Minulá volební období

Zápis z 16. jednání AS FF UK 13. 10. 2005

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: L. Bareš, M. Beneš, J. Herman, J. Kalivoda, M. Kovář, M. Lyčka, G. Maiello, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, O. Pilný, P. Zemánek, A. Čmejrková, J. Hon, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. Kaplický, D. Kera, F. Martínek, J. Nedvěd, R. Schich, J. Šlerka, K. Volná.

Omluveni: J. Bouzek, M. Koldinská, J. Wiendl, K. Chamonikolas, P. Polák,

Nepřítomny: Z. Vaněčková, L. Takács.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; prof. PhDr. J. Králová, CSc., PhDr. J. Jindrová, PhDr. I. Bozděchová, CSc., proděkanky; doc. PhDr. I. Jakubec, CSc., předseda SK; prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., J. Jareš, AS UK; Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Návrh programu 16. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Schválení zápisu z15. jednání AS
 3. Návrh Studijního a zkušebního řádu FF UK
 4. Zpráva pracovní skupiny pro jednání o dalších směrech rozvoje FF UK
 5. Volba zástupce AS zučitelské kurie do inventarizační komise
 6. Diskuse o kandidátech voleb rektora UK
 7. Informace o Radě vysokých škol
 8. Podnět kol. Valvody
 9. Podnět kol. Šlerky
 10. Různé

Předseda AS P. Zemánek přivítal přítomné.

 1. Schválení programu

  Předseda Zemánek upozornil, že po stanovení návrhu programu jednání PAS přišly další podněty a vyzval navrhovatele, aby své návrhy přednesli.

  Děkan prof. Vacek se vyslovil kpředloženému návrhu na sloučení Katedry divadelní vědy sKatedrou filmových studií. Vyjádřil přesvědčení, že na této věci by se mělo dále pracovat. Informoval o jednání svedoucími obou pracovišť, kteří ve svém vyjádření připustili jednání o širší koncepci sjednocení uměnovědných ústavů, nicméně vtéto chvíli sloučení odmítli. Ve světle tohoto sloučení obou pracovišť vtéto chvíli není urgentní. Pokud senát ktomu bude chtít dát doporučení, je to možné, ale není to natolik akutní. Na upřesňující dotaz předsedy Zemánka, zda jde o návrh na projednání nebo na stažení bodu zjednání, pan děkan uvedl, že , zařazení bodu je na rozhodnutí AS, nepovažuje věc za akutní a je o ní možné jednat později. Kol. Herman poté informoval AS o ujednání mezi vedoucími pracovišť a panem děkanem zposlední schůzky, na které byl též přítomen, že pan děkan stáhne bod zprogramu, pokud oni do druhého dne potvrdí zamítavé stanovisko, což učinili. Děkan Vacek poté upřesnil, že mu jde o stažení návrhu zjednání AS.

  Dále děkan Vacek předložil návrh na projednání sloučení Centra komparatistiky sKatedrou české literatury. , Kol.Volná namítla, že návrh je podle jejího mínění zpracován chvatně, jelikož jednou se požaduje sloučení pracovišť a jednou jejich splynutí. Děkan Vacek upřesnil, že správná je formulace vnávrhu usnesení. O sloučení obou pracovišť by byl AS požádal už vzáří, byl však služebně nepřítomen. Dodal, že o problému CKOM se podle něho na zářijovém jednání AS na základě podnětu doc. Putny a doc. Exnera jednalo nepřesně a na základě nepřesných informací, a proto by toto téma mělo být zařazeno na dnešní jednání.. Kol. Hon námitku podpořil konstatováním, že nejsou přítomni vedoucí dotčených pracovišť, zejména zástupce vedoucího CKOM doc. Putna. Předseda Zemánek informoval, že uvedené pracovníky kontaktoval až vden jednání AS a oba již byli zaneprázdněni, omluvil se za svoji chybu. Kol. Oerter se otázal, proč tedy na minulém jednání AS nevadilo jednat v nepřítomnosti pana děkana o stížnosti na jeho postup ve věci komparatistiky, kol. Kalivoda dodal, že jde o dvojí metr, který AS vtéto věci uplatňuje. Kol. Hron, kol. Volná a posléze kol. Herman namítli, že jde o dvě různé situace – stížnost pedagogů směřovala mimo jiné kzahájení výuky komparatistiky vříjnu na jiném pracovišti, proto hrozilo nebezpečí z prodlení, kdežto žádost o transformaci pracoviště je závažným zásahem do struktury fakulty a nelze ji projednat v nepřítomnosti zainteresovaných pracovníků. Děkan Vacek položil otázku, co brání doc. Putnovi přijít případně vněkterou pozdější hodinu, protože jistě neučí celý den. A co se týče jeho žádosti, aby senát otázku CKOM neprojednával vzáří, jednalo se o žádost neprojednávat stížnost na jeho postup vdobě jeho nepřítomnosti. Kol. Herman prohlásil, že je spíš nakloněn záležitost odložit, protože slučování pracovišť je vážná věc. Je na fakultě dlouho a nic takového nezažil. Zeptal se pana děkana, zda je opravdu nutné záležitost projednat okamžitě. Děkan Vacek odpověděl, že chce především navázat na nepřesné zářijové jednání AS, hodlá vyjasnit hrubá nedorozumění a nepřesnou medializaci případu. Podle kol. Volné nic nebrání projednat tyto aspekty problému na základě podnětu kol. Chromého. Děkan Vacek upozornil na to, že doc. Putna sním o věci odmítá jednat a jeho dnešní absenci vidí vtomto světle. Pokud učí, jistě může přijít později. Je vzájmu fakulty a všech zúčastněných, aby se tato věc projednala a rozhodla. Dr. Kalivoda vyslovil podporu pro návrh projednat toto téma na dnešním zasedání právě ve světle toho, co řekl dr. Oerter. Dr. Herman projednávání tohoto bodu nepovažuje za urgentní. Jednat o věci bez účasti vedoucích součástí by byl nepatřičný precedens.

  Poté dal předseda Zemánek o návrhu zařadit bod sloučení komparatistiky skatedrou české literatury hlasovat – návrh nebyl přijat (4-9-8)

  Kol. Pelikán poté kritizoval práci PASu, zejména zpožděné zápisy zjednání PASu, zvláště vpřípadu zářijového zasedání AS, kdy vzápisu jednání PASu byly důležité informace týkající se stížnosti doc. Exnera a doc. Putny, a senátoři obdrželi zápis až na vlastním jednání senátu. Kol. Herman souhlasil svýtkou, komluvě se připojil i předseda Zemánek, dodal však, že situace není až tak vzdálená od praxe minulých senátů.

  Kol. Chromý navrhl písemně zařadit na jednání problematiku mediálních ohlasů fakulty vposlední době. Kol. Herman podotkl, že návrh usnesení pouze popisuje daný stav, ale nenabízí řešení, proti tomu se ohradil kol. Kalivoda, že tyto záležitosti lze projednat až vdiskusi. Poté dal předseda Zemánek o návrhu hlasovat: návrh byl přijat (20-0-1).

  Kol. Oerter navrhl předřadit návrh kol. Chromého tak, aby AS i vpřípadě prodlužování jednání stihl hlasovat o důležitém navrženém usnesení. Po kratší diskusi (kol. Volná, předseda Zemánek, kol. Kalivoda) byl přijat návrh kol. Pelikána předřadit projednání podnětu kol. Chromého diskusi o kandidátech na funkci rektora (hlasování 18-1-2)

  Kol. Šlerka oznámil stažení svého na program již zařazeného podnětu, neboť se objevily další skutečnosti (existence strukturálních fondů), které by do příštího zasedání AS do podnětu zapracoval (hlasování 21-0-0).

  Předseda Zemánek vyzval kdiskusi o návrhu doc. Gladkové, aby se vrámci projednávání výstupů pracovní komise AS krestrukturalizaci fakulty neprojednávala sekce, která jednala o slavistice na základě neúplných informací. Kol. Herman souhlasil sargumenty kol. Gladkové, připomněl však, že materiál už byl zveřejněn, a je tedy otázkou, zda ho vtéto podobě lze neprojednávat. Kol. Maiello připustil, že by se jednání o slavistice vtomto kontextu odložilo. Kol. Pelikán navrhl vzhledem kčasové tísni dnešního jednání přesunout projednání zprávy komise na listopadové jednání AS. Návrh byl přijat (13-0-7).

  Kol. Maiello tlumočil návrh zatím nepřítomného kol. Kováře (který právě vté chvíli dorazil na jednání) projednat neoprávněné vydání nových platových výměrů některým pracovníkům, aniž byly podepsány příslušné pracovní smlouvy. Předseda Zemánek vyjádřil své pochybnosti nad tím, že má AS dostatek podkladů kprojednání této situace, a vyzval kvyjádření pana děkana. Ten konstatoval, že podepisuje smlouvy i výměry tak, jak je připraví personální oddělení, připustil, že tam došlo ke skluzu, a slíbil, že věc vyšetří. Kol. Herman jako jeden ztěch, kterých se záležitost týká, potvrdil, že až těsně před nynějším jednáním AS obdržel platový výměr platný od 1. září na základě změny pracovní smlouvy, kterou sním nikdo neprojednal ani nepředložil k podpisu. Podle kol. Kováře jde o vážný problém, a proto by si přál, aby byl dnes projednán. Návrh hlasováním nebyl přijat (hlasování 6-3-12)

  Definitivní program jednání:

  1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu z15. jednání AS
 3. Návrh Studijního a zkušebního řádu FF UK
 4. Volba zástupce AS zučitelské kurie do inventarizační komise
 5. Podnět kol. Chromého
 6. Diskuse o kandidátech voleb rektora UK
 7. Informace o Radě vysokých škol
 8. Podnět kol. Valvody
 9. Různé

Program dnešního jednání AS schválil (hlasování: 21-1-0).

 1. Schválení zápisu z15. jednání AS

  Kzápisu se vyslovil pan děkan Vacek komentářem, vněmž vysvětlil důvody, které vedly korganizačním krokům ohledně CKOM. Připomněl, že informoval kol. Poláka i kol. Volnou o sledu událostí i o důvodu, proč se to vše stalo v létě, zdůraznil domnění, že zpočátku pan Exner vše chápal a až poté vyjádřil nesouhlas suvedenými kroky.Komparatistika se návrhem na doc. Putnu jako dalšího vedoucího CKOM podaným včervenci dostala do patové situace, nebylo totiž možné jmenovat vedoucího součásti a zajistit adekvátně výuku. Sohledem na potřebu zajistit výuku byl proto nucen učinit nezbytné kroky po návratu zdovolené už vsrpnu. To byl klíčový bod, který oběma studentským senátorům zcela jasně při zářijovém jednání sdělil. O této skutečnosti se kol. Polák ve své úvodní informaci senátu nezmiňuje. Svůj postup považuje děkan za srozumitelný a jasný a konstatuje, že o něm zářijové jednání AS nejednalo adekvátně, jelikož mu chyběly klíčové informace.

  Dále kzápisu nebyly žádné připomínkyZápis 15. jednání AS byl schválen (hlasování: 19-0-2).

 2. Návrh Studijního a zkušebního řádu FF UK

  Proděkanka Králová vúvodu projednávání návrhu Studijního a zkušebního řádu FF UK konstatovala, že jde o tak podstatné změny, že jde vzásadě o nový předpis, jak konstatovala legislativní komise. Ztoho důvodu byl do původního návrhu, týkajícího se pouze bakalářského a magisterského studia, vložen kompletní pasus o doktorském studiu, který již před rokem samostatně schválil AS, a předkladatelé jej proto považují již za schválený. Připomněla, že se v diskusi střetaly protichůdné názory, SZŘ je vpředložené verzi postaven tak, aby co nejméně zakazoval a aby otvíral co nejvíce možností. SZŘ je také vodítkem pro vytváření nových studijních plánů. Připomínky z poslední doby byly rázu technického, změna číslování paragrafů proběhla zvláště po začlenění pasáží o doktorském studiu, kněmuž došlo těsně před jednáním AS. Konstatovala také, že SZŘ je upraven i stylisticky, redakci provedl dr. Adam z ÚČJTK.

  Kol. Kalivoda za legislativní komisi konstatoval, že jednání bylo složité a proběhlo vněkolika etapách. Legislativní komise navrhuje předložený SZŘ přijmout se zapracováním technických připomínek, které vzešly zjednání komise, případně připomínek podaných dalšími pracovníky. Ktechnickým připomínkám legislativní komise, předloženým senátorům písemně, nebyla diskuse.

  Předseda Zemánek navrhl hlasovat o skupinách technických připomínek zvlášť a teprve poté o návrhu SZŘ jako celku. Návrh byl přijat.

  Poté dal předseda Zemánek hlasovat o technických připomínkách legislativní komise: byly přijaty (hlasování: 20-0-0).

  Dr. Adam podal písemně tři technické připomínky a doplnění formulace čl. 9 odst. 6 o následující větu: „Opakováním předmětu se počet termínů atestace nezvyšuje.“ Původní formulace návrhu podle něho dostatečně nezdůrazňuje skutečnost, že student při opakování předmětu nemá nárok na jiné nežli původní termíny atestací, tedy že se opakováním předmětu nezvyšuje počet termínů atestací. Podle proděkanky Králové, vedoucí studijního oddělení dr. Handzelové a kol. Hermana je stávající formulace dostatečná, nicméně se nebránili doplnění textu.

  Připomínky dr. Adama byly hlasováním schváleny (hlasování: 22-0-0).

  Kol. Kalivoda vznesl připomínku kčl. 9 odst. 14 návrhu, který je vrozporu sčl. 10 odst. 2 ohledně termínu vypsání zkoušek (do začátku zkouškového období vs. dva týdny před začátkem zkouškového období). Po kratší diskusi (proděkanka Králová, kol. Čmejrková) byla formulace upravena na „dva týdny před zkouškovým obdobím“ a přijata hlasováním (hlasování: 23-0-0).

  Kol. Kalivoda dále tlumočil připomínku člena legislativní komise Jana Bárty kčlánku 8 odst. 8 o vymezení povinných předmětů společného základu. Navržené řešení, které nestanovuje žádný limit kreditů, pouze obecně vymezuje povinné předměty, podle Bárty zavádí nerovnoměrnost a nerovnoprávnost studentů různých oborů, proto navrhuje počet kreditů taxativně stanovit. Podle předsedy Zemánka připomínka má racionální jádro, otázkou však je, jaký počet kreditů atestacím přidělit. Kol. Herman oponoval stanoviskem studijní komise, podle které by konkrétní objem studia, a tedy počet kreditů za tyto předměty měly vymezit až akreditace, což umožňuje lépe specifikovat postavení povinných předmětů ve studijních plánech různých oborů. Počet kreditů za celé studium zůstává pro všechny obory stejný, proto nelze hovořit o nerovnoprávnosti mezi studenty různých oborů. Kol. Valvoda podpořil Hermanovo stanovisko a připomněl, že by jednotlivé ústavy musely při stanovování studijních plánů vycházet z nabídky pracovišť zajišťujících výuku povinných předmětů, tedy ÚFaR a Jazykového centra, případně dohodnout specifickou podobu výuky. Proděkanka Králová podpořila stanovisko kol. Hermana a kol. Valvody připomínkou stávajícího „nerovnoprávného“ stavu např. při studiu cizích jazyků – některé obory vyžadují jazykovou zkoušku typu A, jiné typu B. Kromě toho takové rozlišení vkreditním systému nadále nebude možné, aniž by se neodrazilo vrozdílném počtu kreditů za různé typy jazykového kurzu a atestace. Kol. Beneš souhlasil stěmito argumenty, poukázal však na možný problém, že kdohodě mezi pracovišti nedojde, nebo vprůběhu platné akreditace se výuka jazyků nebo filozofie změní. Kol. Kalivoda též uvedené protiargumenty respektoval, nicméně vsouladu skol. Benešem se obává rozpadu společného základu, a proto doporučil stanovit pevné kreditní taxy – minimálně 4 kredity pro filozofii a jazyk. Na dotaz kol. Hrona, proč právě 4 kredity, odpověděl kol. Kalivoda, že vpůvodním návrhu bylo 6 kreditů, a on svým návrhem chce vyjít vstříc dohodě. Kol. Herman namítl, že současné body se konstruují odlišně od kreditů – body jsou stanoveny jen za typy atestací, kredity však vyjadřují objem práce při studiu předmětu a postavení předmětu ve studijním plánu a proto není systémové vpodobných případech stanovovat pevné hodnoty platné pro všechny obory. Dodal, že obavy zdohadování mezi pracovišti považuje za odůvodněné, nicméně neměly by se řešit obecně ve SZŘ. Je třeba si uvědomit, že se akreditují studijní programy, nikoli pracoviště, příslušní učitelé zÚFaR či JC jsou vlastně součástí personálního zabezpečení každé oborové akreditace, nejsou tedy ve vztahu jakýchsi externistů, kteří mohou výuku vprůběhu akreditace měnit. Kol. Pelikán namítl, že tyto problémy se měly diskutovat dříve na příslušných grémiích. Kol. Kalivoda oznámil, že respektuje výsledek diskuse a oznámí jej autorovi připomínky kol. Bártovi.

  Kol. Šlerka podal dva pozměňující návrhy za Studentskou radu.

  První kčl. 8 odst. 6 o povinně volitelných předmětech. Projednávaný návrh SZŘ stanovuje 10 procent studijního plánu, který mohou studenti naplnit dle svého uvážení, ve výjimečných zdůvodněných případech pouze 5 procent. Studenti by se přimlouvali za zvýšení této hranice na 20 procent, nicméně navrhují pouze zrušení mimořádných 5 procent. Kol. Kalivoda řekl, že obory, které mají všeobecný charakter, mohou přistoupit na 20 procent, oněch výjimečných 5 procent je pro obory s mezinárodními standardy (mají evropský profil absolventa a předepsané objemy oborových předmětů). Toto stanovisko podpořil též pan děkan Vacek a připomněl, že diskutované normy jsou součástí vyššího právního předpisu, tedy SZŘ UK. Totéž později zopakovala proděkanka Králová a připomněla, že získání mezinárodního standardu je velmi obtížná záležitost. Kol. Herman dodal, že předložené znění SZŘ umožňuje uvolnit dokonce vyšší procento položek studijního plánu, je to však opět věcí nikoli taxativního určení ve SZŘ, ale projednávání nových akreditací – opět se vtomto ohledu budou obory velmi lišit. Kol. Šlerka a kol. Valvoda vyjádřili obavu, že pokud SZŘ slouží jako vodítko pro vypracování studijního plánu akreditace, pak nízké procento volných kurzů demotivuje. Kol. Šlerka ztohoto důvodu navrhl taxativní zvýšení volné části studijního plánu na 20 procent. Spředstavou takového objemu volných kurzů souhlasil předseda Zemánek, nepovažoval však za vhodné řešit to vtéto diskusi a vtomto SZŘ. Dr. Dr. Adam upozornil, že kol. Šlerka chce upravit ustanovení, které bylo
  přijato dlouhou obecnou diskusí, nikoli direktivně, jak tvrdí kol. Šlerka. Proděkanka Králová připomněla, že pokud se akreditace některého oboru dostane do rozporu sfakultním SZŘ, upraveným například podle návrhu kol. Šlerky, odvolá se ke znění univerzitního SZŘ – akreditace podává univerzita, nikoli fakulta nebo oborové pracoviště. Ktomu kol. Kalivoda dodal, že by to byl přinejmenším velmi sporný případ. Kol. Čmejrková připomněla, že míra volnosti je na jiných fakultách vyšší. Kol. Šlerka na základě diskuse připomínku stáhl, dodal však, že by AS měl víc mluvit do projednávaných akreditací.

  Druhá připomínka, kterou kol. Šlerka tlumočil za Studentskou radu, se týkala čl. 8, odst. 4 o podmínkách zápisu předmětů. Kol. Šlerka navrhl zrušit ustanovení o možných návaznostech předmětů, neboť podle studentů to vede kuzavírání studia do sebe, což je proti celkovému duchu předloženého návrhu SZŘ. Proděkanka Králová upozornila, že ustanovení limituje zapsání předmětu bez potřebných vstupních znalostí, což je např. při výuce jazyků důležité. Kol. Hon se odvolal na zdravý rozum studenta, který se nebude zapisovat do kurzu, aniž by byl s to ho zvládnout, ale naopak podle něho jde o odstranění případů, kdy jsou studenti nuceni absolvovat věci, které už absolvovali vjiných kurzech třeba na jiném oboru. Kol. Valvoda připomněl, že uvedené ustanovení také komplikuje situaci studentům, kteří se vracejí ze zahraničních stáží. Kol. Herman netušil, že by vtomto ustanovení mohl být nějaký problém, ustanovení má podle něho význam pouze ve smyslu, o němž hovořila proděkanka Králová, a pokud studenty neúměrně zatěžuje, jak o tom hovořil kol. Valvoda, pak je chyba nikoli ve SZŘ, ale vkonkrétních studijních plánech. Předseda Zemánek byl také diskusí nad tímto bodem překvapen a chybu vidí spíše ve studijních plánech nežli ve SZŘ, případně vtom, že SZŘ láká „stavitele lego systémů“. Také pan děkan Vacek konstatoval, že problém nezasluhuje vtéto souvislosti velkou debatu, podle kol. Valvody však je toto ustanovení důležitou oporou při kontrole studijních plánů, měla by se tedy nastavit určitá kritéria, podle kterých by se posuzovaly podávané akreditace. Stím souhlasil také kol. Šlerka a kol. Herman. Proděkanka Králová potvrdila, že akreditace, které návaznostmi předmětů vytvářejí fakticky ročníkové studium, nejsou přijímány už vedením školy. Kol. Šlerka na základě diskuse stáhl připomínku s tím, že vytvoříme psaná kritéria, podle kterých budeme posuzovat podávané akreditace. Proděkanka Králová konstatovala, že lze vydat kSZŘ prováděcí předpis, který by uvedené a další zásady zahrnul.

  Kol. Chromý odvolal svůj podnět ohledně sylabů. Podal však návrh na rozšířeníčl. 4 o ustanovení o včasném zveřejňování rozvrhů. Podotkl, že například slavistika nemá rozvrhy na internetu dosud. Proděkanka Králová potvrdila, že by to usnadnilo situaci i vedení školy, přestože o požadavku každoročně spředstihem vedení školy všechna pracoviště informuje. Kol. Martínek dodal, že by mělo být zřejmé, kdo je za věc zodpovědný, předseda Zemánek oponoval, že to implicitně vyplývá ztextu. Kol. Bareš upozornil, že pokud obor nemá vlastní učebny, je odkázaný na jednání sjinými pracovišti, což vyhlášení rozvrhu prodlužuje, proděkanka Králová však oponovala, že na tato jednání je času dost, kdyby je pracoviště zahájila včas.

  Kol. Kovář připomněl, že na jiných fakultách bývají rozvrhy k dispozici na konci předchozího semestru. Kol. Herman doporučil vydání prováděcího předpisu, který by zahrnul i otázku rozvrhů, nedoporučuje však věc řešit ve SZŘ. Kol. Chromý poté svůj podnět stáhl.

  Poté dal předseda Zemánek hlasovat o usnesení:

  Usnesení č. 178: AS FF UK schvaluje návrh SZŘ FF UK s připomínkami, které byly schváleny vprůběhu diskuse. Schváleno: 19-0-1

  Proděkanka Králová poděkovala všem za přijetí návrhu SZŘ FF UK.

 3. Volba zástupce AS zučitelské kurie do inventarizační komise

  Předseda Zemánek informoval, že oslovil tři senátory, kteří zatím nepracují vkomisích, zda by nekandidovali, a všichni tři souhlasí: kol. Wiendl, kol. Oerter, kol. Nedvědová – upozornil však, že ta odchází koncem roku zFF UK. Vyzval kpřípadným dalším návrhům. Kol. Kalivoda upozornil, že vpřípadě zvolení kol. Nedvědové by AS musel o věci rozhodovat záhy znovu. A dále navrhl nehlasovat o všech kandidátech (kteří neusilují o obecně žádanou funkci, nýbrž se podvolují žádosti PAS; není proto korektní nutit je spolu soutěžit ve volbách), ale pouze o jednom navrženém – navrhl kol. Oertra. Návrh byl přijat. Byla ustanovena volební komise (hlasování: 19-0-3) ve složení kol. Čmejrková, kol. Kalivoda a kol. Maiello a byla vyhlášena krátká přestávka pro přípravu hlasování.

  Členem inventarizační komise byl tajným hlasováním zvolen doc. Dr. phil. Wolf B. Oerter (vydán 21 hlasovací lístek, 20 hlasů pro, 1 hlas proti).

 4. Podnět kol. Chromého

  Předseda Zemánek sdělil, že na základě podnětu kol. Beneše se PAS zabývalo vystoupením členky PASu kol. Volné včasopise Týden, výsledek projednávání je součástí zápisu zjednání PASu. Kol. Chromý krátce uvedl svůj podnět kmediálnímu ohlasu událostí týkajících se komparatistiky a slavistiky, zejména včasopise Týden. Navrhl zároveň usnesení, které by mělo především inspirovat diskusi.

  Kol. Hon vyjádřil údiv nad celým podnětem a návrhem usnesení, a dodal, že budeme před veřejností působit jako potrefené husy, nikoliv konstruktivně. Kol. Kalivoda se naopak postavil za podnět kol. Chromého nikoli pro samotný ohlas médií, ale pro diskusi o jednání členů akad. obce, kteří vmédiích vystoupili. Domnívá se, že média mají podněty od členů akademické obce, kteří je oslovují a postupují neférovým způsobem. Kol. Kovář konstatoval, že média nejednají vzhledem kfakultě korektně a že by senát vtomto smyslu mohl přijmout usnesení. Myšlenku podpořil i kol. Maiello.

  Kol. Pelikán vesvém vyjádření zdůraznil, že nechce popírat svobodu vyjadřování kohokoli vmédiích, že ovšem každý za svá veřejná prohlášení nese morální zodpovědnost. Pokud někdo, tedy kol. Volná, podává informace o jednom z nadějných vědců, tedy dr. Glancovi, že posedává po kavárnách, poškozuje toho člověka i fakultu. Kol. Volná vinkriminovaném článku podle kol. Pelikána realizovala jen svoje představy o tom, kdo komu ublížil. Vreakci na přepis pořadu zRadiožurnálu obvinil kol. Volnou, že dlouhodobě zneužívá jakéhokoliv problému krealizaci své utkvělé vize a že uškodila fakultě. Podle kol. Kery problém smédii nevznikl teď, ale trvá dlouhou dobu. Proto odmítla vizi jediného viníka případu a hon na čarodějnice. Navrhla hledat systémové řešení, aby k podobným situacím nedocházelo. Názor podpořil předseda Zemánek, zdůraznil stereotypní návraty podobných případů a připomněl situaci na sklonku volebního období děkana Koláře. Nelíbily se mu mediální kauzy tehdy a nelíbí se mu ani dnes, považuje to za nešťastný typ diskurzu o fakultních problémech.

  Kol. Volná prohlásila, že média reagují na existující fakultní problémy, jakkoli problémově tak činí. Člověk musí počítat s tím, že jeho slova budou vtisku vytržena z kontextu, ale je pak otázkou, zda se kfakultním záležitostem vůbec vyjadřovat. Kvýroku o lhaní uznala, že vyznívá bez příkladu silně, nicméně příklady redaktorce poskytla a podle ní pro takový výrok existují důvody; například když na schůzce spanem děkanem od něj zaznělo, že redaktorka rozhlasu při dohledávání informací o komparatistice na FF UK zjistila, že byla kýmsi napálena a že celá záležitost je pouze kachna – to kol. Volná nemůže považovat za pravdivé, jelikož redaktorka ji následně oslovila a o situaci na komparatistice natočila tři příspěvky. Dodala, že nebyla iniciátorka článku vTýdnu, jak jí mnozí podsouvají.

  Kol. Kalivoda nesouhlasil skol. Kerou ani s předsedou Zemánkem. Nelze podle něho vtomto okamžiku hledat cesty ke zlepšení komunikace. Můžeme se pouze vyjadřovat k tomu, co zaznělo vmédiích a vtomto duchu navrhl usnesení (viz hlasování).

  Kol. Šlerka uvedl své konkrétní špatné zkušenosti snovináři, proto považuje jakékoli doporučující usnesení, že mají být pracovníci vůči médiím opatrní, za zbytečné. Podle něho by však AS měl vznést konkrétní výtky vůči mediálnímu zkreslení situace, které budou zprávou navenek.

  Předseda Zemánek podpořil názor, že problém je v našem postoji vůči médiím a novinářům – nejde o články, ale o fakultní kulturu chování a jednání, a toho nelze docílit jakýmkoli opatřením. Kol. Hon souhlasil a dodal, že nejde jen o fakultní kulturu vůči médiím, ale také o kulturu jednání uvnitř fakulty. Podle něho se žádná mediální kauza neodehrála bez příčiny uvnitř fakulty, a tedy už na samém začátku vnitrofakultních jednání je třeba zvažovat mediální důsledky pro fakultu. Podle kol. Hermana je naivní a kontraproduktivní ohrazovat se usnesením fakultního orgánu proti nějakému článku vnovinách. Pokud se někoho něco dotkne a chce to zveřejnit, měl by sám za sebe napsat a publikovat příslušnou reakci, neměl by se však nechat vlákat do podobných materiálů, jaký vyšel vTýdnu a dopouštět se výroků, že někdo lhal, jak činila kol. Volná, jakkoli jí nepodsouvá zlé úmysly a doufá, že se poučila. Také kol. Bareš podpořil názor, že bojovat s médii nemá smysl, ale vyslovil apel, aby členové akademické obce zvažovali důsledky svého jednání směrem k médiím. Zároveň by podle něj senát na situaci nějak reagovat měl, a to nikoliv pouze projednáním celé záležitosti.

  Kol. Šlerka řekl, že navrhované usnesení je bohužel prázdné, jelikož vdojmu dobra akademické obce promlouvají jak kol. Volná, tak kol. Pelikán.

  Kol. Kera vznesla otázku, proč se podobné mediální polemiky dějí jenom na naší fakultě, proč člověk, který tu byl s něčím nespokojený, to dal vědět médiím a neobrátil se dovnitř instituce. Kol. Kovář odpověděl, že podobné problémy mají i jiné fakulty, nikoli jen FF UK, ale i VŠE či PF. Kol. Kalivoda naopak nezná podobnou diskusi na jiných fakultách, podle něho prostředí FF UK tyto problémy s médií provokuje. Podle kol. Hona proto, že pracovníci FF UK mají k médiím blíž nežli pracovníci jiných fakult.

  Kol. Pelikán apeloval na věcné probírání fakultních „kauz“ ve zbývajícím volebním období AS. Podle něho není vhodné přijímat kuvedenému případu jakékoli usnesení, ale vyslovil uspokojení, že tato diskuse proběhla.

  Děkan prof. Vacek prohlásil, že AS byl uveden vomyl, jak řekl ve svém předchozímkomentáři kzápisu zminulého zasedání. Ve skutečnosti se žádná „kauza“ nekonala, pouze vmédiích. Vysvětlil, proč byl nucen jednat už vsrpnu a že jednal vzájmu studentů, v zájmu plynulého pokračování oboru ve chvíli, kdy na CKOM vznikla krizová situace.Učinil vše pro to, aby relevantní osoby byly řádně informovány.Je otázkou, jestli a jak doc. Exner informoval své kolegy. P. děkan byl připraven jednat skolegy o celé věci na počátku září. Doc. Exner na jedné straně sděkanovým postupem souhlasil vstřícným dopisem a vtýž den podepsal proti němu pobouřený dopis. To podle něj není vpořádku. Pan děkan ochotně odpovídal na otázky. Kol. Volná a kol. Polák ho navštívili a dostali podrobný rozbor průběhu celé situace včetně názoru na působení médií. To, co kol. Volná citovala jako příklad, byla jeho interpretace, protože se paní redaktorka odmlčela poté, co dostala jasné vyjádření. P. děkan to pochopil tak, že ona pochopila, že tu kauza není. Domnívá se, že kauza byla vyvolána jako mediální kauza naprosto uměle. Vtvrzení kol. Volné nevidí p. děkan doklad své lži. Byla to jeho interpretace mlčení pí redaktorky. Pan děkan konstatoval, že nehledá viníka, ale analyzuje situaci; dále představil senátu analýzu, kterou zpracovala pracovnice pro vnější vztahy fakulty smédií Michaela Dombrovská – ta také došla kzávěru, že zabývat se nepravdivými informacemi včlánku by bylo neplodné. Uvedl, že dr. Glanc mu zaslal zvlastní vůle rozhořčený mail, vněmž se distancuje od inkriminovaného článku vTýdnu, a rozdal senátorům kopii jeho prohlášení. Dále pan děkan informoval, že byl nucen nechat si zpracovat právní rozbor osobních útoků na svoji osobu, znařčení ze lži a podvodu z úst kol. Volné a doc. Putny. Podle mínění pana děkana je zajímavý třetí bod materiálu M. Dombrovské – je potřeba mluvit o kultuře vnitrofakultní komunikace. Co se týče CKOM, p. děkan byl ochoten jednat a informovat, jednal např. se dvěma studentskými senátory, všechny informace byly velmi rychle uveřejňovány na webu. Jeho opatření byla vynucená, ale byla striktně vrámci jeho pravomocí. Ještě vsrpnu pověřil doc. Bílka, aby připravil podklady pro jednání senátu vzáří. Zopakoval, že doc. Putna neprojevil dříve dostatek kvalifikace pro vedení, a proto jej nemohl jmenovat vedoucím pracovníkem CKOM, i zohledu kdalšímu děkanovi.

  Kol. Pelikán poté navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu, návrh AS hlasováním přijal.

  Kol. Herman nesouhlasil snázorem pana děkana, že fakticky kžádné kauze nedošlo. Podle kol. Hermana je mediální ohlas, ať už jakkoli kvalitní či nekvalitní, reakcí na reálně existující vnitrofakultní spor mezi děkanem a skupinou pracovníků CKOM o přesunu oboru komparatistika na KČL. Kol. Herman rovněž upozornil, že zoficiálního vyjádření dr. Glance, který zmínil pan děkan, nikde nevyčetl, že se dr. Glanc od článku vTýdnu distancuje. Pokud budeme interpretovat události podobným nepřesným způsobem, jak učinil pan děkan, budeme jen přilévat olej do ohně. Děkan Vacek hájil své předchozí tvrzení, že kauza byla vyvolána uměle, neboť pro ni není věcné opodstatnění a racionální základy. K tomu kol. Volná podotkla, že spíše než kauza je uměle vyvolaná reakce dr. Glance, a jestliže pan děkan argumentoval tím, že se dr. Glanc také distancoval od článku vTýdnu, jí naopak dr. Glanc sdělil podivení, že si pan děkan jeho názor, že publicistika článku není na dostatečné úrovni, takto vyložil a rozhodl se o něm informovat senát. Další spornou věcí je podle ní společná schůzka s panem děkanem ke komparatistice před zářijovým jednáním senátu, na níž se mj. ukázalo, že pracovníci CKOM nebyli dlouho vůbec seznámeni stím, že navržený doc. Putna je pro pana děkana nepřijatelný. Ze schůzky navíc vznikl zápis, vjehož závěru se oproti skutečnosti konstatovalo, že kol. Polák a kol. Volná vyjádřili porozumění pro jednání pana děkana zčasových důvodů – studenti na to museli zpětně reagovat svou verzí zápisu, protože při jednání sděkanem naopak opakovaně konstatovali, že jednání pana děkana nerozumějí. Tedy jedna věc může být viděna různými způsoby a kol. Volná pro to občas má možná tvrdší označení. Kol. Kalivoda upozornil, že diskuse již překročila meritum projednávané věci. Nesouhlasil sopakovaným názorem, že by se kmediálnímu ohlasu fakultních problémů neměl AS vyjadřovat, považuje to buď za nesprávnou osobní solidaritu, nebo za ustrašenost. Kauza tu je a nesmíme kní mlčet. Články byly různé – v A2 byl článek precizní, diskuse v rozhlase byla podle písemného záznamu otřesná. Znovu zdůraznil svůj návrh usnesení, který nehodnotí média, ale obrací se kfakultní veřejnosti. Kol. Maiello připomněl, co říkají etologové – že každý člověk někdy lže.

  Předseda Zemánek na závěr diskuse ocitoval případné trestní postihy, knimž došel panem děkanem zajištěný právní rozbor výroků doc. Putny a Mgr. Volné vůči panu děkanovi, pokud se neprokáže jejich pravdivost.

  Poté dal předseda Zemánek hlasovat o návrhu usnesení, který podal kol. Kalivoda:

  AS FF UK žádá členy akademické obce, aby při kontaktu s médii zvažovali jejich kvalitu, aby neohrožovali pověst fakulty. Hlasování: 4-2-15 (návrh nebyl přijat).

 5. Diskuse o kandidátech voleb rektora UK

Jednání AS předseda Zemánek představil podnět kol. Lyčky. Kol Maiello požádal o vyjádření zástupce fakulty vAS UK. Kol. Jareš sdělil, že vyjádřil svou podporu prof. Andělovi a vysvětlil, proč si jej nezískali druzí kandidáti. Předseda Zemánek následně jednání senátu ukončil, neboť senát přestal být usnášeníschopný. Další body programu se tedy neprojednávaly.

Zapsali: Hron, Herman

Kontrolovali: Kalivoda, Volná, Hon

AS FF UK schválil dne 10.10.2005