Minulá volební období

POZVÁNKA na 7. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 7. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. února 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 6. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Archeologie pravěku a středověku (původní název Pravěká a raně středověká archeologie) v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Archeologie pravěku a středověku (původní název Pravěká a raně středověká archeologie) v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Archivnictví a pomocné vědy historické v bakalářském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Archivnictví a pomocné vědy historické v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  9. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Historie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  10. Žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philology (Filologie) o SO ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate (EMJD) Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS „Joint Doctorate“ (EMJD) Text a dění v raně novověké Evropě) (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)

  11. Žádost o prodloužení akreditace SO Andragogika v doktorském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), pouze na dostudování stávajících studentů

  12. Žádost o prodloužení akreditace SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium), pouze na dostudování stávajících studentů

  13. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP History, SO History (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  14. Akreditační žádosti ve formě .zip

 4. Projednání výroční zprávy o činnosti AS FF UK za rok 2010

  1. Výroční zpráva

  2. Příloha – přijatá usnesení

  3. Příloha – zprávy o činnosti komisí

  4. Příloha – prezence

 5. Projednání návrhu změny anglického názvu FF UK

 6. Projednání převedení objektů v Opletalově ulici do užívání FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Údaje o objektech

  3. Studie využití

 7. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý