Minulá volební období

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 11. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. června 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 10. zasedání AS FF UK + přílohy ve formátu .zip
 3. Harmonogram zasedání AS FF UK pro období září 2015 – leden 2016
 4. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).
  4. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  5. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 5. Strategický plán FF UK 2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Strategický plán FF UK 2015
 6. Novelizace Opatření děkana Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh OD Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (čistopis)
  3. Návrh OD Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dokument ve změnovém režimu)
  4. Stanovisko Legislativní komise FF UK
 7. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 – navazující magisterský obor TibetanistikaTibetan Studies
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 – navazující magisterský obor TibetanistikaTibetan Studies
 8. Příprava na zavádění institucionálních akreditací na UK  – oblasti vzdělávání
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Předkládací zpráva RUK
  3. Příloha zprávy č. 1
  4. Příloha zprávy č. 2
 9. Informace Etické komise FF UK o jejím dosavadním postupu ve věci podnětu podaného dr. Jaroslavem Dibelkou prostřednictvím paní děkanky FF UK  ohledně prošetření aktivit a postupu prof. Jaroslava Čechury (Ústav českých dějin FF UK) vůči dr. Jaroslavu Dibelkovi (Historický ústav JČU).
 10. Různé
  1. Připomínky k Dlouhodobému záměru UK (2016 – 2020)
   1. Průvodní dopis AS UK
   2. Předkládací dopis JM rektora UK
   3. Návrh DZ UK 2016-2020
  2. Informace o proběhlých výběrových řízeních na FF UK

Jan Čermák