Minulá volební období

Zápis z 17. jednání AS FF UK 10. 11. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Bouzek, J. Herman, M. Koldinská, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, Z. Vaněčková, J. Wiendl, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. Kaplický, F. Martínek, J. Nedvěd, R. Schich, L. Takács, K. Volná.

Omluveni: J. Kalivoda, D. Kera, P. Polák, J. Šlerka.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; PhDr. J. Jindrová, prof. PhDr. J. Králová, CSc., proděkanky; doc. Mgr. M. Humpál, Ph.D., doc. PhDr. H. Gladková, CSc., R. Valvoda, studenti oboru komparatistika.

Návrh programu 17. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z16. jednání AS
 3. Vyhlášení voleb do AS FF UK na funkční období 2006-2008
 4. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací: magisterský navazující SP filologie, iberoamerikanistika [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, dánská studia [prez. v kombinaci], bakalářský SP filologie, norská studia[prez. v kombinaci], bakalářský SP filologie, švédská studia [prez. v kombinaci], magisterský navazující SP filologie, skandinavistika [prez. jednoobor i v kombinaci], rozšíření akreditace o výuku vanglickém jazycemagisterský navazující SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. jednoobor], doktorský SP filologie, SO anglická a americká literatura [prez., komb.]
 5. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2006-2007
 6. Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen – prosinec 2005
 7. Informace o činnosti RVŠ
 8. Volba zástupců FF UK do RVŠ
 9. Sloučení CKOM a Katedry české literatury a literární vědy
 10. Rezignace člena AS kol. Chamonikolase
 11. Zpráva pracovní skupiny AS pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK
 12. Podnět doc. Kováře
 13. Podnět kol. Valvody
 14. Různé

1. Schválení programu

Předseda Zemánek zahájil jednání. AS jednomyslně schválil návrh dr. Hermana přeřadit bod 10 jako bod 4, aby se vyjasnilo sestavení senátu včas před volbou kandidáta na děkana. Vzápětí AS schválil program 17. jednání. Hlasování: 19-0-0.

2. Schválení zápisu z16. jednání AS

AS schválil připomínky pana děkana a dr. R. Adama. Hlasování: 17-0-3.

Zápis schválen. Hlasování: 19-0-1.

3. Vyhlášení voleb do AS FF UK

Předseda Zemánek oznámil termíny kvyhlášení voleb. Kolega Januška upozornil na chybná data ve vyhlašovacím dokumentu. Předseda Zemánek vyzval senátory kpodávání návrhů na členy volební komise. Kolegyně Volná navrhla za studenty Radka Schicha ze studentské kurie AS a Patrika Eichlera, Barboru Čermákovou a Michalu Benešovou ze Studentské rady. Předseda Zemánek vyzval opět senátory, aby navrhli další členy volební komise. Kolega Pelikán zkritizoval práci předsednictva, které podle něj nepřipravilo tento bod dostatečně předem, a navrhl zařadit jej až na konec jednání. Kolega Hron se podivil, že pedagogové nemají žádné kandidáty do komise. Kolegyně Volná vreakci na výtku kolegy Pelikána upozornila, že PAS zaslalo jasnou výzvu všem katedrám i členům AS a že vina podle ní neleží pouze na PAS. Kolega Hon upozornil, že studenti nenavrhují členy do volební komise ad hoc a že současným návrhům předcházela jednání a souhlas všech navržených. Kolega Herman navrhl pauzu, aby se pedagogové dohodli. Kolega Pilný doporučil nepřesouvat tento bod na závěr jednání, ale spíše jej předřadit bodu slučování CKOM a KČLLV. Kolega Pelikán svůj předchozí návrh stáhl a AS FF UK jednomyslně přijal návrh kolegy Pilného. Předseda Zemánek přerušil jednání kbodu 3.

4. Rezignace člena AS kol. Chamonikolase

Předseda Zemánek vysvětlil, že po rezignaci kolegy Chamonikolase vznikly pochybnosti, zda místo kol. Chamonikolase může zaujmout první náhradník i vpřípadě, že v mezidobí na delší dobu přestal být studentem FF UK a nyní se jím znovu stal. PAS oslovilo vtéto věci předsedu legislativní komise AS UK, který se vyslovil jednoznačně: spřerušením členství vakademické obci náhradnický mandát zaniká. Předseda Zemánek rovněž upozornil, že vzhledem kblížícím se volbám kandidáta na děkana jde o citlivou záležitost.

Kolega Herman navrhl jednat ve smyslu doporučení předsedy legislativní komise AS UK a dále seznámil senát stím, že novela vysokoškolského zákona podobné situace řeší vtémže duchu. Předseda Zemánek navrhl postupovat podle tohoto doporučení.

Kolega Pelikán uvedl, že takové usnesení by nemělo právní hodnotu a že by si zasloužilo lepší formulaci, jelikož vytváří precedens. Navrhl buď hlasovat tajně o tom, kdo přijde na místo kolegy Chamonikolase, nebo zformulovat precedens. Kolega Beneš namítl, že nelze takto hlasovat. Kolega Herman varoval před první možností a upozornil, že AS by měl být tím orgánem, který vyloží nejednoznačně formulované předpisy. Předseda Zemánek navrhl možnost ponechat konečné rozhodnutí na předsednictvu.

Vdiskusi nad návrhem usnesení vystoupili kol. Pilný, kol. Kaplický, kol. Herman a kol. Chromý.

Usnesení č. 179: AS FF UK považuje přerušení členství v akademické obci za důvod pro ztrátu statutu náhradníka AS FF UK, pokud nejde o bezprostřední přechod do vyššího stupně navazujícího studia.

Hlasování: 20-0-4

5. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací:magisterský navazující SP filologie, iberoamerikanistika [prez. jednoobor. studium], bakalářský SP filologie, dánská studia [prez. v kombinaci], bakalářský SP filologie, norská studia[prez. v kombinaci], bakalářský SP filologie, švédská studia [prez. v kombinaci], magisterský navazující SP filologie, skandinavistika [prez. jednoobor i v kombinaci], rozšíření akreditace o výuku vanglickém jazycemagisterský navazující SP anglistika-amerikanistika, SO anglistika-amerikanistika [prez. jednoobor], doktorský SP filologie, SO anglická a americká literatura [prez., komb.]

Předseda Zemánek vyzval přítomné, aby se vyjádřili kakreditacím. Kol. Herman sdělil, že studijní komise na svých jednáních vše doporučila.

Usnesení č. 180: AS FF UK nemá námitek k žádosti o prodloužení akreditace magisterského navazujícího SP filologie, oboru iberoamerikanistika (prezenční jednooborové studium).

Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 181: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu filologie, oboru dánská studia (prezenční studium v kombinaci).

Hlasování: 21-0-1

Usnesení č. 182: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu filologie, oboru norská studia (prezenční studium v kombinaci).

Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 183: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření bakalářského studijního programu filologie, oboru švédská studia (prezenční studium v kombinaci).

Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 184: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření magisterského navazujícího studijního programu filologie, oboru skandinavistika (prezenční studium jednooborové i v kombinaci).

Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 185: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace o výuku v anglickém jazyce magisterského navazujícího studijního programu anglistika-amerikanistika, oboru anglistika-amerikanistika (prezenční studium jednooborové).

Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 186: AS FF UK nemá námitek k žádosti o rozšíření akreditace o výuku v anglickém jazyce doktorského studijního programu filologie, oboru anglická a americká literatura (prezenční a kombinované studium).

Hlasování: 23-0-0

6. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2006 – 2007

Kol. Herman uvedl, že i tento materiál přijala studijní komise bez námitek a že se až na dvě zlepšení jedná o totéž, co vloňském roce. Kol. Beneš navrhl doplnění materiálu kvypsání přijímacího řízení do doktorského studia andragogiky. Ktomu kol. Herman zformuloval do usnesení dodatek.

Usnesení č. 187: AS FF UK schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení doktorského studia pro akademický rok 2006/2007 a doplňuje o vypsání oboru andragogika.

Hlasování: 22-0-0

7. Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen – prosinec 2005

Proděkanka Králová připomněla systém schvalování doktorandských stipendií vždy po čtvrt roce tak, aby se co nejpřesněji vyčerpala plánovaná částka na stipendia, neboť výše stipendií je založena na poměru mezi studujícími a právě vystudovanými studenty, který se mění.

Usnesení č. 188: AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen-prosinec 2005.

Hlasování: 23-0-0

8. Informace o činnosti RVŠ

Kol. Maiello upozornil, že předseda Zemánek zároveň kandiduje do RVŠ, tudíž by měl schůzi řídit někdo jiný. Kol. Zemánek namítl, že zatím pouze podává informace a že u následujícího bodu pochopitelně jednání řídit nemá. Dále představil svůj stránkový materiál o důvodech existence RVŠ i o jejím fungování; pak předal řízení schůze kol. Hermanovi.

9. Volba zástupců FF UK do RVŠ

Kol. Herman navrhl zvolit volební komisi a zabývat se
kandidáty. Kol. Ničová upozornila, že kromě kol. Zemánka tu žádný zkandidátů není. Kol. Zemánek se ztohoto důvodu vzdal svého slova.

AS hlasováním 21-0-3 zvolil volební komisi ve složení Maiello, Kaplický, Volná.

Kol. Oerter zalitoval nepřítomnosti kandidátů a označil volbu za nestandardní; kol. Herman jeho slova podpořil. Zvoleb zástupců FF UK do RVŠ vyšel vítězně kol. Zemánek, když získal 14 hlasů (další výsledky: 1 hlas neplatný, po dvou hlasech obdrželi zbylí kandidáti.)

(3.) Vyhlášení voleb do AS FF UK na funkční období 2006-2008

Předseda Zemánek se opět ujal řízení schůze a otevřel přerušené jednání o volbách do AS FF UK. Zveřejnil jména osmi kandidátů: Radek Schich, Patrik Eichler, Barbora Čermáková, Michala Benešová, Wolf Oerter, Zuzana Vaněčková, Jan Bouzek, Ladislav Bareš. Kol. Bouzek se poté zdůvodu kolize termínů své kandidatury vzdal.

Kol. Pelikán pro neustávající komplikace požádal o přeložení tohoto bodu za následující bod, dokud se situace se členy volební komise neujasní. Kol. Maiello vreakci na kol. Pelikána varoval, že pokud by se projednávání bodu o slučování CKOM protáhlo, již se kdalšímu bodu senát nemusí dopracovat jako usnášeníschopný.

Kol. Herman navrhl volební komisi pro volby volební komise kvolbám do AS FF UK ve stejném složení jako u voleb do RVŠ, kol. Maiello svou účast vdalší volební komisi odmítl. Do komise se sám přihlásil kol. Pelikán. AS navrženou komisi schválil a vnásledných volbách potvrdil všechny kandidáty jako členy volební komise pro volby do AS FF UK. Poté kol. Zemánek vyhlásil volby do AS FF UK pro další funkční období.

Usnesení č. 189:

1) AS FF UK vyhlašuje podle Volebního a jednacího řádu volby do AS FF UK pro funkční období 1. 4. 2006 – 31. 3. 2008. AS FF UK schvaluje tento harmonogram voleb:

 1. 2.12. 2005 – zveřejnění kandidátních listin
 2. 12. 12. 2005 – první kolo voleb
 3. 14. 12. 2005 – druhé kolo voleb
 4. 4.-5. 1. 2006 – třetí kolo voleb

2) Ode dne schválení tohoto usnesení do 1. 12. 2005 mohou členové akademické obce podávat návrhy kandidátů volební komisi. Podávání kandidátek a volby se budou řídit Volebním a jednacím řádem AS FF UK.

3) AS FF UK volí volební komisi pro volby do AS ve složení: Ladislav Bareš, Michala Benešová, Barbora Čermáková, Patrik Eichler, Wolf B. Oerter, Zuzana Vaněčková

Hlasování: 24-0-0

10. Sloučení CKOM a Katedry české literatury a literární vědy

Předseda Zemánek zahájil projednávání bodu supozorněním na velké množství materiálů, které kněmu náleží.

Pan děkan Vacek vyslovil lítost nad tím, že se projednání celé záležitosti na senátu tolik opozdilo, a zrekapituloval dosavadní průběh jednání: Původní námět, který projednával sdoc. Exnerem v květnu, opustil; v červenci dostal od CKOM návrh nového vedoucího, který nebyl použitelný; situace se ukázala být neřešitelnou a p. děkan byl nucen udělat některé kroky kzajištění podzimní výuky. Doc. Bílka vsrpnu pověřil přípravou rozvrhu a zároveň přípravou materiálu pro zářijový senát. Doc. Exnerovi napsal, aby sdoc. Bílkem spolupracoval stím, že všechny ostatní záležitosti se budou projednávat v září. Vzáří nejprve nebyli další kolegové zCKOM k dispozici, potom zase někteří nechtěli komunikovat. Dále pan děkan uvedl, že v září se sloučení nemohlo projednávat, protože byl v zahraničí. Požádal senát, aby jednání o této záležitosti včetně stížnosti komparatistů bylo odloženo na říjen. Na závěr dodal, že ke skutečnosti organizační patové situace na CKOM přibyly některé další poznatky zmateriálu doc. Bílka připraveného vsrpnu a počátku září. Také nedávno zveřejněná studentská evaluace zkvětna t.r. ukázala některé problémy. Zdůraznil, že vše bylo projednáváno s emocemi a nedorozuměními na mnoha rovinách a že nyní je v zájmu fakulty i senátu, soudě podle posledních mediálních ohlasů vněkterém lokálním tisku, věc uzavřít, protože takovéto provizorium by dlouho zůstávat nemělo.

Kol. Volná vyzvala kracionálnímu jednání o tomto bodu, bez toho, aby se zabíhalo do problematických otázek geneze celé situace. Ktěm doporučila senátorům pročíst její materiál, který poskytuje na některé uvedené skutečnosti jiný pohled. Doporučila také vyslovit se knávrhu doc. Putny, aby sloučení projednalo až příští vedení fakulty – podle ní to nutné není.

Předseda Zemánek seznámil senátory sdopisem, který těsně před jednáním jako své stanovisko přinesl prof. Král – vyjádřil vněm shodu s VR, že sloučení CKOM s KČLLV je jedinou možností pro zabezpečení oboru komparatistika a že pokládá každý pokus o odklad za zablokování tohoto řešení.

Kol. Chromý navrhl ukončit diskusi, kol. Pelikán namítl, že to není vhodné, neboť je třeba dát možnost vyjádřit se přítomným studentům komparatistiky; návrh kol. Chromého nebyl schválen hlasováním 8-6-9.

Kol. Hron se otázal, jak se rýsuje budoucnost oboru vzhledem kusnesení č. 176, vněmž AS žádal vedení fakulty, aby předložilo koncepci oboru komparatistika vypracovanou ve spolupráci sCKOM a KČLLV. Ke slučování tady dle p. Hermana zatím nedošlo, toto by byl precedens, a toto je podstatná věc, která by měla být vyřešena ještě před sloučením. Pan děkan Vacek odpověděl, že zpracování zodpovědné koncepce oboru potřebuje určitý čas. Bylo jasně řečeno, že obor bude vtéto chvíli pokračovat tak, jak je akreditován, a že na konci školního roku bude připraven nový podklad pro akreditaci oboru, který bude výsledkem debaty všech zúčastněných odborníků. Co se týče slučování, které tady údajně nebylo, stačí připomenout slavistiku před několika lety.

Kol. Volná se otázala kol. Wiendla jako pedagoga zKČLLV/ÚČLLV, jak slučování vpraxi probíhá. Kol. Wiendl omluvil absenci doc. Bílka, který je na zahraniční cestě, a uvedl, že na pracovišti nemají žádné oficiální stížnosti. Kdotazu kol. Hrona dodal, že v současnosti je situace koncepce patová.

Kol. Ondřej Kavalír vyjádřil stanovisko studentů, kteří vzhledem k současným podmínkám nejsou principiálně proti sloučení pracovišť; ale domnívají se, že určitá koncepce by měla předcházet slučování a že by mělo být jasné postavení CKOM v ÚČLLV. Zatím podle něj není jasné, zda bude převládat pětileté studium nebo jen studium tříleté-navazující. Kol. Wiendl uvedl, že možnost toto vyjasnit ještě nenastala.

Kol. Pelikán navrhl ukončení diskuse; návrh byl přijat.

Kol. Hon označil situaci za nešťastnou, neboť šla mimo kontrolu AS; nyní podle něj není pro zajištění oboru nic lepšího než navrhované sloučení. Dodal, že pro stávající studenty komparatistiky budou nadále platit původní akreditace, nové akreditace se jich nedotknou.

Pan děkan Vacek uvedl, že aniž by chtěl někoho vinit, tak stanovisko studenta Kavalíra potvrzuje kontext dezinformací. Stávající akreditace oboru se teď bude dodržovat. Do této chvíle akreditace dodržována nebyla. Pokud jde alespoň o základy koncepce, některé věci z koncepce jsou podle něj obsaženy v materiálu doc. Bílka, jenž ukazuje přesně směr dalšího vývoje. Otázka další akreditace a koncepce oboru je věcí delší debaty a to není možné za dva měsíce a navíc vnevyjasněné situaci, kdy doc. Putna odmítá komunikaci. Požadovat další materiál ke koncepci by vtéto chvíli nebylo zcela rozumné. Zdůraznil dále, že studenti nejsou ohroženi, není ohroženo jejich studium, naopak se jim dostane lepšího zabezpečení výuky habilitovanými učiteli.

Předseda Zemánek poukázal na to, že záležitosti týkající se koncepce oborů patří spíše do působnosti VR.

Kol. Maiello označil sloučení CKOM a ÚČLLV za předčasné a vtom smyslu formuloval usnesení.

Usnesení č. 190: AS FF UK schvaluje sloučení CKOM s ÚČLLV ke dni 10. 11. 2005.

Hlasování: 17-2-5

AS FF UK považuje sloučení CKOM a ÚČLLV za předčasné.

Hlasování: 2-10-12 – neschváleno

11. Zpráva pracovní skupiny AS pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK

Kol. Kovář zrekapituloval práci skupiny: sešla se v červnu, dohodla internetovou komunikaci pro diskusi během prázdnin a vznikly tři sekce: studijní, finanční, slavistická. Uvedl, že pro něj osobně byla situace složitá, neboť se jednání komise nemohl účastnit ze zdravotních důvodů.

Kol. Chromý se otázal, zda práce skupiny kněčemu byla a vyslovil svůj pocit, že byla spíše nefunkční.

Kol. Kovář uvedl, že žádná debata není zbytečná; ale připustil, že sám si činnost skupiny představoval jinak.

Kol. Herman konstatoval, že práci skupiny ovlivnila doba prázdnin. Studijní sekce podle něj zčásti fungovala, sešli se tam lidé ochotní diskutovat na internetu; nebyl ale dost dobrý časový prostor pro to, aby se sešla celá skupina kpřímé diskusi. Vyslovil pochopení pro podnět doc. Gladkové, zapochyboval však, zda je uskutečnitelný, neboť zpráva slavistické sekce již byla zveřejněna.

Kol. Maiello vreakci na podnět doc. Gladkové prohlásil, že zprůběhu schůze ÚSVS oproti ní neměl pocit, že byl dodržen demokratický způsob jednání: kolegové neměli možnost prostudovat materiály, nebyli informováni, že takto bude diskuse probíhat. Vyzval, aby senátoři dopisu doc. Gladkové nepřikládali váhu, neboť obsahuje vážné chyby.

Kol. Pelikán uvedl, že nezávidí novému děkanovi, který bude muset řešit některé věci pod takovým tlakem, jaký vyvíjejí někteří členové AS. Kol. Beneš upozornil, že slavistika je trvalý problém: s akreditacemi, vztahy mezi studenty a vyučujícími; dodal, že vina může být na straně vedení ÚSVS spíše než na kol. Maiellovi.

Doc. Gladková ozřejmila důvod svého dopisu: skupina, jejíž složení není známé, projednává problémy na slavistice a akreditace, které dosud nebyly podány. Zdůraznila, že není demokratičtějšího rozhodování, než je hlasování, které proběhlo na ÚSVS. Uvedla, že slavistika není o nic lepší ani o nic horší, než bývala. Dále doplnila, že do konce roku 2005 podá ÚSVS akreditace tak, aby mohli být opět přijímáni studenti. Upozornila také, že problémy mají i ostatní filologické obory, nikoliv pouze slavistika. Ve vztazích mezi studenty a vyučujícími na ÚSVS nevidí problémy; vztahy mezi vyučujícími podle ní nejsou ideální, ale příčiny to má hluboko v minulosti.

Kol. Volná doporučila vrátit diskusi od slavistiky zpět k celkové zprávě pracovní skupiny a označila ji za neurčitou.

Usnesení č. 191: AS FF UK bere na vědomí zprávu pracovní skupiny AS FF UK.

Hlasování: 19-0-3

12. Podnět doc. Kováře

Kol. Kovář představil situaci, kdy nejméně jeden pracovník fakulty (kol. Herman) začal dostávat výplatu podle výměru, který nepodepsal.

Pan děkan Vacek uvedl, že časový nesoulad mezi dohodou o změně pracovní smlouvy a platovým výměrem vznikl nemocí na personálním oddělení, na což již včera reagoval omluvou kol. Hermanovi.

Proděkanka Jindrová vyjádřila podivení, že předkladatel svůj podnět nestáhl. Zkonstatovala, že sice došlo k administrativnímu pochybení a že včera se kol. Hermanovi omluvili s tím, že ušlý plat mu fakulta uhradí. Na druhou stranu se ale kol. Herman nedostavil na telefonické vyzvání a smlouvu pak nepodepsal ani po písemné výzvě, přičemž jeho pracoviště nemá dost peněz. Jeho vedoucí proto již snížil peníze všem, jen kol. Hermanovi je snížit nemůže, neboť si vymohl něco speciálního: předchozí děkan Kolář mu oproti návrhu vedoucího Hermanovy katedry změnil pracovní smlouvu na smlouvu na dobu neurčitou. Kol. Herman tak dostal netermínovanou smlouvu jako jediný na fakultě, což proděkanka Jindrová pokládá za nemorální.

Kol. Pelikán navrhl ukončit diskusi.

Kol. Maiello podotkl, že nemorální spíše je, že všichni, kdo na FF UK pracují, mají smlouvu jen na dobu určitou.

Kol. Herman uvedl, že si žádnou smlouvu na nikom nevymáhal a vystoupení proděkanky Jindrové označil za morálně hodně podivné.

13. Podnět kol. Valvody

Kol. Valvoda připomněl svůj několikrát odložený podnět: o prázdninách ke svému údivu zjistil, že se provádí důkladná rekonstrukce nedávno opraveného Šporkova paláce, ačkoliv by mnohem víc fakultě prospělo třeba jen umytí hlavní budovy. Poděkoval za vyjádření tajemníkovi fakulty.

Kol. Hron navrhl, aby se zveřejnily minulé investiční záměry. Kol. Chromý připojil, že by měla být zveřejněna i dokumentace kprojektu.

Kol. Beneš konstatoval, že jednání s panem tajemníkem se děje v nejzazších termínech, a připustil, že věci neběží, jak by měly.

Kol. Lyčka upozornil, že hned po začátku semestru byly na hlavní budově problémy sřemeslníky, kteří začali pracovat vkancelářích a vyháněli odtud pracovníky. Podivil se nad touto praxí a rád by, aby tyto problémy byly podnětem pro další vedení fakulty.

Proděkanka Jindrová odpověděla, že o prázdninách zmíněné opravy nebylo možné provést, jelikož šlo o peníze vázané časově, takže vedení se rozhodovalo, zda opravu budovy realizovat teď, nebo vůbec ne.

Kol. Bouzek připojil, že podobné případy se stávají kvůli hrozné administrativě na ministerstvu.

Kol. Volná se podivila, že opravy na Šporku o prázdninách proběhnout mohly, ale na hlavní budově to tak nešlo. Zároveň podotkla, že pokud fakulta neví, jak využít peníze během semestru, bylo by dobré například dokoupit nástěnky, jak se již dlouho snaží vyjednat Studentská rada.

Kol. Bouzek navrhl, aby se rekonstrukcemi zabývala hospodářská komise.

Usnesení č. 192: AS FF UK žádá vedení fakulty, aby projednávalo plánované závažnější rekonstrukce jednotlivých částí fakulty s hospodářskou komisí.

16-0-1

Další navrhovaná usnesení nebylo možné dojednat pro nedostatečné kvórum. Předseda Zemánek proto ukončil jednání AS FF UK.

Zapsali: Volná

Kontroloval: Herman

AS FF UK schválil dne 8.12.2005