Minulá volební období

POZVÁNKA na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. listopadu 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu z 13. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Zápis z jednání studijní komise FF UK

  4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  6. Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského SO Kulturologie v SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) pouze na dostudování stávajících studentů

  7. Žádosti ve formátu .zip

 4. Novela disciplinárního řádu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko legislativní komise FF UK

  3. Stanovisko disciplinární komise FF UK

  4. Současné znění DŘ FF UK

  5. Navrhované znění DŘ FF UK

  6. Navrhované znění DŘ FF UK s vyznačenými změnami

 5. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2012/2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh Podmínek přijímacáho řízení do doktorského studia pro akademický rok 2012/2013

  3. Seznam akreditovaných oborů

 6. Přidělení podílu z kladného hospodářského výsledku UK do fondů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření hospodářské komise FF UK

 7. PRVOUK – připravovaný systém řízení a financování vědy na UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. PRVOUK – zásady

  3. PRVOUK – důvody

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý