Minulá volební období

Zápis z 3. jednání PAS FF UK dne 6.5.2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: PhDr. Herman, kol. Hon, PhDr. Kalivoda, Mgr. Volná, doc. Zemánek; p.Ničová

 1. Zápis z 2. jednání PAS dne 15.4.04:
  1. Úkoly dohodnuté během 2. jednání PAS byly splněny. Pouze k nákupu nahrávacího zařízení pro záznam jednání AS FF UK a dalších fakultních grémií, o něž požádal jménem PAS tajemníka fakulty dr. Kalivoda, prozatím nedošlo, a podle informací dr. Hermana se s ním zatím ani nepočítá. Doc. Zemánek byl pověřen, aby o této záležitosti znovu s tajemníkem fakulty jednal.
  2. Členové PAS během jednání sdělili své připomínky ke konceptu zápisu z 2. jednání PAS, který připravila Mgr. Volná. Jejich zapracování se ujal dr. Herman, který předá konečné znění zápisu paní Ničové tak, aby mohl být zaznamenán na CD členů AS FF UK a spolu s těmito CD a s pozvánkou na 3. jednání AS FF UK zaslán i v tištěné formě.

 2. Zápis z 2. jednání AS FF UK dne 8.4.04:
  1. PAS dohodl obecný postup přípravy návrhů zápisu z jednání AS FF UK:
   – 1. verze návrhu zápisu, připravená pověřenými členy PAS na základě jejich záznamů z jednání senátu, bude elektronicky zaslána všem členům AS FF UK, vedení fakulty a všem hostům jednání AS FF UK, kteří se zúčastnili diskuse. Přitom budou adresáti požádáni o zaslání připomínek k této 1. verzi návrhu sekretariátu senátu. P. Ničová všechny došlé připomínky předá autorům 1. verze.
   – Autoři 1. verze zařadí všechny obdržené připomínky jako varianty do 1. verze a pro každou navrhnou její využití. Takto upravený návrh zápisu zašlou všem členům PAS jako 2. verzi návrhu.
   – PAS tuto 2. verzi projedná a rozhodne o využití všech připomínek. Konečný návrh zápisu se zapracovanými přijatými a částečně přijatými připomínkami předá pověřený člen PAS paní Ničové jako 3. verzi návrhu zápisu z jednání AS FF UK, která bude zaznamenána na CD členů senátu a zaslána v tištěné formě (spolu s tímto CD a s pozvánkou na příští jednání senátu) jako materiál k projednání. Stejným způsobem bude všem členům AS FF UK předán souhrn všech připomínek k 1. verzi návrhu rozdělený na připomínky přijaté, částečně přijaté a nezapracované.
  2. Dr. Herman a kol. Hon informovali PAS o došlých připomínkách k návrhu zápisu z 2. jednání AS FF UK. PAS v diskusi o každé z nich rozhodl o způsobu jejich zapracování. Dr. Herman byl pověřen, aby podle této diskuse připravil konečnou verzi návrhu zápisu a souhrn všech obdržených připomínek a předal oba dokumenty paní Ničové k záznamu na CD členů AS FF UK a k odeslání v tištěné formě spolu s tímto CD a s pozvánkou na 3. jednání AS FF UK.

 3. Informace z jednání kolegia děkana
  Doc. Zemánek informoval PAS o obsahu jednání kolegia děkana dne 27.4., především o otázkách týkajících se přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání.
 4. Doc. Zemánek informoval PAS o tom, že seznámil předsedy zahraniční a etické komise FF UK s usnesením AS FF UK č. 10/2 (žádost o posouzení koncepce a řízení zahraničních vztahů FF UK a činnosti zahr. oddělení Děkanátu FF) a projednal s nimi způsob plnění tohoto usnesení.
 5. PAS vzal na vědomí dopis ředitelky Katedry pedagogiky doc. Váňové protestující proti stanovené výši provozních prostředků pro její katedru na rok 2004. Shodl se, že prozatím tato záležitost nespadá do kompetence AS FF UK.
 6. Příprava 3. jednání AS FF UK dne 13.5.:
  1. PAS rozhodl, že toto jednání bude řídit dr.Kalivoda, 1. verzi zápisu pořídí Mgr. Volná
  2. PAS projednal přípravu materiálů a další zajištění jednotlivých bodů navrhovaného programu jednání
  3. PAS na základě obsahu, předpokládané časové náročnosti a nutné přítomnosti pozvaných hostů jednotlivých bodů programu rozhodl, že senátu navrhne program jednání v této podobě:
   – Schválení programu jednání
   – Schválení zápisu z 2. jednání AS FF UK
   – Vyjádření AS FF UK k záměru děkana fakulty jmenovat proděkana FF UK pro zahraniční styky
   – Vyjádření AS FF UK k záměru děkana fakulty jmenovat předsedy knihovní a stipendijní komise FF UK
   – Akreditace studijních oborů
   – Novelizace Volebního a jednacího řádu AS FF UK
   – Projednání výroční zprávy o činnosti FF UK za rok 2003
   – Projednání výroční zprávy o hospodaření FF UK za rok 2003
   – Podnět doc. Volka
   – Informace o zavádění Informačního systému fakulty
   – Různé:
   Zpráva o průběhu a výsledcích Týdne neklidu na vysokých školách
   Informace o implementaci diskusního fóra o problémech FF UK na webových stránkách fakulty
   Další body podle návrhů členů AS FF UK

Zapsal: Jan Kalivoda