Minulá volební období

POZVÁNKA – na 8. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 12. února 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 7. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. žádost o prodloužení akreditace SO Logika v bakalářském SP Logika (prezenční, jednooborové studium)

  3. žádost o prodloužení akreditace SO Logika v bakalářském SP Logika (prezenční, dvouoborové studium)

  4. žádost o prodloužení akreditace SO Logika v navazujícím magisterském SP Logika (prezenční, jednooborové studium)

  5. žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční, jednooborové studium)

  6. žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční, dvouoborové studium)

  7. žádost o prodloužení akreditace SO Informační studia a knihovnictví v bakalářském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční, jednooborové studium) + žádost o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia

  8. žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Anglická a americká literatura (prezenční, kombinované) a žádost o převedení SO z doktorského SP Filologie do doktorského SP Anglistika-amerikanistika

  9. žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Anglický jazyk (prezenční, kombinované) a žádost o převedení SO z doktorského SP Filologie do doktorského SP Anglistika-amerikanistika a žádost o rozšíření akreditace doktorského SP English and American Studies o SO English Language (prezenční, kombinované studium)

  10. žádost o prodloužení akreditace SO Český jazyk v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  11. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  12. žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny výtvarného umění v doktorském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, kombinované studium)

  13. žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  14. žádost o prodloužení akreditace SO Klasická filologie v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  15. žádost o prodloužení akreditace SO Latinská medievistika a novolatinská studia v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  16. žádost o prodloužení akreditace SO Matematická lingvistika v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  17. žádost o prodloužení akreditace SO Obecná lingvistika v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium) a žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philology o SO General Lingvistics (prezenční, kombinované studium)

  18. žádost o prodloužení akreditace SO Románské jazyky v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  19. žádost o prodloužení akreditace SO Sociologie v doktorském SP Sociologie (prezenční, kombinované studium)

  20. žádost o prodloužení akreditace SO Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

  21. žádost o prodloužení akreditace SO Translatologie v doktorském SP Filologie (prezenční, kombinované studium)

 4. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6

  1. Prohlášení sněmu AS v Hradci Králové dne 4. 2. 2009

  2. Podpisová listina k Prohlášení sněmu AS v Hradci Králové dne 4. 2. 2009

  3. Stránky iniciativy Pro vzdělanost

 5. Projednání návrhu nového Statutu FF UK a nového Volebního a jednacího řádu AS FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Legislativní komise FF

  3. Návrh nového Statutu FF UK (změny oproti stávajícímu stavu zvýrazněny)

  4. Návrh nového VJŘ AS FF UK (změny oproti stávajícímu stavu zvýrazněny)

  5. Poznámky k návrhu Statutu FF UK

  6. Poznámky k návrhu VJŘ AS FF UK

 6. Doplňovací volba člena Inventarizační komise FF UK

 7. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov