Minulá volební období

POZVÁNKA na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 8. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. března 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 7. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Skandinavistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Pedagogika v magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium), pouze na dostudování stávajících studentů

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium), pouze na dostudování stávajících studentů

  6. Akreditační žádosti ve formě .zip

 4. Projednání návrhu na změnu Organizačního řádu děkanátu AS FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh Organizačního řádu děkanátu AS FF UK

 5. Projednání návrhu výše poplatků spojených se studiem na akademický rok 2011/2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Návrh výše poplatků spojených se studiem na akademický rok 2011/2012

 6. Různé

  1. Návrh věcného záměru zákona o VŠ

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý