Minulá volební období

Zápis ze 7. jednání PAS dne 4. 11. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Herman, Hon, Kalivoda, Volná

Omluven: Zemánek

 1. Příprava 6. jednání AS FF UK dne 11. 11.2004

  • PAS rozhodl, že zápis zjednání PAS provede kol.Volná, zápis zjednání AS kol.Hon a kol.Herman. Zdůvodu nepřítomnosti paní Ničové na jednání senátu zajistí prezenci kol.Kalivoda. Jednání bude řídit kol.Zemánek.
  • PAS konstatuje, že kzápisu zminulého jednání AS nedorazily žádné připomínky.
  • PAS sestavuje návrh programu vtomto znění:
   1. Schválení programu 7. jednání AS FF UK
   2. Schválení zápisu 6. jednání AS FF UK
   3. Návrh vědecké povinnosti akademických pracovníků FF na plný úvazek
   4. Akce Studentské rady k15. výročí 17. listopadu
   5. Stížnost doc. T.Volka (Zpráva etické komise a podnět J.Hrona)
   6. Informace o vývoji případu Miriam Jevíkové
   7. Různé
    1. Informace o přípravě voleb do AS UK
    2. Nájemní smlouva o prodejních automatech
  • PAS vsouvislosti sbodem 5. rozhodl rozeslat pozvánku na jednání prof.Palkové, prof.Gabrielové, prof.Černému a doc.T.Volkovi.
  • PAS ukládá kol.Hermanovi zajistit zveřejnění otevřeného dopisu kpřípadu Miriam Jevíkové na fakultních stránkách (dopis by měl být umístěn na senátní stránce, zhlavní stránky by kněmu měl vést odkaz – kol.Herman má uloženo oslovit stímto požadavkem D.Freie).
  • PAS bere na vědomí informaci kol.Volné, že email slovenského novináře kMiriam Jevíkové dostal kdispozici a kvyřízení autor podnětu kMiriam Jevíkové kol.Chamonikolas.
  • Ksituaci na polonistice přijímá PAS zprávu proděkanky Králové a dopis Veroniky Forkové. Vzhledem ktomu, že PAS zatím nemá kdispozici stanovisko pana děkana, rozhodl projednávat otázku polonistiky až na dalším jednání AS.
  • PAS přijímá podnět kol.Poláka ke studentskému hodnocení výuky a rozhoduje zařadit otázku studentských evaluací na prosincové jednání AS.
  • PAS projednal dopis P.Bakaláře ohledně jeho odborného sporu sV.Mertinem a došel kzávěru, že tento problém nespadá do kompetence ASFFUK. Ukládá proto kol.Kalivodovi, aby vtomto smyslu na tento dopis odpověděl.
 2. Příprava prosincového jednání AS FF UK

  1. STUDENTSKÉ EVALUACE

  • PAS rozhodl zařadit na prosincové jednání AS podnět kol.Poláka. Kol.Kalivoda požádá vtéto souvislosti dr.Jettmarovou a proděkanku Královou o sdělení informací kpřípravě hodnocení výuky studenty vlednu 2005 a o vyjádření kpodnětu kol.Poláka.

  2. POLONISTIKA

  • PAS rozhodl zařadit na prosincové jednání AS jednání o situaci na oboru polonistika na základě vyjádření proděkanky Králové a dopisu V.Forkové.
  • PAS ukládá předsedovi AS, aby požádal pana děkana o vyjádření kusnesení 61/5.
  • PAS ukládá kol.Volné informovat zainteresované strany (doc.Gladková, dr.Pösingerová, Mgr.Forková) o tom, že polonistika bude předmětem jednání AS FF UK 9.12. 2004, a požádat je o zaslání případných stanovisek do 30. listopadu.

  3. INTERNETOVÉ STRÁNKY FF UK

  • PAS rozhodl zařadit na prosincové jednání AS problematiku fakultního webu, jak mu ukládají závěry květnového jednání AS FF UK.
  • PAS na základě usnesení AS 5/2 ukládá kol.Kalivodovi požádat pana děkana a mediální komisi o zprávu krekonstrukci webových stránek fakulty a o stanovisko kotázce přístupnosti fakultních dokumentů (zápisy zkolegia děkana) zinternetu.
  • Kol.Volná upozorňuje na odkládání projednání tohoto bodu ze strany vedení, a to i přesto, že kol.Zemánek na základě minulého jednání PAS požádal již v říjnu pana děkana o vyjádření kproblematice vnitřního a vnějšího webu fakulty.
 3. PAS bere na vědomí informaci paní Ničové o její nepřítomnosti vnásledujícím období a ukládá kol.Kalivodovi zajistit přebírání pošty ASFFUK v elektronické i papírové podobě.

Zapsala: Volná

Kontrolovali: Herman, Hon, Kalivoda