Minulá volební období

POZVÁNKA – na 20. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 20. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 11. března 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 19. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční, jednooborové a dvouoborové studium)

  3. Žádost o udělení akreditace SP Humanitní vědy pro kombinace dvouoborových studijních oborů

 4. Projednání novelizací vnitřních předpisů fakulty

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko legislativní komise

  3. Návrh novelizace Statutu FF UK

  4. Návrh nového Řádu celoživotního vzdělávání FF UK

  5. Návrh nových Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK

  6. Návrh nových Pravidel pro organizaci studia na FF UK

 5. Projednání výše poplatků spojených se studiem

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh výše poplatků

 6. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov