Minulá volební období

Zápis z 21. jednání AS FF UK 9. 2. 2006

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 
Přítomni:
L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Lyčka, G.
Maiello, J. Musil, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, P. Šrámek, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P.
Zemánek, A. Čmejrková, T. Havelková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. Kaplický, R.
Schich, J. Šlerka, K. Volná.

Omluveni:
F. Martínek, P. Polák, L. Takács.

Neomluveni:
D. Kera, J. Nedvěd.

Hosté:
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. Jana Králová, CSc., doc. PhDr. Olga
Lomová, CSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. PhDr. J. Vacek, CSc., prof. PhDr. Marie
Dohalská, AS UK; prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Šárka Maroušková, Zuzana Fialová,
Alexandr Guha, Markéta Poláková. 1. Schválení programuPAS navrhlo na svém zasedání tento program jednání AS:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 19. a 20. jednání AS FF UK
3. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK
4. Vyjádření AS FF UK k návrhu na proděkany
5. Schválení návrhu personálního složení Vědecké rady FF UK
6. Různé (informace o stížnosti na průběh voleb, podané AS UK)
7. Informace o stížnosti na průběh voleb, podané AS UKKol. Chromý navrhl zařadit do programu zasedání bod „Vyhlášení výsledků voleb do FF UK na
období 2006-2008“. Z krátké diskuse kol. Chromého, Zemánka a Šlerky potom vyplynulo, že by
se AS v rámci tohoto bodu měl zabývat i výzvou AS UK k opakování voleb. Na návrh kolegy
Šlerky byl tento bod zařazen na 3. místo v programu.Program byl pak schválen v následující podobě:
1. Schválení programu
2. Vyhlášení výsledků vleb do FF UK na období 2006-2008
3. Schválení zápisu z 19. a 20. jednání AS FF UK
4. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK
5. Vyjádření AS FF UK k návrhu na proděkany
6. Schválení návrhu personálního složení Vědecké rady FF UK
7. Různé (informace o stížnosti na průběh voleb, podané AS UK)
8. Informace o stížnosti na průběh voleb, podané AS UKHlasování: 21-0-2

2. Schválení zápisů z 19. a 20. jednání AS FF UK


Na dotaz kol. Maiella, zda jsou návrhy zápisů k dispozici, odpověděl kol. Zemánek, že byly
vyvěšeny na internetu.
Kol. Volná požádala, aby byla ve 4. odstavci 3. bodu zápisu z 20. jednání změněna věta „Kol.
Volná vysvětlila, že šlo o základní informace k volbám, které sepsala a vyvěsila sama, a to tak,
že reagovala na změny vyplývající z mimořádného jednání AS FF UK“ na: „Kol. Volná
vysvětlila, že šlo o základní informace k volbám a k pravidlům vylepování plakátů. Dodala, že
jakmile mimořádné jednání AS FF UK vyjasnilo, podle kterého VJŘ volby probíhají, výrazně
přeškrtla informaci zapovídající agitaci v den voleb podle nového VJŘ a připojila k ní i
zdůvodnění.“ Kol. Herman k tomu dodal, že z tohoto rozšíření vypadla informace o tom, že se
jednalo o text, který sepsala a vyvěsila kol. Volná. Kol. Volná nato své rozšíření doplnila ve
smyslu poznámky kol. Hermana takto: „Kol. Volná vysvětlila, že šlo o základní informace
k volbám a k pravidlům vylepování plakátů, které sepsala a vyvěsila sama. Dodala, že jakmile
mimořádné jednání AS FF UK vyjasnilo, podle kterého VJŘ volby probíhají, výrazně přeškrtla
informaci zapovídající agitaci v den voleb podle nového VJŘ a připojila k ní i zdůvodnění.“
Toto doplnění bylo schváleno poměrem hlasů 20-0-3
Zápis z 19. jednání byl schválen poměrem hlasů: 21-0-2
Doplněný zápis z 20. jednání byl schválen poměrem hlasů: 21-0-2

3. Vyhlášení výsledků voleb


Kol. Zemánek shrnul vývoj podávání stížností proti výsledkům proběhlých voleb a připomněl, že
se jimi zabýval AS UK na zasedání konaném dne 3. února. Na tomto zasedání vystoupili
stěžovatelé, kol. Zemánek a kol. Eichler jako předseda volební komise. Každá z vystoupivších
stran přednesla svůj pohled na průběh voleb: kol. Zemánek se to podle svých slov snažil před AS
UK popsat tak, jak to slyšel z úst zúčastněných. Dále připomněl svůj e-mail, v němž senátorům
rozeslal usnesení AS UK, které se voleb do AS FF UK týkalo a k němuž připojil některé
poznámky týkající se toho, co podle něj AS UK vedlo ke schválení tohoto usnesení.
Kol. Volná se zeptala, zda PAS FF UK bylo požádáno AS UK o podklady k jednání o tomto
bodu a zda je PAS dodalo. Zeptala se také na to, proč na jednání AS UK nebyl oficiálně pozván
předseda volební komise Patrik Eichler. Na tento dotaz odpověděl kol. Zemánek informací o
tom, že se AS UK na AS FF UK obrátil prostřednictvím svého tajemníka a vyžádal si podklady
pro své jednání. Nato dostal usnesení, která reagovala na projednané stížnosti, znění těchto
stížností, všechny volební protokoly, odpověď volební komise na dotyčné stížnosti, návrh zápisu
z 19. jednání AS FF UK a tu část návrhu zápisu z 20. jednání, která se týkala průběhu voleb. AS
UK všechny tyto informace obdržel ve čtvrtek 2. února. PAS si ovšem nemohlo být jisto, zda se
tento bod na program jednání AS UK skutečně dostane. Kol. Zemánek dostal pozvánku na
nadcházející zasedání standardně jakožto předseda AS FF UK a na jednání se dostavil. Kol.
Eichlera nezval, protože jsem se domníval, že všechny relevantní informace dostal AS UK
písemně, a neměl pocit, že by přítomnost kol. Eichlera na jednání AS UK byla nutná. Kol.
Zemánek v té souvislosti také připomněl, že dotyčný bod byl na program jednání zařazen až
v průběhu jednání AS UK.
Kol. Oerter položil dotaz týkající se nutné třicetiprocentní účasti, na niž se odvolávala stížnost
podaná AS UK. Kol. Maiello vyzval k odpovědi kol Kalivodu, podle jeho názoru bylo však již
na toto téma řečeno vše a nechce se opakovat.
Podle kol. Hermana jde v tomto bodě o to, zda se AS FF UK rozhodne reagovat vstřícně vůči AS
UK, nebo zda si bude stát na svém. AS UK nemůže AS FF UK nic nařídit, ale doporučení mu dát
může. AS FF UK podle kol. Hermana jednal o věcech, které jsou na hraně, nebo dokonce za
hranou legislativy. Během jednání o průběhu voleb se podle něj jen hromadí další chyby, a tak se
zasazuje o vyslyšení výzvy AS UK, o zrušení výsledků a vypsání voleb nových. Kol. Herman se
při té příležitosti také zeptal, kdo je autorem textu, v němž jsou mezi osobami stojícími podle
autora ve střetu zájmů i ti, kteří pro potvrzení výsledků voleb nikdy nehlasovali – např. sám kol.
Herman nebo kol. Beneš.
Josef Šlerka připomněl, že projednávané téma už bylo prodiskutováno na minulých zasedáních, a
upozornil na soupis argumentů pro neopakování voleb, který vypracoval dohromady s kol.
Chromým.
Kol. Chromý v té souvislosti upozornil na návrh, který zmíněný dokument obsahuje, totiž pověřit
PAS FF UK, aby na základě posledních jednání vytvořilo důvodovou zprávu shrnující
argumenty pro nepakování voleb, které padly na minulých zasedáních AS FF UK, a zaslalo ji AS
UK. Z dokumentu přečetl následující návrhy usnesení:
AS FF UK považuje výzvu AS UK za neodůvodněnou a toto své stanovisko dokládá důvodovou
zprávou adresovanou akademické obci FF UK a PAS UK.
AS FF UK pověřuje PAS FF UK vytvořením důvodové zprávy odůvodňující nepřijetí výzvy AS
UK k opakování voleb. Důvodová zpráva bude sepsána na základě předchozích jednání AS FF
UK, konkrétně 3. 1. 2006, 12. 1. 2006 a 9. 2. 2006.
Kolega Chromý pak jménem svým a kol. Šlerky požádal Patrika Eichlera o vyhlášení výsledků
voleb do AS FF UK.
Kol. Hon se vyjádřil podiv nad tím, že PAS dostává za úkol vysvětlit něco na základě zprávy,
která ještě neexistuje – že se tedy má nejdřív přijmout oficiální stanovisko a podle něj se má
vytvořit důvodová zpráva. Navíc je podle kol. Hona z předchozích debat zřejmé, že stanovisko
neopakovat volby nesdílejí všichni členové PAS, a tak těžko mohou podobné stanovisko hájit
důvodovou zprávou.
Kol. Oerter ocitoval z protokolu o výsledku voleb do AS FF UK údaj, že se prvního kola voleb
do kurie akademických pracovníků zúčastnilo 186 z 526 oprávněných voličů, tedy 35,36 %.
Kol. Volná v reakci na poznámku kol. Hermana uvedla, že text, o němž mluví, byl podepsán a že
podle jejího stanoviska se do střetu zájmů dostávají všichni, kdo byli ve volbách znovuzvoleni a
nyní rozhodují o výsledku těchto voleb. To samé platí i pro zástupce ze studentské kurie a i o nich se na nástěnce v tomto smyslu jmenovitě psalo.
Podle kol. Hermana by bez takových textů bylo na FF lépe. Znovu připomněl, že AS v této
otázce rozhoduje o tom, jestli bude chtít zareagovat na výzvu AS UK vstřícně, nebo ne – i za
cenu toho, že zruší svá předchozí, jednou již odůvodněná rozhodnutí.
Kol. Chromý v reakci na poznámku kol. Hona upřesnil, že vypracování oné důvodové zprávy
nezávisí na ničím stanovisku: má jít jen o sepsání důvodů, o kterých AS FF UK jednal. Proto je
také možné tuto zprávu sepsat i na základě takového usnesení, které bylo navrženo. Kol. Chromý
dále poznamenal, že pokud jde o nástěnku, souhlasí s kol. Hermanem, ale nepatří to podle něj do
právě projednávaného bodu zasedání – kompetentním orgánem pro posouzení této problematiky
by podle něj byla etická komise.
Kol. Hron se zeptal, zda je v případě opakování voleb nutné opakovat je celé nebo zda je možné
je opakovat jen v jedné kurii.
Kol. Šlerka navrhl ukončit diskusi.
Senát tento návrh schválil, a před koncem diskuse ještě vystoupili senátoři do diskuse již
přihlášení:
Kol. Hon poznamenal, že by před případnými opakovanými volbami měla být dostatečně
vyjasněna pravidla jejich průběhu.
Kol. Bouzek varoval před vytvořením napětí mezi AS FF UK a AS UK.
Kol. Maiello v technické poznámce poznamenal, že nové volby budou mít podle nového zákona
jen jedno kolo, kol. Kalivoda to označil za omyl a kol. Šlerka upřesnil, že navržené usnesení
má za úkol jen konstatovat již známá fakta, nikoliv postulovat nové stanovisko.
Kol. Pelikán upozornil na to, že příslušné předpisy AS FF UK v dané situaci nepovolují AS FF
UK zrušit volby a vyhlásit nové: takovým krokem by se AS FF UK podle něj dostal do právně
pochybné situace.
Senát pak hlasoval o tomto návrhu usnesení kol. Hermana:
AS FF UK na základě výzvy AS UK anuluje výsledky voleb do AS FF UK a vyhlašuje nové
volby do AS FF UK, a to proto, aby zamezil jakýmkoli pochybnostem o volebním období senátu
2006-2008.
Ještě předtím však hlasoval AS FF UK o protinávrhu, sestaveném spojením návrhů kol.
Chromého a Šlerky. Tento protinávrh AS FF UK schválil jako usnesení:

Usnesení č. 207
AS FF UK považuje výzvu AS UK za neodůvodněnou a toto své stan
ovisko dokládá

důvodovou zprávou adresovanou akademické obci FF UK a PAS UK. AS FF UK pověřuje
PAS FF UK vytvořením důvodové zprávy odůvodňující nepřijetí výzvy AS UK k
opakování voleb. Důvodová zpráva bude sepsána na základě předchozích jednání AS FF


UK,
konkrétně 3. 1. 2006, 12. 1. 2006 a 9. 2. 2006.

Hlasování: 15-4-7
Kol. Bareš poté vyhlásil výsledky voleb do učitelské kurie AS FF UK, kol. Eichler do kurie
studentské.

4. Návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK


Jako první představil svůj návrh bývalý děkan prof. Vacek. Zdůraznil přitom, že jeho výsledná
podoba, která z 31 členů senátu dává 18 hlasů zástupcům učitelské a 13 zástupcům studentské
kurie, je vstřícná, a navíc navržená po dohodě s novým děkanem dr. Stehlíkem. Vyjádřil
přesvědčení, že je to návrh, který je v zájmu FF UK.
Dr. Stehlík odůvodnil svůj návrh prodlužující funkční období děkana ze 3 na 4 roky tím, že jde o
krok, který uvádí vnitřní předpisy FF do souladu s novou legislativou.
Kol. Kalivoda shrnul proces vzniku těchto návrhů a představil stanovisko legislativní komise
k oběma návrhům, a to jako většinové, nikoliv však jednotné: věcné záměry těchto návrhů jsou
podle tohoto stanoviska správné, pokud jde však o změnu VJŘ, ta vyžaduje ještě hlubší diskusi,
zejména by měla být podrobněji stanovena elektronická podoba voleb. Změna VJŘ by tedy měla
být podle většinového stanoviska legislativní komise důsažnější i důslednější. Kol. Čmejrková,
členka legislativní komise, kol. Kalivodu doplnila v tom smyslu, že nový VJŘ si bude ještě žádat
hlubších změn i v souvislosti s nově schváleným vysokoškolským zákonem. Proto by neměl AS
FF UK požadovat po AS UK, aby posuzoval v tuto chvíli dílčí změny VJŘ FF UK, když už teď
je známo, že tyto změny budou muset být ještě doplněny.
Kol. Lyčka navrhl, aby AS projednal každý z návrhů zvlášť, kol. Hon tento návrh doplnil o to,
aby se nejdřív projednal návrh dr. Stehlíka, neboť se mu to jeví jako návrh méně problematický,
a proto k projednání snazší.
Dr. Kalivoda navrhl následující usnesení:
1) AS FF UK na návrh děkana FF UK prof. Jaroslava Vacka mění čl. 6 odst. 3 statutu FF UK
takto: „AS FF UK má 31 členů, z toho 18 z řad akademických pracovníků a 13 z řad studentů.
Své zástupce do senátu volí zvlášť studenti zapsaní na FF UK (‚kurie studentů‘) a zvlášť
akademičtí pracovníci v pracovním poměru na FF UK (‚kurie akademických pracovníků‘).“
2) AS FF UK na návrh děkana FF UK dr. Michala Stehlíka mění čl. 9 odst. 3 statutu FF UK
takto: „Funkční období děkana je čtyřleté a začíná dnem, ke kterému byl do této funkce
jmenován. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše po dvě po sobě bezprostředně
jdoucí funkční období.“
3) AS FF UK žádá děkana FF UK, aby předložil AS FF UK návrh na aktualizaci vnitřních
předpisů FF UK vzhledem k platnému znění zákona o vysokých školách a s ohledem na
současné potřeby FF UK.
4) AS FF UK žádá děkana FF UK, aby v rámci této novelizace navrhl změnu vnitřních předpisů
FF UK, která by umožnila konat volby do AS FF UK elektronickým způsobem.
Kol. Chromý v následující diskusi upozornil na to, že pokud AS přijme navrženou změnu Statutu
FF UK, ale nikoliv už změnu VJŘ, dostanou se tyto předpisy do vzájemného rozporu.
Podle kol. Kalivody odpověděl má právě to vyřešit 3. bod návrhu usnesení. Kol. Zemánek
k tomu doplnil, že statut je ostatním předpisům nadřazen, a proto se mu tyto předpisy musejí
přizpůsobit.
Podle kol. Hona je v tom, k čemu dospěla legislativní komise, nesoulad, protože na jednu stranu
se přiznává, že je třeba hlubších změn, na stranu druhou však byla navržena pouze změna dílčí.
Dílčí změna by se podle něj schvalovat neměla, mj. také proto, že je zřejmé, že ostatní nutné
změny bude muset schválit až příští AS. Ten by měl však podle kol. Hona rozhodnout
komplexně o všem.
Kol. Hron upozornil na text, v němž spolu s dalšími studenty sepsal argumenty pro neschválení
navrhované změny. Pro signatáře tohoto textu je podle něj návrh změny poměru hlasů v AS
nedostatečně zdůvodněn. Současný stav je navíc podle kol. Hrona vyhovující.
Kol. Herman označil v reakci na poznámku kol. Hrona předložený návrh za výsledek dohody
pracovní skupiny, která byla ustanovena na minulém zasedání AS. Upozornil na to, že
stanovisko, které představil kol. Hron, jde proti samému základu dosažené dohody, což ovšem
zabraňuje jakémukoliv pokroku v této věci. Podle kol. Hermana je možné postupovat v intencích
návrhu kol Kalivody, tj. po částech, a začlenit už teď do Statutu FF UK dílčí dohodnuté změny a
položit tak základ dalším krokům.
Kol. Šlerka vyjádřil přesvědčení, že nelze mluvit o zájmech „studentských“ a „učitelských“ –
existují podle něj jen zájmy konkrétních jedinců. Změna poměru hlasů v AS povede podle něj ke
stabilitě při zachování dostatečně silného zastoupení studentů.
Kol. Bouzek připomněl Dlabáčkovo pravidlo, podle něhož se hloupost opticky zmenšuje se
čtvercem vzdálenosti. Někteří senátoři si podle kol. Bouzka dělají příliš velké iluze o některých
jiných univerzitách.
Podle kol. Hona je úvaha kol. Šlerky, který na jedné straně popírá obecně „studentské“ a
„učitelské“ zájmy a na straně druhé chce situaci stabilizovat právě změnou poměru hlasů mezi
studenty a učiteli, logicky chybná.
Kol. Šlerka poukázal na to, že když má de facto každý hlas právo veta, vznikají časté těžko
řešitelné spory. Připomněl v této souvislosti poslední volbu děkana.
Kol. Chromý upozornil v reakci na příspěvek kol. Bouzka na to, že dopis několika studentů
odmítající změnu poměru hlasů v AS nereprezentuje stanovisko všech členů studentské kurie AS
FF UK.
Kol. Hron upozornil na to, že zmíněný dopis reprezentuje stanovisko tří studentů, kteří jsou pod
ním podepsaní. Vyjádřil souhlas s kol. Honem v tom, že změna poměru hlasů nemusí
automaticky vést k větší stabilitě. Vyjádřil přesvědčení, že studenti v senátu nepředstavují
jednolitou masu, se kterou by se nedalo jednat.
Kol. Kaplický vyslovil pochybnosti nad uspěchaným způsobem projednávané změny poměru
hlasů v senátu – což nezpochybňuje možnou oprávněnost takové změny. Vyslovil se pro
provedení komplexní změny VJŘ.
Podle kol. Zemánka jsou ve zmíněném dopise studentů argumenty pro změnu poměru hlasů
v AS FF UK převráceny. Ohradil se také proti tvrzení objevivšímu se na studentské senátní
nástěnce, podle něhož někteří pedagogové začali uvažovat o změně poměru hlasů v AS po volbě
děkana. To je totiž pravda jen částečná: někteří učitelé na to mysleli už dávno, a podle
přesvědčení kol. Zemánka to autorka zmíněného textu věděla. Proto je zmíněné tvrzení
manipulativní. A právě taková tvrzení přispívají k vyhrocení současné situace. Kol. Zemánek
dále vyjádřil přesvědčení, že předložené zdůvodnění změny poměru hlasů je racionální, a
souhlasil s kol. Šlerkou v tom, že tato změna na základě obecně platných principů musí vést ke
stabilizaci.
Kol. Herman obhajoval dílčí změny předpisů, protože podle něj je jen tak možné vůbec postoupit
kupředu. Připomněl, že myšlenka změny poměru hlasů v AS byla poprvé vyslovena zástupcem
studentské kurie, a vyslovil se pro to, aby senát dotáhl do konce to, co započal.
Kol. Hon poznamenal to, že si nevybavuje, že by s dotyčným návrhem přišli studenti. V reakci
na poznámku kol. Hermana poznamenal, že pokud má AS nějaký problém dořešit, pak to nelze
učinit částečným řešením.
Kol. Šlerka uvedl, že s myšlenkou na změnu poměru hlasů v AS přišel on, a to v reakci na
způsob získávání hlasů pro volbu děkana. Kandidáti mají podle něj v současném systému úzký
manévrovací prostor, a proto také menší prostor pro provádění potřebných reforem. Tento senát
by měl změnu přijmout z toho důvodu, že ten příští k tomu bude mít podle kol. Šlerky menší vůli
pro další zájmy, které u něj lze očekávat.
Kol. Bouzek zařadil situaci AS FF UK do širších světových a dějinných souvislostí.
Kol. Lyčka seznámil senátory s výsledkem svého bleskového průzkumu mezi pedagogy ÚFaR.
Ti se domnívají, že sice dnešní podoba AS FF UK je pozůstatkem revolučních dob – které však
podle nich na FF UK ještě zcela neskončily, a proto doporučují současné nastavení zachovat.
Není důvod měnit statut uspěchaně, měl by o tom rozhodnout až příští senát.
Kol. Maiello se pozastavil nad tvrzením v již zmíněném dopise tří studentů o tom, že nový
děkan byl zvolen proti vůli některých pedagogů. Zároveň litoval, ze zazněly rasistické výroky vůči jeho osobě.
Kol. Eichler vyjádřil přesvědčení, že kýžené změny v přepisech fakulty bude možno provést i ve
spolupráci příštího AS s děkanem dr. Stehlíkem a že by diskuse nad touto změnou měla ještě
pokračovat, a to i veřejně.
Kol. Hron upozornil na to, že i poměr hlasů 18:13 může být nestabilní. Návrh na takovou změnu
navíc snižuje odpovědnost studentů.
Kol. Chromý podpořil kol. Šlerku v tom, že navrhovaná změna zvýší stabilitu AS. Případná
veřejná diskuse může podle kol. Chromého být i ke škodě věci.
Debatu uzavřel kol. Machát shrnutím argumentů proti navrhované změně a upozorněním na to, že ve chvíli, kdy při volbě děkana může rozhodnout jeden jediný hlas, každý zvažuje své důvody mnohem odpovědněji, než když je předem narýsovaná nějaká většina. Kol. Kalivoda pak ještě jednou přečetl svůj návrh usnesení, načež se AS FF UK shodl, že bude o
jednotlivých bodech návrhu hlasovat jako o zvláštních návrzích usnesení, a to v tajné volbě, při
které mají všichni senátoři povinnost označit své hlasovací lístky na určeném místě za plentou.
Za účelem této volby ustanovil AS FF UK volební komisi ve složení kol. Čmejrková, kol.
Wiendl a kol. Hon.
AS FF UK na návrh děkana FF UK prof. Jaroslava Vacka mění čl. 6 odst. 3 statutu FF UK takto:
„AS FF UK má 31 členů, z toho 18 z řad akademických pracovníků a 13 z řad studentů. Své
zástupce do senátu volí zvlášť studenti zapsaní na FF UK (‚kurie studentů‘) a zvlášť akademičtí
pracovníci v pracovním poměru na FF UK (‚kurie akademických pracovníků‘).“
15-7-4 – neschváleno

Usnesení č. 208
AS FF UK na návrh děkana FF UK dr. Michala Stehlíka mění čl. 9 odst. 3 statutu FF UK
takto: „Funkční období děkana je čtyřleté a začíná dnem, ke kterému byl do této funkce
jmenován. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše po dvě po sobě
bezprostředně jdoucí funkční období.“


25-0-1

Usnesení č. 209
AS FF UK žádá děkana FF UK, aby předložil AS FF UK návrh na aktualizaci vnitřních
předpisů FF UK vzhledem k platnému znění zákona o vysokých školách a s ohledem na
současné potřeby FF UK.


22-1-3

Usnesení č. 210
AS FF UK žádá děkana FF UK, aby v rámci této novelizace navrhl změnu vnitřních
předpisů FF UK, která by umožnila konat volby do AS FF UK elektronickým způsobem.


24-1-1

5. Vyjádření AS FF UK k návrhu na proděkany


Děkan dr. Stehlík představil svou koncepci proděkanského týmu: chce mít 5 proděkanů, z nichž
zatím mohl do úřadu uvést 3, které také představil senátu: prof. Jiřího Kuthana jako proděkana
pro vědu, prof. Janu Královou jako proděkanku pro studium a doc. Olgu Lomovou jako
proděkanku pro zahraničí. Ostatní představí na příštím jednání AS FF UK. Zdůraznil, že chce,
aby fakulta byla silná ve výzkumných záměrech. Studijní reforma jeho vedení se bude týkat
především akreditací, zavádění strukturovaného studia a agendy a s ní souvisejícího
informačního systému. V sektoru zahraničí chce především výrazně zfunkčnit zahraniční
oddělení a uvést akreditace do kompatibility se zahraničím. Pokud jde o formální záležitosti, byli
všichni tři navržení proděkani pověřeni funkcí 1. února. Jmenováni budou po vyjádření AS.
Jako první se představila prof. Jana Králová. Uvedla, že chce navázat na předchozí období,
přičemž pro další existenci fakulty představuje prioritu oblast akreditací. Důležité bude
prohloubit spolupráci s oddělením vědy, přičemž důraz bude kladen na kvalifikační postupy a
termíny pro podávání akreditací – fakultu čeká rozsáhlá reakreditace. Další prioritu představuje
rozšiřování studia v cizím jazyce. V rámci reformy studia je podstatné zavádění strukturovaného
studia a širších bakalářských specializací. Po technické stránce věci bude důležitá spolupráce s
proděkanem pro informační zdroje – informace by se měly stát uživatelsky přátelštějšími. Měla
by být podporována studentská publikační činnost a posilování účelových stipendií. Studentské
evaluace by se měly stabilizovat, a to prostřednictvím nastavení standardního systému v
elektronické podobě. V oblasti příjmů fakulty by se měl klást větší důraz na celoživotní
vzdělávání, podstatnou roli budou hrát také peníze z evropských zdrojů. Kurzy na FF by se také
měly zapojit do struktur EU.
Doc. Olga Lomová v rámci svého představení ocenila fungování programu Erasmus, za
problematickou označila otázku kreditů. Zdůraznila návaznost na práci předchozí proděkanky dr.
Bozděchové. Jako hlavní problém vidí tok informací a neujasněnost kritérií při posuzování
žádostí o zahraniční stipendia. Ráda by ve spolupráci s proděkanem pro informační zdroje
zlepšila dohledatelnost informací. Za velký dluh označila absenci přehledných informačních
materiálů v cizích jazycích. Svou práci vidí v dotažení a zpřesňování jednotlivých oblastí
činnosti své předchůdkyně.
Prof. Jiří Kuthan na úvod zrekapituloval své dosavadní působení ve strukturách UK. Připomněl
tradiční prestiž FF UK v oblasti vědy, vědecká činnost podle něj tvoří páteř výuky. Poukázal na
souvislost vědecké činnosti a financování FF. Vědecká rada má podle něj být efektivnější než
dosud, aby se urychlila habilitační a profesorská řízení. Na druhé straně je nezbytné, aby se
úroveň habilitací a profesur zvýšila a aby před VR nepřicházely sporné případy, které poškozují
dobré jméno FF. Vyjádřil odhodlání podporovat vědeckou činnost ve všech jejích složkách,
přičemž iniciativa má vycházet z jednotlivých kateder a ústavů. Za důležitou prioritu označil
podporu ediční práce, a to i v souvislosti s prezentací výsledků FF, což je jedním z pilířů
hodnocení fakulty. To totiž výrazně ovlivňuje finanční zdroje.
Kol. Oerter vznesl dotaz týkající se financování zbylých dvou proděkanů.
Děkan dr. Stehlík odpověděl, že tuto otázku chce probírat až za měsíc, kdy zbylí proděkani
rozvážou své dosavadní pracovní poměry a budou moci nastoupit do funkce.
Kol. Zemánek upozornil na svůj nesouhlas s programem pana děkana, pokud jde o vědu – ta je
podle něj až na posledním místě. Přitom právě prostředky na vědu se v ČR zvyšují a v úvahu je
třeba také vzít také možnost čerpat prostředky z evropských fondů zaměřených na vědu. Oblast
vědy proto představuje cestu, jak rychle zvýšit rozpočet fakulty. FF se musí na vědu zaměřit,
pokud se chce vyrovnat jiným úspěšným fakultám UK. Samotná orientace na vědu tak ve svém
důsledku (publikační činnost) řeší problém nevyhovujícího kvalifikačního složení fakulty, které
má negativní důsledky jak pro vědu, tak v současnosti především pro výuku v souvislosti
s akreditacemi. Pokud chce FF dostát své proklamované elitnosti, pak by měla změnit formu
výuky a zapojit do vědeckých projektů také studenty magisterského studia.
Děkan dr. Stehlík poznamenal, že v těchto připomínkách nenachází nic, s čím by nesouhlasil.
Prof. Kuthan vyjádřil souhlas s poznámkami kol. Zemánka k oblasti vědy, vyjádřil však
přesvědčení, že pan děkan si je významu vědy dobře vědom. Upozornil na zvyšující se
konkurenci jiných fakult, v níž FF UK bude muset svou pozici obhajovat a prokázat své
dominantní postavení. Připomněl, že souvislost mezi vědeckou činností a financováním zná
velmi dobře ze své činnosti ve VR UK, a vyzdvihl příklad 1. LF UK, kde se díky vědecké
činnosti zdvojnásobil během vedení prof. Svačiny rozpočet na 900 milionů ročně. Sám s tím má
také zkušenost získanou při zakládání pracoviště na jiné fakultě, které má nyní díky vědecké
činnosti fascinující finanční zdroje. Rád by tyto zkušenosti uplatnil i na FF.
Kol. Šlerka se zeptal prof. Kuthana, jak hodlá během svého proděkanství naložit se svou funkcí
vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění na KTF. Prof. Kuthan v odpovědi sdělil, že si tuto
funkci chce ponechat, coby proděkan FF UK se však nechá zastupovat na KTF prof. Roytem.
Kol. Pilný se zeptal prof. Kuthana na jeho postoj ke kritériím hodnocení vědecké činnosti
v oblasti humanitních oborů s ohledem na souměřitelnost s obory jinými.
Prof. Kuthan v odpovědi řekl, že je proti tomu, aby se změkčovala kritéria habilitačních a
profesorských řízení, protože to vede k uplatnění nedostatečně kvalifikovaných pracovníků na
místech, kde mohou bránit mladším pracovníkům s větší kvalifikací v rozvoji. I VR UK se
snažila udržet přísná kritéria. Vyjádřil pochopení pro to, že v oblasti humanitních věd mají tzv.
„impact“ faktory jinou povahu než v jiných vědách, je však přesvědčen o tom, že je možné to
kvalifikovaně zohlednit. Jedná o tom i s prof. Horynou, prorektorem pro vědu UK.
Tuto informaci doplnil děkan dr. Stehlík potvrzením, že prof. Horyna chce docílit „vnitřního
impaktu“, který by rozdíly mezi obory dokázal zohlednit.
Kol. Bouzek zdůraznil důležitost působení pracovníků FF UK mezi kulturní veřejností, a to i
vzhledem k zahraničí.
Děkan dr. Stehlík v reakci AS ubezpečil, že komunikaci FF s veřejností pokládá za důležitou
věc.
Kol. Chromý se zeptal doc. Lomové na její údajné působení ve Straně zelených.
Doc. Lomová potvrdila, že byla členkou této strany a že z ní vystoupila v loňském roce.
Zdůraznila, že je podle ní jakákoliv politická propaganda na akademické půdě nepřístupná.
Kol. Zemánek se zeptal na roli zahraničních koordinátorů, o kterých ve svém programu doc.
Lomová píše: podle něj takovou funkci všechny ústavy nepotřebují a leckde by představovala i
finanční zátěž.
Doc. Lomová odpověděla, že by taková funkce byla užitečná pro větší ústavy s více obory, kde
není v moci vedoucího, aby veškerou zahraniční spolupráci koordinoval sám. Pro proděkanku
pro zahraničí by koordinátoři mohli také představovat prostředníka mezi ní a jednotlivými
ústavy.
Na závěr AS prodiskutoval formu vyjádření se k návrhům na proděkany. Kol. Pelikán v té
souvislosti navrhl následující usnesení:
AS FF UK zaručuje možnost volby za plentou, ale tato možnost není pro hlasující povinná.
To však nebylo přijato při hlasování 13-7-6.
Volby řídila komise jmenovaná pro předchozí tajné hlasování.
Výsledky hlasování:
Prof. Jana Králová: 22 souhlasili, 1 nesouhlasil, 2 se zdrželi
Prof. Jiří Kuthan: 23 souhlasili, 1 nesouhlasil, 1 se zdržel
Doc. Lomová: 21 souhlasil, 3 nesouhlasili, 1 se zdržel
Předseda Zemánek konstatoval, že AS FF UK souhlasí s návrhem děkana na proděkany pro
studium, vědu a zahraničí. 6. Schválení návrhu personálního složení Vědecké rady FF UK

Děkan dr. Stehlík na úvod řekl, že FF od VR odvíjí efektivitu své práce a profesní růst. Proto by
měla VR začít pracovat co nejdřív. S prof. Kuthanem, s nímž návrh na složení VR sestavil, se
děkan dr. Stehlík dohodl na tom, že by VR měla mít 39 členů, z nichž třetinu, tj. 13, by měli
představovat externisté. Do doby zasedání AS FF UK se podařilo potřebné podklady získat od 35
navržených pracovníků. Pan děkan by uvítal, kdyby AS na této schůzi schválil už tuto částečně
obsazenou VR s tím, že na příští schůzi představí zbylé 4 navržené pracovníky – a to proto, aby
mohla VR začít zasedat už od března.
Prof. Kuthan potvrdil, že pan děkan věnoval přípravě návrhu VR velikou pozornost. Je si přitom
vědom potíží, které při sestavování takového orgánu nutně nastávají. Na FF je vysoký počet
ústavů a oborů, a tak ve VR nemohou být zástupci všech. Návrh byl proto vypracován ve snaze,
aby byly ve VR v odpovídajícím počtu zastoupeny všechny hlavní segmenty studia na FF.
Navržená VR skýtá podle prof. Kuthana záruku, že VR bude funkční. Upozornil také na to, že ne
všichni z oslovených návrh na účast ve VR přijali. Výsledný návrh proto představuje maximum
dosažitelného.
Kol. Oerter vyjádřil svou bezradnost nad tím, že má hlasovat o orgánu, s jehož členy neměl čas
se seznámit.
Prof. Kuthan vyjádřil pochopení pro toto dilema: škálu navržených osobností těžko může každý
znát celou. AS FF UK však podle něj obsahuje dostatečné spektrum osobností na to, aby
jednotliví senátoři mohli podat ke konkrétním navrženým pracovníkům potřebné reference.
Zdůraznil také účast členů AV i jiných univerzit mezi externími členy VR.
Děkan dr. Stehlík doplnil tuto informaci poznámkou, že podklady všech navržených pracovníků
jsou k dispozici u paní Ničové.
Kol. Zemánek vyjádřil pochybnost nad oborovou vyvážeností návrhu. S tím polemizoval děkan
dr. Stehlík, kterého podpořil kol. Bouzek.
Kol. Zemánek upřesnil, že jeho výtka směřovala ke struktuře návrhu, nikoli ke konkrétním
osobám.
Kol. Herman se podivil hegemonii filologů v navrženém složení a požádal o argumenty
potvrzující proklamovanou vyváženost návrhu.
Pan děkan v té souvislosti připomněl, že společenskovědní oblast bude ještě posílena. Upozornil
také na to, že kritériem mu nebylo jen oborové zázemí, ale také schopnost konkrétních
vědeckých pracovníků vlastní obor přesáhnout.
Prof. Kuthan tuto poznámku podpořil zkušeností z VR UK, která také musí při oborově
omezeném složení rozhodovat o profesurách z velké škály oborů.
Doc. Lomová v té souvislosti zapochybovala o jednoznačnosti tradičního rozlišení na
filologické, společenskovědné a historické obory.
Kol. Maiello promluvil o dvou táborech v české slavistice, podotkl, že pan děkan se podle svého
návrhu přiklání k jednomu z nich a zeptal se ho v té souvislosti, kdo mu ve výběru radil.
Pan děkan v odpovědi odmítl vnitrooborové spory jako kritérium pro složení VR a zopakoval, že
návrh vytvořil s prof. Kuthanem.
Kol. Chromý se ohradil proti zatahování klik a spolků do otázky složení VR.
Kol. Pelikán podpořil názor kol. Bouzka – i podle něj je návrh na obsazení VR sestaven velmi
dobře a uvážlivě. Vyjádřil však také pochopení pro námitky pana Zemánka a navrhl, aby AS ve
svém usnesení předjal charakter doplnění VR. Na závěr podpořil názor kol. Chromého na způsob
argumentace kol. Maiella.
Kol. Maiello svůj dotaz zopakoval a pan děkan jej ujistil o vlastním úsudku, který byl také
hlavním činitelem při sestavování návrhu.
Podle kol. Zemánka je předložený návrh lepší, než byla předchozí VR, zejména ocenil
zastoupení jiných filozofických fakult v ČR. Prohlásil, že má pochyby o tom, jakým způsobem
se k vědecké radě vyjádřit – podle něj je možno hlasovat jak o jednotlivých osobách, tak i o
vědecké radě jako celku s tím, že druhá varianta dává možnost vyjádření k oborové struktuře
VR.
V následné diskusi se AS shodl na tom, že bude hlasovat o návrhu jako o celku, a to v tajných
volbách, které bude opět řídit jednou již jmenovaná komise.
Návrh byl poté schválen poměrem hlasů: 17-2-4
Vědecká rada byla schválena v následujícím složení:
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc.
doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. Dr. Ing. Jana Klečková
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
doc. PhDr. Martin Kovář, CSc.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
doc. PhDr. Jiří Pelán
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Petříček, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – děkan
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Čestní členové :
Prof. PhDr. František Černý, DrSc.
Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
Vzápětí ztratil AS potřebné kvorum a schůze skončila.Zapsali: Hon a Hron
Kontrolovali: Ničová, Zemánek
AS FF UK schválil dne 9. 3. 2006