Minulá volební období

Zápis z 4. zasedání PAS dne 2.6.2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Petr Zemánek, Josef Herman, Kateřina Volná, Jan Hon
Omluven: Jan KalivodaProgram jednání
Program jednání
1. Zápis ze 3. jednání AS konaného dne 13. 5. 2004
2. Dopisy senátu
3. Rozpočet
4. Zpráva Etické a Zahraniční komise ve věci prošetřování poměrů na zahraničním oddělení v souvislosti s odstoupením doc. Šulové
5. Dopis Centra genderových studií
6. Jednání reprezentantů AS VVŠ
8. Návrhy na úpravy studijních plánů.
9. Akreditace
10. Hodiny na studijním oddělení
11. Návrh změn Volebního a jednacího řádu AS FF UK
12. Informace z kolegia děkana
13. Návrh programu zasedání AS FF UK 10. 6. 20041. Zápis ze 3. jednání AS konaného dne 13. 5. 2004
Členové předsednictva vznesli své poslední připomínky k zápisu a vyjádřili se k zapracovaným resp. nezapracovaným došlým připomínkám účastníků jednání. Dohodli se, že všechny došlé připomínky budou zaslány k posouzení ostatním senátorům.2. Dopisy senátu
Předseda Zemánek seznámil předsednictvo se dvěma dopisy děkana Vacka adresovanými AS.
V prvním z nich děkan vyzval senátory, aby zdůvodnili, proč nepodpořili jeho návrh na jmenování dr. Bozděchové proděkankou pro zahraniční styky. Předsednictvo se shodlo na tom, že na výzvu nemůže AS reagovat jako celek, neboť hlasování o děkanově návrhu bylo podle platného Volebního a jednacího řádu AS FF UK tajné, a tudíž individuální. Rozhodlo se však o děkanově výzvě informovat AS v bodu „Různé“, kde bude též prostor pro případnou diskusi.
Druhý dopis se týkal návrhu výukových povinností. Kol. Herman navrhl v této souvislosti zařadit na příští zasedání AS bod „Diskuse k Návrhu výukové povinnosti na FF UK“, což PAS přijalo.
Předseda Zemánek v této souvislosti seznámil PAS s dopisem pracovníků Ústavu filozofie a religionistiky a dopisem pracovníků Ústavu romanistických studií.3. Rozpočet
PAS zařadilo do návrhu programu příštího zasedání AS bod „Návrh rozpočtu FF UK na rok 2004“.4. Zpráva Etické a Zahraniční komise ve věci prošetřování poměrů na zahraničním oddělení v souvislosti s odstoupením doc. Šulové
Předsednictvo se seznámilo s dopisy Etické a Zahraniční komise a s dopisem členky Zahraniční komise Ley Takács, v němž se od dopisu Zahraniční komise distancovala. I když z dopisu Etické komise vyplynulo, že případ ještě zdaleka neuzavřela a hodlá se jím dále zabývat, rozhodlo se PAS na základě dopisů Zahraniční komise a Ley Takács zařadit do návrhu programu na příští zasedání AS bod „Problematika zahraničního oddělení FF UK“. Shodlo se totiž, že je vhodné informovat AS o aktuálním vývoji věci. Kol. Volná informovala o tom, že etická komise se schází právě dnes a že tedy možnost vyhotovení závěrečné zprávy do jednání AS FF UK může být ještě využita.5. Dopis Centra genderových studií
Předseda Zemánek seznámil PAS s dopisem pracovníků Centra gendrových studií. Na jeho základě se PAS rozhodlo zařadit tuto problematiku pod bod „Různé“ pro informaci s tím, že celé množství materiálů, které Centrum spolu s dopisem zaslalo, bude senátorům k dispozici na sekretariátě AS.6. Jednání reprezentantů AS VVŠ
PAS se dohodlo, že AS na svém jednání vybere delegaci na jednání reprezentantů AS VVŠ a zařadilo za tím účelem do návrhu programu příštího jednání bod „Delegování zástupců AS FF UK na jednání reprezentantů AS VVŠ“.8. Návrhy na úpravy studijních plánů
Předseda Zemánek informoval PAS o žádostech o úpravy studijních plánů u magisterských oborů historie a latina a u bakalářského a na něj navazujícího magisterského oboru informační studia a knihovnictví. PAS tuto problematiku zařadilo do návrhu programu příštího zasedání AS, a to pod bod „Návrhy na úpravy studijních plánů (obor historie, magisterské 5-leté studium; obor informační studia a knihovnictví, bakalářské a magisterské navazující studium; obor latina, magisterské 5-leté studium).“9. Akreditace
Předseda Zemánek informoval PAS o žádostech o prodloužení a rozšíření akreditací. Na základě toho zařadilo PAS do návrhu programu příštího zasedání AS bod „Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium v oborech dějiny antického starověku, etnologie, divadelní věda, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie; navazující magisterské studium, obor studia nových médií)“.10. Úřední hodiny na studijním oddělení
PAS jednalo na základě podnětu kol. Volné o frontách studentů na studijním oddělení zejména na konci a začátku semestru. Kol. Volná upozornila v této souvislosti na fakt, že na studijním oddělení FF UK je pro téměř 7 000 studentů jen deset úředních hodin týdně, což je i na poměry českých vysokých škol poměr unikátní. Kol. Herman vyjádřil názor, že podnět je třeba v této fázi adresovat panu děkanovi. S kol. Zemánkem se shodli na tom, že vzhledem k charakteru problematiky by tento podnět měl vyjít ze Studentské kurie AS. Kol. Volná a Hon souhlasili.11. Návrh změn Volebního a jednacího řádu AS FF UK
PAS se shodlo, že návrh změn Volebního a jednacího řádu FF UK bude ještě třeba dopracovat a že jej vzhledem k množství aktuálnějších problémů na jednání AS zařadí až v září.12. Informace z kolegia děkana
Předseda Zemánek informoval PAS o posledním zasedání Kolegia děkana.13. Návrh programu zasedání AS FF UK 10. 6. 2004
Na základě svého jednání navrhlo PAS pro příští jednání AS FF UK tento program:1. Schválení programu.
2. Schválení zápisu 3. jednání AS.
3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium v oborech dějiny antického starověku, etnologie, divadelní věda, estetika, filmová věda, hudební věda, kulturologie, klinická psychologie, obecná psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie; navazující magisterské studium, obor studia nových médií).
4. Návrhy na úpravy studijních plánů (obor historie, magisterské 5-leté studium; obor informační studia a knihovnictví, bakalářské a magisterské navazující studium; obor latina, magisterské 5-leté studium).
5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2004.
6. Problematika zahraničního oddělení FF UK.
7. Diskuse k Návrhu výukové povinnosti na FF UK.
8. Delegování zástupců AS FF UK na jednání reprezentantů AS VVŠ.
9. Různé (dopis Centra genderových studií FF UK; vyjádření AS k hlasování o proděkance Bozděchové).Zapsal: Jan Hon
Kontroloval: Josef Herman, Petr Zemánek
PAS schválilo dne: