Minulá volební období

Prezentace kandidátů

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Předvolební prezentace kandidátů
Kurie akademických pracovníků
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
PhDr. Simona Binková, CSc.
Mgr. Orkida Borshi
PhDr. Radek Buben
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
PhDr. Václav Drška, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
PhDr. Jana Maroszová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Jiří Musil, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jana Mynářová, Ph.D.
Ing. Mgr. Lubomír Ondračka
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
PhDr. Barbora Půtová
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Mgr. Jan Sládek
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
PhDr. Mgr. Martin Soukup, Ph.D.
PhDr. Václav Soukup, CSc.
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Mgr. Josef Šlerka
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý
PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
PhDr. Josef Ženka
Kurie studentů
Bc. Jaroslav Bican
Bc. Anna Bouzková
Mgr. Michaela Buchtová
Tomáš Diviák
Filip Dufek
PhDr. Ondřej Dufek
Michaela Ducháčková
Jan Frič
Jan Gruber
Bc. Karel Höfer
Sebastian Janota
Bc. Jakub Jehlička
Bc. Eva Kočišová
Jana Lukavská
Mgr. Ina Marešová
Boris Moskovič
Bc. Jaromír Mrňka
Andrea Nováková
Mgr. Bc. Martin Odler
Lucie Pánová
David Pavlorek
Bc. Eduard Petiška
Bc. Jiří Pilip
Mgr. Petr Píša
Vít Pokorný
Matouš Preininger
Natálie Preslová
Jiří Rys
Bc. Lucie Svobodová
Bc. Jan Sýkora
Bc. PhDr. Zuzana Šidlichovská
Klára Škvorová
Bc. Marie Taltynová
Klára Vaníčková
Martin Vlček
Tomáš Vojáček
Zdeno Vozár
Mgr. Lenka Weingartová
Mgr. Samuel Zajíček
Anastasia Zhukova


Předvolební prezentace kandidátů

Na tomto místě je v souladu s čl. 5 odst. 5 VJŘ AS FF UK poskytnut kandidátům prostor pro předvolební prezentaci. Data zaslaná dle doporučení Výzvy akademické obci na adresu předsedy volební komise byla považována za výchozí formu prezentace. Pokud si přejete, aby byla prezentace odlišná, zašlete příslušné podklady na adresupas@ff.cuni.cz. Podklady by celkovým objemem neměly přesáhnout 300 KB a obsahovat jiná než textová a obrazová data.

Kurie akademických pracovníků

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Rok narození: 1969

Základní součást: Český egyptologický ústav

E-mail:miroslav.barta@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Prof. Miroslav Verner, DrSc.

Miroslav Bárta pracuje na FF UK od r. 1993, od r. 2010 je profesorem pro obor egyptologie.Během let byl řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha vědeckých projektů, má bohaté zkušenosti z oblasti administrativy a patří k mezinárodně uznávaným vědcům a pedagogům FF UK. V posledních letech se intenzivně zabývá mmj. poukazováním na relevanci společenskovědního bádání pro moderní společnost.

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

Rok narození: 1979

Základní součást: Ústav hudební vědy

E-mail:jan.bata@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.

Absolvoval Filozofickou fakultu (obor hudební věda) v r. 2003, v letech 2003-2011 pokračoval v doktorském studiu. Od 1. 1. 2003 správce knihovny a knihovník Ústavu hudební vědy FF UK. Od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2011 vědecký pracovník. Od 1. 1 . 2012 odborný asistent v Semináři starší hudby. Zabývá se hudební kulturou renesančních Čech, o níž publikuje v odborných a populárně naučných periodikách doma i v zahraničí.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Rok narození: 1977

Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy FF UK v Praze

E-mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Jan Bičovský absolvoval anglistiku a amerikanistiku (Bc.), srovnávací jazykovědu (Mgr.) a obecnou jazykovědu (PhD.) na FF UK. Od 2006 je zaměstnán jako asistent na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK. Věnuje se teorii jazykové změny, metodám rekonstrukce a vývoji indoevropských jazyků. Byl členem AS FF UK v období 2010-2012 a zástupcem AS v Ediční komisi FF UK.

PhDr. Simona Binková, CSc.

Rok narození: 1957

Základní součást: Středisko ibero-amerických studií FF UK v Praze

E-mail: simona.binkova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Mgr. Orkida Borshi

Rok narození: 1980

Základní součást: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

E-mail:orkida.borshi@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Orkida Borshi je absolventkou oboru anglistika a amerikanistika-francouzština na FFUK a od roku 2008 působila jako lektorka anglického jazyka v JC FFUK; od roku 2009 je zaměstnána jako asistenka pro albánský jazyk a albánská studia na KJBS FFUK; od 2011 zástupkyní vedoucího KJBS. V současné době dokončuje doktorské studium na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FFUK. Specializuje se na kontrastivní lingvistiku a její přínos pro jazyk albánský.

PhDr. Radek Buben

Rok narození: 1979

Základní součást: Ústav politologie

E-mail:radekbuben@email.cz

Navrhovatel: Mgr. Jiří Koubek

Absolvoval historii a politologii na FF UK a mezinárodní teritoriální studia na FSV UK. Od roku 2006 působí na Ústavu politologie FF UK. Zabývá se především problémy demokratických přechodů, budováním a přebudováváním autoritářských režimů a politickými procesy v jižní Evropě a Latinské Americe. V současné době si klade především otázku, proč se konsolidace demokracie v naší zemi tak nepovedla, přičemž posledně uvedené sloveso občas nahrazuje jiným výrazem.

PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.

Rok narození: 1974

Základní součást: Ústav germánských studií

E-mail:vitek.dovalil@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Jana Maroszová, Ph.D.

Kandidát vystudoval germanistiku a politologii na FF UK a právo na PF UK v Praze. Dobu doktorského studia strávil na univerzitě v Heidelbergu, věnuje se gramatice současné němčiny a sociolingvistickým otázkám, od října roku 2011 zastává funkci ředitele ÚGS. V případě zvolení se hodlá zasazovat o udržení kvality a úrovně výuky, zapojovat studenty do výzkumu a angažovat se v mezinárodních projektech.

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Rok narození: 1962

Základní součást: Ústav světových dějin

E-mail:vaclav.drska@gmail.com

Navrhovatel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

Rok narození: 1955

Základní součást: Ústav českých dějin

E-mail:Milan.Hlavacka@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, CSc.

Prof. Hlavačka vyučuje na FF UK od roku 1991 na Ústavu českých dějin FF UK moderní české a středoevropské dějiny, zabývá se především politickými, sociálními a ekonomickými dějinami 19. století, v letech 2007 – 2009 byl ředitelem tohoto ústavu, je ženatý, bezpartijní.

Mgr. Petr Christov, Ph.D.

Rok narození: 1978

Základní součást: Katedra divadelní vědy

E-mail:petr.christov@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Kandidát Mgr. Petr Christov, Ph.D.působí na FF UK od roku 2007, kdy byl zvolen vedoucím katedry divadelní vědy. Zabývá se především dějinami světového divadla, teorií dramatu a kritikou, překládá z francouzštiny. Ve volebním období 2008 – 2010 byl předsedou AS FF UK, od roku 2010 je předsedou studijní komise FF UK.

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Rok narození: 1983

Základní součást: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze

E-mail:jan.chromy@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Jan Chromý působí jako odborný asistent v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Věnuje se především lingvistické metodologii, sociolingvistice a zkoumání produkce psaného textu. Z jeho odborné činnosti lze uvést vedení české části kanadsko-českého projektu na výzkum synestézie (v rámci širšího záměru The Philosophy of Neuroscience and Neurophilosophy Project; řešený na SFU ve Vancouveru) a účast v projektu Evolution of Semantic Systems (řešený na Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). Byl členem autorského kolektivu Internetové jazykové příručky a spoluřešitelem projektu Rozhovory s českými lingvisty (s E. Lehečkovou). Jeho bibliografie a odborný životopis jsou k nahlédnutí na stránkách ÚČJTK.

V akademickém senátu Filozofické fakulty UK pracuje od roku 2004, v letech 2010-2012 jako jeho předseda. Pokud bude zvolen, bude usilovat o zlepšení komunikace v rámci UK a zejména o dosud chybějící spolupráci mezi jednotlivými fakultními senáty. I pokud zvolen nebude, bude nadále bránit akademické svobody a aktivně ochraňovat zájmy univerzitní akademické obce a FF UK před panovačnými a nerozumnými zásahy zejména ze strany politické moci.

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.

Rok narození: 1978

Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

E-mail: jakub.jirsa@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. Miroslav Petříček, Dr.

Jakub Jirsa působí na ÚFARu od roku 2007, věnuje se etice a antické filosofii. V posledním volebním období byl místopředsedou AS FF UK, účastnil se na práci knihovní komise. Několika novinovými texty a komentáři se zapojil do debaty ohledně tzv. reformy vysokých škol.

Zde je jeho osobní stránka a odkazy na články k tématice reformy vysokých škol: Akademici vs. zbytek světa (LN, 27.1.2012), Proč nyní nastal neklid vysokých škol uvnitř i navenek (iDnes, 29.2.2012),O co jde akademickým obcím (Přítomnost).

V následujícím volebním období by se v AS rád nadále podílel na zlepšování knihovních služeb na FF UK (zejm. v oblasti elektronických zdrojů), propagaci fakulty a i nadále bude pokračovat v hájení zájmů FF UK ve veřejné debatě o vysokých školách v ČR. V rámci FF UK vidí jako potřebné rozumně nastavit vnitřní evaluace, podpořit ediční činnost fakulty a v neposlední řadě pokračovat s důrazem na kvalitu výuky a výzkumu oproti pouze kvantitativním kritériím.

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Rok narození: 1965

Základní součást: Ústav světových dějin FF UK v Praze

E-mail:martin.kovar@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Docent Kovář je vynikajícím odborníkem v oboru světových a obecných dějin, dlouholetým ředitelem Ústavu světových dějin a zároveň akademikem , který dlouhodobě projevuje zájem o dění na fakultě, respektive na univerzitě, o čemž svědčí – mimo jiné – jeho práce v ediční a studijní komisi FF UK v Praze. Jsem přesvědčen o tom, že působení docenta Kováře v AS FF UK bude ku prospěchu této instituce.

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Rok narození: 1956

Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

E-mail:mlycka@quick.cz

Navrhovatel: prof. Pavel Kouba

Milan Lyčka je členem Ústavu filosofie a religionistiky. Odborně se zaměřuje na judaismus a fenomenologii náboženství. V letech 2006-2010 zastával funkci místopředsedy AS FF UK.

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

Rok narození: 1961

Základní součást: Fonetický ústav FF UK v Praze

E-mail: pavel.machac@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.

Pavel Machač je ředitelem Fonetického ústavu. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje především na foneticko-fonologické procesy ve spontánní řeči, na řeč v médiích a na zvyšování přirozenosti syntetizované řeči.

PhDr. Jana Maroszová, Ph.D.

Rok narození: 1982

Základní součást: Ústav germánských studií

E-mail:jana.maroszova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.

Jana Maroszová vystudovala germanistiku na FF UK. Doktorské studium strávila na univerzitě v Mnichově v programu co-tutelle, který sama jako první absolvovala. Specializuje se na starší německou literaturu a literaturu raného novověku. Od října roku 2011 vyučuje na ÚGS jako odborná asistentka. Pokud bude zvolena, bude se zasazovat o udržení a zvýšení kvality studia a rozvíjet kritické myšlení studentů.

doc. PhDr. Mgr. Jiří Musil, Ph.D.

Rok narození: 1967

Základní součást: Ústav pro klasickou archeologii

E-mail:jiri.musil@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

PhDr. Mgr. Jana Mynářová, Ph.D.

Rok narození: 1976

Základní součást: Český egyptologický ústav

E-mail:jana.mynarova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Jana Mynářová pracuje na FF UK od r. 1998 (ÚSJ, ČEgÚ). V tomto období byla hlavní řešitelkou a spoluřešitelkou několika vědeckých projektů (zejména GA ČR, FR VŠ) a intenzivně se podílí též na mezinárodních projektech. Pedagogicky pravidelně působí jak v ČR tak i v zahraničí. K její specializaci zejména náleží problematika starověké diplomacie a mezinárodního práva.

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka

Rok narození: 1967

Základní součást: Ústav filosofie a religionistiky

E-mail:ondracka@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. Anna Housková, CSc.

L. Ondračka vystudoval matematické modelování na VŠCHT v Praze a indologii na FF UK. V letech 1999–2005 působil na Ústavu filosofie a religionistiky jako odborný asistent, v letech 2005–11 byl koordinátorem výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (řešitel prof. M. Petříček). Nyní je asistentem na ÚFaRu a koordinátorem vnitřního VZ Kultury jako metafory světa.

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Rok narození: 1959

Základní součást: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Ústav světových dějin

E-mail:jan.pelikan@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.

Jan Pelikán je od roku 1988 zaměstnán na Katedře obecných dějin (Ústavu světových dějin). Od roku 2006 zároveň působil na Ústavu slavistických a východoevropských studií jako zástupce ředitele ústavu a vedoucí Semináře jihovýchodoevropských studií. Od února 2011 vede nově zřízenou Katedru jihoslovanských a balkanistických studií. Členem Akademického senátu FF UK byl v letech 2002-2006; v letech 2002-2004 byl předsedou AS FF UK.

Vědecký zájem J. Pelikán směřuje k moderním dějinám jihovýchodní Evropy, zejména k historii jugoslávského státu.

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Rok narození: 1980

Základní součást: Katedra sociologie FF UK v Praze

E-mail:zuzana.podana@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Zuzana Podaná je absolventkou magisterského studia logika-sociologie na FFUK a doktorského studia sociologie tamtéž. Od roku 2008 působí jako akademická pracovnice na katedře sociologie, kde se specializuje na oblast sociálních deviací a metodologii sociálního výzkumu. V letech 2010-12 byla členkou AS FFUK a členkou komise pro vědu.

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Rok narození: 1957

Základní součást: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

E-mail:miroslav.popelka@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. Jan Klápště

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Rok narození: 1974

Základní součást: Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze

E-mail: michal.pullmann@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Na FF UK pracuji od r.2003, nabízím zde kursy k moderním sociálním dějinám, dějinám komunistických diktatur (s důrazem na dějiny každodennosti, proměny ideologie, způsoby (de-)legitimizace komunist. panství) a k dějinám historiografie. Badatelsky se soustředím na pozdní fázi komunist. diktatury (SSSR a Čs. Ve 80.letech 20.stol.), erozi jejich legitimity a následné hroucení. Od r. 2010 jsem ředitelem ÚHSD.

doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

Rok narození: 1974

Základní součást: Ústav řeckých a latinských studií

E-mail:luciepultrova@volny.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Doc. Pultrová vystudovala v letech 1992-1999 na FF UK obory čeština, latina a starořečtina. V letech 1999-2003 absolvovala postgraduální studium na UK FF Praha, obor klasická filologie/latinská lingvistika. Na fakultě pracuje od r. 1999 s jednoroční přestávkou, od r. 2002 jako odborná asistentka. Publikovala monografie, skripta, překlady z latiny a značné množství studií zejm. z diachronní lingvistiky latiny. V únoru 2012 byla jmenována docentkou pro obor řecká a latinská studia.

PhDr. Barbora Půtová

Rok narození: 1985

Základní součást: Katedra teorie kultury

E-mail:bonthyl@email.cz

Navrhovatel: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.

Kulturoložka a historička umění Barbora Půtová působí jako asistentka na katedře teorie kultury. V rámci své činnosti na FF UK uplatňuje zkušenosti ze studia na univerzitách v Německu (Köln, Tübingen), Rakousku (Innsbruck) a Belgii (Namur). Během svého působení v AS bude prosazovat příklon k vědě a výzkumu, který považuje za primární pro rozvoj FF UK. Je přesvědčena, že politikaření na úrovni AS FF UK odvádí pozornost od skutečné vědecké práce a umožňuje prosazování postojů a intrik, jež s vědeckými aspiracemi nelze spojovat.

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Rok narození: 1944

Základní součást: Ústav světových dějin FF UK v Praze

E-mail:ales.skrivan@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Mgr. Jan Sládek

Rok narození: 1981

Základní součást: Katedra sociologie FF UK v Praze

E-mail:jan.sladek@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Jan Sládek působí od roku 2008 jako doktorand a akademický pracovník na katedře sociologie FFUK. Vyučuje dějiny sociálního myšlení, odborně se věnuje tématu urbánní sociologie a bydlení. Ve volebním období 2010-2012 je členem AS FFUK a evaluační komise. Životopis a další informace lze najít na http://sociologie.ff.cuni.cz/node/181.

V rámci pracovní skupiny se podílel na PR fakulty a ve spolupráci s ostatními vypracoval stipendijní program pro výjezdy studentů na střední školy. Organizoval výzkumy Dne otevřených dveří a podílí se na průzkumu absolventů FFUK. Dlouhodobě sleduje vysokoškolskou a vědní politiku v ČR, jeho názory lze najít zde:

Studentská „levičácká verbež“ není ta skutečná hrozba (MF DNES, 29.2.2012)

Pravda o uplatnitelnosti absolventů humanitních oborů (20.7. 2010)

Reforma VŠ zavede nejasnou a nákladnou povinnost hodnocení. Komu prospěje? (5.5. 2011)

Ve své činnosti bych rád přispěl zlepšení postavení FFUK v rámci univerzity a také posílení její role směrem k veřejnosti. Pro vnitřní fungování FFUK vidím v současnosti dvě priority: jasný akreditační proces a nastavení vnitřního evaluačního procesu.

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Rok narození: 1977

Základní součást: Ústav světových dějin FF UK v Praze

E-mail:jaromir.soukup@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Doktor Soukup je nadaný mladý historik v oboru světových a obecných dějin, tajemník Ústavu světových dějin a referent pro studijní záležitosti oboru Historie-Evropská studia. Vzhledem k jeho dlouholetému zájmu o dění na fakultě ho navrhuji do AS FF UK.

PhDr. Mgr. Martin Soukup, Ph.D.

Rok narození: 1977

Základní součást: Katedra teorie kultury

E-mail:martin.soukup@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr.Václav Soukup, CSc.

Kulturolog a antropolog Martin Soukup působí na Filozofické fakultě UK od roku 2009. V roce 2011 se stal zástupcem vedoucího katedry teorie kultury (kulturologie). V pedagogické a vědeckovýzkumné práci se specializuje na evoluční sociální vědy a kulturní antropologii. Provádí dlouhodobý terénní výzkum v lokální komunitě na Papui-Nové Guineji.

Pokud bude zvolen členem akademického senátu, bude se zasazovat o rozvíjení mezioborové spolupráce a uchování pestrosti oborů pěstovaných na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Rok narození: 1957

Základní součást: Katedra teorie kultury

E-mail:vaclav.soukup@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Kulturolog a antropolog Václav Soukup je vedoucí katedry teorie kultury a uznávaný autor mnoha knih věnovaných kulturní antropologii a paleoantropologii. Realizoval řadu terénních výzkumů v Čechách (městské lokální kultury) a v zahraničí (Jáva, Bali, Mexiko).

V případě svého zvolení do AS FF UK bude důsledně bojovat za princip rozmanitosti oborů pěstovaných na naší fakultě. Věří v sílu kulturního relativismu a právo na existenci „těch druhých“. Nevyhledává neproduktivní schůze a akademickou totalitu.

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Rok narození: 1974

Základní součást: Katedra pedagogiky

E-mail:martin.strouhal@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. Phdr. Jaroslav Koťa

Martin Strouhal vystudoval pedagogiku a filosofii na FF UK, na katedře pedagogiky FFFUK působí od roku 2010, od května 2011 jako její vedoucí. Zabývá se problematikou teorie výchovy, durkheimovskou morální sociologií a filosofií výchovy. Působí rovněž v programu učitelského studia na FF UK. V akademickém senátu by se rád věnoval zejm. problematice evaluací.

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

Rok narození: 1978

Základní součást: Ústav informačních studií a knihovnictví

E-mail:vit.sisler@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Vít Šisler je absolventem oborů právo a právní věda na PF UK a arabistika a dějiny a kultura islámských zemí na FF UK. V roce 2011 obhájil doktorskou práci v oboru informační věda. V současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu informačních studií a knihovnictví a na Studiu nových médií. Předmětem jeho odborného zájmu jsou informační a komunikační technologie na Blízkém východě, vztah islámu a nových médií a výukové počítačové hry a simulace. V letech 2008-2009 absolvoval na Fulbrightově stipendiu vědeckou stáž na Northwestern University v Chicagu. Je editorem recenzovaného časopisu CyberOrient (http://www.cyberorient.net), který vydává The Middle East Section of the American Anthropological Association ve spolupráci s FF UK. Jeho osobní stránky jsou zde: http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler

Vít Šisler kandiduje v rámci volného uskupení „2+2 pro další rozvoj fakulty“, které má v programu zejména

a) podporu plné elektronizace administrativních procesů a vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní informačních systémů,

b) podporu mladých akademiků ve vědecké práci a podporu studentů připravujících se na akademickou dráhu,

c) vytvoření vnitrofakultního systému hodnocení práce akademických pracovníku, který zohledňuje nejen body získané v RIVu, ale také soustavnou pedagogickou práci a vedení doktorandů,

d) podporu interdisciplinárních projektů a 

e) podporu posílení sebeprezentace fakulty ve veřejném prostoru.

Mgr. Josef Šlerka

Rok narození: 1974

Základní součást: Ústav informačních studií a knihovnictví

E-mail:josef.slerka@gmail.com

Navrhovatel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Josef Šlerka je absolventem oboru Estetika na FF UK. V současnosti působí jako vedoucí oboru Studia nových médi na ÚISK, FF UK (zde se také účastní doktorandského studijního programu). Předmětem jeho odborného zájmu je především sémiotika, strojová analýza textů a sociálních sítích. Josef Šlerka opakovaně působil v senátu FF UK. Byl také zástupcem fakulty v senátu univerzitním. Za svůj největší úspěch v této oblasti považuje podíl na úspěšném odporu proti destruktivním reformám vysokého školství v poslední čtyřech letech (kandidát mj. spoluzakládal i protestní platformu vysokých škol Pro vzdělanost).

Josef Šlerka kandiduje v rámci volného uskupení „2+2 pro další rozvoj fakulty,“ které má v programu zejména

a) podporu plné elektronizace administrativních procesů a vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní informačních systémů,

b) podporu mladých akademiků a akademiček ve vědecké práci a podporu studentů a studentek připravujících se na akademickou dráhu,

c) vytvoření vnitrofakultního systému hodnocení práce akademických pracovníku, který zohledňuje nejen body získané v RIVu, ale také soustavnou pedagogickou práci a vedení doktorandů a doktorandek,

d) podporu interdisciplinárních projektů a 

e) podporu posílení sebeprezentace fakulty ve veřejném prostoru.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Rok narození: 1954

Základní součást: Katedra psychologie

E-mail:lenka.sulova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Ilona Gilernová, CSc.

Prof. L. Šulová působí jako vedoucí oddělení sociální psychologie na katedře psychologie, její oborové zaměření je ve vývojové psychologii (raný psychický vývoj, dětský bilingvismus aj.). Byla a je řešitelkou několika mezinárodních výzkumných projektů. Publikuje u nás i v zahraničí, dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou v Toulouse ve Francii.

Mgr. Ondřej Tichý

Rok narození: 1979

Základní součást: Ústav anglického jazyka a didaktiky

E-mail:ondrej.tichy@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Ondřej Tichý je od roku 2008 asistentem na Ústavu anglického jazyka a didaktiky, kde se zabývá anglickou lingvistikou především z pohledu diachronního a komputačního. V akademickém senátu působil již ve volebním období 2008–2010 jako zástupce studentské kurie. V té době byl také členem zahraniční a studijní komise AS. V současné době je členem studijní komise a zároveň pracuje jako akademický koordinátor Studijního informačního systému.

PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Rok narození: 1974

Základní součást: Ústav pro klasickou archeologii

E-mail:titzpavel@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Důvodem k tomuto rozhodnutí je nejen konstatování jeho odborné erudice, ale také skutečnost, že již dříve úspěšně působil na FF Univerzity Pardubice jako člen AS a proděkan. Jeho zkušenosti mohou přispět k dobrému fungování AS a proto považuji jeho nominaci za přínosnou pro naši fakultu.

Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.

Rok narození: 1980

Základní součást: Ústav Dálného východu

E-mail:lukas.zadrapa@ff.cuni.cz

Navrhovatel: doc. Olga Lomová

Dr. Zádrapa patří k nové generaci českých sinologů, kteří ve vědecké a odborné práci téměř ideálně propojuje podíl na mezinárodním dění v oboru se schopností oslovit české čtenáře, a to i nad rámec vlastní specializace. Soustavně se také věnuje publicistice, ve které obhajuje myšlenky a hodnoty spjaté s akademickými svobodami, jak je tradičně reprezentuje univerzitní prostředí.

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Rok narození: 1961

Základní součást: Ústav srovnávací jazykovědy FF UK v Praze

E-mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz

Navrhovatel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Rok narození: 1946

Základní součást: Ústav českých dějin

E-mail:hostivit@centrum.cz

Navrhovatel: prof. Jan Klápště

PhDr. Josef Ženka

Rok narození: 1983

Základní součást: Ústav Blízkého východu a Afriky

E-mail:josef.zenka@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Působí jako asistent pro středověké dějiny islámských zemí na Ústavu Blízkého východu a Afriky a dokončuje disertační práci na téma politické a vojenské elity v Granadském emirátu. Od ledna 2011 působí rovněž jako tajemník ÚBVA a výkonný redaktor bulletinu centra Ázerbajdžánských a kaspických studií. Je autorem dvou odborných knih.

Kurie studentů

Bc. Jaroslav Bican

Rok narození: 1987

Studijní obor: Politologie

E-mail:bican.jaroslav@seznam.cz

Navrhovatel: Bc. Jaroslav Bican

Jsem studentem prvního ročníku magisterského studia na Ústavu politologie FF UK, kde také působím jako místopředseda politologického studentského sdružení Polis. Členem Akademického senátu FF UK jsem byl už v uplynulém volebním období (2010-2012), vedle toho také působím ve Studijní a Evaluační komisi FF UK. Ve Studijní komisi i v AS FF UK jsem se snažil o to, aby fakultní předpisy překládané vedením fakulty zohledňovaly zájmy studentů. Právě to vnímám jako jeden z hlavních úkolů pro zástupce studentů ve fakultních orgánech. V této činnosti bych rád pokračoval i nadále. Protože si myslím, že studenti mají právo na to, aby jejich hlas byl zastoupen, jsem proti veškerým pokusům oslabovat studentského samosprávu tedy ubírat pravomoci akademickým senátům či snižovat počet studentů, který v nich zasedá. Jako akademický senátor budu vystupovat proti všem pokusům studentskou samosprávu oslabit.

Kandiduji v rámci nezávislého sdružení FF-OUR (Bican, Ducháčková, Höfer, Pokorný) do Akademického senátu FF UK!

Bc. Anna Bouzková

Rok narození: 1988

Studijní obor: Klasická archeologie

E-mail:bouzan@seznam.cz

Navrhovatel: Bc. Dana Bělohoubková

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studuji od roku 2007. Absolvovala jsem zde bakalářské studium klasické archeologie a nyní pokračuji v tomto oboru na navazujícím magisterském studiu v 1. ročníku. Zaměřuji se především na problematiku egejské oblasti v době bronzové. Byla jsem čtyřikrát členkou archeologické expedice Ústavu pro klasickou archeologii v centrálním Bulharsku, která odkrývala lokalitu Pistiros. Na tomto výzkumu i nadále spolupracuji. Pomáhala jsem v roce 2011 organizovat výstavu a konferenci k výročí 100 let Ústavu pro klasickou archeologii. Dlouhodobě sleduji situaci vysokých škol a svou prací v AS FF UK se chci aktivně podílet na odpovědnosti za směřování naší fakulty. Je zřejmé, že nadcházející období nebude pro fakultu našeho typu lehké a proto bych se chtěla podílet na posílení povědomí o činnosti oborů filozofické fakulty na veřejnosti.

Výzvou pro mne je:

– Udělat vše pro větší angažovanost a informovanost studentů o chodu FF UK

Chtěla bych se zaměřit na:

– Podporu a další rozvoj studentské vědy na FF UK

– Zainteresovanost většího množství oborů v chodu FF UK

– Zkvalitnění prostředí (studijní a relaxační zóny) na FF UK

– Zdůraznění úlohy humanitních oborů pro naši společnost

Kandiduji za Nezávislé

http://www.facebook.com/events/369695666409047/

http://www.facebook.com/pages/Nez%C3%A1visl%C3%AD/311399315594560

Mgr. Michaela Buchtová

Rok narození: 1984

Studijní obor: Informační věda

E-mail:michaela.buchtova@ff.cuni.cz

Navrhovatel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

kandiduje v rámci volného uskupení „2+2 pro další rozvoj fakulty“, které má v programu zejména

a) podporu plné elektronizace administrativních procesů a vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní informačních systémů,

b) podporu mladých akademiků ve vědecké práci a podporu studentů připravujících se na akademickou dráhu,

c) vytvoření vnitrofakultního systému hodnocení práce akademických pracovníku, který zohledňuje nejen body získané v RIVu, ale také soustavnou pedagogickou práci a vedení doktorandů,

d) podporu interdisciplinárních projektů a 

e) podporu posílení sebeprezentace fakulty ve veřejném prostoru.

Michaela Buchtová je doktorandkou ÚISK FF UK. Věnuje se praktickém výzkumu a vývoji digitálních simulací a aplikací vzdělávání. Svou diplomovou práci věnovala tématu učení pomocí výukových her (Digital Game Based Learning), v disertační práci se zaměřuje na možnosti a limity m-learningu (mobilní vzdělávání) s využitím kolokačních herních aktivit. Pracuje na výzkumných projektech GAČR, NAKl, Vnitřní grant FF UK.

Tomáš Diviák

Rok narození: 1991

Studijní obor: Sociologie

E-mail:tomas.diviak@seznam.cz

Navrhovatel: Markéta Havelková

Na FF UK studuji druhým rokem sociologii.

Svou prací v AS bych se chtěl aktivně podílet na zlepšování chodu naší fakulty. Budu usilovat o rozšíření i prohloubení nabídky kurzů v rámci Jazykového centra o další kurzy pro začátečníky z jazyků evropských či asijských. Studentské evaluace výuky bych rád zlepšil tak, aby jejich výsledky poskytovaly větší možnost pro zpětnou vazbu a případnou nápravu nedostatků. V neposlední řadě chci propagovat méně obvyklé studijní výjezdy do zahraničí, jako jsou třeba letní školy.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu .

Filip Dufek

Rok narození: 1987

Studijní obor: Politologie

E-mail:dufekfilip@gmail.com

Navrhovatel: Bc. Eduard Petiška

Jsem studentem Filozofické fakulty čtvrtým rokem, kde studuji obor Politologie.V roce 2009 jsem začal působit, jako redaktor fakultního časopisu FFAKT. Následně jsem se po dobu jednoho roku stal zástupcem šéfredaktora tohoto periodika. Působení celofakultního časopisu, v prostředí sedmi tisíc studentů Filozofické fakulty UK, považuji za žádoucí. Proto bych se rád věnoval této oblasti a zajistil přijatelnou podporu časopisu ze strany fakulty.

PhDr. Ondřej Dufek

Rok narození: 1986

Studijní obor: Český jazyk a literatura

E-mail:dufek.ondrej@gmail.com

Navrhovatel: Bc. Jakub Jehlička

Na FF jsem v 2. ročníku doktorátu českého jazyka, dva roky už jsem také senátorem. S tou trochou zkušeností s chodem fakulty věřím, že mohu navázat na své působení v inventarizační komisi, na zasedáních i mimo ně a přispět k rozvoji FF jako elitní a dobře fungující školy.

Chci se zaměřit na podporu studentské vědy, tj. zapojování studentů do katederních projektů a co největší prostor pro vlastní výzkumné nápady, a  taky se zasadit o vyladění kreditního doktorského studia. Rád bych se podílel na dalším zkvalitnění evaluací výuky, a to jednak samotného dotazníku, jednak následné práce s výsledky. A samozřejmě mě zajímají praktické každodennosti života na FF – všechny ty drobné plusy a mínusy, které fakultu utvářejí.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Michaela Ducháčková

Rok narození: 1990

Studijní obor: Politologie

E-mail:duchackovamichaela@seznam.cz

Navrhovatel: Michaela Ducháčková

Studuji 3.rokem obor Politologie na Ústavu politologie FF UK. Již od počátku svého studia se aktivně podílím na fungování Politologického sdružení POLIS, jehož jsem od roku 2010 předsedkyní. Zároveň toto sdružení zastupuji ve Studentské unii UK. Své zkušenosti ze studentských organizací bych ráda uplatnila v AS FF UK. Jako členka AS FF UK bych chtěla bránit akademické svobody a podíl studentů na správě fakult a univerzit.

Kandiduji v rámci nezávislého sdružení FF-OUR (Bican, Ducháčková, Höfer, Pokorný) do Akademického senátu FF UK!

Jan Frič

Rok narození: 1987

Studijní obor: Kulturologie

E-mail:email@fricjan.cz

Navrhovatel: Bc. Eduard Petiška

Jsem studentem kulturologie již 4. rokem. Za tu dobu jsem se stihl potýkat s mnohými problémy a nejasnostmi, nicméně i přes to jsem si k naší alma mater vytvořil skvělý vztah.

Právě proto bych se rád zasadil o administrativní zjednodušení studia, lepší informovanost studentů o termínech zápisu bakalářských prací a jednodušší návody, jak se vypořádat s byrokratickými povinnostmi.

Snad mohu ještě dodat, že jsem se v tomto roce stal členem Studentské Rady SF FF UK, abych se mohl podílet na dění na naší fakultě a zasahovat.

Jan Gruber

Rok narození: 1987

Studijní obor: Historie

E-mail:gruber.honza@gmail.com

Navrhovatel: Jan Gruber

Jmenuji se Jan Gruber, studuji na FF UK pátým rokem historii, specializuji se na soudobé sociální dějiny, jsem členem Spolku studentů historie FF UK. V případě svého zvolení bych se rád soustředil na problematiku evaluací, podporu studentských spolků a jejich činnosti.

Kandiduji v rámci uskupení „15 pro fakultu“.

Bc. Karel Höfer

Rok narození: 1987

Studijní obor: Politické teorie a současné dějiny

E-mail:karel.hoefer@gmail.com

Navrhovatel: Karel Höfer

Na FF studuji v 2. roč. NMgr. obor Politické teorie a současné dějiny. V AS FF UK mohu zúročit nejen své zkušenosti z pěti let studia na FF a z působení v AS v předcházejícím období, ale také např. z pořádání již tradičních společenských akcí politologů na FF či z politiky na lokální úrovni. Mezi mé priority patří oblast studia, stipendií, vědy a zahraničních záležitostí, v nichž jsem se v minulosti již v různé míře a formě angažoval. Jako nejvyšší prioritu ale vnímám nutnost pokračovat v aktivním hájení akademických svobod, které jsou stále častěji z různých stran napadány a ohrožovány!

Kandiduji v rámci nezávislého sdružení FF-OUR (Bican, Ducháčková, Höfer, Pokorný) do Akademického senátu FF UK!

Sebastian Janota

Rok narození: 1988

Studijní obor: Filosofie – Religionistika

E-mail:sebajanota@hotmail.com

Navrhovatel: Mgr. Samuel Zajíček

Na FF UK studuji 4. rokem religionistiku a 2. rokem filozofii.

Od roku 2010 jsem členem Akademickém senátu FF UK. Působím v legislativní komisi a ve vedení Pražského religionistického spolku. Byl jsem byl členem disciplinární komise.

Mezi mé zájmy patří hra na klarinet (kapela Ora pro nobis), filozofie a praxe jógy, předškolní vzdělávání, právo a morálka.

Na fakultě bych se opět chtěl věnovat právním záležitostem. Fakultní předpisy často neobsahují formulace, které by vedly k vyvození jednoznačných důsledků (Disciplinární řád), nebo potřebují inovovat. Chci se zasadit o zlepšení stále poněkud zamrzlého komunikačního toku „oni“ senát – „my“ studenti; chci vylepšit senátní PR. Budu i nadále aktivní v tématech týkajících se budoucnosti vysokých škol.

Závěrem bych Vás rád vyzval, abyste volili celou naší kandidátku. Máme zkušenosti z minulého volebního období, prokázali jsme, že umíme pracovat jako tým. Víme, jak své myšlenky prosadit i jak jednat s  vedením fakulty.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Bc. Jakub Jehlička

Rok narození: 1988

Studijní obor: Český jazyk a literatura

E-mail:jakub.jehlicka@centrum.cz

Navrhovatel: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Na FF UK studuji od roku 2007. V roce 2010 jsem úspěšně dokončil bakalářské studium oboru český jazyk a literatura a v současnosti pokračuji v navazujícím magisterském studiu téhož oboru. Ve volebním období 2010 až 2012 jsem byl členem AS FF UK za studentskou kurii. Rád bych využil zkušeností ze dvou předchozích let a pokračoval v práci v Akademickém senátu, jehož role a postavení je v současnosti významnější než kdy jindy se vší odpovědností, která z toho plyne. Konkrétní problematika, na kterou bych se rád zaměřil, je oblast propagace a informovanosti o  fakultní vědě a výzkumu jak na venek, tak dovnitř – mezi studenty.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Bc. Eva Kočišová

Rok narození: 1985

Studijní obor: Sociologie

E-mail:kocis.eve@gmail.com

Navrhovatel: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.

Pátým rokem studuji obor sociologie a ráda bych po ukončení magisterského programu v tomto roce navázala na své dosavadní působení studiem doktorským. Prve skrze sociologii jsem se začala zajímat o vzdělání a vědu a jejich roli ve společnosti a odtud již nebylo daleko k zájmu o dění na fakultě a jejímu vývoji. Je to právě podíl studentů na výzkumu, vědecké i akademické činnosti a na rozvoji fakulty, co vidím jako jednu ze zásadních výzev pro FF. Studenti by měli mít přehled o svých možnostech, aby jich mohli využívat a neztrácet se v nepřehledných odkazech a byrokracii, které je mohou odradit. Stejně tak příležitosti výjezdu do zahraničí jsou v očích studentů často redukovány na program Erasmus (se kterým mám i já osobní zkušenost), přitom možnosti fakulty jsou širší a často lákavější. Jako zásadní tedy vidím komunikaci studentů a základních součástí i orgánů fakulty. Nejen v otázkách včasných informací k rozvrhu, termínů, administrativního a provozního chodu a studentských evaluací, ale i v otázkách života v odborné a akademické sféře. Ráda bych se podílela na hledání nových cest, jak probudit zájem studentů o dění na fakultě i v oboru.

Kandiduji v rámci uskupení „15 pro fakultu„.

Jana Lukavská

Rok narození: 1989

Studijní obor: Český jazyk a literatura – Němčina pro mezikulturní komunikaci

E-mail:jlukavska@seznam.cz

Navrhovatel: Tereza Binderová

Studuju dvouoborově bohemistiku s německou mezikulturní komunikací a zajímám se zejména o literární teorie 20. století.

Už nějakou dobu se také snažím sledovat chod fakulty méně jako uživatel a trochu víc jako jeho potenciální spolutvůrce. Překvapilo mě, když jsem postupně zjišťovala, jak se mohou předpisy (a v nich ukotvené možnosti studentů) leckdy rozcházet s realitou. Svitla ve mně naděje, že problémy, na které si studenti (týden co týden, rok co rok) rádi zanadávají, nemusí být neřešitelné. A ozývat se kvůli věcem, které nám pomohou lépe studovat, se tuším vyplatí. Mým cílem je proto zlepšovat informovanost studentů o tom, jaké možnosti se jim nabízí, a tím podporovat proměnu věcí zdola.

Tento poněkud vágní text má prezentovat toliko fakt, že v AS FF UK bych se ráda zabývala studijní agendou. Poněkud konkrétnější představu o mých dílčích cílech si můžete udělat přečtením volebního programu na stránkách http://senat.ffuk.cz/program, ke kterému se ráda a ve všech bodech hlásím.

Kandiduji v rámci uskupení „15 pro fakultu“.

Mgr. Ina Marešová

Rok narození: 1985

Studijní obor: Dějiny české literatury a teorie literatury

E-mail:ina.mares@seznam.cz

Navrhovatel: Mgr. Petr Píša

od 2010 Akademický senát FF UK pro období 2010 – 2012

Zahraniční komise

od 2011 zástupce studentů v širším kolegiu děkana FF UK

od 2011 Akademický senát UK pro období 2011 – 2014

Sociální komise, Ediční komise

Na FF UK jsem absolvovala germanistiku a bohemistiku, kde nyní pokračuji v doktorském studiu. Během svého dvouletého působení v akademické samosprávě jsem se zabývala především oblastí studia v zahraničí, efektivnějším hospodařením Kolejí a menz a oblastí vnějších vztahů FF (příprava stipendijního programu umožňujícího studentům přednášet na středních školách, informační brožurka a web pro uchazeče, Den vědy 2012 etc.). Poslední rok se pro mě nesl ve znamení kritického připomínkování materiálů k reformě vysokých škol, příprav Týdne neklidu, Noci univerzit a dalších protestních akcí a happeningů.

V následujícím období se chci zaměřit na studentské evaluace a zejména jejich reflexi a dopad v rámci jednotlivých kateder, neboť účinnou zpětnou vazbu studenta k výuce považuji za jednu ze základních podmínek kvalitního vzdělání. I nadále pro mě bude klíčová spolupráce jednotlivých samosprávných orgánů a studentských spolků napříč fakultou i univerzitou a jejich aktivní role ve veřejném prostoru. Přeji si silný, akceschopný senát fungující jako společensky relevantní platforma kritického myšlení, který se stejně jako jeho fakulta nebude bát vystoupit z akademické izolace a vyjadřovat se v širší společenské diskuzi.

Kandiduji za uskupení 15 pro fakultu.

Boris Moskovič

Rok narození: 1990

Studijní obor: Historie–evropská studia – jihovýchodevropská studia

E-mail:boris.moskovic@seznam.cz

Navrhovatel: Tomáš Vojáček

Na Filozofické fakultě UK studuji dvouobor historie-evropská studia a jihovýchodoevropská studia. Studium na těchto oborech zajišťují Ústav světových dějin a Katedra jihovýchodoevropských studií. V Akademickém senátu bych rád především hájil zájmy nejen studentů a členů těchto dvou pracovišť, ale i menších studijních oborů obecně. Jsem totiž přesvědčen, že i jejich studenti a představitelé by měli mít plné právo na důstojné a početnější zastoupení, a to nejen v Akademickém senátu. V systému vědeckých pracovišť na FF UK mají právě tyto obory své nezastupitelné místo a nezaměnitelnou úlohu. Jejich existence a činnost garantují výzkum v celé řadě rozličných humanitních a společenskovědních odvětvích. Proto je řádné zastoupení těchto pracovišť a jejich studentů více než adekvátní.

Bc. Jaromír Mrňka

Rok narození: 1988

Studijní obor: Historie – sociální dějiny

E-mail:jaromir.mrnka@gmail.com

Navrhovatel: PhDr. Kryštof Drnek

Jaromír Mrňka je od roku 2011 studentem navazující magisterské specializace Historie – sociální dějiny v rámci Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde zároveň působí jako pomocná studentská síla. Dále je zakládajícím členem a od roku 2010 předsedou Spolku studentů historie FF UK. Mezi projekty, které na oboru Historie organizoval, patří mimo jiné seznamovací kurs, přípravné kursy k přijímacím zkouškám, nebo debata na téma reforem vysokého školství v tzv. Týdnu neklidu.

Andrea Nováková

Rok narození: 1989

Studijní obor: Andragogika a personální řízení

E-mail:andrealin.nk@gmail.com

Navrhovatel: Bc. Petra Solovska

Na FF UK studuji druhým rokem prezenčně obor Andragogika a personální řízení.

Nyní bych se ráda aktivně zapojila do dění na fakultě, jelikož si myslím, že ačkoli máme díky práci minulého akademického senátu nakročeno správným směrem, stále je co zlepšovat.

Zaměřila bych se především na studijní podmínky v Celetné (např. vytvoření nových studijních prostor se zásuvkami na notebooky pomocí efektivnějšího využití chodeb) a na zlepšení informovanosti studentů o možnostech studia v zahraničí či účasti na různých projektech.

Při své práci v senátu bych využila zkušenosti ze zahraniční stáže a z působení v největší mezinárodní studentské organizaci, kde se denně setkávám s desítkami studentů různých univerzit i oborů.

Mgr. Bc. Martin Odler

Rok narození: 1986

Studijní obor: Klasická archeologie – Egyptologie

E-mail:martin.odler@ff.cuni.cz

Navrhovatel: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Na FF UK študujem od roku 2004, som absolventom odboru praveká archeológia. Od roku 2006 zároveň študujem odbory egyptológia a klasická archeológia, od minulého roku som vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu FF UK. Zúčastnil som sa na archeologických expedíciách katedier FF UK do Egypta, Sudánu a Uzbekistanu.

V Akademickom senáte FF UK by som zamerať svoju činnosť na podporu študentskej vedeckej činnosti, na podporu interdisciplinarity štúdia a vedeckej činnosti a na zastupovanie malých, na znalostnú prípravu náročných odborov.

Lucie Pánová

Rok narození: 1991

Studijní obor: Kulturologie

E-mail: lucie.panova@gmail.com

Navrhovatel: Bára Kamarytová

Již druhým rokem studuji na FF UK kulturologii a letos se jsem si podala přihlášku na ÚPRAV. Spolu se svými kolegy spolupořádám interdisciplinární konferenci ,,Evoluce versus stvoření“, která se uskuteční 16.května 2012. V akademickém senátu bych se chtěla především snažit o zlepšení komunikace se Sisem a zabývat se nezaujatě problematikou akreditací oborů. V případě dotazů mi napište email na:lucie.panova@gmail.com. Kandiduji za Nezávislé.

David Pavlorek

Rok narození: 1988

Studijní obor: Filosofie-historie

E-mail:d.pavlorek@seznam.cz

Navrhovatel: Bc. Jiří Pilip

Jsem studentem 5. ročníku přímého magisterského dvouoborového studia filosofie a historie. Zároveň se dlouhodobě snažím zapojovat do fakultní samosprávy a také aktivit studentských spolků a iniciativ. Od roku 2009 působím ve Studentské radě (poslední 2 roky jako její předseda), v  akademickém roce 2010/11 jsem byl členem disciplinární komise FF UK a v  červnu 2011 jsem se z pozice náhradníka dostal i do akademického senátu. V uplynulých měsících jsem se zároveň aktivně podílel na organizaci informativních a protestních akcí proti připravované reformě vysokých škol.

V akademickém senátu se snažím prezentovat studentské podněty i  stížnosti zejména v oblastech provozu fakulty, evaluací výuky a chodu Studijního informačního systému. Vedle toho kladu důraz zejména na zprůhlednění vnitřních předpisů a také na jejich dodržování nejen ze strany studentů, ale i ze strany jednotlivých kateder a ústavů (např. s  ohledem na včasné zveřejňování rozvrhů, řádné vypisování termínů zkoušek, konzultací atd.).

Do budoucna bych také rád zapracoval na zpřehlednění podmínek pro udělování účelových stipendií, která představují skvělou možnost podpory kvalitních studentských badatelských i uměleckých projektů. Domnívám se totiž, že zejména přehlednost a  snadná přístupnost informací zvýší i obecný zájem studentů i pedagogů o  vnitřní život fakulty.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Bc. Eduard Petiška

Rok narození: 1988

Studijní obor: Klasická archeologie

E-mail:eduard.petiska@gmail.com

Navrhovatel: Jan Frič

Jsem absolvent oboru kulturologie na FF UK a v současnosti studuji druhým rokem klasickou archeologii. Mimo studium se podílím jak na organizaci akcí pro studenty FF UK (např. Párty na Hradě, Okultění aj.), jejichž stěžejním cílem je zejména rozvíjení mezioborových přátelských vazeb, tak na přípravě vědeckých interdisciplinárních konferencí.

Proto bych se i během svého působení v Akademickém senátu chtěl primárně zasadit o posílení dialogu a spolupráce mezi jednotlivými katedrami a jejich studenty, např. iniciací a podporou studentských projektů s mezioborovým, popř. mezinárodním přesahem.

Mimo to usiluji o zjednodušení administrativních úkonů spojených se studiem, které se dotýkají zejména systému SIS (zejména zrychlení termínů zapisování splněných atestů, ulehčení uznávání předmětů, apod.). Rád bych se také zaměřil na problematiku prospěchových stipendií a zefektivnil podmínky pro jejich přiznávání.

Skrze své působení v Akademickém senátu bych chtěl přispět k promyšlenému vnitřnímu reformování fakulty a hlasitě vystupovat proti případným pokusům o deformování z vnějšku. Pokud budete mít dotazy k mé případné činnosti v AS FF UK, či návrhy na další zlepšení, budu rád, pokud mi napíšete na email.

Bc. Jiří Pilip

Rok narození: 1984

Studijní obor: Historie

E-mail:j.pilip@centrum.cz

Navrhovatel: David Pavlorek

Studuji 1. ročník navazujícího magisterského studia Historie. V minulých letech jsem působil ve Studentské radě FF UK. Nejdříve jako správce Hudebního klubu, později též jako garant pro studentské projekty. V roce 2009/10 jako předseda. V současné době působím v SR jako její místopředseda. Zkušenost s prací na fakultě jsem získal též při působení v  disciplinární komisi FF UK. V senátu bych se chtěl zabývat problémem komunikace mezi studenty a fakultou, popřípadě rozšířením nabídky zahraničních studijních pobytů pro studenty FF UK. V minulých měsících jsem se také podílel na organizaci Týdne neklidu na FF UK.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Mgr. Petr Píša

Rok narození: 1985

Studijní obor: České dějiny

E-mail:pisap@seznam.cz

Navrhovatel: Mgr. Ina Marešová

Absolvoval jsem historii a germanistiku na FF UK, v současnosti jsem ve 2. ročníku doktorského studia českých dějin.

Od začátku svého studia na fakultě jsem se snažil zapojovat do studentského života a zlepšovat studijní prostředí naší fakulty, ať už v rámci Studentské rady FF UK, v níž jsem působil v letech 2004-2007 (založil jsem např. dodnes fungující novinkový systém), formou organizace či spoluorganizace akcí na historii a germanistice (studentské konference PRAGESTT, seminář ke čtyřicátému výročí úmrtí Jana Palacha) či v rámci Akademického senátu FF UK, jehož členem jsem od roku 2008. V uplynulém volebním období jsem byl členem Studijní komise a usiloval mimo jiné o to, aby se akreditační proces posunul od formálního schvalování vypracovaných textů k reálnému posuzování kvalit a nedostatků navrhovaných oborů.

Usiluji o to, aby se FF UK stala moderní institucí, která bude klást důraz nejen na kvalitu poskytovaného vzdělání, ale i na důstojné, motivující studijní prostředí. Proto bych se rád v novém volebním období věnoval otázce dodržování studijních předpisů ze strany jednotlivých kateder a ústavů, hodnocení kvality studia a jeho provázání s akreditacemi oborů, vyladění nového systému doktorského studia a reálného dopadu fakultních evaluací.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Vít Pokorný

Rok narození: 1990

Studijní obor: Francouzština pro mezikulturní komunikaci, Španělština pro mezikulturní komunikaci

E-mail:pokorny.v@centrum.cz

Navrhovatel: Vít Pokorný

Druhým rokem studuji španělštinu a francouzštinu pro mezikulturní komunikaci. Od března 2011 působím v časopisu Plav, měsíčníku pro světovou literaturu. Od prosince 2011 pracuji pro Knihovnu Václava Havla.

Akademický senát chápu jako důležitý prvek studentské samosprávy. Jako senátor budu dbát o to, aby nebyl umenšován podíl studentů na správě naší fakulty, a chci přispět k dobrému fungování FF UK; v senátu nehodlám zastupovat zájmy partikulární, nýbrž zájmy FF UK jako celku.

Kandiduji v rámci nezávislého sdružení FF-OUR (Bican, Ducháčková, Höfer, Pokorný) do Akademického senátu FF UK!

Matouš Preininger

Rok narození: 1988

Studijní obor: Religionistika

E-mail:matous.preininger@gmail.com

Navrhovatel: Sebastián Janota

Studuji čtvrtým rokem bakalářskou religionistiku. Zaměřuji se na studium náboženských rysů komunismu a obecněji na náboženské prvky v  nenáboženských systémech.

Do akademického senátu kandiduji poprvé. Pro dobré fungování naší fakulty je zásadní, aby se na jejím chodu aktivně podíleli studenti. Toho lze dosáhnout dobrou komunikací studentů se studentskými senátory. Dále je zásadní poskytnout studentům pomocí facebooku jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o tom, co důležitého se v senátu a fakultním vedení děje a o čem významném se jedná. Chci také vytvořit internetové fórum, na kterém byste se mohli ptát i dávat podněty k tomu, čím by se senát měl podle Vás zabývat.

Kromě toho budu prosazovat zlepšení života na fakultě. Více laviček na chodbách, popelníky před hlavní budovou, fungující kopírky nebo možnost občerstvení v příjemnějším prostředí, než jaké nabízí bufet „U Platóna“, to vše může změnit fakultu k nepoznání.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Natálie Preslová

Rok narození: 1989

Studijní obor: Divadelní věda

E-mail:natalie.preslova@centrum.cz

Navrhovatel: Eliška Jílková

Na Filozofické fakultě studuji divadelní vědu, konkrétně mě zajímá francouzské divadlo a drama a problematika překladu divadelního textu.

V roce 2011 jsem v rámci programu Erasmus studovala jeden semestr na univerzitě v zahraničí, a proto bych se v AS (mimo jiné) ráda zaměřila na zjednodušení celého systému programů, umožňujících studium v zahraničí a na zlepšení jejich dostupnosti. A také na navázání další meziuniverzitní spolupráce, která by například studentům umožnila zahraniční pracovní stáže, neboť tento typ zahraničních výjezdů je zatím poměrně obtížné realizovat.

Jakékoli připomínky, návrhy apod. k mé případné činnosti v AS přijímám na své emailové adrese.

Jiří Rys

Rok narození: 1989

Studijní obor: Historie

E-mail:rysjiri@centrum.cz

Navrhovatel: Michal Holaj

Vážení členové akademické obce, kolegové studenti.

Jmenuji se Jiří Rys a chtěl bych se Vám představit jako kandidát do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V současné době student historie 3. ročníku bakalářského cyklu, v letech 2010 – 2011 1. náhradníkem do Studentské rady FF UK a v současné době jsem 2. Náhradníkem Akademického senátu Univerzity Karlovy za naši fakultu. Co se týče spolkové činnosti, jsem od 13.10.2010 členem ve spolku FFABULA – Spolek studentů historie FF UK.

Činný jsem i také mimo akademickou sférou. V komunálních volbách jsem byl zvolen zastupitelem obce Oskořínek a kandiduji i do letošních krajských voleb.

Volební program:

NEKOMPROMISNÍ OBRANA

AKADEMICKÝCH SVOBOD !!!

Můj volební program je vzhledem k těmto časům jednoduchý a jasný a to vzhledem také k tomu, že to doba neúprosně vyžaduje. A tím je obrana akademických svobod. To co dělá univerzity univerzitami, bez čeho si nelze představit svobodu vědeckého bádání a ani jiné další aspekty, které jsou již s českým vysokým školstvím neodmyslitelně spojeny. Budu bojovat proti politickým a ekonomickým zájmům, které chtějí nahradit nás studenty v akademických senátech a rozhodovat tak takřka bez naší účasti o našich osudech. Budu vždy stát proti školnému, ať by se třeba skrývalo pod zápisným či dalšími jinými slovy.

Má práce bude vidět. A to prostřednictvím veřejné facebookové prezentace, kde budu informovat o svém výkonu mandátu, například o průbězích zasedání fakultního senátu.

http://www.facebook.com/pages/Ji%C5%99%C3%AD-Rys/109580509096531

Samozřejmě každý se na mě může obrátit s jakýmkoliv problémem. Mými hesly jsou upřímnost a kolegialita.

Budu Vaším hlasem v Akademickém senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Váš hlas je Jiří Rys, číslo na kandidátní listině 28.

Bc. Lucie Svobodová

Rok narození: 1989

Studijní obor: Německý jazyk a literatura

E-mail:lucinda.sv@hotmail.com

Navrhovatel: Bc. Jan Kříž

Kandidátka je posluchačkou denního studia oboru Německý jazyk a literatura v navazujícím magisterském studiu se specializací na sociolingvistiku. Zároveň byla zvolena mluvčím a kontaktní osobou pro studenty jmenovaného studijního programu. Tato funkce vznikla jako výsledek valných hromad Ústavu germánských studií pro usnadnění komunikace mezi studenty a vyučujícími, pro řešení případných problémů, organizačních otázek a předávání důležitých informací.

V tomto akademickém roce se účastnila studentské konference PRAGESTT v Praze, s odborným příspěvkem „Zum Gebrauch und zur grammatischen Beschreibung der allgemeinen reflexiven Zustandsform“. Na příštím ročníku konference se hodlá podílet i organizačně.

Kandidátka by se ráda angažovala i v rámci celofakultních záležitostí a přispěla tak svým dílem k fakultní politice, zvlášť v současné situaci školství. V případě zvolení se hodlá primárně zasazovat o větší zapojení studentů do výzkumu a zabývat se problematikou akreditace oborů a studentských evaluací. Tyto úkoly považuje za stěžejní v rámci zlepšení kvality studia.

Bc. Jan Sýkora

Rok narození: 1976

Studijní obor: Psychologie

E-mail:spoonful_j@yahoo.com

Navrhovatel: MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

Jsem studentem psychologie a organizátorem Akustických večerů ve studentském klubu K4. Rád bych zastupoval katedru psychologie v Akademickém senátu. Chtěl bych se také zasadit o hostování zahraničních odborníků a přednáškové cykly doktorandů, stejně jako o zjednodušení procesu získávání stipendií. Dále bych rád přispěl k rozšíření stávající nabídky volitelných předmětů. Kandiduji za Nezávislé.

Bc. PhDr. Zuzana Šidlichovská

Rok narození: 1986

Studijní obor: Informační věda

E-mail:zsidlichovska@gmail.com

Navrhovatel: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Na FF UK jsem interní doktorandkou oboru informační věda. Při studiu se věnuji komunikačním strategiím a evaluacím, v praxi pak zejména personálnímu a projektovému řízení. Prostřednictvím své účasti v AS bych se ráda aktivně podílela na rozvoji a modernizaci naší fakulty.

Do akademického senátu kandiduji v rámci volného uskupení „2+2 pro další rozvoj fakulty“, které má v programu zejména

a) podporu plné elektronizace administrativních procesů a vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní informačních systémů,

b) podporu mladých akademiků ve vědecké práci a podporu studentů připravujících se na akademickou dráhu,

c) vytvoření vnitrofakultního systému hodnocení práce akademických pracovníku, který zohledňuje nejen body získané v RIVu, ale také soustavnou pedagogickou práci a vedení doktorandů,

d) podporu interdisciplinárních projektů,

e) podporu posílení sebeprezentace fakulty ve veřejném prostoru.

Klára Škvorová

Rok narození: 1990

Studijní obor: Andragogika a personální řízení

E-mail:klskvorova@gmail.com

Navrhovatel: Bc. Alena Talířová

Na Filozofické fakultě UK studuji 2. rokem prezenčně Andragogiku a personální řízení.

Dění na fakultě mě zajímá, líbí se mi, čeho všeho stávající AS dosáhl a ráda bych byla součástí dalšího zlepšování chodu naší fakulty.

Chci se zaměřit na vytvoření příjemnějšího studijního prostředí na chodbách v budově v Celetné, aby studenti měli možnost trávit zde své volné hodiny (využít lépe volná zákoutí, doplnit je stoly a židlemi, využít místa se zásuvkami, atd.). Dále bych se zaměřila na prospěchová stipendia – hlavně na jejich transparentnost a aby proces jejich udělování byl přehledný a pochopitelný pro všechny. V neposlední řadě bych se chtěla zasadit o zjednodušení vyhledávání volitelných (z jiných kateder) a neoborových předmětů, aby studenti měli příležitost snadno najít zajímavé předměty, aniž by strávili hodiny prohlížením stránek kateder a ISu.

Při své práci v AS bych využila zkušeností, které jsem získala jako dobrovolnice při práci s dětmi i dospělými na mnoha různých projektech.

Bc. Marie Taltynová

Rok narození: 1988

Studijní obor: Iberoamerikanistika

E-mail:t.masha@seznam.cz

Navrhovatel: Bc. Eduard Petiška

Klára Vaníčková

Rok narození: 1990

Studijní obor: Logika – obecná jazykověda

E-mail:vanickova.klara@centrum.cz

Navrhovatel: Klára Vaníčková

Jsem studentka 2. ročníku bakalářského studia – Logiky a Obecné jazykovědy. Druhým rokem jsem členkou Studentské rady FF UK, letos navíc ve funkci hospodářky, zde připravuji vzpomínku na Jana Palacha, reprezentační ples, participuji na hájení akademických svobod. V AS bych se ráda zaměřila na snadnější vyřizování studijních záležitostí (SIS, studijní odd., knihovny) a upevňování akademických svobod včetně konstruktivních návrhů pro další postup.

Martin Vlček

Rok narození: 1986

Studijní obor: Religionistika

E-mail:vlcek.martin@centrum.cz

Navrhovatel: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Na FF UK studuji šestým rokem, momentálně religionistiku, zkušenosti mám též s indologií. Zaměřuji se na filologii archaických indoevropských jazyků, srovnávací lingvistiku a metodologii religionistiky. Jsem členem AS FF UK v právě končícím období, působím jakožto člen předsednictva za studentskou kurii, rovněž jsem již druhé období členem legislativní komise. Rok jsem byl členem širšího kolegia děkana za studentskou obec.

V AS FF UK se zabývám zejména studijními předpisy a jejich praktickým uplatňováním, snažím se o to, aby míra byrokracie nepřekročila únosnou mez a předpisy studium usnadňovaly, nikoliv ztěžovaly. Dalším okruhem mého zájmu je akreditační proces, diskuse o směřování jak fakulty, tak jednotlivých oborů. Chtěl bych fakultu funkční, živou, která nejen že drží to dobré z tradic, ale vyvíjí se stále dále. Samozřejmostí, která byla pro současný senát i pro mne jednou z hlavních priorit, je pak angažování se ve veřejném prostoru a rozvíjení debaty nad směrováním vysokého školství. Rád bych pokračoval směrem k bohatší a častější komunikaci jak s fakultními senáty UK, tak se senáty universit dalších, k  čemuž současné předsednictvo AS FF UK, myslím, dobře nakročilo.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Tomáš Vojáček

Rok narození: 1990

Studijní obor: Historie-evropská studia

E-mail:vojcl@centrum.cz

Navrhovatel: Mikuláš Pešta

Na Filozofické fakultě studuji Historii – Evropská studia. Za Ústav světových dějin, pod nějž můj obor spadá, se podílím na prezentaci oboru Historie – Evropská studia i samotného Ústavu světových dějin v rámci dne otevřených dveří. Do AS FF UK kandiduji za Nezávislé. Mým cílem je pracovat na zlepšení informovanosti a komunikace nejen mezi uchazeči o studium a vedením jednotlivých kateder, nýbrž i na úrovni jednotlivých ústavů, včetně dialogu mezi jednotlivými katedrami.

V AS FF UK bych rád věnoval pozornost následujícím tématům:

Masifikace vysokoškolského vzdělání a její důsledky pro absolventy FF UK.

Počty každoročně přijímaných uchazečů, jejich kvality a předpoklady ke studiu na FF UK.

Podpora studentských projektů (nejen) s mezioborovým a mezinárodním přesahem.

Postupné modernizování a reformování fakulty zevnitř.

Pevný postoj proti veškerým pokusům o deformaci FF UK z vnějšku.

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se mého programu či návrhů na jeho zlepšení, mě můžete kontaktovat na email:vojcl@centrum.cz.

Zdeno Vozár

Rok narození: 1987

Studijní obor: Religionistika

E-mail:jan.meritus@gmail.com

Navrhovatel: Michaela Šebetovská

Motto: Věda a studium jako společenská událost!

Nezávislý, páťák, historik, religionista, první předseda PRSu a bonviván. Moje interdisciplinarita mě nutila přežít v džungli paradoxů studijního oddělení. Poměry se zlepšily, jedno však zůstalo stejné. Lidé z jednotlivých oborů se znají často méně, než by chtěli, a senát se o změnu nesnaží. Rozhodl jsem se tuhle situaci změnit. Založili jsme PRS – spolek pražských religionistů. Vedl jsem ho od hospod až po svolání mezinárodní studentské konference religionistů do Prahy. To by nikdy nebylo myslitelné bez součinnosti nejrůznějších, vždy notně zajímavých, lidí a kamarádů.

Ide o vytvorenie ‚živej‘ fakulty pre všetkých prostredníctvom priaznivých podmienok a rámca pre vznik študentských spolkov. V zmysle návratu k obci založenej nie na konzume, ale tradovaní vzdelania, obci postavenej na človeku. Tá by tak v svojej pestrosti oborov a myšlienok predstavovala skutočne živé akademické spoločenstvo, schopné pružne a konštruktívne reagovať na výzvy dneška a pokusy o obmedzenie jej práv.

Nejde jen o spolky, základem je průlom mezioborové blány. FB, hospoda či cigarety jsou podstatné mezioborové médium, ale zdaleka ne takové, jakým může být vlastní káva nebo čaj. Proto chci žádat o vytvoření studentské místnosti, kde bychom si nejen mohli ohřát naše jídlo či si přečíst denní tisk, ale i potkat nové lidi a poklábosit s ostatními. Neboť vždy jde o Setkání: nad kafem, nad vědou nebo i nad Heideggerem. 😉

Za transparenci studia!

Pro nové spolky studentů, peníze stávajícím!

Za studentskou místnost, vlastní jídlo a teplé kafé!

Proti omezovaní našich svobod!

Za filďáckou čajovnu s oddělením beletrie a her!

Prolomení interdisciplinární blány!

Za Tebe a Tvůj hlas!

http://zdenkovozar.wordpress.com/

Mgr. Lenka Weingartová

Rok narození: 1984

Studijní obor: Fonetika

E-mail:lenka.weingartova@email.cz

Navrhovatel: Mgr. Radek Skarnitzl, Ph. D.

Jsem absolventka magisterských oborů lingvistika-fonetika a logika a v současnosti studuji prvním rokem doktorský program fonetika. Zajímám se hlavně o forenzní fonetiku a temporální modifikace v řeči. Ve Fonetickém ústavu FF UK zároveň působím jako vědecký pracovník.

Mám ráda science fiction, analytickou filozofii, hudbu a bifteky.

V AS bych se především chtěla zasadit o větší zapojení studentů do výzkumu na jednotlivých katedrách a větší informovanost o studentských projektech a grantech. Například mě velmi zaujal nápad tutorských kurzů (kde starší studenti pomáhají mladším dělat výzkum a orientovat se v akademickém světě) a ráda bych je zavedla nejen na naší katedře. Také jsem zjistila, že celkově naše fakulta podává (i dostává) velmi málo studentských grantů – tuhle situaci bych chtěla změnit zejména lepší informovaností o tom, jak psát grantové návrhy, a o možnostech získávání peněz na výzkum vůbec. Dále mě taky pálí zmatenost a nepřehlednost doktorského studia s kreditním systémem a otázka evaluací, jejich spravedlivosti a interpretovatelnosti.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Mgr. Samuel Zajíček

Rok narození: 1977

Studijní obor: Filozofie

E-mail:snop@void.cz

Navrhovatel: Sebastián Janota

Jmenuji se Sam Zajíček a studuji obor Filosofie.

V senátu již působím řadu let. Během těchto let jsme s kolegy udělali mnoho pro to, aby se naše fakulta postupně přeměnila v moderní instituci, která bude na špici jak po vědecké, tak po pedagogické stránce, a která se nebude bát vyjadřovat se i k celospolečenským tématům.

Osobně se specializuji na legislativní, provozní a hospodářská témata. Jako člen poradní skupiny proděkana pro studium jsem se zasadil o elektronizaci zápisů do dalších ročníků, o převážení zápisů v SIS nad papírovými indexy, o zjednodušení a  zvětšení pružnosti studijních pravidel. Pomáhal jsem realizovat a ladit system prospěchových stipendií a aplikace pro elektronické i papírové evaluace.

Jako zástupce studentů veřejně vystupuji proti současnému návrhu na reformu vysokých škol, kromě psaní úvah a analýz (např. na České pozici [1] [2] či v Respektu [3] [4], podílel jsem se také na sepsání “Kritického průvodce reformou” [5]) jsem i členem pracovní skupiny, která ministerstvu návrhy oponuje. Aktivně jsem se účastnil i organizace “týdne neklidu”.

V nastávajícím období bych se chtěl i nadále věnovat především problematice vysokoškolské i fakultní legislativy. Kromě toho bych se ale chtěl zaměřit i na stále důležitější otázku kvality vysokoškolského studia. To v sobě zahrnuje jednak další zlepšení studentského hodnocení, jednak vylepšení a lepší kontrolu procesů, které se kvality na fakultě týkají, ať už procesu akreditačního, nebo procesů obecně evaluačních.

Kandiduji v rámci uskupení 15 pro fakultu.

Anastasia Zhukova

Rok narození: 1992

Studijní obor: Kulturologie

E-mail:nastia.zukova@gmail.com

Navrhovatel: Jan Frič

Studuji na Filozofické fakultě, obor kulturologie. V akademickém senátu budu prosazovat zájmy studentů. Podporovat a iniciovat vědeckou a tvořivou studentskou aktivitu. Každý by měl mít možnost prosadit svůj návrh, projektu či akce. Usiluji o zpevnění zpětné vazby fakulty se studenty. Studenská kurie AS FF musí především odpovídat zájmům studentů.

Kandiduji za Nezávislé.

Budu ráda za Vaše návrhy a připomínky:nastia.zukova@gmail.com