Minulá volební období

POZVÁNKA – na 22. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 22. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. dubna 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 21. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Jihovýchodoevropská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční, jednooborové a dvouoborové studium)

  3. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Dějiny a kultura islámských zemí (prezenční, dvouoborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historie o SO Dějiny a kultura východního středomoří ve starověku (prezenční, dvouoborové studium)

 4. Projednání návrhu Pravidel pro organizaci studia na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Navrhované znění Pravidel pro organizaci studia na FF UK

  3. Stanovisko legislativní komise

  4. Stanovisko studijní komise

 5. Projednání rozpočtu FF UK na rok 2010

  1. Průvodní zpráva děkana fakulty

  2. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2010

  3. Tabulková příloha návrhu rozpočtu na rok 2010

  4. Rozpis kapitálového rozpočtu na rok 2010

  5. Srovnání provozního rozpočtu na rok 2010 s rozpočtem a skutečností roku 2009

  6. Stanovisko Hospodářské komise FF UK

 6. Projednání výroční zprávy FF UK za rok 2009

  1. Průvodní zpráva děkana fakulty

  2. Výroční zpráva fakulty za rok 2009

  3. Přílohy Výroční zprávy ve formátu .zip

 7. Projednání výroční zprávy o hospodaření FF UK za rok 2009

  1. Průvodní zpráva děkana fakulty

  2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

  3. Tabulková příloha výroční zprávy za rok 2009

  4. Počty pracovníků FF UK v roce 2009

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov