Minulá volební období

Pozvánka na předvolební shromáždění akademické obce fakulty

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s platným zněním Volebního a jednacího řádu AS FF UK, čl. 20, odst. 6, a na základě žádosti navrženého kandidáta, PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., se bude v termínu daném usnesením AS FF UK č. 118/12, tedy dne 5. 11. 2009, konat předvolební shromáždění akademické obce Filozofické fakulty. Toto shromáždění se bude konat v místnosti č. 131 v mezaninu hlavní budovy FF UK a začne ve 14:00 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte, prosím, touto cestou, pozvání na toto shromáždění, na kterém navržený kandidát v diskusi s akademickou obcí představí své programové teze.

S pozdravem,

jménem předsednictva AS FF UK,

Samuel Zajíček

Poznámka: Toto shromáždění bezprostředně navazuje na předvolební zasedání Akademického senátu FF UK, které se bude konat v téže místnosti tentýž den od 13:30 hod a na jehož programu je rovněž predstavení navrženého kandidáta. Jelikož jsou zasedání AS veřejná, přijměte, prosím, pozvání i na toto zasedání.