Minulá volební období

Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 5. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. prosince 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis ze 4. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o  SO  Estetika (prezenční  forma  studia,  3letá  standardní  doba  studia,  dvouoborové studium)
  3. Žádost  o  rozšíření  akreditace  navazujícího  magisterského  SP  Historické vědy o  SO Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční  forma  studia,  2letá  standardní doba studia, dvouoborové studium)
  4. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  5. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Zrušení studijního oboru „Tibeto-mongolská studia“
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Text žádosti rektorovi UK
  3. Text Nabídky studentům k pokračování ve studiu
  4. Text Přijetí nabídky studentům k pokračování ve studiu
  5. Text Rozhodnutí o pokračování ve studiu
 5. Novely Statutu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Novela Statutu FF UK – komise a technické změny
  3. Novela Statutu FF UK – kolegium
  4. Variantní znění Novely Statutu FF UK – kolegium, pro vyjednávání
  5. Úplné znění Statutu FF UK po zanesení navrhovaných změn v korekčním režimu
  6. Stanovisko Legislativní komise fakulty
 6. Příděl hospodářského výsledku roku 2013 do fondu
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Tabulková příloha
  3. Vyjádření Hospodářské komise fakulty
 7. Oprava chyby v podmínkách Přijímacího řízení na ak. rok. 2015/2016 – Tabulky otevíraných oborů
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016, bakalářské a navazující magisterské studium
  3. Podmínky pro Bc. obory
  4. Podmínky pro NMgr. obory
  5. Podmínky pro NMgr. obor English language and linguistics
  6. Tabulka otevíraných oborů
 8. Různé
  1. Informatorium PAS ohledně nezařazených došlých podnětů
  2. Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK
  3. Změna Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Poplatky spojené se studiem

Jan Čermák