Minulá volební období

POZVÁNKA – na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 12. června 2008 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK – vzetí na vědomí

 3. Volba předsedy ASFFUK a dalších členů PAS

 4. Volba členů komisí FFUK delegovaných ASFFUK

 5. Projednání Návrhu plánu hospodaření FFUK v roce 2008

  1. Úvodní dopis a komentář proděkana fakulty

  2. Text návrhu

  3. Doporučení hospodářské komise FFUK k předloženému návrhu

 6. Návrh výše doktorandských stipendií na období červenec – září 2008

  1. Úvodní dopis děkana fakulty

  2. Text návrhu

 7. Podnět kol.Tichého a kol.Strobacha k Bílé knize MŠMT

  1. Úvodní dopis

  2. Návrh usnesení

 8. Různé

  Poznámka:

  Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

  Jan Kalivoda