Minulá volební období

Zápis 16. zasedání PAS konaného dne 6. 10. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: Herman, Hon, Kalivoda, Volná, Zemánek
1. Zápis z minulého zasedání AS
PAS projednalo došlé připomínky k zápisu z předchozího zasedání AS, relevantní z nich zaneslo a schválilo konečný návrh zápisu.
2. Program příštího zasedání AS
PAS na základě došlých podnětů a s ohledem k bodům neprojednaným na minulém zasedání AS projednalo a schválilo program zasedání následujícího. Konstatovalo přitom, že:
· plné znění návrhu SZŘ bude z technických důvodů k dispozici až v pondělí;
· nemůže do programu zařadit podnět pana děkana navrhující sloučení některých základních součástí, a to proto, že pan děkan k tomuto návrhu nepodal ani vysvětlení, ani vyjádření dotyčných pracovišť.
Dále pak PAS pověřilo předsedu Zemánka, aby zkusil předjednat kandidáta pro členství v inventarizační komisi mezi těmi členy učitelské kurie, kteří v žádné komisi ještě nezasedají.
3. Podnět doc. Beneše
V souvislosti s podnětem doc. Beneše vyslechlo PAS kol. Volnou v případu článku v časopise Týden, který se týkal dění okolo komparatistiky. Kol. Volná prohlásila, že dotyčný článek oproti podezření kol. Beneše nijak neiniciovala, redaktor z Týdne ji oslovil sám. Uvedla, že jí vyřčené citace jsou autentické a že je autorizovala. Ostatní formulace jsou věcí autora článku. PAS zároveň konstatovalo, že kol. Volná v článku nevystupuje ani jako členka PAS, a už vůbec nehovoří jeho jménem.
Kol. Volná v návaznosti na položené otázky navrhla kolegům svou rezignaci z předsednictva, ostatní členové PAS se vyjádřili, že to nepovažují za nutné. PAS se rozhodlo, že s výsledkem tohoto jednání seznámí AS v bodě Různé, přičemž jako předloha poslouží tento zápis.
4. Omluva člena PAS Jana Hona
Kol. Hon se omluvil předsednictvu za svou neúčast na výběrových řízeních 26. 9. 2005. PAS se dohodlo, že příslušným pracovištím pošle písemnou omluvu.Zapsal: Hon
Kontrolovali: Herman, Volná