Minulá volební období

Výzva akademické obci

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do AS UK. V návaznosti na toto vyhlášení v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK schválil Akademický senát FF UK na svém 12. zasedání dne 19. 9. 2013 počtem hlasů 16-0-0 usnesení č. 77/12 v tomto znění:

[77/12]

AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2014–2017) na dny 19.–20. listopadu 2013, vždy od 10 do 17 hodin. Dne 19. 11. se volby konají ve vstupním prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20, dne 20. 11. Ve vstupním prostoru v přízemí hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2.

Hlasování: 16-0-0

Na 12. zasedání AS FF UK byla zvolena dílčí volební komise ve složení Mgr. Alena Andrlová-Fidlerová, Ph.D., Martin Vlček, Bc. Lenka Hordějčuková, Bc. Lucie Gillová a Bc. Jiří Pilip. Na 13. zasedání AS FF UK byla tato komise dále rozšířena o tyto členy: Mgr. Pavel Štoll. Ph.D., PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Mgr. Helena Stranjik, Mgr. Přemysl Vinš, PhDr. Ondřej Žíla. Předsedou volební komise byl zvolen Martin Vlček.

Volba do AS UK je v souladu se zákonem o VŠ přímá a tajná. Kandidáti i navrhovatelé musí být členy akademické obce FF UK. Studenti kandidují a volí do studentské kurie AS UK a akademičtí pracovníci do kurie akademických pracovníků AS UK. Návrhy na kandidáty musí být podány do 12. listopadu 2013 do 15:00 na podatelnu FF UK do přihrádky AS FF UK a musí obsahovat:

  1. Tituly, jméno a příjmení kandidáta.

  2. Telefonický a/nebo e-mailový kontakt na kandidáta.

  3. Pracoviště (v případě akademických pracovníků) či obor (v případě studentů) kandidáta.

  4. Specifikaci, do které kurie kandidát kandiduje (kurie studentů či kurie akademických pracovníků).

  5. Jméno a příjmení navrhujícího.

  6. E-mailovou adresu navrhujícího, případně jeho telefonní číslo.

  7. Podpis navrhujícího.

Spolu s návrhem doporučujeme na samostatném papíře dodat písemný souhlas kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou do příslušné kurie. Souhlas by měl obsahovat plné jméno s tituly kandidáta a trvalé bydliště kandidáta (u studentů event. bydliště přechodné).

Kandidátům bude umožněna textová prezentace na stránkách FF UK, volební komisí budou vyzváni k dodáni příslušných materiálů (fotografie, krátký text o sobě, odkaz na vlastní webové stránky). Ve dnech voleb se nesmí konat předvolební shromáždění.

Volby do AS UK proběhnou na FF UK 19. listopadu ve vstupním prostoru přízemí budovy Celetná 20 mezi 10:00 a 17:00, 20. listopadu pak ve vstupním prostoru přízemí hlavní budovy na nám. Jana Palacha 2 taktéž mezi 10:00 a 17:00. Vyhodnocení výsledků se provede nejpozději 21. listopadu a bude zveřejněno na úřední desce fakulty. Volič musí volební komisi prokázat svou totožnost platným dokladem.

Osoby, které jsou členy akademických obcí více fakult nebo jiných součástí UK, si pro účely voleb do AS UK zvolí pouze jednu z nich. Osoby, které jsou současně studenty a akademickými pracovníky FF UK si musí vybrat kurii, do které hodlají volit či kandidovat.

Oprávnění voliči z řad akademických pracovníků FF UK volí nejvýše dva kandidáty z řad akademických pracovníků FF UK, oprávnění voliči z řad studentů FF UK nejvýše dva studentské kandidáty. Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. Losování provede dílčí volební komise.

V Praze dne 4. 11. 2013

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

předseda AS FF UK

Martin Vlček

předseda dílčí volební komise