Minulá volební období

POZVÁNKA na 4. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 4. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. listopadu 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 3. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty, stažení projednávání akreditace oboru Kulturologie

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové i dvouoborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové i dvouoborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Iberoamerikanistika – Dějiny Latinské Ameriky v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philology o SO Translation Studies (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)

  7. Žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philologie o SO Traductologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)

  8. Žádosti ve formátu .zip

 4. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2010/2011

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Aktualizace DZ fakulty

 5. Projednání Návrhu na rozdělení výsledku hospodaření Filozofické fakulty v roce 2009

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření hospodářské komise

  3. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření FF v roce 2009

 6. Projednání Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (doktorské studium)

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (doktorské studium)

 7. Projednání Návrhu změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze

  1. Předkládací zpráva

  2. Návrh Změny Studijního a zkušebního řádu UK

  3. Návrh Změny Statutu UK

 8. Různé

  1. Představení koncepce FF UK v oblasti internetové prezentace

  2. Informace o vypsání voleb do AS UK

   1. . Výzva akademické obci

  3. Informace o komunikaci s rektorem v záležitosti Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace

  4. Zavedení zápisného na vysokých školách

   1. Návrh novely zákona o VŠ

   2. Stanovisko UK

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý