Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK 2018-20

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 1. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. června 2018 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 22. zasedání AS FF UK
 3. Informace o výsledcích voleb a předání osvědčení členům AS FF UK
 4. Volba předsedy AS FF UK
 5. Volba místopředsedů AS FF UK
 6. Volba dalších členů předsednictva AS FF UK
 7. Ustavení fakultních komisí a volba předsedů komisí
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh předsedů komisí pro období 2018-2020
 8. Volba členů fakultních komisí delegovaných AS FF UK
 9. Nominace do pracovní komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty
 10. Nominace zástupce studentů do širšího kolegia děkana
 11. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise FF UK, resp. Komise pro vědu FF UK
 12. Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince pro akademický rok 2018/2019
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince pro akademický rok 2018/2019
 13. Návrh změny Jednacího řádu AS FF UK
  1. Průvodní dopis předkladatelů
  2. Návrh změny Jednacího řádu AS FF UK
  3. Návrh změny Jednacího řádu AS FF UK – pomocný dokument úplného znění s vyznačenými změnami
  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK
  5. Stanovisko děkana fakulty
 14. Zpráva Evaluační komise FF UK o hodnocení výuky studenty za zimní semestr akademického roku 2017/2018
  1. Zpráva Evaluační komise FF UK o hodnocení výuky studenty za zimní semestr akademického roku 2017/2018
  2. Příloha č. 1 – Vyhodnocení ankety o způsobech komunikace studentského hodnocení na jednotlivých ZS
  3. Příloha č. 2 – Odpovědi 5-3 na otázku o překryvu předmětu
  4. Příloha č. 3 – Předměty s průměrným hodnocení otázek na přínos, celkové hodnocení a pedagogické působení 3 a více, včetně návratnosti u těchto tří otázek
  5. Příloha č. 4 – Komentáře k předmětům podle typu a ZS
  6. Příloha č. 5 – Negativní komentáře podle ZS a předmětu
  7. Příloha č. 6 – Chyby v aplikaci hodnocení
 15. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení

PAS FF UK