Minulá volební období

Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu FF UK ze dne 14.10.2004

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu FF UK ze dne 14.10.2004

Přítomni : L. Bareš, M. Beneš, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Lyčka, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hron, K. Chamonikolas, J. Chromý, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, K. Volná.

Omluveni : J. Bouzek, M. Kovář, G. Maiello, J. Wiendl, J. Hon, J. Januška, J. Šlerka, L. Takács.

Hosté: PhDr. J. Jindrová, doc. PhDr. J. Králová, proděkanky; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, PhDr. V. Novotný, AS UK; doc. PhDr. I. Jakubec, předseda SK; M. Křížková, Mgr. D. Vondráčková.

Zasedání zahájil v13:35 předseda ASFFUK doc.Zemánek, který je také vcelém průběhu řídil.

Předsednictvo předložilo vpozvánce senátu tento návrh programu zasedání:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 5. jednání AS.

 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (bakalářský SP sociální politika a sociální práce, SO sociální práce; magisterský navazující SP sociální politika a sociální práce, SO sociální práce; magisterský navazující SP filozofie, SO filozofie; bakalářský SP filozofie, SO filozofie).

 4. Novelizace Statutu FF UK.

 5. Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

 6. Kontrola čerpání rozpočtu FF UK k31.8.2004.

 7. Delegování zástupce SK AS na konkurs na výměnné studentské pobyty.

 8. Různé.

1) Schválení programu jednání

Předseda P.Zemánek vúvodu přivítal hosty jednání a tlumočil omluvu pana děkana, který se neúčastní jednání AS FF UK zdůvodu urgentní zahraniční cesty. Tlumočil též děkanovo sdělení, že dopis kol. Veroniky Forkové se řeší na příslušném oddělení fakulty. Předseda Zemánek také informoval o případu únosu studentky FF UK Miriam Jevíkové, který kol. Kryštof Chamonikolas navrhl projednat vpřidaném bodu jednání scílem iniciovat otevřený dopis AS, a dodal, že by se kprojednání případu dostavila lépe informovaná doktorandka zFSV Martina Křížková. Kol. Kalivoda navrhl tento případ zařadit jako čtvrtý bod jednání AS.

Návrh byl přijat (hlasování 21-0-0) a poté schválen upřesněný program jednání (hlasování 21-0-0):

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 5. jednání AS.

 3. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (bakalářský SP sociální politika a sociální práce, SO sociální práce; magisterský navazující SP sociální politika a sociální práce, SO sociální práce; magisterský navazující SP filozofie, SO filozofie; bakalářský SP filozofie, SO filozofie).

 4. Projednání akcí na podporu záchrany unesené studentky Miriam Jevíkové

 5. Novelizace Statutu FF UK.

 6. Návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FF UK.

 7. Kontrola čerpání rozpočtu FF UK k31.8.2004.

 8. Delegování zástupce SK AS na konkurs na výměnné studentské pobyty.

 9. Různé.

Ad 2. Schválení zápisu minulého jednání

Předseda Zemánek omluvil předsednictvo za pozdní předložení zápisu, zčehož vyplynulo málo času na připomínky. Kol. Martínek upozornil na faktickou chybu (kol. Linka není doktor, ale magistr), jiné připomínky nebyly. Zápis byl poté schválen 21-0-0.

Předseda Zemánek připomněl problémy sformou a mírou podrobností zápisu, konstatoval také, že zápisy zjednání AS jiných fakult UK jsou podstatně stručnější (poslední zápis AS FF UK má 21 stran!). Informoval o jednání PAS vtéto věci a na jeho základě navrhl vrátit se kpůvodnímu úmyslu krátkých věcných zápisů stím, že kompletní jednání je zachyceno akustickou nahrávkou. Kol. Kalivoda dodal, že podrobné zápisy byly důsledkem mnoha připomínek, vnichž diskutující chtěli zaznamenat své výstupy vúplnosti a formální přesnosti, což nebyla praxe minulého AS FF UK. Vzhledem ktomu, že kproblému nevznikla diskuse, předseda Zemánek konstatoval, že další zápis bude proveden co nejstručnější formou, která nebude zachycovat diskusi vúplnosti, ale pouze hlavní podněty a témata.

Ad 3. Akreditace

Diskuse kpředloženým návrhům akreditací nebyla. Na návrh předsedy Zemánka se AS FF UK dohodl na osvědčené praxi hlasovat o návrhu akreditací vcelku.

Předseda Zemánek proto navrhl následující usnesení:

Usnesení č. 65: AS FF UK nemá námitek kžádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu sociální politika a sociální práce, obor sociální práce, studijní obor sociální práce. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 66: AS FF UK nemá námitek kžádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího studijního programu sociální politika a sociální práce, studijní obor sociální práce. Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 67:AS FF UK nemá námitek kžádosti o prodloužení akreditace magisterského studijního programu filozofie, studijní obor filozofie.

Hlasování 21-0-0.

Usnesení č. 68: AS FF UK nemá námitek kžádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filozofie, studijní obor filozofie.Hlasování 21-0-0.

Ad 4. Projednání akcí na podporu záchrany unesené studentky Miriam Jevíkové

Kolega Chamonikolas seznámil AS shlavními fakty únosu studentky Miriam Jevíkové vprostoru severního Kavkazu: kúnosu došlo včervnu, únosci požadují milion USD, unesená studentka má slovenskou státní příslušnost, bydlí trvale vČR, pracuje vOrganizaci pro pomoc uprchlíkům. Proto ředitel této organizace JUDr. Martin Rozumek požádal AS FF UK dopisem ze 7.10.2004 o „pomoc při oslovení prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, např. prostřednictvím prezidenta ČR nebo jiné významné osobnosti“, neboť se zdá, že ani české a slovenské, tím méně ruské orgány se případem nezabývají adekvátně – proto je třeba vytvořit mediální tlak na vyřešení případu. Zároveň navrhl usnesení, o němž se však nehlasovalo, neboť zdalšího průběhu diskuse vyplynulo jiné řešení situace:

„AS FF UK žádá děkana fakulty prof. Jaroslava Vacka, aby se společně sAS FF UK obrátil otevřeným dopisem na prezidenta republiky a ministra zahraničních věcí a požádal je o přímou intervenci u ruského prezidenta a ruských úřadů směřující k osvobození studentky FF UK Miriam Jevíkové unesené včervnu tohoto roku vSeverní Osetii.“

Kol. Dohalská informovala, že případ již projednával AS UK a přítomný rektor prof. I.Wilhelm přislíbil pomoc při své nadcházející cestě do oblasti Kavkazu. Dodala, že případné aktivity je třeba koordinovat se slovenskými orgány. Informace zjednání AS UK o této věci doplnil kol. Novotný.

Předseda Zemánek vznesl dotaz členům AS, zda souhlasí stím, aby vrozpravě vystoupila též kol.Martina Křížková zFSV, AS jednomyslně souhlasil. M.Křížková poté informovala o již započatých aktivitách ve prospěch unesené studentky.

Vnásledující rozpravě se zvažovala forma a adresát dopisu, zdiskuse vyplynulo řešení formulované především kol. Pelikánem obrátit se nikoli na děkana FFUK, ale otevřeným dopisem na prezidenty České republiky a Slovenské republiky a na ministry zahraničních věcí obou zemí svýzvou, aby iniciovali jednání sruskými partnery o osvobození M.Jevíkové. Děkanovi FF UK nabídnout spolusignování tohoto dopisu. Kol. Pelikán také navrhlpřerušit projednávání tohoto bodu, ustavit malou pracovní skupinu kformulování textu otevřeného dopisu a poté pokračovat vjednání nad tímto textem. Zdůraznil, že je třeba jednat operativně a rychle. Po kratší diskusi byla ustanovena pracovní skupina ve složení kol. Chamonikolas, Křížková a Pilný a návrh kol. Pelikána byl přijat (hlasování 21-0-0). Poté předseda Zemánek přerušil projednávání tohoto bodu.

Ad 5. Novelizace Statutu FF UK

Kol. Kalivoda za legislativní komisi vysvětlil navrhované změny Statutu FF UK změnami vyššího univerzitního předpisu. Vkrátké diskusi nepadly žádné protinávrhy. Na základě návrhu legislativní komise navrhl kol. Kalivoda usnesení:

Usnesení č. 69: AS FF UK schvaluje novelizaci Statutu FF UK ve znění předloženém senátu legislativní komisí dne 7.10. 2004.Hlasování 20-0-0.

Ad 6. Návrh nového volebního a jednacího řádu FF UK

Kol. Kalivoda za legislativní komisi FF UK vysvětlil čtyři dílčí změny tohoto předpisu:

a) AS FF UK novelu neschválil na jednání 13. 5. pro pochybnosti kol. Janušky svýkladem termínu „kandidát na děkana“ včl. 8.8. Legislativní komise po pečlivém zvážení navrhuje ponechat vplatnosti původní text.

b) Legislativní komise vreakci na připomínku kol. Janušky navrhuje drobné formulační změny vnásledujících článcích 8.9. – 8.11.

c) Legislativní komise navrhla přijmout výhrady legislativní komise UK ohledně možnosti doktorandů zvážit, zda chtějí volit a být voleni vkurii učitelů nebo studentů

d) Legislativní komise navrhla odstranit technický lapsus svolbou volební komise včl. 16.7. zavedením jediné veřejné volby o personáliích (tajná volba by mohla další postup zcela paralyzovat).

Žádný člen AS FF UK nevznesl námitku, proto kol. Kalivoda navrhl usnesení:

Usnesení č. 70:AS FFUK ruší Volební a jednací řád ASFFUK vsoučasně platném znění a schvaluje nový Volební a jednací řád FFUK ve znění předloženém senátu legislativní komisí FFUK dne 7.10.2004. Hlasování 21-0-0.

Ad 7. Kontrola čerpání rozpočtu FF UK k31.8.2004

Kol. Beneš seznámil členy AS FF UK s projednáním Zprávy o čerpání rozpočtu FF UK k31.8.2004, kterou předložil tajemník FF UK Ing. M.Marcolla, vhospodářské komisi 8.9.2004. Ta se bohužel sešla pouze ve dvou členech (kol. Beneš a Šlerka). Za hlavní problém označil propad rozpočtu zhlavní činnosti, který je však spíše technickým problémem účetnictví. Dále se zajímali o vliv změn DPH na financování vedlejších činností fakulty, požádali Ing. Marcollu a Mgr. Vondráčkovou o podrobný rozpis položek, který je ke zprávě přiložen. Na podnět kol. Šlerky se zabývali i čerpáním Stipendijního fondu. Konstatovali, že průběh čerpání odpovídá rozpočtu a záměrům fakulty a doporučují AS FF UK zprávu přijmout.

Ing. Marcolla se vzápětí dostavil kjednání spolu svedoucí ekonomického oddělení FF UK Mgr. Dagmar Vondráčkovou a zodpověděli dotazy vznesené vdiskusi:

a) Vyjasnili termíny investiční a neinvestiční výdaje, které, jak se ukázalo, jsou ve zprávě použity nepřesně a vlastně se již ani nepoužívají (kol. Polák, Herman, Zemánek.

b) Vyjasnili způsob financování (včetně nájmu) depozitáře vHostinném (sbírka sádrových odlitků antických plastik) (kol. Polák).

c) Hlavní diskuse se vedla o čerpání prostředků základních součástí fakulty (kol. Volná, Zemánek, Kera, Beneš, Chamonikolas, proděkanka Jindrová) a vyústila v požadavek na hospodářskou komisi pořídit srovnávací přehled financování základních součástí fakulty za maximálně možný počet uplynulých let, neboť existuje obava znerovnoměrných dotací. Diskutovalo se také o kritériích pro přidělování výše provozních prostředků (Ing. Marcolla – vypočítávají se podle počtu zaměstnanců, studentů a doktorandů), o potřebě zveřejňovat nejen provozní prostředky základních součástí (jsou na webu), ale také „investice“ do jednotlivých pracovišť. Mgr. Vondráčková upozornila, že by to vyžadovalo zavést střediskové čerpání rozpočtu, vsoučasnosti je rozloženo do množství různých podúčtů. Souhrnné čerpání je ale kdispozici, ovšem je objemné a tudíž těžko přehledné.

d) Kol. Herman upozornil na výrazné disproporce mezi nízkou rozpočtovanou částkou a vysokou částkou čerpání např. v položce cestovné, což Mgr. Vondráčková vysvětlila skutečností, že rozpočet se týká pouze hlavní činnosti fakulty a cestovné se financuje zejména zgrantů a dalších vedlejších zdrojů. Kol. Herman proto vznesl dotaz, zda by hospodářská komise nemohla navrhnout jinou metodiku projednávání rozpočtu a čerpání rozpočtu tak, aby AS jednal nikoli jen o položkách a technice účtování, ale především o vnitrofakultní politice sestavení rozpočtu.

Poté předseda Zemánek uzavřel diskusi a AS jednal o třech navržených usneseních:

Usnesení č. 71: AS FF UK bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu Filozofické fakulty k31.8.2004, jak byla předložena tajemníkem FF UK a jak ji doporučila hospodářská komise. Hlasování 22-0-1.

Usnesení č. 72: AS FF UK žádá hospodářskou komisi, aby uvážila možnost publikace údajů o investičních akcích fakulty na webu fakulty za co nejdelší dobu do minulosti.

Hlasování 14-2-7.

AS FF UK pověřuje hospodářskou komisi, aby navrhla srozumitelný způsob prezentace rozdělování financí jednotlivým katedrám a ústavům.

Hlasování 10-6-7, návrh nebyl přijat

Dokončení Ad 4. Projednání akcí na podporu záchrany unesené studentky Miriam Jevíkové

Kol. Pilný seznámil členy AS FF UK sdopisem, který pracovní skupina koncipovala jako stručnou naléhavou výzvu. Znovu se diskutovalo o adresátech dopisu (kol. Bareš, Herman) a o tom, zda dopis má být otevřený nebo nikoli (kol. Pelikán, Polák, Kalivoda, Herman, Kera). Předseda Zemánek nechal hlasovat o tom, zda dopis má být otevřený: hlasování 22-0-1, návrh byl přijat.

Proděkanka Jindrová potvrdila zjednání kolegia děkana předběžný souhlas s případným spolusignováním dopisu panem děkanem, a sice začátkem následujícího týdne, kdy se pan děkan vrátí ze zahraniční cesty. Zdiskuse vyplynulo, že toto prodlení je únosné, pokud by pan děkan nechtěl dopis podepsat vtomto znění, bude dopis odeslán pouze spodpisem AS FF UK.

Kol. Oerter znovu otevřel otázku role pana rektora vcelém případu, zdiskuse vyplynulo, že jde o dvě nezávislé cesty ktémuž cíli (předseda Zemánek).

Vobsáhlé diskusi seprojednával nově navržený text dopisu, kol. Kalivoda a Pelikán navrhli vypustit netaktické formulace (komentování situace a kritika ruských úřadů pro liknavost), sčímž členové AS FF UK souhlasili, dále se ze stejných důvodů projednával způsob začlenění ruského prezidenta do textu (kol. Pelikán, Chamonikolas, Volná, Herman) a byla odmítnuta dvojí verze dopisu (upravená pro Slovensko), kol. Bareš a Novotný upozornili na dodržení formálních zvyklostí dopisu (oficiální název FF UK apod.).

Poté kol. Chamonikolas přečetl definitivní znění dopisu:

Vážený pane prezidente/Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Miriam Jevíkové, která byla v květnu tohoto roku unesena vSeverní Osetii a je nyní vohrožení života. Únosci opakovaně kontaktovali českou Organizaci pro pomoc uprchlíkům, s níž Miriam spolupracuje, apožadují výkupné ve výši 1 milion USD. Miriam je občankou Slovenské republiky, dlouhodobě žije a studuje vPraze.

Naléhavě Vás proto žádáme o urychlené oslovení nejvyšších ruských představitelů včetně prezidenta Vladimíra Putina v zájmu záchrany života Miriam Jevíkové.

Předem Vám velice děkujeme za Vaši pomoc.

Předseda Zemánek dal hlasovat o usnesení:

Usnesení č. 73: AS FF UK souhlasí sotevřeným dopisem ve věci unesené studentky FF UK Miriam Jevíkové. Hlasování: 22-0-1.

Usnesení č. 74: AS FF UK ukládá PAS, aby o tomto otevřeném dopisu informoval rektora UK a PAS UK a získal případné informace vtéto věci.Hlasování 17-0-0.

Ad 8. Delegování studentského zástupce

Na základě návrhu studentské kurie, kněmuž nebyla žádná diskuse, dal předseda Zemánek hlasovat o usnesení:

Usnesení č. 75: AS FF UK souhlasí s tím, aby vzahraniční komisi zastupoval 2.11. zástupce SK AS Leu Takács Jan Hron. Hlasování 14-0-3.

Ad 9. Různé

Kol. Polák upozornil na nefunkčnost způsobu studentských evaluací na FF UK, která podle něho vyplývá ztechnických, ale zřejmě i jiných problémů. Vyplnit evaluační formulář na webu fakulty je složité, přestože byly technické problémy sodesíláním dotazníku po upozornění proděkanky Králové odstraněny. Kol. Polák měl připravený návrh usnesení, který však už pro neusnášeníschopnost AS FF UK nebylo možné projednat. Na podnět reagovala proděkanka Králová upozorněním, že systém je možné posuzovat až po dokončení tohoto kola evaluací, což bude nejdříve vlistopadu, spíše až vprosinci, proto navrhla, aby se problémem zabýval AS na lednovém zasedání.

Předseda Zemánek poté ukončil jednání AS FF UK.

Zapsali: Hron, Herman

Schválil:

AS UK FF schválil dne: