Minulá volební období

Zápis z 18. jednání AS FF UK 8. 12. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, P. Šrámek, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, T. Havelková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, P. Polák, R. Schich, J. Šlerka, L. Takács, K. Volná.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; PhDr. J. Jindrová, PhDr. I. Bozděchová, CSc., prof. PhDr. J. Rychlík, DrSc., proděkani; doc. M. Kovář, PhDr. M. Stehlík, Ph.D., doc. PhDr. L. Šulová, CSc., doc. PhDr. J. Vlček, CSc.

Návrh programu 18. jednání AS:

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z17. jednání AS a mimořádného 18. jednání AS
 3. Volební a jednací řád AS UK v Praze
 4. Transformace katedry ekonomie
 5. Volba zástupce UK FF do RVŠ
 6. Volba kandidáta na funkci děkana UK FF v Praze
 7. Různé

 1. Schválení programu

  Jednání zahájil předseda AS kol. Zemánek přivítáním všech přítomných senátorů a hostů. Zvláště přivítal dva nové senátory kol. Havelkovou a kol. Šrámka a popřál jim hodně úspěchů vjejich práci.

  Poté AS jednal o návrhu programu. Předseda Zemánek požádal o změnu označení vbodě 2, a sice vypuštění slova „mimořádné“. Hlasování: 25-0-1. Poté AS schválil program 19. jednání. Hlasování: 26-0-0.

 2. Schválení zápisu z17. jednání AS a 18. jednání AS

  Kzápisům nebyly připomínky, AS zápisy schválil. Hlasování: 23-0-3.

 3. Volební a jednací řád AS UK vPraze

  Předseda Zemánek uvedl, že se AS má knávrhu vyjádřit do 30.12., bylo proto nezbytné narychlo zařadit materiál na toto jednání AS. Omluvil zároveň skutečnost, že projednávaný materiál byl proto senátorům předložen až na vlastním jednání AS. Dodal, že se jedná o čistě technické úpravy textu. To posléze vdiskusi potvrdil kol. Herman, nikdo další se do diskuse nepřihlásil a nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky.

  Poté předseda Zemánek navrhl usnesení:

  Usnesení č. 193: AS FF UK nemá námitek knávrhu komplexní změny Volebního a jednacího řádu AS UK. Hlasování: 27-0-1.

 4. Transformace katedry ekonomie

  Děkan prof. Vacek doporučil transformaci přijmout dle předložených návrhů, na nichž se shodly vedoucí obou kateder. Dodal, že bez tohoto kroku by zakreditačních důvodů katedra ekonomie zanikla, jde také o integraci členů katedry ekonomie do nového celku a o vytvoření dvou oddělení ekonomie a sociologie. Doc. Vlček potvrdil slova pana děkana a byl připraven zodpovědět další dotazy, nikdo se však do diskuse nepřihlásil.

  Kol. Herman navrhl usnesení:

  Usnesení č. 194: AS FF UK schvaluje sloučení katedry ekonomie a sociologie včetně převedení pracovníků katedry ekonomie a ustavení oddělení ekonomie a sociologické ekonomie od 1.1.2006. Hlasování: 28-0-1.

  Před projednáním bodu 5 navrhl předseda Zemánek krátkou přestávku, aby se obě kurie mohly dohodnout na svých zástupcích do volební komise, která by provedla volby zástupce UK FF do RVŠ i volbu kandidáta na funkci děkana. Poté jednání pokračovalo.

 5. Volba zástupce UK FF do RVŠ

  Předseda Zemánek vysvětlil důvody této dodatečné volby – byl jako zvolený zastupce FF UK do RVŠ zvolen také vAS UK, proto má FF UK možnost zvolit ještě jednoho zástupce. Konstatoval, že volba vychází způvodní kandidátní listiny, spůvodní kandidaturou souhlasily doc. Šulová a dr. Jettmarová. Přítomná doc.Šulová poté krátce shrnula cíle, které by ve funkci chtěla naplnit.

  Byla ustavena volební komise pro volbu zástupce UK FF vRVŠ a pro volbu kandidáta na funkci děkana UK FF ve složení J. Kalivoda, P. Polák, M. Lyčka. Hlasování: 28-0-1.

  Volební komise poté provedla tajnou volbu a kol. Kalivoda vyhlásil výsledky: doc. L. Šulová obdržela 23 hlasů, dr. Z. Jettmarová 5 hlasů. Zástupcem UK FF vRVŠ byla zvolena doc. Šulová.

 6. Volba kandidáta na funkci děkana UK FF vPraze

  Jednání zahájil předseda Zemánek výzvou, aby AS kdůležité volbě přistoupil svědomím maximální odpovědnosti. Navrhl neotevírat vtéto věci diskusi, což AS přijal. Poté předseda Zemánek vysvětlil mechanismus volby a způsob zpracování volebních lístků a podal vtomto smyslu usnesení:

  Usnesení č. 195:AS FF UK rozhoduje, že

  1. volební lístek pro volbu kandidáta na děkana FF UK musí být upraven tím způsobem, že vřádku každého kandidáta může být zvolena nejvýše jedna možnost, vopačném případě je volební lístek neplatný.
  2. Volební lístek volící současně oba kandidáty je neplatný.

  Hlasování: 31-0-0.

  Kol. Maiello vznesl námitku, že vmístnosti není prostor pro vskutku tajnou volbu (plenta) a prohlásil, že má obavu o regulérnost voleb. Kol. Kalivoda oponoval dosavadní volební praxí, nicméně navrhl na základě vyjádření kol. Maiella zásadu, že senátoři budou hlasovat jenom na místě tomu určeném – nebyla přijata.

  Poté předseda Zemánek vyhlásil přestávku kprovedení volby, které se ujala zvolená volební komise.

  Po provedení voleb J.Kalivoda za volební komisi vyhlásil výsledek 1. kola volby kandidáta na děkana FF UK: bylo odevzdáno 31 lístek, všechny platné, doc. Kovář získal 15 hlasů, dr. Stehlík 16 hlasů, kandidátem na funkci děkana tedy byl zvolen dr. Stehlík.

  Poté byli kandidáti přivoláni do místnosti, předseda Zemánek jim oznámil výsledek volby a pogratuloval dr. Stehlíkovi k vítězství. Doc. Kovář poděkoval všem, kteří ho volili, též pogratuloval dr. Stehlíkovi a popřál mu hodně trpělivosti. Dr. Stehlík přiznal své pohnutí, poděkoval svým volitelům a prohlásil, že hodlá spolupracovat scelou akademickou obcí.

 7. Různé

a) Předseda Zemánek oznámil, že o harmonogramu zasedání pro rok 2006 se bude jednat až na lednovém AS, který se sejde 12.1.2006.

Poté předseda Zemánek ukončil zasedání AS.

Zapsali: Hron, Herman

Kontroloval: PAS

AS FF UK schválil dne: 12.1.2006