Minulá volební období

Zápis 6. jednání PAS FF UK 7. 10. 2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomní: Josef Herman, Jan Kalivoda, Katka Volná, Petr Zemánek
Omluven: Jan Hon (nemoc)


 1. PAS projednali a zapracovali došlé připomínky a doplňky zápisu zářijového jednání AS. Vyslovili poděkování kol. Kalivodovi za přípravu obsáhlého zápisu a konstatovali značné problémy s takto podrobným a lineárně zpracovaným záznamem diskuse. Členové PAS proto rozhodli projednat na příštím zasedání AS podobu zápisu a vrátit se k původnímu úmyslu stručných věcných zápisů za podmínky, že v úplnosti je diskuse zaznamenána na akustické nahrávce průběhu jednání. Členové PAS také při této příležitosti konstatovali, že se rozprava příliš často odklání od věcné debaty zaměřené k projednávanému problému.
 2. Členové PAS reagovali na oprávněnou kritiku pozdního zveřejňování zápisů z jednání AS i PAS. Přijali nový harmonogram a způsob pořizování a zveřejňování zápisů, který by měl nedostatky odstranit. Zpracování první verze textu zápisů AS zajistí kol. Herman do jednoho týdne po jednání AS, nejdéle za další týden budou do textu zapracovány připomínky členů PAS a zápis bude rozeslán k vyjádření senátorům a dalším účastníkům jednání AS, v dalším týdnu budou zapracovány jejich doplňky a definitivní návrh zápisu bude spolu s ostatními materiály předložen senátorům obvyklou cestou jako součást materiálů k dalšímu jednání AS. Zpracování a zveřejnění zápisů PAS zajistí kol. Kalivoda tak, aby zápis byl zveřejněn nejpozději do jednoho týdne od jednání.
 3. Předseda Zemánek informoval členy PAS o zahájení akademického roku a o rozšířeném jednání kolegia děkana.
 4. Členové PAS rozhodli navrhnout do programu říjnového zasedání AS projednání došlých akreditací.
 5. Členové PAS projednali materiály došlé z legislativní komise a rozhodli zařadit na říjnové zasedání AS Návrh nového volebního a jednacího řádu AS FF UK a Novelu Statutu FF UK.
 6. Kol. Volná upozornila na stále přetrvávající rozpor současné praxe FF UK se Statutem FF UK ve věci zveřejňování příslušných materiálů na internetu. Členové PAS pověřili předsedu AS FF UK kol. Zemánka, aby vznesl v této věci dotaz na kolegiu děkana.
 7. Členové PAS vyslechli informaci kol. Kalivody o jednání legislativní komise ve věci členství nepedagogických pracovníků ve fakultních komisích: problém explicitně neřeší žádné relevantní normy a předpisy, legislativní komise doporučuje zůstat u stávající praxe účasti těchto pracovníků v komisích. Členové PAS vysvětlení přijali a vzhledem k tomu, že jim zatím nedošel oficiální zápis z jednání legislativní komise, rozhodli projednání odsunout na listopadové jednání AS.
 8. Členové PAS přijali písemné sdělení pana děkana o pokračujícím řešení situace na polonistice. Konstatovali také, že v této věci přijatá usnesení AS neobsahují požadavek, aby byl AS informován o dalších krocích vedení fakulty, proto členové PAS přivítali vstřícnou iniciativu pana děkana. Rozhodli situaci dále monitorovat a zařadit ji na pořad listopadového nebo prosincového jednání AS. Přijali v této věci také další dopis kol. Forkové a upřesňující informace kol. Volné. Pověřili kol. Kalivodu, aby tyto informace sdělil kol. Forkové.
 9. Členové PAS rozhodli navrhnout na říjnové jednání AS Zprávu o dosavadním čerpání rozpočtu, kterou předložil tajemník FF UK Ing. Marcolla a projednala a doporučila hospodářská komise. Členové PAS přitom konstatovali, že materiály přišly poměrně pozdě a na jejich prostudování mají senátoři pouze týden času.
 10. Členové PAS rozhodli navrhnout na říjnové jednání AS požadavek zahraniční komise, aby AS delegoval svého zástupce na výběrové řízení na výměnné studijní pobyty na amerických univerzitách, které proběhne 2. listopadu.
 11. Členové PAS projednali stížnost kol. Čmejrkové na skutečnost, že mnoho základních součástí fakulty nezveřejnilo včas rozvrhy výuky na internetu. Rozhodli dle Statutu FF UK doporučit kol. Čmejrkové adresovat tuto stížnost děkanovi fakulty a zabývat se jí až v případě, že nedojde k nápravě.
 12. Členové PAS projednali „Návrh na změnu praxe v předkládání rozpočtu FF UK ke schválení AS FF UK“, který zpracoval a předložil Jan Hron. Vyslovili uznání předkladateli za iniciativní postup a rozhodli vzhledem k závažnosti problému vznést v této věci dotaz na pana děkana a předložit materiál k projednání hospodářské komisi. Poté PAS plánuje navrhnout projednávání materiálu na nejbližším možném jednání AS s tím, že by bylo vhodné zvážit nejenom termíny, ale celý způsob projednávání rozpočtu fakulty ve smyslu požadavků vzešlých z diskuse při projednávání letošního rozpočtu na červnovém zasedání AS.
 13. Členové PAS projednali mail studenta Kryštofa Chamonikolase, kterým požádal zařadit na nejbližší jednání AS projednání případu únosu studentky FF UK Miriam Jevíkové na severním Kavkazu v červnu tohoto roku. Seznámili se také s dalšími dostupnými informacemi. Vzhledem k tomu, že neobdrželi žádné další podklady k tomuto závažnému případu, rozhodli členové PAS ponechat zařazení tohoto bodu přímo na jednání AS tak, aby ho mohl navrhnout kolega Chamonikolas, v případě, že tak neučiní, navrhnou tento bod sami členové PAS.
 14. Členové PAS přijali Zprávu etické komise ze 7. října ve věci stížnosti doc. Tomislava Volka na postup pracovníků Ústavu hudební vědy i s upozorněním, že ji dosud nepodepsal člen etické komise prof. Bouzek. Vzhledem k tomu se členové PAS rozhodli odložit projednání této zprávy na nejbližší možné zasedání AS.
 15. Členové PAS navrhli program jednání říjnové schůze AS:
  1. Schválení programu.
  2. Schválení zápisu 5. jednání AS.
  3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (bakalářský SP sociální politika a sociální práce, SO sociální práce; magistersk?ý navazující SP sociální politika a sociální práce, SO sociální práce; magisterský navazující SP filozofie, SO filozofie; bakalářský SP filozofie, SO filozofie).
  4. Novelizace Statutu FF UK.
  5. Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FF UK.
  6. Kontrola čerpání rozpočtu FF UK k 31.8.2004.
  7. Delegování zástupce SK AS na konkurs na výměnné studentské pobyty.
 16. Různé:
  1. Členové PAS na podnět kol. Kalivody projednali využití nástěnky AS v budově v Celetné. Souhlasili s návrhem kol. Volné, že gesci nad touto nástěnkou převezme studentská kurie AS.
  2. Kol. Kalivoda připomněl dosud podrobně neprojednávaný záměr, který na jaře t.r. předložili někteří členové senátu, a sice zřízení instituce s pracovním názvem „studentský ombudsman“. Předloží co nejdříve členům PAS vstupní materiál a poté PAS bude iniciovat na toto téma diskusi.

Zapsal: Herman