů a jejich podávání činit uživatelsky přívětivější
 • činit nátlak na vyučující ve věci včasného zveřejňování sylabů a vypisování zkouškových termínů (jak prostřednictvím akademického senátu, tak přímo)
 • konfrontovat bistro Bazaar s kvalitou a cenou předkládaných pokrmů (jak prostřednictvím akademického senátu, tak přímo)
 • a zajišťovat, aby si k tomu všemu bylo na chodbách kde sednout

Olze fakulta není jednorožec, proto kandiduje v rámci uskupení Není nám to jednorožec: http://www.neninamtoffuk.com/


FerynaJiří Feryna

Rok narození: 1993
E-mail: jiriferyna@seznam.cz
Obor a ročník studia: 3. ročník bakalářského studia, obor Český jazyk a literatura
Navrhovatel: David Pavlorek

Studuji třetí ročník bakalářského studia oboru český jazyk a literatura; zajímá mě především sociologie literatury, čtenářství, elektronická či amatérská literatura. Ve spolku Bohemistický kruh se částečně podílím na dramaturgii komponovaných večerů (literární část), v minulém akademickém roce jsem byl jeho předsedou. Druhým rokem působím ve Studentské radě FF UK, prvním jako její předseda. Podílím se i na jiných, třeba i formálně neukotvených, studentských aktivitách, např. na Skutečném uctění památky 17. listopadu na Albertově.

V případě zvolení do AS FF UK bych se rád podílel na kvalitnější a systematičtější propagaci fakulty navenek, zejména co se jejích páteřních akcí týče (např. Týden diverzity či Open Square), mj. obnovením aktivity komise pro PR, pravidelným dialogem s příslušnými fakultními orgány a v neposlední řadě se studentskými spolky coby jednou z velkých deviz fakulty (potažmo univerzity). V případě aktivních spolků (a spolků obecně) bych rád dosáhl vymezení jejich pozice v akademické obci, resp. větší podpory ze strany fakulty. Jak fakulta, tak spolky mají potenciál svou činností zasáhnout i neakademickou veřejnost. Je v našem společném zájmu tohoto potenciálu využívat.

Plně podporuji snahu kolegyně, též kandidátky z uskupení 15 pro fakultu, Anny Libánské, o vytvoření úřadu studentské/ho obhájkyně/obhájce práv. Považuji to za jeden z kroků, jimiž lze docílit podoby fakulty coby sociálně přívětivé, především ale sociálně odpovědné instituce.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


HarasimowiczBc. Marta Maria Harasimowicz

Rok narození: 1986
E-mail: marta.harasimowicz@10g.pl
Obor a ročník studia: 4. ročník navazujícího magisterského studia, obor Komparatistika
Navrhovatel: Martin Babička

Jsem studentkou magisterského studia komparatistiky, na které plánuji navázat doktorátem. Odborně se zaměřuji na témata na pomezí uměnovědy a historie – ve své diplomové práci zkoumám Československou spartakiádu jako kulturní a společenský fenomén.

Již několik let se aktivně věnuji práci ve Spolku studentů historie, s nímž jsem na fakultě uspořádala řadu veřejných akcí. Byla jsem mimo jiné hlavní koordinátorkou interdisciplinárního festivalu Tváře migrace. Pravidelně se účastním i neformalizovaných studentských iniciativ ve veřejném prostoru – podílela jsem se například na organizaci loňského Skutečného uctění památky 17. listopadu na Albertově.

V AS FF UK působím od r. 2014 a věnuji se hlavně činnosti ve studijní komisi, tj. přípravě a připomínkování akreditačních materiálů. V následujícím funkčním období bych si ráda posvítila na reformu společného základu – chci, aby byl pro studující přínosem a nikoliv nepříjemnou povinností. Ve středu mé pozornosti je i koncepce doktorského studia – jeho nastavení by mělo motivovat ke kvalitním odborným výkonům, nesmí však zároveň diskriminovat ty, kteří si ze sociálních nebo rodinných důvodů nemohou dovolit být „doktorandem na plný úvazek”.

Chci fakultu kolegiální a otevřenou, kde důležitá rozhodnutí nejsou přijímána za zavřenými dveřmi, nýbrž vznikají v diskuzi s akademickou obcí. Fakultu, která všem studujícím – také těm mimo protežované “excelentní” obory – skýtá příležitosti pro odborný a osobní rozvoj; která nabízí stabilní pracovní podmínky pro zaměstnance.

Svou činnost v AS FF UK jsem vždy chápala především jako službu akademické obci. I v následujících letech bych ráda využila svých znalostí pro budování mostů mezi oficiálními orgány a fakultní veřejností.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


JindraMgr. Jan Jindra

Rok narození: 1987
E-mail: jindra.jan01@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny
Navrhovatelka: Tatiana Ďuricová

Na FF UK studuji již od roku 2010, aktuálně 1. ročník doktorského studia Historie (se specializací na Moderní hospodářské a sociální dějiny). Za poslední roky jsem působil v mnoha studentských spolcích a sdruženích, v současnosti se jako člen Spolku studentů historie angažuji ve spolkové disciplinární komisi.

Rád bych v akademickém senátu zúročil dosavadní znalosti a zkušenosti a aktivně tak přispěl k zodpovědnému rozvoji fakulty, na které mi záleží. Chtěl bych prosadit rozšíření nabídky a kapacity cizojazyčných kurzů a zpřístupnit je tak co nejširšímu okruhu studujících. Nedostatek míst na těchto kurzech omezuje další jazykové vzdělávání studentek a studentů, které je nezbytné při studijních pobytech v zahraničí i při mezinárodním srovnání.

Lhostejná mi není ani oblast vědecké činnosti studentů, kde je stále třeba usnadňovat přístup  k co největšímu počtu elektronických zdrojů. Nabyté znalosti by ale také měly nalézat patřičné uplatnění v podobě publikační činnosti, proto je zapotřebí prosadit vznik systematické publikační podpory. V neposlední řadě vnímám potřebu zlepšit prostory fakulty, kde by kvalitní přístup k wi-fi síti či kvalitní nabídka stravování měly být samozřejmostí, a to nejen na „hlavní“ budově, ale na všech budovách FF UK.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


KahancovaKarolina Kahancová

Rok narození: 1992
E-mail: karolina.kahancova@gmail.com
Obor a ročník studia: 4. ročník bakalářského studia, obor Informační studia a knihovnictví
Navrhovatel: Jakub Požárek

Jmenuji se Karolina Kahancová a jsem studentkou čtvrtého ročníku bakalářského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví. Aktivně se zapojuji do činností studentského spolku Librain. Doposud nemám žádné zkušenosti s prací v senátu, ale ráda bych přispěla svěžím pohledem na věc.

Jelikož náš ústav sídlí v Jinonicích, mám často dojem, že jsme odtrženi od dění na naší fakultě.  Ráda bych se pokusila o větší zapojení do fakultního života ústavů sídlících v Jinonicích. Jak vyplývá z mého studijního oboru, mám také zájem o problematiku knihovnických služeb na fakultě. Konkrétně se chci pokusit o rozšíření otevíracích hodin knihovny na hlavní budově.

Souhlasím se zněním volebního programu uskupení a pro naši fakultu bych si přála, aby studenti věděli o všech možnostech, které jim život na fakultě umožňuje, a také si přeji, aby byla fakulta špičkovou vzdělávací institucí.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.  (fb.com/15profakultu)


KovalovskaBc. Soňa Kovalovská

Rok narození: 1989
E-mail: sona.kovalovska@seznam.cz
Obor a ročník studia: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Egyptologie – Etnologie
Navrhovatelka: Marie Peterková Hlouchová

Na Filozofické fakultě studuji navazující magisterské studium Egyptologie – Etnologie a také dokončuji studium Klasické archeologie. Zároveň jsem vystudovala bakalářské studium Arts Management na VŠE, a proto mi nejsou cizí ani problémy spojené s ekonomickými vědami a mám tak srovnání s jinými vysokoškolskými institucemi. Vypomáhám také v knihovně Českého egyptologického ústavu a s organizací vědeckých i popularizačních akcí.

Do Akademického senátu FF UK vstupuji jako nováček, přesto si uvědomuji výzvy i rizika s tím spojená a vážím si Vašeho hlasu. Ráda bych se inspirovala Vašimi návrhy a podněty, na jejichž základě chci hledat rozumná řešení. Jsem aktivní studentkou a znám tedy dobře potřeby nás studentů.

Nekandiduji za žádné uskupení, a tudíž nabízím nezávislou alternativu k velkým spolkům a zároveň otevřenou spolupráci s cílem pozitivních změn. Budu podporovat efektivní a věcné řešení problémů.

Nejvíce bych se v Akademickém senátu chtěla věnovat následujícím tématům:

 • akreditace a personální zajištění
 • ekonomická situace fakulty
 • problematika malých oborů

LibanskaAnna Libánská

Rok narození: 1995
E-mail: libanska.a@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Historie
Navrhovatel: Martin Babička

Studuji prvním rokem obor historie (Bc.). Druhým rokem působím ve Feministické společnosti, v zimním semestru jsem byla zvolena do jejího vedení. V rámci FEMu se aktivně snažíme seznamovat akademickou obec i veřejnost s genderovou tematikou i současným feminismem – mj. pořádáme přednášky, čtení teoretických textů i kulturní akce.

V senátu bych se však ráda zaměřila nejen na témata týkající se genderu – mým cílem je, aby se fakulta stala bezpečným prostorem pro všechny bez ohledu na jejich etnicitu, gender, sexuální orientaci, náboženství, tělesné dispozice a další individuální potřeby. V souvislosti s tím bych se ráda zasadila o vznik instituce studenské/ho obhájkyně/obhájce práv, na niž/něhož by se studující i zaměstnanci/zaměstnankyně mohli/y obrátit v případě sexuálního obtěžování,  jiných forem diskriminace na fakultě. Studentský/a obhájce/obhájkyně práv by fungoval/a jako most mezi studenstvem a fakultou, zároveň by vyrovnával/a rovnováhu moci, která je nyní nakloněna silně ve prospěch fakulty.

Jako týž most by měly fungovat částečně i studentské spolky. Plně tak podporuji snahu kolegy z kandidátky 15 pro fakultu Jiřího Feryny o větší podporu spolků ze strany FF UK.

Dále bych ráda prosadila zavedení společných (unisexových) toalet. Jejich zavedení by mělo vyřešit potíže, se kterými se někteří studující i zaměstnanci a zaměstnankyně v současnosti mohou při návštěvě toalet setkat – ať už se jedná rodiče s dětmi, osoby s asistentkou/asistentem či osoby, jimž binární dělení nevyhovuje. Společné toalety by fungovaly vedle toalet, u nichž by bylo zachováno rozdělení na pánské a dámské.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


MatejkaMgr. Štěpán Matějka

Rok narození: 1984
E-mail: stepan.matejka@ff.cuni.cz
Obor a ročník studia: 3. ročník doktorského studia, obor Český jazyk
Navrhovatel: Jakub Jehlička

Štěpán Matějka je studentem 3. ročníku doktorského oboru český jazyk, v němž se zaměřuje na osvojování jazyka u dětí a další psycholingvistická témata. Členem akademického senátu FF UK byl již v ak. roce 2010/2011, kdy zároveň také zasedal v disciplinární komisi.

Do senátu kandiduje, protože by rád využil blízkou znalost fungování fakulty, kterou získal nejenom jako student, ale také jako sekretář a tajemník Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Na tomto ústavu je navíc koordinátorem pro zahraniční výjezdy studentů a pedagogů (např. Erasmus+). Tato práce mu dala možnost nahlédnout do chodu fakulty „z druhé strany“ a umožnila mu získat přehled o studijních předpisech a pravidlech,  fungování SIS a další problematice související se studiem. Díky každodennímu kontaktu se studenty pak má také představu o tom, jaké studijní záležitosti studenti během svého studia řeší.

V senátu by se chtěl zaměřit především na:

 • problematiku stipendií, zejména pak účelových stipendií na podporu studentských výjezdů do zahraničí (konference, workshopy, apod.), u kterých by chtěl prosadit změnu, aby byla schvalována před výjezdem studenta, nikoli až po jeho návratu;
 • problematiku studentských  grantů – GAUK, vnitřní granty;
 • otázky spojené se studijním informačním systémem a studijními předpisy.

Do senátu kandiduje za uskupení Není nám to jednorožec (www.neninamtoffuk.com).


MenclDaniel Mencl

Rok narození: 1994
E-mail: daniel.mencl@ff.cuni.cz
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Veřejná správa a spisová služba
Navrhovatelka: Veronika Illášová

Na Filozofické fakultě UK studuji druhým rokem bakalářského studia obor Veřejná správa a spisová služba při Katedře pomocných věd historických a archivního studia. Já tomu osobně říkám, že studuji na profesionálního byrokrata, bez kterého by se instituce neobešly. Ve volném čase rád cestuji, podílím se na přípravě Mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST.

Fakulta mi dala hodně zkušeností i za ten krátký čas. Stal jsem se sekretářem Katedry pomocných věd historických a archivního studia, proto jsem nahlédnul do administrativního života fakulty, ale též trochu do univerzitního. Prvním rokem působím ve Studentské radě FF UK, kde mám pod správou každotýdenní Novinkový systém. Díky němu máme přísun nových informací ze studentského života. Rovněž jsem se stal radním Studentské unie UK pro oblast hospodaření.

Do akademického senátu kandiduji poprvé. Nemám tak velké zkušenosti s fungováním tohoto orgánu, ale určitě bych chtěl přispět svými zkušenostmi a poznatky z fakulty. Na co bych se chtě zaměřit, jsou studijní záležitosti a akreditace oborů obecně. Jak už jsem se zmínil, v administrativních záležitostech FF UK se pohybuji denně a dobře vím, že z 80 % je to administrativa mezi FF UK a studentem. Rád bych zlepšil komunikaci mezi fakultou a studentem, která je na velice nízké úrovni, jak už z pohledu základních součástí nebo jednotlivých oddělení děkanátu. Student je jedním z hlavních pilířů fakulty. Institut akreditací bude po novele vysokoškolského zákona ještě velice diskutovaným tématem, a proto bych rád k této problematice přispěl a intenzivně se jí zabýval.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


MikosMgr. Rachel Mikos

Rok narození: 1960
E-mail: rmikos23@yahoo.com
Obor a ročník studia: 4. ročník doktorského studia, obor Jazyky zemí Asie a Afriky
Navrhovatelka: Eva Obrátilová

Po dvou letech studia oboru Čeština pro cizince jsem začala studovat v Semináři mongolistiky ÚJCA, kde v současné době dokončuji doktorandské studium a provádím výzkum v oblasti lingvistického rozboru mongolských hádanek.

Od počátku studia na FF UK mi silně imponovala důkladnost přístupů ke zkoumání jazyků v tradici české filologie, kterou pokládám za skutečnou vzácnost ve vědecké a pedagogické praxi. Velmi výjimečná je šíře nabídky jazyků, které mohou studenti na katedrách a ústavech FF UK studovat. Bez hluboké znalosti příslušného jazyka nelze rozumět jinakosti odlišných kultur – a v současném globalizujícím se světě je takové porozumění vysoce potřebným úkolem.  Schopnost myslet kriticky,  která je základem demokratické společnosti, je právě nejlépe ukotvená ve filosofickém myšlení. Tuto schopnost je třeba rozvíjet v rámci všech oborů FF UK.

Způsob uvažování na mnoha fakultách v Evropě se však v současné době čím dál více přibližuje snahám poněkud nepřirozeně naroubovat  na svět humanitního vzdělání šablonu hodnot, přístupů a metod managementu a businessu nadnárodních korporací.  Přejímání tohoto pohledu bez nutného kritického odstupu vede k uplatňování úzkoprsých principů ekonomismu a ke lhostejnosti k duši otevřeného bádání.  Reformy naší fakulty jsou sice nutné, ovšem rozhodně vyžadují citlivé provedení s ohledem na demokratické principy, v atmosféře otevřené debaty a kolegiálního respektu.

Podle mého názoru spočívá současný úkol akademické obce FF UK v plném uvědomění si vlastní odpovědnosti a možností nalézt sílu vzdorovat současným tendencím podceňujícím filologické a filosofické obory. V případě, že budu zvolena do AS FF UK, slibuji, že budu usilovat o zachování nejlepších tradic českého humanitního vzdělání tak, aby je bylo možné předat následujícím generacím.


PastorekovaMgr. Alexandra Pastoreková

Rok narození: 1981
E-mail: alexandra.pastorekova@ff.cuni.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník doktorského studia, obor Egyptologie
Navrhovatelka: Soňa Kovalovská

Volám sa Alexandra Pastoreková. Na Filozofickej fakulte som vyštudovala magisterský odbor Egypologie – Klasická acrheologie, momentálne štúdium pokračujem v 1. ročníku doktorandského programu a špecializujem sa na dejiny a umenie rímskej doby v Egypte. Zároveň pracujem ako technická pracovníčka na Egyptologickom ústave, kde sa venujem databázy fotiek z výskumov. V rámci zamestnania i mimo neho sa snažím o sprístupnenie vedeckých znalostí širokej verejnosti a popularizáciu oboru.

Do Akademického senátu som sa rozhodla kandidovať preto, lebo voči svojej „Alma mater“ cítim určitý dlh. Dala mi mnoho a chcela by som jej to vrátiť. Mnoho starších kolegov predo mnou svojím pôsobením v senáte podporovalo moje požiadavky, chcela by som teraz ja počúvať tie Vaše a pomôcť Vám ich presadiť. To, že kandidujem sama a nie som členkou žiadneho zoskupenia, mi umožňuje rozhodovať sa nezávisle na iných, výhradne podľa svojho svedomia a Vašich potrieb. Zároveň si uvedomujem si, že len spolupráca s inými, podobne zmýšľajúcimi zástupcami, môžeme priniesť zmenu. Doba sa mení rýchlo a rovnako rýchlo by na ňu mala reagovať aj naša fakulta. Vo svojom volebnom programe sa preto sústreďujem na nasledujúce okruhy:

 1. Otvorenosť fakulty verejnosti – Zjednodušiť organizáciu podujatí pre verejnosť a ukázať jej, že veda je tu hlavne pre ňu a môže zlepšiť  jej život.
 2. Rozšírenie otváracej doby knižníc a ďalších inštitúcií – Aj mimo „štandardnú pracovnú dobu“, kedy je väčšina z Vás na prednáškach.
 3. Zdravšie potraviny – Rozšíriť ponuku bufetov a automatov o bezlepková, bezlaktózové a iné výrobky.
 4.  A mnoho ďalšieho…..zaujímajú ma Vaše názory.

Chcem počuť aj Tvoj hlas, nenechávaj si ho do hospody a vyjadri svoj názor vo voľbách! Áno, až tak jednoduchá je zmena k lepšiemu.


PavlorekMgr. David Pavlorek

Rok narození: 1988
E-mail: d.pavlorek@seznam.cz
Obor a ročník studia: 3. ročník doktorského studia, obor Moderní hospodářské a sociální dějiny, 1. ročník bakalářského studia, obor Religionistika
Navrhovatel: Daniel Mencl

Na FF UK jsem od r. 2007, kdy jsem nastoupil na dvouoborové (tehdy ještě přímé magisterské) studium Filosofie-Historie, které jsem úspěšně zakončil v r. 2013. Nyní jsem ve třeťáku na Ph. D. studiu Moderních hospodářských a sociálních dějin, k čemuž jsem si nově přibral Religionistiku a také práva.

Fakulta mi hodně dala (vědomosti i zkušenosti) a cítím potřebu jí to jakožto celému společenství vracet. Od r. 2009 působím ve Studentské radě (4 roky jsem byl jejím předsedou, aktuálně jsem v její revizní komisi) a od r. 2011 jsem také členem Akademického senátu. Kandiduji znovu, protože si myslím, že mám fakultě ještě co dát, a zároveň se obávám možných – takřka nevratných – změn, které fakultě hrozí, pokud bude pokračovat v nastoupeném trendu.

Z mého pohledu je třeba maximálně hájit oborovou rozmanitost naší fakulty a bojovat proti špatně nastaveným „racionalizačním“ ekonomickým snahám, které naši fakultu škrtí. Je škrcena zvenku, ale tomu můžeme a dokonce musíme vytvářet protitlak. S rozmanitostí oborovou totiž souvisí i rozmanitost ve všech ostatních ohledech, které se s fakultou pojí a které vytvářejí jejího jedinečného ducha. Jako student říkám, že studium, příp. odborná a vědecká činnost jsou těmi nejdůležitějšími věcmi na fakultě. Zároveň ale dodávám, že FF UK je i určité prostředí a bez patřičné sounáležitosti (a jen mírné řevnivosti ;-)) to nebude naše fakulta.

V senátu mohu nabídnout – a tak dlouhodobě činím – svoji dlouhodobou znalost fakulty, studentského prostředí a aktivit, vědomosti v oblastech hospodaření a především práva, což se bude hodit zejména nyní, kdy s účinností novely vysokoškolského zákona bude nutné měnit řadu klíčových vnitřních předpisů.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


HlouchovaMgr. Marie Peterková Hlouchová

Rok narození: 1987
E-mail: marie.peterkovahlouchova@ff.cuni.cz
Obor a ročník studia: 4. ročník doktorského studia, obor Egyptologie
Navrhovatelka: Alexandra Pastoreková

Na FF UK jsem absolvovala magisterský dvouobor Egyptologie – Historie a v současnosti pokračuji doktorským studiem Egyptologie. Zaměřuji se na náboženství ve 3. tisíciletí př. n. l. Kromě toho působím jako vědecká pracovnice na Českém egyptologickém ústavu a jako redaktorka časopisu Pražské egyptologické studie. Účastním se také archeologických expedicí do Egypta a Súdánu. V neposlední řadě se věnuji popularizaci vědy pro dětskou i dospělou laickou veřejnost.

Přestože studujeme na starobylé a vážené instituci, je nutné, aby se nestavělo pouze na tradici. Měl by zde být tlak k tomu, aby fakulta byla schopná pružně reagovat na aktuální dění a měnící se potřeby studentů. Díky Vašim názorům a na základě kontaktů se studenty z jiných univerzit mám možnost srovnání. To mě přivedlo k několika myšlenkám, co by bylo na naší fakultě potřeba změnit. Výhodou mého působení v Akademickém senátu může být to, že nejsem členkou žádného uskupení, proto mě nikdo nebude tlačit ke svému rozhodnutí. Přestože kandiduji individuálně, uvědomuji si nutnost spolupráce pro dosažení potřebných změn a prosazení nových myšlenek. V AS bych se ráda věnovala zejména těmto okruhům:

 1. Podpora knihoven: dostatečné prostory, flexibilnější fungování (otevírací doba apod.)
 2. Revize systému vyplácení stipendií a poplatků za studium
 3. Transparentnější řešení personálních záležitostí na jednotlivých ústavech
 4. Ekologičtější fakulta: podpora třídění odpadu atp.

PolakMartin Polák

Rok narození: 1993
E-mail: irmis.polak@seznam.cz
Obor a ročník studia: 2. ročník bakalářského studia, obor Politologie
Navrhovatel: Kristián Těmín

Jmenuji se Martin Polák a jsem studentem druhého ročníku bakalářského programu Ústavu politologie FF UK. Obor politologie jsem si zvolil nejen proto, že se zajímám o současné dění ve světě, ale hlavně abych prohloubil své znalosti v teoretickém rámci filosofické politologie. Ve volném čase se věnuji četbě historické literatury a cestování.

Do Akademického senátu kandiduji poprvé. Myslím si, že je to ideální prostředí k diskusi nad zásadními otázkami, které ovlivňují všechny studenty naší fakulty. Tyto otázky zahrnují například zkvalitnění služeb Jazykového centra, smysluplné hodnocení pedagogické práce a následné finanční ohodnocení katedry, odklon od zavírání menších oborů z ekonomických důvodů a současné vedení fakulty, které má podle mého názoru určité rezervy. Studuji v Jinonicích, tedy mimo hlavní budovu FF, a často se zde setkávám s problémem, že se studenti z jiných budov necítí být součástí Filozofické fakulty. Chybí obecná informovanost o fakultě jako takové, ale také o akcích a důležitých otázkách, které se fakulty týkají. Studenti z jiných budov by se neměli cítit vyloučeni a měli by mít snadný přístup k informacím o fakultě a jejím dění. Usiloval bych tedy o zlepšení PR mimo hlavní budovu a větší propojení jednotlivých budov naší fakulty.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


Bronislav Poul

Rok narození: 1984
E-mail: bronislav.poul@seznam.cz
Obor a ročník studia: 3. ročník bakalářského studia, obor Etnologie
Navrhovatelka: Kateřina Časarová

Naše kandidátka ALMA MATER je sestavena ze 4 studentů. Kromě mě je to Kateřina Časarová z Českého jazyka a literatury, taktéž ze stejného oboru Pavla Cvachovcová, která studuje také politologii a Jakub Šrámek,  přezdívaný Smršín, z oboru Filozofie a religionistiky.

Představujeme změnu, nejsme zatím členy akademického senátu, oproti jiným kandidátům, kteří už vesměs v orgánech fakulty působí. Naše prezentace je veřejně přístupná na tomto profilu https://www.facebook.com/ALMA-MATER-FF-UK-1727518017519243/?fref=ts

Budeme usilovat o rozvoj fakultní samosprávy, zapojení nováčků do dění na fakultě a větší spolupráci mezi katedrami a studenty.

Pro mě osobně je důležité, aby studenti nebyli již chápáni jako „přívažek“ ale byli smyslem celého vědecko-pedagogického snažení. Tedy, aby byl na prvním místě člověk a nikoliv tabulky a další nesmysly.


PozarekJakub Požárek

Rok narození: 1994
E-mail: j.pozarek@gmail.com
Obor a ročník studia: 3. ročník bakalářského studia, obor Informační studia a knihovnictví
Navrhovatelka: Veronika Nováková

Studuji třetí ročník bakalářského oboru informační studia a knihovnictví; do mého odborného zájmu spadá zejména scientometrie, bibliometrie, hodnocení vědy, vědecká komunikace a řízení vědy. V minulosti jsem působil ve Studentské radě FF UK a Studentském Majálesu. Nyní se podílím na fungování spolku Librain.

Do AS FF UK kandiduji prvně, o jeho činnost se však dlouhodobě zajímám. Fakulta mi přinesla spoustu vědomostí, zkušeností a přátel, je tedy načase přispět také svým dílem. A to především tam, kde mohu přispět nejvíce: jedná se o evaluační, knihovní a IT problematiku. Klíčová je také podpora studentské vědecké činnosti. Evaluace hrají důležitou roli jak pro pedagogy, tak pro studenty. Poskytují rámcový přehled o podobě výuky na naší fakultě. Neméně důležité je i hodnocení vědeckých výstupů, tím pádem i vědeckých pracovníků a samotných pracovišť. Tyto evaluace by měly sloužit jako podklad pro další rozhodování o směřování fakulty.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)


PreiningerMikuláš Preininger

Rok narození: 1993
E-mail: mikulas.preininger@gmail.com
Obor a ročník studia: 4. ročník bakalářského studia, obor Český jazyk a literatura
Navrhovatel: Samuel Zajíček

Studuji čtvrtým rokem bakalářskou bohemistiku. Ve svém studiu se (alespoň nakolik mi to bakalářské studium dovoluje) zaměřuji především na lingvistiku, konkrétně na gramatiku a na mluvenou češtinu. V minulosti jsem studoval také filosofii.

Do senátu kandiduji již podruhé. Doposud jsem se věnoval především problematice stipendií, grantů a evaluací. Těmto oblastem bych se rád věnoval i nadále, a to z následujících důvodů:

Stipendia a granty chápu jako zásadní prostředek, kterým lze vyvážit jinak leckdy uniformní ráz studia a zohlednit individuální potřeby jednotlivých studentů. Zasadím se o to, aby fakulta v tomto ohledu vycházela studentům co nejvíce vstříc a přistupovala k nim jednak spravedlivě – možnost podat grantovou žádost či čerpat prostředky z fondu mobility by měla být dostupná i studentům bakalářského studia – a jednak kooperativně – proces podání a zpracovávání žádosti by měl být uživatelsky co nejpřívětivější a všem žadatelům by měla být poskytnuta zpětná vazba.

Evaluace jsou klíčové pro komunikaci mezi vedením, vyučujícími a studenty. Lze jich využít k vyjádření se nejen k jednotlivým kurzům či oborům, ale i k dalším podstatným složkám fakultního života (knihovny, bistro, spolky etc.). Díky takové spolupráci pak má fakulta možnost se postupně stávat takovou, jakou bychom ji chtěli mít, a studium na ní tak může být o dost příjemnější a inspirativnější.

Vedle již zmíněného se zaměřím na akreditace, konkrétně na problematiku dvouoborů. Dvouobory totiž mají unikátní schopnost obohacovat studenty, fakultu a potažmo i celou společnost o nové perspektivy. Proto budu i nadále podporovat rozšiřování jejich nabídky a zasadím se o to, aby byli dvouoboroví studenti podporováni, a nikoli znevýhodňováni.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.  (fb.com/15profakultu)


SchambergerBc. Pavel Schamberger

Rok narození: 1991
E-mail: pavel.schamberger@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Studia nových médií
Navrhovatel: Jakub Požárek

Jsem studentem druhého ročníku navazujícího magisterského programu Studia nových médií. Dlouhodobě se zabývám anonymitou v prostředí internetu jak ze sociologického, tak technického hlediska a lidskými právy na internetu obecně.

Dosud jsem v AS FF UK nepůsobil, ale již několik let spolupracuji s Laboratoří výpočetní techniky jako externí spolupracovník – primárně na správě webu a intranetového prostředí fakulty. V této agendě bych rád pokračoval i jako senátor a rád vyšel naproti všem uživatelům webu a dále zlepšoval jeho uživatelskou přívětivost, dostupnost a aktuálnost obsažených informací. Mimo již zmíněné bych se rád angažoval v agendě okolo informačních technologií a digitalizace obecně.

Ztotožňuji se rovněž s myšlenkou co nejvíce otevřené a rozmanité fakulty, což je i důvodem mé kandidatury, jelikož při současném směřování vnímám v těchto ohledech velké rezervy.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.  (fb.com/15profakultu)


StudenyBc. Luboš Studený

Rok narození: 1992
E-mail: studeny.lubos@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Historie – hospodářské a sociální dějiny – Překladatelství: čeština – němčina
Navrhovatelka: Kristina Andělová

Studuji v prvním ročníku navazujícího magistra překladatelství: čeština – němčina a hospodářské a sociální dějiny. Za sebou mám skoro tu samou kombinaci v bakalářském studiu. Mé působení na fakultě je tedy více méně rozloženo po všech fakultních pracovištích a nezůstávám jen na hlavní budově. Ze svých dvou oborů se soustředím hlavně na historii, chci se zabývat a možná už se i trochu zabývám soudobými sociálními dějinami.

Prakticky už od svého příchodu na fakultu jsem aktivním členem Spolku studentů historie. Podílel jsem se na organizování mnoha jeho akcí a hodlám v tom nadále pokračovat.

Do senátu kandiduji poprvé a patrně i naposled. Chci především:

 • hájit zájmy malých oborů a jejich studentů
 • zasadit se o důstojné prostředí pro výuku
 • prodloužit otevírací dobu knihoven
 • zaměřit se na finanční podporu studentských aktivit, zejména spolků

Kandiduji v rámci uskupení Není nám to jednorožec.


Jakub Šrámek

Rok narození: 1996
E-mail: smrsin@seznam.cz
Obor a ročník studia: 1. ročník bakalářského studia, obor Filozofie – religionistika
Navrhovatel: Bronislav Poul


TeminKristián Těmín

Rok narození: 1993
E-mail: kristian@temin.cz
Obor a ročník studia: 4. ročník bakalářského studia, obor Filozofie
Navrhovatelka: Klaudie Richterová

Jmenuji se Kristián Těmín a jsem studentem oboru Filosofie v bakalářském programu. Jsem členem AS FF UK a inventarizační komise. Pracuji v neziskovém sektoru a jsem elévem Českého rozhlasu. V minulých letech jsem organizoval Filosofickou školu. Ve volném čase hraji na klarinet.

Kandiduji do senátu, protože nejsem spokojen se směřováním fakulty. Bojím se ztráty některých oborů a zasadím se o to, aby se tak nedělo. Malé obory jsou dnes pod tlakem a je důležité, aby nepřicházely o odborníky a o možnost ukázat, že mají vědecký potenciál. Zároveň se zasadím o to, aby na celé fakultě nebyla věda nekoncepčně upřednostňována před výukou. Což se může brzy stát, protože věda přináší na obory finance.

Dále je nutné dohlédnout na reformu společného základu a vrátit mu smysl. Budu prosazovat, aby se zbytečně neučily dvakrát stejné předměty a aby každý student mohl bez problému psát závěrečnou práci i u vyučujících na jiných katedrách nebo ústavech. Budu také prosazovat rozšíření dostupnosti elektronických zdrojů, abychom měli zpřístupněné další a  aby ty současné byly přístupné v plné míře.

Rád bych navázal i na práci v inventarizační komisi a věnoval se nadále otázce majetku fakulty. Fakulta již dávno získala možnost užívat nové budovy a my musíme zajistit, aby byly co nejvhodnějším prostředím pro pedagogickou a badatelskou činnost. Další prostory velmi zlepší studijní prostředí, ale ještě nejsou připravené k užívání, a tak je potřeba se zasadit o hladký průběh rekonstrukcí a stěhování.

Přál bych si, aby naše fakulta byla slyšet nejenom na universitní úrovni, ale také ve společnosti. V tomto ohledu před sebou máme mnoho úkolů.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.  (fb.com/15profakultu)


VokacovaBc. et Bc. Martina Vokáčová

Rok narození: 1989
E-mail: martinavokacova@gmail.com
Obor a ročník studia: 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Nizozemský jazyk a literatura – Český jazyk – specializační studium; 2. ročník navazujícího magisterského studia, obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Navrhovatelka: Jana Segi Lukavská

Na FF UK jsem absolvovala bakalářská studia Českého jazyka a literatury a Historie a nyní zde pokračuji v NMgr. studiu oborů uvedených výše. Moje navrhovatelka, současná studentská senátorka, by mě v senátu chtěla proto:

„Martinu Vokáčovou do AS FF UK navrhuju, protože prokázala, že je ochotná a schopná bít se za dobrou věc a důsledně své boje vést až do konce: nejenže přesvědčivě vystupovala na senátu, viděly jsme se i na studijní komisi. Martina si totiž ‚svá‘ témata hlídá velmi důkladně. Nenechá se přesvědčit samotnými sliby, kontroluje i jejich realizaci. A to je v senátu potřeba.“

Další schopnosti, kterými bych AS mohla být užitečná, jsou:

Umím číst. Nebojím se štosů papíru větších než já. Fakultní paragrafy budu připomínkovat tak dlouho, dokud nebudou mluvit jasně, uživatelsky přívětivě a tak, aby nikoho neznevýhodňovaly.

Umím psát. Preferuji, když procesu psaní předchází myšlenka a následuje po něm peer review. Budu se zasazovat, aby takto vznikala nejen věda na fakultě, ale i její pravidla a předpisy.

Umím docela i počítat. Takže vím, že ve fakultní agendě existují úlohy, které se musí řešit jinak než aritmetickým průměrem, podle tabulek, prostou většinou nebo odmocninou z dvě stě dvaceti pěti.

S uskupením Není nám to jednorožec chceme usilovat o to, aby fakulta byla po všech stránkách gramotná. Pomůžete nám? http://www.neninamtoffuk.com/


VozabBc. Jakub Vozáb

Rok narození: 1992
E-mail: vozab.jakub@gmail.com
Obor a ročník studia: 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Etnologie
Navrhovatel: Martin Lundák

Jakub na FF UK nastoupil v roce 2011 na bakalářský obor etnologie. V rámci studia strávil půl roku na studijním pobytu na Novém Zélandu na Universitě Otago v Dunedinu. V současné době studuje 1. ročník NMgr. obor etnologie. Jakubův primární akademický zájem je folkloristika, přesněji pomezí slovesného folklóru a mytologie.

V univerzitním životě se projevuje primárně ve spolkové činnosti. Ať už se jedná o Spolek pro aktivní etnologii, PAKET, kde pomáhá s tím, co mu zrovna přijde pod ruku, nebo současně jako místopředseda ve Studentské radě FF UK. Někteří ho také můžete znát ze Studentského Majálesu, jako krále Řezníka, kde hrdě hájil zájmy studentů FF UK.

Do senátu kandiduje, protože by rád pomohl něco změnit, ale už ho nebaví jen tak přihlížet. Kandiduje už podruhé, ale v senátu by byl nováčkem, zastává totiž názor, že vždy je potřeba svěží vítr do plachet. Jakub by rád využil své zkušenosti a znalosti, které nabral ve studentských spolcích a na zahraničním pobytu a pomohl je tak aplikovat na fakultní úrovni. Rád se drží hesla, všechno jde, když se chce.

V senátu by se pak chtěl primárně věnovat:

 1. Podpoře studentských spolků a aktivit a to přesněji se zaměřit na začleňování spolků do struktur fakulty a jejich další rozvoj ať už z grantových pozic, tak na jakoukoliv pomoc, která jim může být nápomocna v jejich činnosti.
 2. Dále hájit studenty tzv. malých oborů a také studenty studující v Celetné 20, odkud sám „pochází.“
 3. A následně se zabývat problematikou akreditací, která je v poslední době palčivé téma.

Jakubovi fakulta není jednorožec, proto kandiduje v rámci uskupení Není nám to jednorožec: http://www.neninamtoffuk.com/


ZajicekMgr. Samuel Zajíček

Rok narození: 1977
E-mail: snop@void.cz
Obor a ročník studia: 5. ročník navazujícího magisterského studia, obor Filozofie
Navrhovatel: Mikuláš Preininger

Jmenuji se Sam Zajíček, dokončuji magistra Filozofie a hlásím se na doktorát. Kandiduji do akademického senátu, protože mám o fakultu obavy. Působení v senátu, ať už fakultním, nebo univerzitním, a v celostátní reprezentaci vysokých škol, mi dalo důkladný vhled do toho, jak funguje vysokoškolský systém, do jeho legislativního rámce a způsobu financování. Podílel jsem se na kritickém připomínkování současné novely zákona (ve veřejném prostoru např. zde či zde), jsem členem komisí, které se zabývají legislativou a hospodařením.

Prostředí, ve kterém existuje fakulta, je vůči ní vyloženě nepřátelské. Podfinancování, dopadající především na „zbytečné“ humanitní obory, zvyšující se centralismus a bezduchá byrokracie, to vše tlačí na změny, které ohrožují samotnou ideu univerzit.

Pokud budu zvolen, chtěl bych se zasadit o to, aby fakulta dokázala těmto tlakům čelit. Přeji si fakultu, která není asociální, ale naplňuje myšlenku společenství studentů a pedagogů. Přeji si fakultu různorodou, která slabším či nerentabilním oborům pomůže a nenechá je upadnout, fakultu, na které se lidé vzájemně neposuzují podle RIV bodů a odučených hodin. Fakultu, která podporuje vzdělání, tedy rozhled a lidství, která podporuje touhu po poznání pro ně samé, nikoli pro „mrzký zisk“ nutný k přežití.

Věřím, že taková naše fakulta stále je. Ale vnější tlak – označovaný dokonce za „celosvětový trend“ – je čím dál větší. Je třeba mu nepodlehnout a naopak začít tlačit zpět.

Pokud byste se rozhodli mi dát svůj hlas, prosím, zvažte hlasy i pro ostatní lidi z naší kandidátky. Nikdo – tedy, já určitě ne – se nemůže starat o všechno ani rozumět všemu. Teprve v týmu lze mít naději, že neuteče žádná důležitá věc a že dokážeme prosazovat náš program.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu. (fb.com/15profakultu)