Minulá volební období

Zápis 11. jednání PAS dne 7.4.2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: kol. Volná, kol. Zemánek, kol. Herman, kol. Hon
Omluven: kol. Kalivoda

Program:


1. Senátní mobilní telefon
2. Zápis z minulého zasedání AS
3. Informace z jednání rozšířeného kolegia děkana
4. Podnět etické komise
5. Návrh programu pro dubnové zasedání AS
1. Senátní mobilní telefon


PAS se shodlo, že AS nevyužívá mobilní telefon, který má k dispozici, a že se jej proto od nynějška vzdává.

2. Zápis z minulého zasedání AS


PAS přijalo a zaneslo všechny došlé připomínky k návrhu zápisu z jednání AS konaného dne 10. 3. 2005.

3. Informace z jednání rozšířeného kolegia děkana


Předseda Zemánek informoval PAS o jednání rozšířeného kolegia děkana. Jednalo se na něm o praxích studentů FF na gymnáziích, o procesu plnění kritérií nastavených Boloňskou dohodou, o změně SZŘ FF UK (ta by měla být provedena do června t. r.), o připravovaných habilitačních a profesorských řízeních, o zprávě Evaluační komise a o děkanském volnu, které bylo vyhlášeno na 2. 5. 2005 od 16 h u příležitosti konání festivalu fakultních kapel.
Děkan také na zasedání svého rozšířeného kolegia informoval o zasedání rozšířeného kolegia rektora: Z připomínek AS FF UK k návrhu mzdového předpisu byla přijata ta, která žádala, aby pro zařazení do příslušné mzdové kategorie nebyl vyžadován úplný seznam prací k dané kategorii uvedených. Navýšení mzdových podlah, které požadoval AS FF UK, bylo přijato pouze pro kategorii profesor.
Na rozšířeném zasedání rektora UK také zaznělo doporučení najmout na koordinaci evropských projektů odborníky, kteří se v dané problematice vyznají. Žádosti o peníze z evropských grantů jsou totiž záležitostí natolik složitou a možný přínos z těchto projektů natolik vysoký, že by se fakultám měl takový výdaj vyplatit.

4. Podnět etické komise


PAS se seznámil s podnětem etické komise, v němž se zabývá svým statutem, smyslem a posláním. Kol. Herman ocenil možnost, kterou tento dokument připouští, že totiž etická komise nemusí nutně najít řešení problému, před nějž bude postavena, čímž se jasně dává najevo, že etická komise nesupluje jakýsi fakultní soud. Kol. Herman také poukázal na technicky těžkopádné řešení obměny členů etické komise, kterou tento podnět obsahuje. Po krátké diskusi k této problematice se PAS shodlo na následujícím doporučení:

PAS doporučuje zvážit mechanismus obměny členů obsažený v čl. 3. Navrhuje např. volit všechny členy na 2 roky s tím, že každý rok bude obměněna polovina členů.


5. Návrh programu pro dubnové zasedání AS


Na základě došlých podnětů a neuzavřených bodů jednání minulých navrhlo PAS pro dubnové jednání AS tento program:1. Schválení programu
2. Schválení zápisu 11. jednání AS
3. Výroční zpráva FF UK za období 1.1.-31.12.2004
4. Rozpočet FF UK na rok 2005
5. Poplatky spojené se studiem
6. Vyjádření děkana fakulty k usnesením 117 -118/9 a k podnětu kol. Šlerky ke struktuře zaměstnanců FF UK
7. RůznéK tomuto návrhu pak PAS připojilo následující poznámky:
1. Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK.
Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba
zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.
2. PAS v době svého jednání neobdrželo podklady pro bod 5). Tento bod
navrhuje PAS projednávat za předpokladu, že Návrh rozpočtu FF UK na rok 2005
bude senátorům k dispozici na webových stránkách AS FF UK nejpozději do
pátku 8.4.2005 do 16:30 a Zpráva hospodářské komise k tomuto materiálu bude
k dispozici na stejném místě nejpozději v pondělí odpoledne. PAS si je
vědomo časové tísně a nepovažuje tento postup za ideální, ale snaží se
dostát usnesení č. 103/8 a související diskusi, v níž zazněly výzvy ke
zkrácení doby mezi přijetím rozpočtu UK a rozpočtu FF UK.Zapsal: Hon
Kontrolovali: Herman, Zemánek