Minulá volební období

Výzva akademické obci

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK v Praze

Signovaná výzva ke stažení na Úřední desce FF UK

Výzva ke stažení ve formátu .doc

Výzva akademické obci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (AS FF UK) vyhlásil na svém 19. zasedání dne 11. 2. 2010 volby do AS FF UK. Akademická obec fakulty volí AS FF UK v rovných, přímých a tajných volbách na funkční období od 8. 6. 2010 do 7. 6. 2012 podle platného Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť akademičtí pracovníci (kurie akademických pracovníků). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů, v kurii studentů 15 členů. Studenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, volí a jsou voleni v kurii akademických pracovníků, pokud do 8. 4. 2010 písemně na adresu předsedy AS FF UK neurčí jinak (viz čl. 2 odst. 5, VJŘ AS FF UK).

Kandidáty do AS FF UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK. Předsednictvo AS FF UK a volební komise vyzývají akademickou obec k předkládání návrhů kandidátů do AS FF UK.

Návrhy kandidátů podávejte písemně volební komisi od 1. 3. 2010 do 31. 3. 2010 do 16.00 prostřednictvím podatelny na adresu AS FF UK (přízemí hlavní budovy, č. dveří 31 v úředních hodinách). Návrh musí obsahovat:

  1. jméno, příjmení, rok narození, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt;

  2. specifikaci kurie, do níž bude kandidát volen (kurie studentů nebo akad. pracovníků);

  3. písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele.

Volební komise doporučuje připojit stručnou charakteristiku působení navrhovaných kandidátů na fakultě (max. 400 znaků) a fotografii. Zároveň komise prosí o zaslání návrhů elektronickou formou na adresujaroslav.valkoun@ff.cuni.cz.

Kandidátní listina bude od 2. 4. 2010 vyvěšena na nástěnce AS v přízemí hl. budovy, na webových stránkách FF UK a na úřední desce FF UK.

Volby do obou kurií AS FF UK se uskuteční ve dnech 13. 4. 2010 – 15. 4. 2010 v době od 10.00 do 16.00 hodin:

13.4.2010 hl. budova FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, vstupní prostor v přízemí

14.4.2010 Celetná 20, Praha 1, vstupní prostor v přízemí

15.4.2010 Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, vestibul v přízemí

Podle platného znění Zákona o vysokých školách budou tyto volby platné bez ohledu na míru účasti voličů.

V Praze dne 24. 2. 2010.

PhDr. Jaroslav Valkoun

předseda volební komise

Mgr. Samuel Zajíček

místopředseda AS FF UK