Minulá volební období

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 3. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost  o  prodloužení  akreditace  SO  Čeština v komunikaci neslyšících v bakalářském SP  Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční  forma  studia,  3letá  standardní  doba studia,  jednooborové  a  dvouoborové  studium)
  3. Žádost o rozšíření akreditace  navazujícího  magisterského  SP  Filologie  o  SO  Latinský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)
  4. Žádost o prodloužení  akreditace  na  dostudování  stávajících  studentů  SO  Etnologie v  bakalářském  SP  Historické vědy  (prezenční  forma  studia,  3letá  standardní  doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  5. Žádost  o  prodloužení  akreditace  na  dostudování  stávajících  studentů  SO  Etnologie v  navazujícím  magisterském  SP  Historické vědy  (prezenční  forma  studia,  2letá standardní  doba  studia,  jednooborové  a  dvouoborové  studium,  s  možností  konat rigorózní řízení)
  6. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  7. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Výhled akreditací na FF UK pro rok 2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Výhled akreditací na FF UK pro rok 2015
 5. Novela Statutu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Novela Statutu FF UK
  3. Úplné znění Statutu FF UK po zanesení navrhovaných změn v korekčním režimu
  4. Stanovisko Legislativní komise
 6. Novela Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Novela Volebního a jednacího řádu AS FF UK
  3. Úplné znění Volebního a jednacího řádu AS FF UK po zanesení navrhovaných změn v korekčním režimu
  4. Stanovisko Legislativní komise
 7. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016, bakalářské a navazující magisterské studium
  3. Podmínky PŘ pro obory TurkologieŘecká antická filologie
  4. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016, doktorské studium
  5. Podmínky PŘ pro doktorské obory akreditované v ČJ
  6. Podmínky PŘ pro doktorské obory akreditované v AJ
  7. Podmínky PŘ pro doktorské obory akreditované ve FJ
 8. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2014/2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2014/2015
 9. Změna Organizačního řádu děkanátu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh změny Organizačního řádu děkanátu FF UK
 10. Aktualizace složení kolegia děkana
 11. Informace o záměru vedení FF UK ohledně využití knihovních kapacit v Opletalově ulici
 12. Podnět k revizi jmenování Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK
  1. Text podnětu zaslaný Mgr. et Mgr. Ladou Vikovou
  2. Příloha: dopis Mgr. Alexandra Mušinky, Ph.D. děkance fakulty
  3. Příloha: esej prof. Pavla Barši Konec Romů v Česku? Kacířské eseje plzeňských antropologů
  4. Příloha: studie prof. Davida Z. Scheffela Česká antropologická romistika a vědecká poctivost: kritické poznámky k textu „Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce“ Lenky Budilové a Marka Jakoubka
  5. Příloha: recenze dr. Jiřího Woitsche na knihu Marka Jakoubka Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku
  6. Příloha: článek dr. Jiřího Woitsche „Odpověď nevědce vědci“, aneb obrana etnografie proti kritice Marka Jakoubka
  7. Příloha: vyjádření dr. Petera Wagnera
 13. Různé
  1. Informatorium PAS

Jan Čermák