Prezentace akademických pracovníků (Volby do AS FF UK 2020-22)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Kandidátky a kandidáti kurie akademických pracovníků

 1. Mgr. Bičovský, Jan, Ph.D.
 2. PhDr. Biegel, Richard, Ph.D.
 3. PhDr. Bočková, Alena, Ph.D.
 4. doc. Mgr. Cvrček, Václav, Ph.D.
 5. prof. PhDr. Čermák, Jan, CSc.
 6. doc. Mgr. Heczková, Libuše, Ph.D.
 7. Mgr. Chromý, Jan, Ph.D.
 8. Mgr. Jirsa, Jakub, Ph.D.
 9. PhDr. Kopecký, Martin, Ph.D.
 10. PhDr. Kozmanová, Irena, Ph.D.
 11. doc. Mgr. Krejčí, Jaromír, Ph.D.
 12. Mgr. Kučerová, Magdalena, Ph.D.
 13. Mgr. Lehečková, Eva, Ph.D.
 14. prof. PhDr. Lomová, Olga, CSc.
 15. Mgr. Lupač, Petra, Ph.D.
 16. Mgr. Mazák, Jaromír, Ph.D.
 17. doc. PhDr. Pavúk, Peter, Ph.D.
 18. doc. Mgr. Pultrová, Lucie, Ph.D.
 19. doc. Mgr. Skarnitzl, Radek, Ph.D.
 20. doc. PhDr. Sládek, Pavel, Ph.D.
 21. Mgr. Sloboda, Marián, Ph.D.
 22. doc. Mgr. et Mgr. Spurný, Matěj, Ph.D.
 23. doc. PhDr. Stehlík, Michal, Ph.D.
 24. PhDr. Strouhal, Martin, Ph.D.
 25. doc. PhDr. Svatoňová, Kateřina, Ph.D.
 26. PhDr. Šámalová, Kateřina, Ph.D.
 27. prof. PhDr. Šedivý, Ivan, CSc.
 28. PhDr. Ševčík, Miloš, Ph.D.
 29. Mgr. et Bc. Škarpová, Marie, Ph.D.
 30. Mgr. Šlerka, Josef, Ph.D.
 31. Mgr. Švec, Ondřej, Ph.D.
 32. Mgr. Takács, Lea, Ph.D.
 33. Mgr. Tichý, Ondřej, Ph.D.
 34. PhDr. Tumis, Stanislav M.A., Ph.D.
 35. PhDr. Vojtěchovský, Ondřej, Ph.D.
 36. doc. PhDr. Wiendl, Jan, Ph.D.
 37. doc. Mgr. Zádrapa, Lukáš, Ph.D.
 38. Mgr. Zbytovský, Štěpán, Ph.D.
 39. doc. PhDr. Zemánek, Petr, CSc.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy
Navrhovatel/ka: Jan Koura

Od roku 2005 působím na Ústavu srovnávací jazykovědy, kde se věnuji indoevropské srovnávací jazykovědě, metodologii rekonstrukce v historické jazykovědě, jazykové změně a evoluci. V letech 2014-2018 jsem působil jako proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK, mimo jiné jsem se podílel na vzniku projektu Kampus Hybernská či ustavení Institutu pro studium strategických regionů UK. Byl jsem členem akademického senátu FF UK 2010-2012, v té době rovněž členem ediční komise FF UK, a 2018-20 členem předsednictva AS FF UK, současně jsem nyní členem senátu UK za FF.

Jsem přesvědčen, že současná diverzita a vnitřní členitost FF UK může být její výhodou a předností, pokud dokážeme rozpoznat kvalitu a kreativitu ve všech třech rolích univerzity, náležitě ji rozvíjet a oceňovat. Role univerzity se stále rychleji proměňuje a jedině instituce s dostatečnou schopností adaptovat se a být nositelem, spíše než pasívním příjemcem změny, může obstát. Zároveň mi, jakožto zástupci jednoho z ohrožených „malých“ oborů, leží na srdci jejich budoucnost a považuji za nutné, aby jejich hlas byl v senátu FF UK slyšet.

V rámci svého působení v senátu FF UK bych se také rád věnoval oblasti vnějších vztahů, popularizace a rozvoje třetí role FF UK. Je třeba, aby tato role, bez níž se nebude FF UK přirozeně obnovovat studenty, bez níž jakékoli vyjednávání lepší finanční situace humanitních oborů zůstane jen populistickým slibem, byla brána vážně.

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Rok narození: 1975
E-Mail: richard.biegel@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav pro dějiny umění
Navrhovatel/ka: Peter Pavúk

Vystudoval jsem dějiny umění na FF UK v Praze. V rámci doktorského studia jsem absolvoval roční studijní pobyt na Univerzitě Paris I – Panthéon Sorbonne a půlroční studijní pobyt na Universität Wien. Jako pedagog FF UK působím od roku 2006 na Ústavu pro dějiny umění, který od roku 2014 vedu. V rámci dějin umění se zaměřuji na dějiny novověké a moderní architektury.

Klíčovou součástí mé profesní aktivity je aktivní zájem o architekturu, památkovou péči a další navazující témata, která souvisejí s ochranou a kultivací reálného i pomyslného veřejného prostoru. Tento zájem bych rád přenesl i na půdu AS FF UK, který vnímám jako klíčovou instituci pro posílení významné a nezastupitelné role, kterou FF UK v současné komplikované společenské diskuzi hraje.


PhDr. Alena Bočková, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: alena.bockova@ff.cuni.cz
Základní součást: Jazykové centrum
Navrhovatel/ka: Ladislava Dolanová

V Jazykovém centru FF UK působím od roku 2007 a v roce 2017 jsem se stala jeho ředitelkou. Vyučuji základní i specializované kurzy latiny. Zajištuji také semináře oborové latiny na Ústavu pro dějiny umění a Ústavu českých dějin.

Ve své odborné práci se věnuji raněnovověké latině a novolatinské literatuře, baroknímu překladatelství, jezuitskému školskému divadlu, kritickým a elektronickým edicím. V nakladatelství Academia vedu ediční řadu Theatrum Neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích.

Svou kandidaturu vidím jako možnost intenzivněji se zapojit do celofakultní diskuse o novém modelu financování, do níž mohu přispět několikaletými zkušenostmi na pozici tajemnice a posléze ředitelky JC, nově jsem se také stala členkou hospodářské komise. Vzhledem k povaze JC mohu do Akademického senátu přinést pohled neoborového pracoviště, které má mezioborové kontakty a citlivě vnímá potřeby jak akademických pracovníků, tak i studentů různých oborů. Usiluji o věcný dialog, efektivní fungování a rozvoj potenciálu i kvalit, které fakulta má.


doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Rok narození: 1981
E-Mail: vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav Českého národního korpusu
Navrhovatel/ka: Michal Křen

Od roku 2006 působím jako vědecký a pedagogický pracovník na Ústavu Českého národního korpusu (v letech 2013–2015 jsem ÚČNK vedl, od roku 2015 jsem zástupcem ředitele). Zabývám se především kvantitativní analýzou jazykových dat, jazykovou variabilitou a metodologií korpusové lingvistiky. V období 1/2017–2/2018 jsem vykonával funkci proděkana pro vědu, v letech 2018–2020 jsem byl členem Akademického senátu FF UK, kde jsem působil mj. v hospodářské komisi (od března 2020 jsem rovněž členem ekonomické komise AS UK).

Klíčovým úkolem, který před naší fakultou v nadcházejícím období stojí, bude bezesporu reforma jejího vnitřního financování. To není pouze technikálie upravující distribuci peněz mezi děkanátem a jednotlivými ZS, ale zásadní rozhodnutí, které promění strukturu fakulty na dlouhou dobu. Je tedy vhodné posuzovat návrhy na reformu prizmatem toho, jakou fakultu chceme mít.

Jsem si vědom toho, že rolí AS FF UK není tuto nanejvýš potřebnou reformu navrhovat nebo iniciovat. Senát musí naplňovat funkci garanta transparentního, otevřeného a v případě potřeby i kritického diskusního prostředí. V kontextu této debaty jde o to, aby zaznívaly pokud možno pouze věcné argumenty podložené relevantními daty na podporu smysluplných řešení, jejichž cílem je naplnit explicitně vytyčenou vizi fakulty. Tedy odpovědi na otázky co, jak a proč. Ani jednoho se nám zatím bohužel v této věci nedostává, na což jsem několikrát veřejně upozorňoval a hodlám to dělat i nadále. Jsem totiž přesvědčen, že právě takový je úkol zástupců akademické obce v AS FF UK, aby na takovémto formátu debaty trvali a upozorňovali na případná vybočení z těchto mantinelů.

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Rok narození: 1962
E-Mail: jan.cermak@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky
Navrhovatel/ka: Václav Horčička

Jan Čermák vystudoval obory bohemistika, anglistika a finský jazyk a literatura na FF UK (1985). Zabývá se především dějinami anglického jazyka a historickou lingvistikou (se zaměřením na morfologii a slovotvorbu), anglickou středověkou literaturou a vývojem epiky (Béowulf, Kalevala). V letech 2008 – 2013 působil jako ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, v letech 2014 –2016 jako předseda Akademického senátu FF UK. Je dlouholetým členem Vědecké rady FF UK.

Do Akademického senátu FFUK kandiduje opětovně jako nezávislý. I nadále je připraven se na jeho půdě zasazovat o to, co v současné době, kdy je zcela zřejmé, že FF UK si k lepší budoucnosti může pomoci jen sama, považuje za vůbec nejdůležitější – o kultivaci politického prostředí, aby nejpřednějším smyslem veškerého počínání akademické obce byl prospěch a rozvoj FF UK, aby nezáleželo tolik na tom, kdo mluví, ale co říká, a aby se v Akademickém senátu FF UK členové Kurie studentů nestávali rukojmími v politických hrách svých učitelů.


doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Rok narození: 1967
E-Mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel/ka: Jan Wiendl

https://uclk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/libuse-heczkova/

Chtěly bychom vrátit čas na spolupráci a naslouchání, abychom se necítili bezmocní, a zároveň čas na cílevědomé hluboké bádání, které přináší srozumitelnost věcí a světa okolo nás a které pomáhá. Chtěly bychom proto podporovat jak dialog v senátu, tak dialog senátu a vedoucích základních součástí, dialog senátu a vedení, ale i mezi pedagogy a studenty. Rády bychom se zasadily o podporu studentských aktivit a jejich propojování napříč fakultou a budování pozitivního obrazu FF UK směrem k širší veřejnosti.


Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Rok narození: 1983
E-Mail: jan.chromy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Navrhovatel/ka: Jan Wiendl

Pracuji jako odborný asistent a ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Zabývám se psycholingvistikou, variační sociolingvistikou a šířeji empirickým a experimentálním metodám v popisu jazyka a jeho užívání. Vedu nově založený badatelský tým ERCEL zaměřený na psycholingvistický výzkum jazyků střední Evropy a s kolegy každoročně pořádám Letní školu lingvistiky. Mou bibliografii a životopis naleznete na stránkách ÚČJTK.

V akademické kurii akademického senátu působím od roku 2010, v letech 2010–2014 a 2016–2017 jsem byl jeho předsedou. Od října 2019 jsem předsedou hospodářské komise, kde kladu důraz na kritickou, ale zároveň věcnou reflexi plánované reformy financování základních součástí, což se projevilo v našich metodologických doporučeních.

Můj názor je, že FF UK má být elitní instituce, která poskytuje kvalitní vzdělání v širokém spektru oborů, na které mezi sebou intenzivně spolupracují badatelé z různých oblastí a na které se celkově dělá věda evropské úrovně.

V nadcházejícím období bych chtěl v senátu nadnést otázku rodičů a studentů s malými dětmi. Na vlastní kůži už dva roky zažívám, jaké komplikace jinak úžasné životní období přináší, a myslím, že úkolem FF UK by mělo být snažit se svým zaměstnancům a studentům, kteří mají malé dítě, v řadě ohledů ulehčovat situaci – tak, jako je to standardem na zahraničních univerzitách.

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

Rok narození: 1978
E-Mail: jakub.jirsa@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filozofie a religionistiky
Navrhovatel/ka: Miroslav Petříček

Přednáším antickou filosofii, etiku a politickou filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V letech 2015-2018 jsem byl vedoucím tohoto ústavu. V posledních letech se také (spolu s Tomášem Halíkem a Martinem Kočím) starám o provoz Centra pro filosofii, etiku a náboženství. V akademickém senátu FF UK působím již několik volebních období a podílel jsem se mj. na práci jeho předsednictva či Komise pro informační zdroje.

Akademický senát FF UK je podle mne samosprávným orgánem fakulty, který může být pro vedení fakulty partnerem, pomocníkem i potřebným kritikem. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že akademický senát je zároveň prostorem pro kultivovanou veřejnou debatu o záležitostech naší fakulty. Akademický senát také dává prostor k veřejnému vystoupení členům akademické obce, kteří by jinak tento prostor nedostali. Tyto jeho role bych chtěl nadále podporovat.

Z „provozních“ záležitostí se snažím zajímat o knihovnické služby, hodnocení VaV a internacionalizaci fakulty. Působení v samosprávném orgánu fakulty je praktickou stránkou mého zájmu o universitu a humanitní vědy; posledním výsledkem teoretické stránky tohoto zájmu je krátký článek On Universities and Trust (IWM Post 124, Fall/Winter 2019)

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: martin.kopecky@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra andragogiky a personálního řízení
Navrhovatel/ka: Renata Kocianová

Na Katedře andragogiky a personálního řízení FF UK působím jako akademik od roku 2004. Věnuji se problematice vztahu společnosti a vzdělávání, a to hlavně v profilaci na sociologii a filozofii vzdělávání a také na vzdělávací politiku. Zajímám se též o problematiku vzdělávání starších dospělých nebo občanské společnosti, komunitního života, kultury a učení. Dlouhodobě spolupracuji s Evropskou společností pro výzkum vzdělávání dospělých (ESREA), od letošního roku působím jako člen jejího prezidia.

Rád bych přispěl k tomu, aby činnost senátu přispívala k demokratické kultuře fakulty, pestrou skladbu a kooperaci pracovišť pokládám za významnou hodnotu i potenciál. Chtěl bych prosazovat rozvoj různých forem mezinárodní spolupráce a spolupráce FF UK s dalšími akademickými pracovišti v České republice, podporu akademiků ve všech etapách jejich pracovní dráhy (s důrazem rané etapy kariéry) a příznivé podmínky pro akademiky i studenty se zohledněním jejich potřeb (včetně potřeb rodičů malých dětí).

Jmenovaný kandiduje do AS FF UK v rámci akademického uskupení FF. Fakulta všech. Fakulta pro všechny. Více informací zde: bit.ly/fakultavsech


PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.

Rok narození: 1983
E-Mail: irena.kozmanova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav germánských studií
Navrhovatel/ka: Lenka Fárová

Odborně se zabývám politickou komunikací, byrokratickým ceremoniálem a populismem v raném novověku. Prioritou mého akademického působení je ale výuka. Kromě té vlastní pomáhám navrhovat mechanismy pro oceňování kvality (ministerstvu) a podporu akademické etiky (meziuniverzitní spolupráce). Od roku 2019 mám na starost oddělení nederlandistiky ÚGS, které mě nadchlo svou mezinárodností, otevřeností a informačním náskokem ve vysokoškolských i společenských trendech.

Když jsem se po letech akademické emigrace v Německu a Belgii vrátila na FF – na níž jsem předtím studovala, získala půl doktorátu (druhou v Antverpách) a externě učila – překvapila mě jedna věc. Když zaměstnanci mluví o fakultě, používají třetí osobu. „Fakulta chce“, „fakulta si vymyslela“. V oblasti identifikace s institucí je podle všeho nevyužitý potenciál. Pokud chceme, aby zaměstnanci nežili ve vnitřní výpovědi a studenti se od nás mohli učit, co znamená dobře řídit projekt nebo tým lidí, musí každá tabulka a každý předpis dávat smysl, předcházet jim transparentní debata a doprovázet zdůvodnění koncepce. Kvalita instituce se neměří součtem hlav a publikací, nýbrž kulturou rozhodování a kvalitou argumentace.

Pro období 2020-22 vnímám jako hlavní výzvu vypořádání s následky tzv. koronakrize. Bude třeba důsledně a upřímně hájit internacionální profil FF UK, zamezit přenášení nákladů na slabší, kontrolovat argumentaci politických opatření s krizí spojených. V senátu bych ráda pomáhala i s tím, aby odolnosti instituce byla věnována větší preventivní péče: potřebujeme právní jistotu pro zaměstnance, chytrý management příležitostí, profesionální personální politiku a projektovou podporu, podporu pro začínající akademiky a ženy ve vědě, postupné snižování prekarizace akademické práce, lepší komunikaci s rektorátem.


doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

Rok narození: 1971
E-Mail: jaromir.krejci@ff.cuni.cz
Základní součást: Český egyptologický ústav
Navrhovatel/ka: Michal Stehlík


Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: magdalena.kucerova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav románských studií
Navrhovatel/ka: Tomáš Gráf

Působím jako odborná asistentka na Ústavu románských studií od letošního akademického roku. Věnuji se didaktice francouzského jazyka a literatury, textové lingvistice a teorii argumentace. Jsem součástí projektu OPVVV Pregraduál zaměřeného na inovace oborových didaktik. V předchozím období (2006-2019) jsem vyučovala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, kde jsem vedla bilingvní francouzsko-českou sekci, podílela se na tvorbě kurikulárních dokumentů a maturitních zkoušek a koordinovala studentské překladatelské projekty. Vedle svého působení na FFUK spolupracuji jako lektorka a mentorka se školou hodnotového vzdělávání Cyril Mooney, vytvářím didaktické materiály pro výuku argumentace inspirované francouzskou metodologií a recenzuji učebnice francouzštiny pro MŠMT.

Svou kandidaturu do akademického senátu vnímám jako možnost seznámit se s fungováním fakulty jako celku, s její diverzitou a členitostí, a jako příležitost setkávat se s členy akademické obce z různých oborů. Myslím, že transverzální dialog je zásadní pro vytváření podnětného a tvůrčího akademického prostředí a pro hledání konsenzuálních řešení sporných otázek. Díky svým zkušenostem z pedagogické praxe mohu nabídnout pohled z vnějšku zejména v oblasti vzdělávání. To je podle mého názoru nejdůležitější funkcí univerzity. Jsem přesvědčena, že je nutné vybudovat novou a kvalitní koncepci učitelského studia, včetně jeho plnohodnotného vědeckého zázemí, které bude co nejvíce integrovat pedagogicko-psychologický modul a oborové didaktiky, bude reflektovat potřeby současné společnosti a stane se atraktivním pro budoucí uchazeče. Z širšího hlediska může být tento rozvoj inspirací pro reflexi výuky i v rámci neučitelských oborů.

Kandiduji za volné uskupení 11:0

https://sites.google.com/view/kandidatka-11-0/


Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: eva.leheckova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Navrhovatel/ka: Lucie Pultrová

Působím jako odborná asistentka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, který jsem v letech 2011–2016 vedla. Jako členka badatelského týmu EPoCC jsem součástí výzkumného týmu projektu KREAS, deset let jsem zastávala pozici zástupkyně šéfredaktora fakultního časopisu Studie z aplikované lingvistiky. V letech 2014–2015 jsem působila jako proděkanka pro studium, opakovaně jsem byla členkou studijní komise; koordinovala jsem přípravu nové koncepce a akreditací učitelských studijních programů, spoluzakládala Platformu didaktiků FF UK, která se zabývá kvalitní realizací těchto programů na FF UK. V rámci projektu reformy společného základu a sdílené výuky se podílím na rozvoji online kurzu Prosemináře akademické práce. V letech 2018–2019 jsem byla členkou Rady Kampusu Hybernská. Na bázi celofakultní platformy Library of Languages jsem v letech 2018 a 2019 koordinovala přípravu úspěšného vzdělávacího festivalu Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská.

V rámci dobrovolné činnosti pro FF UK mě vzhledem k mým zkušenostem dlouhodobě zajímá otázka služeb poskytovaných vedoucím základních součástí a fakultním badatelským centrům a týmům, dále oblast pregraduálního a postgraduálního studia (příprava a realizace akreditací včetně hodnocení kvality, (polo)centrální rozvrhování, e-learningové opory, rozvoj učitelských studijních programů, sdílení dobré praxe v doktorském studiu apod.) a nověji i naplňování třetí role univerzity, ať už ji chápeme jako popularizaci nebo humanitní a společenskovědní transfer znalostí.

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.

Rok narození: 1957
E-Mail: olga.lomova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sinologie
Navrhovatel/ka: Lukáš Zádrapa

Olga Lomová vystudovala obory orientalistika a sinologie na FF UK (1981). Odborně se zabývá dějinami čínské literatury, zejména poezií, tradiční čínskou historiografií a čínskou poetikou. Jejím druhým odborným tématem je otázka transformace čínské kultury pod vlivem setkání se Západem a vztah ideologie a kultury v Čínské lidové republice. Angažuje se v univerzitní mezioborové platformě Institut pro studium strategických regionů s cílem vytvořit prostor pro rozvoj interdisciplinárních projektů se zapojením doktorandů a mladých akademiků. Zastává názor, že FF UK by měla rozvíjet svou oborovou a disciplinární rozmanitost, která z ní činní jedinečnou instituci v České republice. I nadále platí, co uvedla v minulé kandidatuře do Akademického senátu: Snaží se řídit přesvědčením, že na univerzitě se nepracuje „pro špinavý zisk, ani pro marnivou slávu“.

Olga Lomová je členkou akademického senátu, kde pracuje v etické komisi. Je také členkou Vědecké rady FF UK.


Mgr. Petr Lupač, Ph.D.

Rok narození: 1980
E-Mail: petr.lupac@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra socologie
Navrhovatel/ka: Jiří Vinopal

Na katedře sociologie působím od roku 2008 a specializuji se na společenské aspekty užívání Internetu, sociologii médií a teorii šíření inovací. Jsem českým zástupcem mezinárodní výzkumné aktivity World Internet Project a zkušenosti ze zkoumání nerovnoměrně probíhající informatizace jsem využil jako člen expertní skupiny při přípravě „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020″. Na fakultní úrovni mám zkušenosti s působením ve stipendijní komisi a komisi pro etiku ve výzkumu.

Fakultě by podle mých zkušeností prospěla rozsáhlejší administrativní podpora přípravy a realizace výzkumných projektů, prohlubování kultury dialogu při systematické a srozumitelné přípravě rozhodnutí zásadních pro další chod fakulty, zavedení široce akceptovaného a transparentního způsobu financování součástí fakulty, více příležitostí pro mezioborová setkávání a spolupráci napříč fakultou a promyšlení možností fakulty v oblasti doktorského studia (např. diferencované ohodnocení excelentních doktorských studentů, umožňující jejich snazší integraci do pracovišť, a otevření otázky transdisciplinární spolupráce v oblasti výuky metod vědecké práce). Toto jsou hlavní body, na něž bych jako člen akademického senátu chtěl orientovat.

Jmenovaný kandiduje do AS FF UK v rámci akademického uskupení FF. Fakulta všech. Fakulta pro všechny.


Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.

Rok narození: 1987
E-Mail: jaromir.mazak@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sociologie
Navrhovatel/ka: Jiří Vinopal

Působím na katedře sociologie, kde se zaměřuji především na politickou sociologii a společenskovědní metodologii. V roce 2019 jsem dokončil doktorské studium, během kterého jsem mimo jiné strávil dva trimestry na Univerzitě v Oxfordu a kratší dobu na Univerzitě v Oslu a se spoluautory jsem publikoval čtyři články v zahraničních impaktovaných časopisech.

Právě podmínky doktorského studia na fakultě jsou jedním z hlavních témat mé kandidatury. Považuji za důležité, aby excelentní doktorandi měli odborné, administrativní i materiální zázemí, které jim umožní dělat špičkovou vědu a být v úzkém kontaktu s nejvýznamnějšími světovými univerzitami.

Druhým důležitým tématem je pro mě zavedení kariérního a atestačního řádu a systému motivačního individuálního odměňování výjimečných akademických výsledků. Tyto kroky jsou důležité pro férové fungování fakulty, nicméně je potřeba provést je s velkou citlivostí vůči různorodosti oborů. Jednotlivé obory, respektive skupiny oborů musí být v diskusi slyšet a podniknuté změny musí reflektovat jejich specifika a jejich vlastní vnímání toho, co je v jejich oboru důležité.

Třetím velkým tématem je pro mě průhledný systém přerozdělování prostředků mezi základní součásti.

Jmenovaný kandiduje do AS FF UK v rámci akademického uskupení FF. Fakulta všech. Fakulta pro všechny. Více informací zde: bit.ly/fakultavsech


doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: peter.pavuk@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav pro klasickou archeologii
Navrhovatel/ka: Petra Tušlová

Na FF UK v Praze jsem v 90. letech vystudoval pravěkou a klasickou archeologii. Po 15 letech pracovních a výzkumných aktivit mimo ČR jsem se na fakultu vrátil jako akademický pracovník. Momentálně již sedm let působím v pozici ředitele Ústavu pro klasickou archeologii, čtvrtým rokem se podílím na chodu ediční komise FF UK. Šest let jsem byl také členem Vědecké rady FF UK. Odborně se zabývám dobou bronzovou v Egejské oblasti a v Anatolii a věnuji se zejména studiu mezikulturních a nadregionálních vztahů. V poslední době se snažím aplikovat postkoloniální teorii na studium akulturačních a adaptačních procesů. Krátce před návratem do Prahy jsem strávil 15 měsíců jako stipendista Nadace Alexandra von Humboldta na Univerzitě v Heidelbergu.

Momentálně mám za sebou první volební období v akademické kurii. Blízká jsou mi témata související s vědeckou a publikační činností, zahraničními aktivitami, ale i s prací s veřejností a možnostmi oslovování potenciálních uchazečů o studium. Jelikož se tato témata objevovala na programu senátních zasedání jen zřídka, rád bych pro ně získal více pozornosti v plénu příštího senátu. Akademický senát chápu především jako platformu pro konstruktivní diskusi, ve které nemá být prostor pro velké emoce a vyhrocená usnesení.

Jako představitel tzv. materiálových oborů bych rád i nadále hájil především, ale ne výhradně, potřeby odpovídajících pracovišť a studijních programů, jako jsou archeologie, dějiny umění, etnologie, či iberoamerikanistická studia, které se vymykají zaběhlému dělení na fakultě na obory historické, sociologické, lingvistické, pedagogické a podobně.

Kandiduji jako nezávislý.


doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: lucie.pultrova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav řeckých a latinských studií
Navrhovatel/ka: Dagmar Muchnová

Lucie Pultrová vystudovala v letech 1992–1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999–2003 absolvovala postgraduální studium na FF UK, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka, od roku 2012 jako docentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. Členkou Akademického senátu FF UK je od r. 2012, od roku 2012 je členkou Studijní komise FF UK (v letech 2012–2016 působila jako její předsedkyně).

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
Základní součást: Fonetický ústav
Navrhovatel/ka: Libuše Heczková

Od roku 2002 pracuji ve Fonetickém ústavu, od roku 2012 jako jeho ředitel. Odborně se věnuji různým aspektům řečové komunikace, od základního výzkumu češtiny, o které stále zdaleka všechno nevíme, až po aplikovatelný výzkum: s kolegy se zaměřujeme na působení různých řečových jevů na posluchače, snažíme se hledat efektivnější možnosti identifikace mluvčího pro forenzní účely a nalézat způsoby, jak efektivněji učit výslovnost cizího jazyka.

V Akademickém senátu bych rád navázal na své dosavadní působení na různých úrovních fakultní samosprávy. Členem Akademického senátu FF UK jsem s krátkými přestávkami od roku 2010; od roku 2018 jsem členem jeho předsednictva. V letech 2012 – 2014 jsem zastával funkci proděkana pro přijímací řízení a další vzdělávání FF UK. V současné době působím v rámci projektu RUK jako fakultní koordinátor pro hodnocení tvůrčí činnosti na UK a pro aktivity spojené s oceněním HR Award. Oblasti vědy v nejširších souvislostech a kariérnímu rozvoji pracovníků FF bych se v Akademickém senátu rád věnoval i v následujícím období. To se kromě probíhajícího hodnocení vědy týká i studentské vědy, kterou považuji za klíčovou. Zásadní je pro mě kariérní řád, na jehož přípravě se na univerzitní úrovni podílím: kariérní řád by měl akademickým pracovníkům poskytnout jednoznačné a spravedlivé podmínky pro kariérní postup a vedoucím základních součástí nástroje pro efektivní personální politiku.


doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Rok narození: 1976
E-Mail: pavel.sladek@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra Blízkého východu
Navrhovatel/ka: Daniel Boušek

Na Katedře Blízkého východu (původně ÚBVA) pracuji od roku 2006, v roce 2014 jsem se stal vedoucím katedry. Věnuji se raně novověké židovské kultuře, zejména dějinám knižní kultury po zavedení knihtisku a vybraným problémům židovského náboženství. Moje přemýšlení o akademické práci nejvíce ovlivnila stáž na Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies při University of Pennsylvania ve Filadelfii (2013/14). Intenzívní zkušenost s fungováním fakulty jsem získal během působení ve funkci proděkana pro infrastrukturu (2016–2018). Od podzimu 2019 jsem členem Hospodářské komise. Působím jako člen výkonného výboru European Association for Jewish Studies (od r. 2014).

Do Akademického senátu FF UK kandiduji jako nezávislý. Při práci v senátu bych chtěl pomáhat v oblastech, k nimž mám vzhledem ke své předchozí zkušenosti blízko (infrastruktura fakulty, postavení tzv. malých oborů, zahraniční spolupráce). Především se ale budu snažit přispět k tomu, aby se debaty senátu dostávaly k jádru problémů a vedení fakulty nacházelo v senátu podle potřeby jak partnera k dialogu a spolupráci, tak odvážného a přísného, avšak vždy věcného oponenta.


Mgr. Marián Sloboda, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: marian.sloboda@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra středoevropských studií
Navrhovatel/ka: Mira Nábělková

Cokoliv fakultu v následujícím období potká, budu zastávat hodnoty soudnosti, spravedlnosti, empatie, kritického myšlení a přímého jednání. K řešení fakultních záležitostí bych chtěl přispět zejména perspektivou z pozice menších a slabších. Vím, co je být příslušníkem menšiny a problematikou menšin se dvacet let i odborně zabývám z multidisciplinárního hlediska. Jsem proto pro rozvoj velkých i malých oborů, ale ne pro rozvoj jedněch na úkor druhých, jakkoliv přesně vypočítaný. Jsem proti zavádění objektivistického systému měření akademické práce – nejen proto, že vede k decimaci strategických oborů v nejbližších letech, ale v delším horizontu povede i k všeobecné dehumanizaci naší práce. Zavedení poloautomatizovaného měřicího systému vytěsní v konkrétních situacích naše rozhodování na základě citlivého profesionálního úsudku, který vychází z dlouhodobě akumulovaného poznání komplexní povahy a hodnoty naší práce. Chci prosazovat humanistický přístup, jak je ve vztahu k měřitelským trendům v organizacích vymezen v knize „Tyranie metrik“, pro jednotlivé složky univerzitní práce představen v duchu hnutí Slow Science v knize „The Slow Professor“ a jak nám o něm na této fakultě přednášel Milan Machovec. Mé zkušenosti s chodem fakulty jsou v různých obdobích zkušenostmi studenta, vědeckého pracovníka, odborného asistenta, člena etické komise a vedoucího katedry. Kontakt

doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: matej.spurny@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav hospodářských a sociálních dějin
Navrhovatel/ka: Ondřej Vojtěchovský

Po téměř desetiletí pedagogického působení na naší fakultě jsem se rozhodl nabídnout své síly a zkušenosti i nejdůležitějšímu orgánu její demokratické samosprávy. V rámci své dosavadní práce v občanském sektoru i na akademické půdě jsem se vždy řídil zásadami racionálního a transparentního jednání a nenechal se ovlivnit klientelistickými či jinými nelegitimními zájmy ani nikým zastrašit. Věřím, že toto je podstatná devíza i pro moji případnou práci v akademickém senátu.

Rád bych se především zaměřil na dvě agendy, jež dlouhodobě považuji za klíčové:

 • Léta se snažím přesvědčovat širší veřejnost o důležitosti humanitního vzdělání. Jsem přesvědčen, že naše fakulta jako celek v tomto ohledu může sehrát v českém prostředí zásadní roli. Nejen v současné epidemiologické krizi vidíme, jak na sebe strhávají čím dál větší díl moci technokraté a jak snadno může být společnost atomizována. Učiním vše, co bude v mých silách, aby naše fakulta posilovala roli kritické humanitní a sociální vědy ve společnosti, a tak přispívala k udržení dnes z mnoha stran ohrožované společenské soudržnosti.
 • Jako humanitní intelektuálové máme mimořádně odpovědnou roli tváří v tvář klimatické a obecně ekologické krizi. Ta sice v současné situaci zmizela z médií, tím ovšem nevymizelo ohrožení života na naší planetě v poměrně blízké budoucnosti. Naše fakulta může k předcházení nejhoršímu přispívat prakticky, ale i prostřednictvím expertního poznání v mnoha sociálně vědních oborech.

Obě agendy (vnější vztahy a environmentální problematika) jsou z hlediska role akademického senátu v životě FF UK pochopitelně dílčí, i tak bych považoval za svůj osobní úkol se jich (vedle plnění dalších povinností senátora) ujmout a věnovat jim soustavnější pozornost.


doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Rok narození: 1976
E-Mail: michal.stehlik@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel/ka: Jaromír Krejčí

Vážené kolegyně, vážení kolegové.,

ucházím se o Váš hlas v aktuálních volbách do Akademického senátu FF UK. Velmi rád bych v tomto nesmírně důležitém fakultním orgánu pokračoval v působení a napomohl tak naší alma mater svými zkušenostmi. Jsem si vědom důležitosti rozhodování senátu, a to ať již z pozice někdejšího děkana fakulty, tak ze dvou období členství v AS FF UK.

Před senátem bude nyní stát množství důležitých témat, jako je například financování základních součástí fakulty, stejně jako klíčová volba děkana či děkanky naší fakulty. Senát prokázal v posledním období svou nezastupitelnou roli, ať již při diskusích o vnitřních záležitostech fakulty, tak při záležitostech celouniverzitních. Domnívám se, že dokázal jak v případě plagiátorských kauz, tak v případě vztahu Univerzity Karlovy vůči firmě Home Credit jasně prosazovat principy etiky akademické půdy a právě Filozofická fakulta UK byla díky tomu nepřehlédnutelnou a jasně hovořící součástí celé univerzity.

V posledních měsících se významným tématem stalo vnitřní financování pracovišť. Právě senát se dle mého může stát místem věcné diskuse o tomto systému. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že bez základní vize, kam s danými změnami jako fakulta vlastně směrujeme, půjde stále jen o vnitřní přerozdělování poměrně omezeného balíku financí. Pro fakultu je do budoucna zásadní nejen průhlednost vnitřního systému přerozdělování, ale také její pozice uvnitř Univerzity Karlovy – schopnost ovlivnit také vnější prostředí – zejména pokud jde o získávání finančních prostředků.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o podporu v těchto volbách do Akademického senátu FF UK. Uvědomuji si závažnost přicházejícího období a s tímto vědomím také kandiduji.


PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: martin.strouhal@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra pedagogiky
Navrhovatel/ka: Miloš Ševčík

Absolvent oborů filosofie a pedagogika na FF UK (2000 Mgr.), doktorské studium na Katedře pedagogiky (2006 Ph.D.). Od roku 2010 zaměstnán na Katedře pedagogiky, od roku 2011 je vedoucím katedry. Věnuje se problematice vědního profilu pedagogiky a vztahům mezi pedagogikou a filosofií. Přednáší obecnou pedagogiku, teorii výchovy a propedeuticky laděné předměty orientované k učitelské etice a filosofii výchovy. V současné době působí jako odborný garant za FF UK v projektu OP VVV Pregraduál, v jehož rámci pracuje na rozvoji a inovacích pedagogicko-psychologické přípravy v učitelském studiu na FF UK. Vedle časopiseckých článků je autorem monografií Émile Durkheim – sociolog a pedagogTeorie výchovy a editorem či spolueditorem knih Učit se být učitelemVzdělání a dnešek (se Stanislavem Štechem). Je členem redakčních rad domácích i zahraničních pedagogických časopisů. Působí v komisi pro etiku ve výzkumu a v komisi hospodářské.

Rád bych podporoval rozvoj učitelských oborů na FF. V souvislosti s tím bych se zasazoval i o těsnější, a nejen formální spolupráci oborových didaktik s katedrami pedagogiky a psychologie. Vzdělávací poslání fakulty naplňované v podobě přímé výuky je podle mne stejně zásadní jako vědecko-výzkumná a grantová činnost.

Protože FF UK představuje velmi složitý komplex nejrůznějších oborů, podporoval bych každé hledání rozumného řešení, jak oborovou diverzitu na FF pokud možno spravedlivě a transparentně uspořádat a hodnotit.

Jmenovaný kandiduje do AS FF UK v rámci akademického uskupení FF. Fakulta všech. Fakulta pro všechny. Více informací zde: bit.ly/fakultavsech


doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Rok narození: 1978
E-Mail: katerina.svatonova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra filmových studií
Navrhovatel/ka: Libuše Heczková

http://film.ff.cuni.cz/htm/svatonova.htm

Chtěly bychom vrátit čas na spolupráci a naslouchání, abychom se necítili bezmocní, a zároveň čas na cílevědomé hluboké bádání, které přináší srozumitelnost věcí a světa okolo nás a které pomáhá. Chtěly bychom proto podporovat jak dialog v senátu, tak dialog senátu a vedoucích základních součástí, dialog senátu a vedení, ale i mezi pedagogy a studenty. Rády bychom se zasadily o podporu studentských aktivit a jejich propojování napříč fakultou a budování pozitivního obrazu FF UK směrem k širší veřejnosti.


PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Rok narození: 1980
E-Mail: katerina.samalova@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sociální práce
Navrhovatel/ka: Jaroslava Šťastná

Jsem akademicky orientovaný sociální pracovník a od února 2017 zastávám pozici vedoucí katedry sociální práce FF UK. Současně jsem členkou studijní komise a etické komise FF UK. Svůj profesní zájem dlouhodobě věnuji tématu vzdělanostních nerovností a sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením. Zasadila jsem se o standardizaci kvality služeb pro studenty se zdravotním postižením na Univerzitě Karlově. Zajímám se o otázky profesionalizace sociální práce, snažím se poukazovat na potenciál tohoto oboru při vytváření sociálních změn a odstraňování nerovností různého původu. Svoji pozornost zaměřuji také na komparaci a optimalizaci systémů kvalifikačního a dalšího vzdělávání v sociální práci. Po několik let jsem členkou expertního týmu MPSV v Moldávii realizujícího sociální reformy.

Jako členka akademického senátu by chtěla své úsilí směřovat k otázkám kvality studia, prevence studijního selhávání, podpory akademické a sociální integrace studentů a posilování odpovědnosti vyučujících nejen za výsledek, ale také za samotný proces vzdělávání. Jsem přesvědčena, že to vše se může snáze uskutečňovat v prostředí vytříbené organizační kultury, která staví na principech otevřenosti, rovnosti, transparentní komunikace a respektu k názorové a zájmové pluralitě.

Jmenovaná kandiduje do AS FF UK v rámci akademického uskupení FF. Fakulta všech. Fakulta pro všechny. Více informací zde: bit.ly/fakultavsech


prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Rok narození: 1959
E-Mail: ivan.sedivy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav českých dějin
Navrhovatel/ka: Jana Čechurová

Jmenuji se Ivan Šedivý (1959), jsem profesorem českých dějin FF UK, ředitel Ústavu českých dějin FF UK. Pracoval jsem v řadě předních vědeckých pracovišť (Historický ústav AV ČR, Historický ústav Armády ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Na FF UK vyučuji od počátku devadesátých let, nejprve jako externista, od roku 2010 na plný úvazek. Specializuji se na moderní české dějiny a na dějiny vojenství; jsem autorem či spoluautorem několika monografií a řady vědeckých článků. V průběhu mé badatelské kariéry jsem se také věnoval managementu vědy (byl jsem ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v letech 2010–2014 pak proděkanem pro vědu a výzkum FF UK).

Rád bych své dosavadní zkušenosti a také ty, které jsem získal během aktivní práce v Akademickém senátu FF UK ve dvou uplynulých obdobích (působil jsem jako předseda hospodářské komise i jako člen komise pro vědu), zúročil v ještě jednom období senátní činnosti. Chci pracovat pro elitní charakter naší fakulty jako prestižní, moderní školy výzkumného typu. Jsem stoupencem věkově, oborově i kvalifikačně pestré fakulty s rovnováhou vědecké i pedagogické složky, s rozumně vybalancovaným poměrem centrálního řízení a základních součástí, systému, který má skutečné porozumění po specifika oborů na fakultě pěstovaných. V senátu spatřuji hlavního garanta transparentnosti všech procesů na fakultě. Zdá se mi, že v posledních letech se z naší fakulty vytrácí duch kolegiality a tolerance odlišnosti. Chtěl bych, abychom se i to v novém senátu pokusili změnit. Nikdy jsem se nebál své postoje objasňovat veřejně a chtěl bych tak činit i nadále. Dejte mi prosím v nadcházejících volbách svůj hlas.


PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Rok narození: 1973
E-Mail: milos.sevcik@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra estetiky
Navrhovatel/ka: Martin Strouhal

Absolvoval studium oborů estetika a filozofie (1998 Mgr.) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na téže fakultě také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D.). Od roku 1999 je zaměstnán jako odborný asistent na Katedře estetiky FF UK. Od roku 2012 je vedoucím katedry. V roce 2001 absolvoval jako stipendista Instituto Camões výzkumný pobyt na Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Portugalsko. Publikoval několik desítek odborných studií v časopisech a sbornících doma i v zahraničí. Je také autorem či spoluautorem pěti monografií: Umění jako odkaz na realitu času (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase), Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu, Aisthesis. Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho, Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky, Patočkovy interpretace literatury.

„Chci přispět k formulaci hledisek umožňujících nastavení transparentního, spravedlivého financování jednotlivých pracovišť fakulty. Domnívám se však také, že nová pravidla financování jednotlivých pracovišť musí zohledňovat povahu fakulty v její mimořádně bohaté vnitřní diverzitě a s ní související postavení fakulty mezi ostatními humanitně orientovanými institucemi v národním i mezinárodním kontextu.

Chci přispět k nastavení procesů zdůrazňujících nezávislost v rozhodování vedení jednotlivých pracovišť fakulty, přičemž tato nezávislost musí zahrnovat zodpovědnost ve vztahu k budoucímu rozvoji oboru, především s ohledem na vzdělávací, výzkumnou a grantovou činnost.“

Jmenovaný kandiduje do AS FF UK v rámci akademického uskupení FF. Fakulta všech. Fakulta pro všechny. Více informací zde: bit.ly/fakultavsech


Mgr. et Bc. Marie Škarpová, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: marie.skarpova@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel/ka: Libuše Heczková


Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Rok narození: 1974
E-Mail: josef.slerka@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav informačních studií a knihovnictví
Navrhovatel/ka: Josef Šlerka


Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Rok narození: 1975
E-Mail: ondrej.svec@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav filozofie a religionistiky
Navrhovatel/ka: Eva Voldřichová Beránková

Od r. 2012 jsem odborným asistentem na Ústavu filosofie a religionistiky, kde přednáším a publikuji o historických proměnách subjektivity, fenomenologii, pragmatismu a současné francouzské filosofii. Doktorát jsem získal na FF UK a Ecole Normale Supérieure v Lyonu za svou práci o Fenomenologii afektivity. Od roku 2016 jsem členem Akademického senátu FF UK a Komise pro vědu.

Jako předseda univerzitní sítě OFFRES (Organisation francophone de formation et de recherche en sciences sociales), sdružující akademiky a doktorandy z 20 zemí, jsem se od roku 2010 do roku 2019 každoročně podílel na organizaci Evropských letních univerzit. V roce 2016 jsem spolu s Clarou Royer na půdě FF UK a Veletržního paláce NG uspořádal 1. Noc filosofie v Praze.

V Senátu se hodlám angažovat zejména v následujících debatách, které považuji za klíčové pro další směřování naší Fakulty a které se týkají: a) vyváženého modelu financování respektujícího různorodost oborů, typů výuky a vědeckého zaměření, b) náležitých a srozumitelných parametrů hodnocení vědecké činnosti při přechodu od nadále nefunkčního RIVu na systém upřednostňující kvalitu vybraných publikací, c) další podpory ze strany Fakulty nově se rozvíjejícím učitelským programům, včetně navýšení významu oborových didaktik, d) maximálního využití potenciálu Kampusu Hybernská, jenž otevírá život na Fakultě širší veřejnosti, akademikům poskytuje prostor pro konferenční a popularizační činnost a našim studentům příležitost jak pro komunitní život, tak pro jejich vlastní spolkové, přednáškové a umělecké iniciativy.

Kandiduji za volné akademické uskupení 11:0


Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Rok narození: 1975
E-Mail: lea.takacs@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra psychologie
Navrhovatel/ka: Karel Šima

Pracuji jako odborná asistentka na katedře psychologie. Zabývám se vývojovou psychologií a psychopatologií, věnuji se výzkumu prenatálních a perinatálních faktorů, které ovlivňují psychický vývoj dětí, včetně vývojových poruch. Jsem členkou výzkumného týmu v rámci projektu KREAS (t.č. dočasně přerušeno kvůli Fulbrightově stipendiu na Columbia University, Irving Medical Center, New York). Podílela jsem se na práci výzkumných týmů v rámci akce COST IS1405 (Building Intrapartum Research Through Health). Na katedře psychologie  vedu výzkumné projekty ve spolupráci se zahraničními pracovišti (University of Liverpool, University of Central Lancashire, Washington State University, University of Gdansk). V letech 2004-2006 jsem byla členkou studentské kurie AS FF UK a členkou zahraniční komise. V letech 2014-2018 jsem byla členkou etické komise FF UK a v letech 2017-2019 jsem zastupovala FF UK v Akademickém senátu UK.

FF UK má být podle mého názoru elitní institucí, která poskytuje kvalitní vzdělání v propojení s pěstováním vědy mezinárodního formátu a zastává zároveň významnou roli ve veřejném prostoru. Pro naplnění této vize je však třeba vytvořit akademikům odpovídající podmínky, mezi něž patří snížení administrativní zátěže; zavedení finančních odměn za kvalitní výuku, prestižní publikace a popularizaci vědy; výrazné zvýšení platů pro akademiky, kteří získají grant; podpora akademiků, kteří pracují na mezinárodních projektech; a v neposlední řadě podpora akademiků s malými dětmi.

V AS FF UK bych se ráda věnovala zejména otázkám hodnocení vědy, které bude zohledňovat kvalitu vědeckých výstupů a zároveň bude respektovat rozmanitost oborů na FF UK, a internacionalizace vědy a výzkumu, včetně zapojení studentů do mezinárodních projektů a grantů.

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.

Rok narození: 1979
E-Mail: ondrej.tichy@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky
Navrhovatel/ka: Tomáš Klír

Od roku 2008 působím na Ústavu anglického jazyka a didaktiky, kde se věnuji především historické a korpusové lingvistice (v letech 2008-10, 2012-14 jsem byl členem a v letech 2018-20 předsedou AS FF UK, v období 2014-18 proděkanem pro informační zdroje a od roku 2017 zástupcem ředitelky ÚAJD).

Rád bych, aby FF dokázala překonat vnitřní rozepře, aniž by se připravila o svou pověstnou pestrost; aby do příští dekády vstoupila jako sebevědomá instituce, která si váží svých zaměstnanců a zaměřuje se především na kvalitu svého konání a aby usilovala o postavení špičkové akademické instituce na evropské úrovni.

Akademický senát považuji za klíčový orgán zajišťující jak otevřenou diskusi o podobě naší fakulty, tak kontrolu jejího řízení a chodu. Fakultu jsem měl dosud možnost poznat z různých stran. Krom té studentské, učitelské a administrativní jsem dostal příležitost potkat mnoho kolegyň a kolegů (nejen díky účasti na řadě výběrových řízení), seznámit se s mnoha akreditačními spisy a studijními plány (m.j. jako akademický koordinátor), analyzovat řadu fakultních systémů a procesů, z nichž jsem některé pomáhal vytvářet (např. aplikace studentského hodnocení, žádostí, objednávek či webů ZS).

Doufám, že mě i tyto zkušenosti vybavily natolik, abych byl v diskusích o podobě fakulty dobrým a konstruktivním partnerem a abych senátu pomohl skutečně vykonávat jeho kontrolní funkci.

Další informace naleznete ve společném programu:

Kandiduji za volné uskupení 11:0.


PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.

Rok narození: 1971
E-Mail: stanislav.tumis@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav východoevropských studií
Navrhovatel/ka: Marek Příhoda

Dr. Stanislav Tumis v letech 1998–2005 vystudoval na FF UK obor historie. Od roku 2007 působí na FF UK v Praze jako odborný asistent, nejprve na Ústavu světových dějin a později na Ústavu východoevropských studií, od ledna 2018 jako ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK. Je editorem a spoluautorem nedávno vydaných knih Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Má zkušenosti s prací v Akademickém senátu (ve studentské kurii) a působil též v Legislativní komisi FF UK. Účastnil se také řešení projektu GAČR a byl vedoucím podprogramu Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe v rámci Prvouk „Historie v interdisciplinární perspektivě“ (P12).

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: ondrej.vojtechovsky@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav světových dějin
Navrhovatel/ka: Jan Pelikán


doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Rok narození: 1969
E-Mail: jan.wiendl@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav české literatury a komparatistiky
Navrhovatel/ka: Jan Chromý

Na FF UK vystudoval na FF UK český jazyk a literaturu a historii. Od 1993 byl zaměstnán v AV ČR, od 1997 působí na UK FF v Praze v ÚČLK, od 2008 jako docent v oboru dějiny české literatury. Od 2009 je ředitelem ÚČLK. Je autorem monografií Vizionáři a vyznavači (2007), Hledači krásy a řádu (2014) a monografie a antologie Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence (2018, s J. Vojvodíkem). S prof. J. Vojvodíkem je editorem publikace Heslář české avantgardy (2011). Jako spoluautor a editor se podílel také na literárněhistorickém projektu Dějiny nové moderny I.-III. Je členem projektového týmu KREAS. Spoluzaložil a rediguje časopis Slovo a smysl (SCOPUS, ERIH Plus). Od roku 2012 působil jako koordinátor Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK, Literatura a umění v mezikulturních souvislostech). Od 2017 je koordinátorem programu Progres (Literatura a performativita). Od roku 2018 je též členem vědecké rady FF UK. V letech 2002-2006 a 2014-2018 byl členem AS FF UK, 2002-2004 působil jako jeho místopředseda. 2007-2008 byl členem etické komise FF UK, 2010-2012 a v letech 2014-2016 a 2016-dosud pracoval jako člen komise pro vědu. V současnosti též řídí fakultní ediční řadu Mnemosyne. (Podrobnější CV na adrese http://uclk.ff.cuni.cz/ustav/lide/akademicti-pracovnici/jan-wiendl/.) Do AS FF UK kandiduje jako nezávislý, s cílem věnovat se mj. otázkám organizace vědecké práce a ediční a vydavatelské praxi, a to ve vztahu k badatelským aktivitám pracovníků základních součástí, ke studentským aktivitám v této oblasti a jejich publikační prezentaci.

doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

Rok narození: 1980
E-Mail: lukas.zadrapa@ff.cuni.cz
Základní součást: Katedra sinologie
Navrhovatel/ka: Ondřej Slačálek

Jsem sinolog, mým hlavním odborným zájmem je historická jazykověda čínštiny. Věnuji se též překladům z klasické a příležitostně i moderní čínštiny. Nárazově spolupracuji se sdělovacími prostředky, popularizačními časopisy a velmi volně s projektem Sinopsis, vedu blog věnovaný aktuálním otázkám čínského vlivu v ČR. V letech 2011 až 2014 jsem byl ředitelem Ústavu Dálného východu, od r. 2020 jsem vedoucím Katedry sinologie. V minulosti jsem zasedal v hospodářské a stipendijní komisi AS FF.

Do senátu kandiduji s přesvědčením, že je třeba i přes veškeré vnější tlaky udržovat na fakultě dosavadní oborovou pestrost coby jednu z jejích klíčových deviz. Zároveň se však domnívám, že je záhodné podporovat její vědeckou profilaci s uplatněním mezinárodních měřítek na výzkumnou i výukovou činnost. Stejně velký důraz kladu na zapojení fakulty do společenského života v rámci „třetí role univerzity“, s níž mám jako sinolog poslední dobou čím dál bohatší zkušenosti.

Kandiduji za volné uskupení 11:0 (https://sites.google.com/view/kandidatka-11-0/home)


Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

Rok narození: 1977
E-Mail: stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav germánských studií
Navrhovatel/ka: Vít Dovalil

Na naší univerzitě jsem v letech 1996-2005 vystudoval obory germanistika a evangelická teologie. V režimu cotutelle jsem na FF UK a Univerzitě v Kostnici absolvoval postgraduální studium germánských literatur / novější německé literatury. Od roku 2009 pracuji na Ústavu germánských studií a ve výuce i badatelské práci se zaměřuji na německou literární modernu, západoněmeckou literaturu po roce 1945, dějiny německé literatury v Čechách, recepci mýtu v moderní literatuře a problematiku interkulturality.

Od roku 2016 jsem předsedou studijní komise FF, studijní agendě bych se rád věnoval i v rámci případného dalšího působení v akademickém senátu. Domnívám se, že fakulta má tváří v tvář současným trendům usilovat mj. o

 • co nejkvalitnější realizaci akreditovaných studijních programů;
 • udržení rozmanitosti, rozvoj personálního zajištění a jasné oborové profilace programů, a to už na úrovni bakalářského studia;
 • propojování základních součástí a studijních programů formou vzájemného sdílení výukových schopností; ne primárně ve jménu ekonomického „zvýšení efektivity“, nýbrž jako příležitost odborného obohacování.

V posledních třech letech proběhla náročná reakreditace všech studijních programů. Myslím, že by fakulta nyní neměla přistupovat k zásadním změnám koncepčním či organizačním, jež by implikovaly další hromadnou reakreditaci. Nové akreditace by měly mít šanci se rozjet a fakulta by měla rozumně pomoci při žádoucích korekcích studijních programů. S velkým úsilím akreditované učitelské programy by měla fakulta podporovat a rozvíjet. Zároveň by měl být nastaven vhodný způsob komunikace mezi garanty studijních programů a vedením fakulty, který oběma stranám umožní reflexi toho, jak jsou akreditace naplňovány.


doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rok narození: 1961
E-Mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz
Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy
Navrhovatel/ka: Jana Mynářová