Minulá volební období

Zápis z 3. jednání AS FF UK 11. 5. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis z 3. jednání AS FF UK 11. 5. 2006

Přítomni: M. Beneš, J. Čechurová, V. Drška, J. Herman, J. Krejčí, M. Lyčka, J. Pelikán, M. Příhoda, L. Pultrová, J. Quinn, P. Šrámek, J. Eichlerová, B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, M. Kaplický, P. Kubiš, H. Landová, J. Novosad, M. Pehal, D. Štech, K. Volná.

Omluveni: J. Bureš, J. Kalivoda, L. Ondračka, A. Skřivan, P. Zemánek, A. Čmejrková.

Nepřítomni: V. Forková, A. Kuzmičová, S. Zajíček.

Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. J. Králová, CSc., proděkanka; prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., AS UK; prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., PhDr. J. Krupková, CSc., doc. PhDr. I. Ondřejová, CSc., prof. PhDr. J. Royt, CSc.

Zasedání řídil člen předsednictva AS FF UK Dr. M. Lyčka

Dr. M. Lyčka přivítal senátory a hosty a představil program.

  1. Schválení programu

  2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS FF UK

  3. Projednání návrhů na rozšíření, prodloužení akreditací a prodloužení akreditací na dostudování: bakalářský SP historické vědy o SO etnologie (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP etnologie o SO etnologie (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy o SO historické vědy (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy o SO veřejná správa a spisová služba (prez. a komb., jednooborové); bakalářský a magisterský navazující SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO divadelní věda – rozšíření podle §81 VŠZ na Filozofický ústav AV ČR (Kabinet pro klasická studia) (prez. jednooborové); magisterský navazující SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO dějiny umění (prez. jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) (prez. jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) (prez. jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO archivnictví a pomocné vědy historické (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO archivnictví a pomocné vědy historické (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO historie (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO historie (prez. a komb., jednooborové a v kombinaci; magisterský navazující SP historické vědy, SO klasická archeologie (prez. jednooborové); magisterský SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP čeština v komunikaci neslyšících, SO čeština v komunikaci neslyšících (prez. dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO dějiny a kultura islámských zemí (prez. dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO etnologie (prez. a komb., jednooborové a dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO klasická archeologie (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP logika, SO logika (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO estetika (prez. jednooborové a dvouoborové)

  4. Návrh na výši doktorských stipendií pro období březen-září 2006

    Vlastní návrh

  5. Různé

1. bod Hlasování o programu

Program byl schválen poměrem hlasů 18-0-1

2. bod programu Schválení zápisu

Dr. J.Herman se otázal, proč mu zápis zminulého jednání nepřišel emailem.

Dr. M. Lyčka odpověděl, že byl na internetu.

Dr. M. Lyčka měl připomínku k bodu 5: „označil pana děkana za dostatečně vážnou osoba“, návrh na změnu: „váženou osobu“

Schváleno poměrem hlasů 19-0-1

3. bod programu Akreditace

Prof. I. Jakubec se vyjádřil, že akreditace mohou být postoupeny dále a že doporučuje tyto návrhy.

Dr. M. Lyčka vznáší dotaz ohledně akreditace dějin umění a kultury, které se mají rozšiřovat na Filozofický ústav AV ČR.

Dr. J. Herman prohlásil, že se jedná o tiskovou chybu. Návrh akreditací divadelní vědy se právě odevzdává na studijní oddělení, ale ještě neprošel studijní komisí.

Dr. J. Royt: My s tím nemáme co do činění.

Dr. J. Herman řekl, že studijní obor se jmenuje obecná teorie umění. Dějiny umění jsou zašifrované vnázvu, ale bylo by lepší vše ověřit telefonicky. Odebírá se na chodbu telefonovat.

Dr. M. Lyčkovi se zdá, že situace je zmatečná, a že by bylo lépe schválit ostatní akreditace a pak až případně tuto problematickou pasáž.

Dr. J. Herman přichází saktuálními informacemi. Jedná se jen o výměnu vyučujících. Všechno je v pořádku.

Dr. M. Lyčka zařazuje problematickou pasáž zpět do procesu schvalování.

Doc. J. Pelikán navrhuje hlasovat o všech akreditacích vjednom bloku.

Dr. M. Lyčka se táže, kdo je pro hlasování vbloku.

Návrh přijat poměrem hlasů 22-0-0

Kol. P. Kubiš čte návrh usnesení ohledně schválení všech akreditací:

Usnesení č. 12:

AS FF UK nemá námitek k prodloužení akreditací a prodloužení akreditací na dostudování: bakalářský SP historické vědy o SO etnologie (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP etnologie o SO etnologie (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy o SO historické vědy (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy o SO veřejná správa a spisová služba (prez. a komb., jednooborové); bakalářský a magisterský navazující SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO divadelní věda – rozšíření podle §81 VŠZ na Filozofický ústav AV ČR (Kabinet pro klasická studia) (prez. jednooborové); magisterský navazující SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO dějiny umění (prez. jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) (prez. jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO archeologie pravěku a středověku (původní název: pravěká a raně středověká archeologie) (prez. jednooborové);bakalářský SP historické vědy, SO archivnictví a pomocné vědy historické (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO archivnictví a pomocné vědy historické (prez. a komb., jednooborové); bakalářský SP historické vědy, SO historie (prez. a komb., jednooborové); magisterský navazující SP historické vědy, SO historie (prez. a komb., jednooborové a vkombinaci; magisterský navazující SP historické vědy, SO klasická archeologie (prez. jednooborové); magisterský SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP čeština vkomunikaci neslyšících, SO čeština vkomunikaci neslyšících (prez. dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO dějiny a kultura islámských zemí (prez. dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO etnologie (prez. a komb., jednooborové a dvouoborové); magisterský SP historické vědy, SO klasická archeologie (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP logika, SO logika (prez. jednooborové a dvouoborové); magisterský SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO estetika (prez. jednooborové a dvouoborové)

Dr. M. Lyčka se táže, zda-li to chce někdo zopakovat.

Návrh byl schválen poměrem hlasů 22-0-0

4. bod programu Návrh stipendií pro doktorandy

Dr. M. Lyčka vyzývá děkana kpředstavení návrhu.

Dr. M. Stehlík dí, že návrh je jasně položen na stůl.

Dr. M. Lyčka podotýká, že senát čtvrtletně schvaluje stipendia, aby se dobře čerpal stipendijní fond. A táže se, jestli jej chce někdo doplnit. Uzavírá se diskuse.

Kol. P.Kubiš navrhuje usnesení:

Usnesení č. 13:

„AS FF UK přijímá návrh na výši doktorských stipendií pro období březen-září 2006.“

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 21-0-1

5. bod programu Různé

Dr. M. Lyčka oznamuje, že PAS dostalo výzvu AS UK ke změnám grantů UK. Neměli jsme možnost to připravit a projednat. Je možné posílat připomínky PAS FF UK do 18. května. My to pak pošleme PAS UK.

http://www.cuni.cz/uk-2339.html

Dr. J. Herman se zeptal, co po nás AS žádá. Abychom něco schválili nebo poslali připomínky?

Dr. M. Lyčka: Abychom poslali připomínky.

Doc. J. Pelikán připomíná, že je to již opakovaná praxe PAS FF UK, že nám předává materiály k připomínkování s týdenní lhůtou.

Dr. J. Herman podotýká, že se dříve takovéto materiály posílaly na emailové adresy senátorů a že by se tato praxe měla dodržet.

Dr. M. Lyčka konstatuje, že jsme výzvu dostali před třemi dny.

Dr. J. Herman říká, že na ničem netrvá, jen podává připomínku.

Dr. M. Lyčka uzavírá diskusi a zasedání AS FF UK.

Zapsal: P.Kubiš