Minulá volební období

POZVÁNKA – na 14. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 14. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. října 2009 v 13,30 hodin v místnosti č. 104, 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 13. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Žádost o prodloužení akreditace SO Estetika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, jednooborové studium)

  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Informační studia a knihovnictví v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium)

  4. Žádost o prodloužení akreditace SO Pedagogika v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium)

  5. Žádost o prodloužení akreditace SO Učitelství pedagogiky v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Etnologie se specializací indonesistika (prezenční, jednooborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Latinská medievistika (prezenční, jednooborové studium)

  8. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Latinská medievistika (prezenční, dvouoborové studium)

 4. Projednání podnětu Marka Kopala

 5. Volba nového složení Disciplinární komise FF UK

 6. Návrh výše doktorandských stipendií na IV. čtvrtletí 2009

 7. Projednání Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2008/2009

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2008/2009

 8. Projednání návrhu nového Jednacího řádu Vědecké rady FF UK a Řádu celoživotního vzdělávání FF UK

  1. Vyjádření Legislativní komise FF UK

  2. Jednací řád Vědecké rady FF UK

  3. Řád celoživotního vzdělávání FF UK

 9. Změny podmínek přijímacího řízení

  1. Průvodní dopis děkana FF

  2. Změny podmínek přijímacího řízení

 10. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov