Minulá volební období

POZVÁNKA na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. listopadu 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 3. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Studijní komise FF UK

  3. Žádost o změnu názvu doktorského studijního oboru Pravěká a středověká archeologie ve studijním programu HISTORIE na Archeologie pravěku a středověku

  4. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu HISTORY, studijnímu oboru HISTORY– GENERAL HISTORY

  5. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu LES SCIENCES HISTORIQUES, studijnímu oboru L?HISTOIRE – L?HISTOIRE GÉNÉRALE.

  6. Akreditační žádosti na vlastní stránce

 4. Návrh na jmenování nového člena VR FF UK v Praze

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc.

  3. Bibliografie prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc.

 5. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2011/2012

 6. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Zápis z jednání LK AS UK

  3. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  4. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK – úplné znění po zapracování navrhovaných změn

 7. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2011/2012

 8. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Seznam oborů PGS pro rok 2013/2014

  3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2013/2014

 9. Hodnocení kreditového systému v rámci doktorského studia na FF UK v Praze

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Zpráva o zavedení doktorského studijního programu (díle DSP) s kreditním systémem na FF UK za roky 2010–2012

  3. Závěrečná zpráva Akreditační komise MŠMT (dále AK MŠMT) o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z ledna 2012

  4. Statistický materiál odd. vědy FF UK

 10. Různé

Jan Chromý