Minulá volební období

Zápis ze schůze volební komise dne 2.5. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Jakub Bachtík

Vojtěch Hladký

Karel Chvalovský

dr. Markéta Malá

Ondřej Matějka

Petr Píša

Lucie Valentinová

Omluveni: Alexandr Guha

Nepřítomni: dr. Dalibor Antalík

Štěpán Pavlík

 1. Informace předsedy AS FF UK Doc. Petra Zemánka o novelizovaném Volebním a jednacím řádu AS FF UK a o organizaci voleb do AS FF UK.
 2. Volba předsedy a místopředsedy volební komise:

  předsedou byl zvolen Karel Chvalovský

  (6 pro, 0 proti, 1 se zdržel);

  místopředsedkyní byla zvolena dr. Markéta Malá

  (6 pro, 0 proti, 1 se zdržel).

 3. Výzva akademické obci FF UK:

  – stanovení volebních místností: 23.5. v hlavní budově FF UK, místnost č. 34 (přízemí)

  24.5. v Celetné 20, ve vstupním prostoru z Celetné ulice;

  – čas voleb stanoven na 8 – 16 hod (po oba dny);

  – vysvětlení důvodu konání voleb: na základě stížností podaných na průběh předchozích voleb se AS rozhodl zkrátit své funkční období;

  – příslušnost do jednotlivých kurií: členové akademické obce fakulty oprávnění volit do obou kurií (studenti, kteří současně působí na fakultě v rámci pracovního poměru) provedou výběr kurie, do které budou volit, v den voleb (přijato všemi hlasy);

  – je třeba zdůraznit, že volby do AS jsou jen jednokolové;

  – volby se budou řídit Volebním a jednacím řádem AS FF UK přijatým AS FF UK dne 14.10 2004 a novelizovaným dne 13.4. 2006;

  – odkazy na příslušné internetové stránky týkající se voleb a volebního řádu budou umístěny na hlavní stránce FF UK.

  Konečná podoba Výzvy akademické obci FF UK k volbám do AS FF UK byla schválena (7 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

 4. Termín další schůze volební komise: 9.5. 2006 v 16.30 hod., místnost 34 – přízemí, hlavní budova FF UK.

Termín předání seznamů voličů: pokud možno 9.5. 2006.


Zapsala: dr. Markéta Malá

Za správnost: Karel Chvalovský, předseda volební komise