Minulá volební období

POZVÁNKA – na 17. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 17. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. prosince 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 16. zasedání AS FF UK

 3. Doplňovací volba místopředsedy AS FF UK (kol. Šlerka resignoval na členství v AS FF UK)

 4. Projednání návrhu na sloučení Psychologického ústavu FF UK a Katedry psychologie FF UK

 5. Doplňovací volba člena zahraniční komise FF UK (kol. Tichý resignoval na členství v komisi)

 6. Projednání návrhů Pravidel pro přiznávání stipendií a Rigorózního řádu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření legislativní komise FF UK

  3. Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

  4. Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 7. Vyjádření se k jmenování předsedy evaluační komise FF UK

 8. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2009/2010

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2009/2010

 9. Různé

  1. Dopis děkana fakulty navrhující stažení bodu jednání »Projednání návrhu na jmenování ing. Libora Křivky tajemníkem FF UK«

  2. Životopis ing. Libora Křivky